TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL SIUNTIMŲ TIKRINTIS SVEIKATĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 13P-166-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Teisėjų tarybos darbo reglamento, patvirtinto Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 13P-87-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, (toliau – Teisėjų tarybos darbo reglamentas) 20.27 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnį, Teisėjų tarybos darbo reglamento 21.8 papunktį, Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 „Dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunktį, Teisėjų taryba  nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Siuntimų tikrintis sveikatą išdavimo tvarkos aprašą.

2. Pavesti Nacionalinei teismų administracijai paskirti darbuotojus, atsakingus už siuntimų tikrintis sveikatą išdavimą.

3. Pripažinti netekusiu galios Teisėjų tarybos 2009 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 13P-75-(7.1.2) „Dėl siuntimų pasitikrinti sveikatą formos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                          Egidijus Laužikas

 

 

Sekretorius                                                                                                        Ramūnas Gadliauskas


 

 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 13P-166-(7.1.2)

 

 

 

SIUNTIMŲ TIKRINTIS SVEIKATĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Siuntimų tikrintis sveikatą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja siuntimų tikrintis sveikatą pretendentams į teisėjus ir teisėjams išdavimo tvarką.

2. Siuntimai tikrintis sveikatą išduodami siekiant užtikrinti  Lietuvos Respublikos teismų įstatyme (toliau – Teismų įstatymas) nustatytų reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimams įgyvendinimą.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Pretendentai į teisėjus – pretendentai į apylinkės teismo teisėjus, asmenys, nesantys teisėjais ir siekiantys tapti aukštesnės pakopos teismo teisėjais. 

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Teismų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. REIKALAVIMAI SIUNTIMŲ TIKRINTIS SVEIKATĄ FORMAI IR PATEIKIMUI

 

5. Siuntimus tikrintis sveikatą pretendentams į teisėjus ir teisėjams išduoda Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) pagal šio Aprašo priede nustatytą formą.

6. Administracija siuntimą tikrintis sveikatą siuntime nurodytam asmeniui įteikia asmeniškai arba išsiunčia jį asmens nurodytu adresu ar jo kopiją – elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu siunčiamame siuntime asmens kodas nenurodomas, jį siuntime nurodytas asmuo įrašo pats.

7. Praradus išduotą siuntimą tikrintis sveikatą, asmens prašymu jam išduodamas naujas siuntimas.

 

 

III. SIUNTIMŲ TIKRINTIS SVEIKATĄ IŠDAVIMAS PRETENDENTAMS Į TEISĖJUS

 

8. Pretendentams į teisėjus siuntimus tikrintis sveikatą Administracija išduoda ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, kai:

8.1. pretendentai į apylinkės teismo teisėjus Administracijai pateikia teisės aktuose nurodytus sprendimui dėl leidimo laikyti pretendentų į teisėjus egzaminą, o atleisti nuo šio egzamino – sprendimui dėl įrašymo į Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą priimti būtinus dokumentus, išskyrus sveikatos pažymėjimą;

8.2. asmenys, nesantys teisėjais ir siekiantys tapti aukštesnės pakopos teismo teisėjais, Administracijai pateikia teisės aktuose nurodytus sprendimui dėl įrašymo į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą priimti būtinus dokumentus, išskyrus sveikatos pažymėjimą;

8.3. gaunamas Aukščiausiojo Teismo pirmininko rašytinis prašymas dėl siuntimo tikrintis sveikatą išdavimo pretendentui į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus, neturinčiam galiojančio sveikatos pažymėjimo.

9. Pretendentams į teisėjus, kuriems sveikatos pažymėjimas buvo išduotas, Administracija siuntimus tikrintis sveikatą pakartotinai išduoda ne anksčiau nei likus 6 mėnesiams iki išduoto sveikatos pažymėjimo galiojimo pabaigos pretendento į teisėjus rašytiniu prašymu. Administracija apie pretendentams į teisėjus išduotų sveikatos pažymėjimų galiojimo termino pabaigą primena jų nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau nei likus 4 mėnesiams iki sveikatos pažymėjimo galiojimo pabaigos.

 

IV. SIUNTIMŲ TIKRINTIS SVEIKATĄ IŠDAVIMAS TEISĖJAMS

 

 

10. Teisėjams siuntimus tikrintis sveikatą Administracija išduoda ne vėliau nei likus 3 mėnesiams, bet ne anksčiau nei likus 6 mėnesiams iki sveikatos pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, išskyrus šio Aprašo 11 punkte numatytą atvejį. Siuntimą tikrintis sveikatą Administracija išduoda be atskiro teisėjo prašymo, išskyrus atvejus, kai, tokį prašymą gavus, siuntimas tikrintis sveikatą išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

11. Administracija nedelsdama išduoda teisėjui siuntimą tikrintis sveikatą, kai Teisėjų tarybos darbo reglamento, patvirtinto Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 13P-87-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra priimamas Teisėjų tarybos nutarimas dėl neatidėliotino teisėjo siuntimo tikrinti sveikatą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Administracija apie teisėjus, kurių sveikatos pažymėjimo galiojimo terminas baigsis ateinančiais kalendoriniais metais, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos raštu informuoja teismą, kuriame teisėjai eina pareigas, bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą.

13. Administracija ne rečiau kaip kas ketvirtį informuoja Teisėjų tarybą apie teisėjus, kurių sveikatos pažymėjimo galiojimas pasibaigęs ir kurie, jiems išdavus siuntimą tikrintis sveikatą, Administracijai nėra pateikę galiojančio sveikatos pažymėjimo.

 

_____________

 


 

 

 

Siuntimų tikrintis sveikatą išdavimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Siuntimo formos pavyzdys)

 

NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

 

 

SIUNTIMAS TIKRINTIS SVEIKATĄ

 

_______________ Nr. ______________

(data)                                             

Vilnius

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

siunčiamas pasitikrinti sveikatą į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą,

_____________________________________________________________________________

(nurodomas patikrinimo pagrindas)

Prašom medicininį patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka atlikti iki

_______________________________________________________________________________.

(data nurodoma esant poreikiui, atsižvelgiant į patikrinimo pagrindą)

 

Pastabos:____________________________________________________________________.

(informacija apie prarastą siuntimą tikrintis sveikatą ar kt.)

 

 

 

__________________

___________

_________________

(pareigų pavadinimas) (A. V.)

(parašas)

(vardas, pavardė)