VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-50 „DĖL GYVENTOJO GAUTŲ PAJAMŲ, NUO JŲ SUMOKĖTO MOKESČIO PAŽYMŲ FR0594 IR FR0595 FORMŲ IR JŲ PILDYMO BEI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. birželio 7 d. Nr. VA-46

Vilnius

 

 

Pakeičiu Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos pildymo bei išdavimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-50 „Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.6. būdą, kuriuo gyventojas pageidauja gauti / atsiimti pažymos FR0594 formą: atsiųsti paštu (būtina nurodyti adresą), atsiimti nurodytame AVMI padalinyje arba Mano VMI sistemoje (pažymėjęs punktą, kad paštu pažymos FR0594 forma nesiunčiama).“

2. Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, išskyrus toliau nurodytus atvejus, nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje. Iki prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pateikimo dienos gyventojas mokesčių administratoriui turi būti pateikęs to mokestinio laikotarpio, kurio pažymos FR0594 formos prašo, savo metinę pajamų deklaraciją, jeigu GPMĮ jam yra nustatyta prievolė pateikti šią deklaraciją.“

3. Pakeičiu 11.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.6. būdą, kuriuo gyventojas pageidauja gauti / atsiimti pažymos FR0595 formą: atsiųsti paštu (būtina nurodyti adresą), atsiimti nurodytame AVMI padalinyje arba Mano VMI sistemoje (pažymėjęs punktą, kad paštu pažymos FR0595 forma nesiunčiama).“

4. Pakeičiu 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų Lietuvoje, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti visą mokestinį laikotarpį:“.

5. Papildau 121 punktu:

121. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu negavo jokių pajamų Lietuvoje ir pageidauja šį faktą patvirtinančio dokumento, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti ne anksčiau kaip vasario 15 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0595 formoje.“

6. Pakeičiu 13.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4.3. per nurodytą mokestinį laikotarpį nuolatinio Lietuvos gyventojo (Lietuvoje ir užsienio valstybėse) gautų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų bendra suma, neatėmus išskaičiuoto ir / arba sumokėto pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, patirtų išlaidų ir pritaikytų neapmokestinamųjų pajamų dydžių.

2017 metų pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo 2017 metais gautos apmokestinamosios pajamos, kurias pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaravo 2017 metų Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – deklaracijos FR0573 forma), FR0573A priede „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ (toliau – FR0573A priedas) ir kurias nurodė gyventojas 2017 metų Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Metinė pajamų deklaracija). 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo 2016 metais ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautos apmokestinamosios pajamos, kurios buvo deklaruotos atitinkamo laikotarpio deklaracijos FR0573 formos FR0573A priede ir Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – deklaracijos FR0572 forma), FR0572A priede „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“ bei kurias nurodė gyventojas atitinkamo laikotarpio Metinėje pajamų deklaracijoje.

2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautos apmokestinamosios pajamos, kurias pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaravo atitinkamo laikotarpio Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – deklaracijos GPM312 forma), GPM312L priede „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – GPM312L priedas) ir kurias nurodė gyventojas atitinkamo laikotarpio Metinės pajamų mokesčio deklaracijos formoje.

Jeigu prašyme išduoti pažymos FR0594 formą gyventojas nurodo, kad pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje būtų nurodytos mokestiniu laikotarpiu jo gautos neapmokestinamosios pajamos, pažymoje turi būti nurodoma mokestiniu laikotarpiu gyventojo gautų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų (įskaitant pajamas, kurios, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio) bendra suma.

Pažymos FR0594 formoje nurodomos nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos tik tokios neapmokestinamosios pajamos, kurias to laikotarpio deklaracijos FR0573 formų FR0573A prieduose arba deklaracijos GPM312 formų GPM312L prieduose deklaravo pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys, ir tokios, kurias deklaravo gyventojas to laikotarpio savo Metinėje pajamų deklaracijoje.

Pažymos FR0594 formoje nurodomos ir už Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto bei Lietuvoje registruotų transporto priemonių pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn tuo laikotarpiu gyventojo gautos pajamos, kurios pagal GPMĮ neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos nurodomos eurais, neatsižvelgiant į tai, už kokį mokestinį laikotarpį išduodama pažymos FR0594 forma;“.

7. Pakeičiu 16.5.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Pažymos FR0595 formoje nurodomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos apmokestinamosios pajamos, kurias pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaravo to laikotarpio deklaracijos FR0573 formų FR0573U prieduose „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“ (toliau – FR0573U priedas) (užpildant 2016 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pažymos FR0595 formą, nurodomos pajamos, deklaruotos ne tik deklaracijos FR0573 formų FR0573U prieduose, bet ir deklaracijos FR0572 formų FR0572U prieduose „Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“) ar deklaracijos GPM312 formų GPM312U prieduose „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – GPM312U priedas) arba pažymose apie per tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį ir kurias gyventojas deklaravo Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formoje.“

8. Pakeičiu 16.5.2 papunkčio ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Pažymos FR0595 formoje nurodomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos tik tokios neapmokestinamosios pajamos, kurias to laikotarpio deklaracijos FR0573 formų FR0573U prieduose arba deklaracijos GPM312 formų GPM312U prieduose deklaravo pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys, ir tokios neapmokestinamosios pajamos, kurių gavimą įrodančius dokumentus gyventojas pateikė kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                     Edita Janušienė