lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS MAŽOS GALIOS ELEKTRINĖSE PROJEKTAMS

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 1-69

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187 „Dėl Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.4 papunkčio nuostatomis, Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1-366 „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 ir 34 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-381 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 1-361 „Dėl Pajamų, gautų vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų, panaudojimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 ir 2.2 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos komiteto, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-29 „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos komiteto personalinės sudėties patvirtinimo“, 2021 m. balandžio 2 d. posėdžio protokolą Nr. 1 bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 18 d. raštu Nr. (29-2-17)-APVA-367 pateiktą sudarytą patikslintą preliminarų projektų paraiškų eilės sąrašą:

1Skiriu šio įsakymo 1 ir 2 prieduose nurodytiems projektams šio įsakymo 1 ir 2 prieduose nustatyto dydžio finansinę paramą iš lėšų, gautų vykdant 2017 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės susitarimą dėl atsinaujinančių išteklių energijos statistinio perdavimo siekiant planinių rodiklių pagal Direktyvą 2009/28/EB (toliau – Susitarimas).

2Nustatau, kad finansinė parama šio įsakymo 1 priede nurodytiems projektams finansuoti skiriama iš už 2018 metus pagal Susitarimą gautų lėšų, skirtų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams finansuoti (6,7263 mln. eurų);

3Sudarau rezervinį projektų sąrašą, nurodytą šio įsakymo 2 priede.

4Nustatau, kad finansinė parama šio įsakymo 2 priede nurodytiems projektams finansuoti skiriama iš už 2018 metus skirtų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams finansuoti, likusių skyrus finansinę paramą 1 priede nurodytiems projektams (3,6479 mln. eurų), ir už 2020 metus pagal Susitarimą gautų lėšų, skirtų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektams finansuoti (3 mln. eurų; bendra suma 6,6479 mln. eurų).

5Skiriu šio įsakymo 1 ir 2 prieduose nurodytiems projektams šio įsakymo 1 ir 2 prieduose nustatyto dydžio avansinį mokėjimą, 1 ir 2 prieduose nurodytiems pareiškėjams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos.

6Informuoju, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Dainius Kreivys

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 1-69

1 priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas / ūkininko ūkio identifikavimo kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriama finansinė parama, Eur

Iš viso:

Avansinis mokėjimas

1.

SV-EM-MG01-0035

UAB „Vėjo nauda“

302412557

Vėjo nauda vėjo elektrinė 3MW

863 000,00 (be PVM)

258 900,00 (be PVM)

2.

SV-EM-MG01-0137

Ūkininkas A. Š.*

4339092

Akvilės 3 MW vėjo elektrinė

431 500,00 (be PVM)

129 450,00 (be PVM)

3.

SV-EM-MG01-0101

UAB „Agnetė“

300857722

Ginkūnai 1

114 000,00 (be PVM)

 

4.

SV-EM-MG01-0109

Ūkininkas V. G.*

1329238

Ginkūnai 3

138 000,00 (su PVM)

 

5.

SV-EM-MG01-0105

Ginkūnų žemės ūkio bendrovė

175703177

Ginkūnai 2

113 000,00 (be PVM)

 

6.

SV-EM-MG01-0034

UAB „Vėjininkystė“

302412614

Vėjininkystė vėjo elektrinė 3MW

1 159 900,00 (be PVM)

347 970,00 (be PVM)

7.

SV-EM-MG01-0127

UAB „Lavireda“

302752652

Juškaičių II 499kW saulės elektrinė

86 000,00 (be PVM)

 

8.

SV-EM-MG01-0007

UAB SOLARCHECKin

305585863

Nutolusios saulės elektrinės  Peckūnų g., Raižių k., Punios sen., Alytaus r. sav., žemės sklypo kadastrinis numeris 3368/0008:239

173 000,00 (su PVM)

50 000 (be PVM)

Iš viso:

3 078 400

786 320

Kvietimui skirtas lėšų likutis:

3 647 900

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 18 d. raštas Nr. (29-2-17)-APVA-367

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 1-69

2 priedas

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas / ūkininko ūkio identifikavimo kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriama finansinė parama, Eur

Iš viso:

Avansinis mokėjimas

1.

SV-EM-MG01-0177

UAB „Venstata“

305146058

Venstata Rupunioniai

1 419 900,00 (be PVM)

 

2.

SV-EM-MG01-0181

UAB „Vilkijos vėjas“

305178999

Vilkijos vėjas Rupunioniai

1 419 000,00 (be PVM)

 

3.

SV-EM-MG01-0142

UAB „Horreum“

305152082

Svirnai1

1 410 000,00 (be PVM)

 

4.

SV-EM-MG01-0139

UAB „Ventus industria“

305151831

Ventus industria 1

1 404 000,00 (be PVM)

 

5.

SV-EM-MG01-0096

Ūkininkas M. B.*

1380385

Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas M. B.* ūkyje

13 355,00 (be PVM)

 

6.

SV-EM-MG01-0121

UAB „Logistinė zona“

304422436

Logistinė zona 59 kW saulės elektrinė

12 580,00 (be PVM)

 

7.

SV-EM-MG01-0203

Ūkininkas V. K.

7672189

„Atsinaujinančios saulės elektrinės įrengimas“

15 244,00 (be PVM)

 

8.

SV-EM-MG01-0087

Ūkininkas L. L.

5797735

L. L.* ūkio 78kW galingumo saulės elektrinė

16 200,60 (be PVM)

 

9.

SV-EM-MG01-0104

MB Saulėtekio elektrinės

305636133

Mažos galios atsinaujinančios energetikos projektas Saulėtekio FVE

8 630,00 (be PVM)

 

10.

SV-EM-MG01-0156

UAB „Saulės metas“

302666947

70 kW Saulės elektrinė

20 000,00 (be PVM)

 

11.

SV-EM-MG01-0031

UAB „SIRYJO LINES“

111764139

Saulės elektrinė 99,9 kW Žirmūnų g. 68A, Vilnius

30 023,77 (be PVM)

9 007,13 (be PVM)

12.

SV-EM-MG01-0032

UAB „Molenda“

305330994

PAVIENĖS MAŽOS GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS STATYBA

193 000,00 (be PVM)

57 900,00 (be PVM)

13.

SV-EM-MG01-0148

J. R.* įmonė

258106540

Saulė - 1

154 531,00 (be PVM)

46 359,30 (be PVM)

14.

SV-EM-MG01-0210

UAB „Rerbis“

134190810

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

4 395,00 (be PVM)

 

15.

SV-EM-MG01-0108

MB „Autorėjas“

302991887

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse Nr. SV-EM-MG01

5 800,00 (be PVM)

 

16.

SV-EM-MG01-0039

Ūkininkas J. S.*

4333882

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėje kaimo turizmo sodyboje Ąžuolų slėnis

6 600,00 (su PVM)

 

17.

SV-EM-MG01-0069

IĮ „RASARTA“

300575438

IĮ RASARTA 29kW saulės elektrinė

8 113,66 (be PVM)

 

18.

SV-EM-MG01-0209

Ūkininkas D. G.*

6768193

Saulės elektrinės įrengimas

8 250,00 (be PVM)

 

19.

SV-EM-MG01-0197

Uždaroji akcinė bendrovė „Aeropolis“

300023308

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse Nr. SV-EM-MG01

16 405,00 (be PVM)

 

20.

SV-EM-MG01-0195

Uždaroji akcinė bendrovė „Galvaninė chemija“

123873178

Saulės elektrinės ant stogo projektas

20 000,00 (be PVM)

 

21.

SV-EM-MG01-0146

UAB ADOTAS GROUP

302541114

Adotas Group 92 kW saulės elektrinė

23 158,00 (be PVM)

 

22.

SV-EM-MG01-0065

Ūkininkas E. Č.*

5580316

Saulės elektrinė

28 809,00 (be PVM)

 

23.

SV-EM-MG01-0085

Ūkininkas P. B.*

1397516

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas P. B.* ūkyje

28 900,67 (be PVM)

 

24.

SV-EM-MG01-0161

UAB „Nt LT“

302701120

AEI diegimas UAB „Nt LT“

27 510,54 (be PVM)

8 253,16 (be PVM)

25.

SV-EM-MG01-0106

I. A.* prekybinė komercinė firma
„Agava“

179250952

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

58 240,00 (be PVM)

 

26.

SV-EM-MG01-0205

Ūkininkas D. A. M.*

1289287

Deimantės saulės jėgainė

72 210,00 (be PVM)

 

27.

SV-EM-MG01-0162

Uždaroji akcinė bendrovė „ENTAFARMA“

174443844

Entafarma 249,99 kWp saulės elektrinių diegimas

62 319,33 (be PVM)

 

28.

SV-EM-MG01-0124

UAB „Atostogų parkas“

301608930

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumų diegimas UAB „Atostogų parkas“

72 850,00 (be PVM)

 

29.

SV-EM-MG01-0165

Uždaroji akcinė bendrovė „LIFRANIA“

111693585

Saulės elektrinė įmonės elektros poreikiams

75 712,00 (be PVM)

22 713,60 (be PVM)

 

 

 

 

Iš viso:

6 635 737,57

144 233,19

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 18 d. raštu Nr. (29-2-17)-APVA-367

______________