NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) pastatus, atlikti pastatų remontą VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLių patvirtinimo

 

2015 m. vasario 12 d. Nr. 1P-53-(1.3.)

Vilnius

 

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies 6 punktu ir 10 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“, 7 priedo 3 punktu,

tvirtinu Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Daiva Gineikaitė

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos  direktoriaus 

2015 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. 1P-53-(1.3.)

 

 

SUTIKIMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS, ATLIKTI PASTATŲ REMONTĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, laikinai naudotis valstybine žeme statybvietei įrengti ir aptverti pastato atnaujinimo (modernizavimo), pastato remonto atlikimo metu (toliau – Sutikimas) išdavimo atvejus ir tvarką.

 

2.  Sutikimus išduoda Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius pagal valstybinės žemės, kurioje planuojama atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą, buvimo vietą (toliau – Teritorinis skyrius).

 

3.  Šios Taisyklės netaikomos tais atvejais, kai pastatus atnaujinti (modernizuoti), atlikti pastatų remontą planuojama suformuotuose valstybinės žemės sklypuose. Tokiu atveju Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas atlikti statybos darbus išreiškiamas valstybinės žemės nuomos sutartyje ir atskiras Sutikimas neišduodamas.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS, ATLIKTI PASTATŲ REMONTĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMAS

 

4.  Sutikimas suteikia teisę atnaujinti (modernizuoti) pastatus arba atlikti pastatų remontą (neatliekant pastato rekonstravimo darbų ir nekeičiant pastatais užstatyto valstybinės žemės ploto, pastatų aukščio ir tūrio, išskyrus tuos atvejus, kai šie parametrai didėja dėl pastato išorinių atitvarų šiltinimo, išorės apdailos keitimo, nuovažų, liftų ir (ar) keltuvų, laiptų ir (ar) pandusų įrengimo, balkonų ir (ar) lodžijų stiklinimo) valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, laikinai naudotis valstybine žeme statybvietei įrengti ir aptverti pastato atnaujinimo (modernizavimo), pastato remonto atlikimo metu.

 

5.  Sutikimas išduodamas pastato atnaujinimo (modernizavimo), pastato remonto statybos darbų užsakovui (statytojui) (toliau – asmuo).

 

6.  Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Teritoriniam skyriui turi pateikti:

 

6.1. prašymą išduoti sutikimą (Taisyklių 1 priedas), kuriame turi būti aprašyti numatomi atlikti atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto darbai.

6.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto atlikimo statybvietės planą (toliau – Planas);

 

7. Planas turi būti parengtas naudojant naujausius Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis, masteliu 1:500–1:1000, atspausdintas A0–A3 standarto popieriaus lapą atitinkančiu formatu.

 

Plane turi būti pažymėtos Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir pastatai, kuriuos planuojama atnaujinti (modernizuoti), atlikti jų remontą, statybvietės ribos, administracinės, gamybinės, buities patalpos ir sandėliai, automobilinio transporto judėjimo keliai, stovėjimo ir krovos aikštelės, atviros statybinių medžiagų ir gaminių sandėliavimo aikštelės, numatomi statyti kiti laikini statiniai ar įrenginiai.

 

8. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar pateikti visi šių Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai, ar planuojamas pastatų atnaujinimas (modernizavimas) arba remontas neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu pateikti ne visi Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) planuojamas pastatų atnaujinimas (modernizavimas) arba remontas prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

9. Teritorinis skyrius, gavęs visus šių Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą (Taisyklių 2 priedas) arba neišduoti sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą (Taisyklių 3 priedas) priima per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendime neišduoti sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas.

10. Sprendimas neišduoti sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus ar atlikti pastatų remontą priimamas, kai:

10.1. vykdant pastato atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto darbus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, planuojama statyti naujus ar rekonstruoti esamus statinius, neatitinkančius Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“,
7 priede išvardytų atvejų.

Tokiu atveju Teritorinis skyrius prašymą pateikusiam asmeniui turi siūlyti teisės aktų nustatyta tvarka formuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą ir sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, kurioje būtų numatytos sąlygos, pagal kurias valstybinės žemės sklype būtų galima vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus.

10.2. nustatoma, kad faktiniai planuojamo atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti pastato duomenys (aukštis, tūris, plotas ir kiti parametrai) neatitinka pastato duomenų, nurodytų Nekilnojamojo turto registre.

Tokiu atveju Teritorinis skyrius teisės aktų nustatyta tvarka apie nustatytus neatitikimus praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Pasikeitus pastato atnaujinimo (modernizavimo), pastato remonto statybos darbų užsakovui (statytojui), naujasis užsakovas (statytojas) perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas.

12. Sutikimas išduodamas vienerių metų laikotarpiui. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas 6 mėnesių laikotarpiui.

13. Sutikimas Teritorinio skyriaus sprendimu gali būti panaikintas nepasibaigus jo galiojimo terminui, jei yra nustatoma, kad valstybinėje žemėje atliekami ne pastato atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto darbai, o pastato rekonstrukcija ir (ar) naujų pastatų statyba.

14. Pagal Sutikimą įrengta statybų aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre nėra registruojami.

15. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą įrengta statybų aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

16. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimus gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

_________________


 

Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)   

 

______________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens ar

 

______________________________________________________________

kitos užsienio organizacijos pavadinimas)

 

______________________________________________________________

(fizinio asmens adresas; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar

 

______________________________________________________________

kitos užsienio organizacijos kodas, buveinė, telefono Nr.)

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

_________________________ vadovui

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI SUTIKIMĄ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS, ATLIKTI PASTATŲ REMONTĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

_____________ Nr. _______

(data)

______________________

(surašymo vieta)

 

Prašau išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą _______________________,

(unikalus Nr.)                                                              

esantį _____________________________, / atlikti pastato _________________________, esančio
                                             (adresas)                                                                                             (unikalus Nr.)
 __________________________________,  remontą ir laikinai pasinaudoti valstybine žeme pastato

(adresas)                                                                                            
atnaujinimo (modernizavimo) / remonto metu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) / remonto metu numatoma atlikti šiuos darbus:_______________________________________________________________________.

PRIDEDAMA:

1.  Statybvietės planas, ______ lapas (-ai, -ų).

 

 

(Pareigų pavadinimas)*                                   (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

_______

* Nurodoma, kai prašymą pateikia juridinis asmuo.

 


 

Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Sutikimo atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo formos pavyzdys)   

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

SUTIKIMAS

ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS / ATLIKTI PASTATŲ REMONTĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

20___m. __________ d. Nr. _______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos_______________________ skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

neprieštarauja, kad neatliekant pastato rekonstravimo darbų ir nekeičiant pastatais užstatyto valstybinės žemės ploto, pastatų aukščio ir tūrio, išskyrus tuos atvejus, kai šie parametrai didėja dėl pastato išorinių atitvarų šiltinimo, išorės apdailos keitimo, nuovažų, liftų ir (ar) keltuvų, laiptų ir (ar) pandusų įrengimo, balkonų ir (ar) lodžijų stiklinimo, valstybinėje žemėje būtų atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas

____________________, esantis ____________________, / atliekamas pastato ___________________,

(unikalus Nr.)                                          (adresas)                                                  (unikalus Nr.)                                                                          

esančio ______________________, remontas.

(adresas)                             

Sutikimas galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

Pasibaigus Sutikimo terminui, pagal Sutikimą įrengta statybų aikštelė, jos aptvėrimas ir statiniai bei įrenginiai turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

 

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

(A. V.)

(Rengėjo nuoroda)

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927.

Skyriaus duomenys: xxxxxxxxx g.xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tel. (8 000)  00 000, el. p. xxxxxx@xxx.lt

 


 

Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių

3 priedas 

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)   

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________ SKYRIUS

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

 

(Adresatas)                                                                      

_________________ Nr. ______________

 

 


Į _________________ Nr. ______________

 

DĖL AtsisakymO išduoti SUTIKIMĄ ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS, ATLIKTI PASTATŲ REMONTĄ VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ____________________ skyrius,

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

atsižvelgdamas į tai, kad ___________________________________________________________

(motyvai, kuriais remiantis neišduodamas sutikimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą,

_______________________________________________________________________________________________ ,

atlikti pastato remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai)                 

atsisako išduoti sutikimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą _____________, esantį _______________, /

(unikalus Nr.)                           (adresas)

atlikti pastato _____________, esančio _______________, remontą.

(unikalus Nr.)                                  (adresas)

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

(Pareigų pavadinimas)                                     (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

(A. V.)

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927.

Skyriaus duomenys: xxxxxxxxx g.xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tel. (8 000)  00 000, el. p. xxxxxx@xxx.lt

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)