HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-528 „DĖL APLINKOS MINISTERIJOS APDOVANOJIMO UŽ KŪRYBINIUS LAIMĖJIMUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SRITYSE SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 24 d. Nr. D1-934

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Apdovanojimą sudaro įrėmintas aplinkos ministro pasirašytas diplomas – pažymėjimas ir prizas iki 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų vertės.“;

2. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą;

3. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas