ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2017 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. A-1009 „DĖL NUOLATINĖS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIŲ VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ 1 KM RIDOS SAVIKAINOS POKYČIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 15 d. Nr.  A-321

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A-1009 „Dėl Nuolatinės Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u tokios sudėties Nuolatinę Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisiją:

Pirmininkė – Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja – Violeta Bučinskytė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė – Vaida Kerėžienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai: 

Rita Balčiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

Rasa Mitkienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Antanas Šeputis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas;

Renata Ulvydienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.“

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis