Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 11 d. Nr. 520
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“:

1. Papildyti II skyrių 141 punktu:

141. Vyriausybės komisijų ir Ministro Pirmininko sudaromų darbo grupių teisės aktų projektams rengti sudarymui ir veiklai šio skyriaus nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – Teisėkūros pagrindų įstatymas) 10 straipsnis.“

2. Pakeisti III skyriaus pirmojo skirsnio poskirsnio „Teisės aktų projektų rengimo ir derinimo reikalavimai“ pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

Teisės aktų projektų rengimo reikalavimai“.

3. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Teisės aktų (išskyrus teisės taikymo aktus ir teisės aktus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) projektai rengiami vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Reglamento nuostatomis ir turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Teisės taikymo aktų ir teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami Reglamento nustatyta tvarka, mutatis mutandis taikant Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami netaikant Teisėkūros pagrindų įstatymo 17 straipsnio reikalavimų.

Teisės aktų projektai turi atitikti teisingumo ministro tvirtinamų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus.“

4. Pripažinti netekusiais galios 21 ir 22 punktus.

5. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Kartu su išvadoms gauti teikiamo įstatymo, Seimo ar Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto projektu rengėjai taip pat teikia: su įstatymo ir kito Seimo priimamo teisės akto projektu – Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnyje nurodytus teisės akto projekto lydimuosius dokumentus; su Vyriausybės nutarimu ar kito teisės akto projektu teisės aktų nustatyta tvarka parengtą atitinkamo teisės akto projekto lyginamąjį variantą, Koordinavimo taisyklių 7 priede nurodytą atitikties lentelę (teisės akto projekto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio Europos Sąjungos direktyvų ar kitų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas) (toliau – atitikties lentelė), numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą (jeigu ši pažyma rengiama); iš suinteresuotų asmenų gautus pasiūlymus, jų įvertinimą (derinimo pažymą, nurodytą Reglamento 59 punkte); kitą su parengtu teisės akto projektu susijusią medžiagą. Kartu pateikiami ir kiti įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyti su teisės akto projektu privalomai teikiami dokumentai.“

6. Pripažinti netekusiu galios 25 punktą.

7. Pripažinti netekusiu galios 28.6 papunktį.

8. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Rašte, kuriuo teikiamas išvadoms gauti teisės taikymo akto projektas, taip pat turi būti nurodytas teisės akto projekto tikslas, motyvuotai išdėstytos galinčios atsirasti priėmus teisės aktą teigiamos ir neigiamos pasekmės.“

9. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Dėl Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų turi būti gautos išvados iš šių suinteresuotų institucijų:

32.1. Teisingumo ministerijos – dėl numatomo teisinio reguliavimo koncepcijų, Vyriausybei teikiamų įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų, Vyriausybės teikiamų išvadų dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, norminių Vyriausybės nutarimų projektų, teisės aktų projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektų;

32.2. ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų – dėl teisės aktų projektų, susijusių su šių institucijų ir įstaigų kompetencija.“

10. Pripažinti netekusiu galios 34 punktą.

11. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) skelbiamų teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus per Reglamento 35 punkte nustatytą laiką gali teikti visi suinteresuoti asmenys (piliečiai, užsieniečiai, asociacijos, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos organizacijos, šių asmenų grupės).“

12. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Išvadų dėl teisės aktų (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) projektų pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto paskelbimo ir subjektų, kurių išvados turi būti gautos, nurodymo TAIS. Išvadų dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto gavimo išvadą teikiančioje institucijoje.“

13. Pripažinti netekusiu galios 41 punktą.

14. Pripažinti netekusiu galios III skyriaus pirmojo skirsnio poskirsnį „Numatomo teisinio reguliavimo koncepcija“.

15. Pripažinti netekusiu galios III skyriaus pirmojo skirsnio poskirsnį „Konsultavimasis su visuomene“.

16. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Teikimui, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 57.4–57.8, 57.10–57.12 papunkčių reikalavimai. Šiame teikime turi būti nurodytas teisės akto projekto tikslas, motyvuotai išdėstytos galinčios atsirasti priėmus teisės aktą teigiamos ir neigiamos pasekmės.“

17. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Teisės aktų projektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) Vyriausybei teikiami naudojantis TAIS.“

18. Pakeisti 63 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Vyriausybės kanceliarijos padaliniai nevertina teisės akto projekto, jeigu jis Reglamento nustatyta tvarka nederintas su Teisingumo ministerija. Toks projektas naudojantis TAIS grąžinamas rengėjams suderinti.“

19. Papildyti 65 punktą ketvirtąja pastraipa:

„Šiame punkte nurodytos išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų) šiame punkte nurodytais terminais pateikiamos jas skelbiant TAIS, o išvados dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų šiame punkte nurodytais terminais pateikiamos rengėjams.“

20. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Vyriausybės kanceliarijoje bendra tvarka įvertinti teisės aktų projektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos), prieš įtraukiant juos į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, paprastai aptariami ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime.“

21. Pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimai protokoluojami. Pasitarimo protokolą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasitarimo parengia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai. Pasitarimo protokolą pasirašo ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimui pirmininkavęs valstybės tarnautojas. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų protokolų išrašai siunčiami ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms bei įstaigoms (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo) ir skelbiami TAIS kaip teisės aktų projektų lydimieji dokumentai.“

22. Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:

75. Suinteresuotų institucijų ar įstaigų atstovų pasitarimo rezultatai paprastai įforminami protokolu, kurį rengia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, o pasirašo pasitarimo pirmininkas (protokolas pridedamas prie teikiamo projekto ir saugomas Vyriausybės kanceliarijoje kartu su visa projekto medžiaga, o protokolo išrašas skelbiamas TAIS kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas). Pasitarime išsprendus nesutarimus, projektas prireikus atitinkamai pakeičiamas (papildomas), vizuojamas Reglamento 55 punkto nustatyta tvarka ir teikiamas Vyriausybei.“

23. Pakeisti 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Reglamento 78.1 papunktyje nurodytos Teisingumo ministerijos išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų) skelbiamos TAIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelės apimties teisės akto projekto ar sudėtingo įstatymo projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po patikslinto teisės akto projekto arba derinimo pažymos, jeigu projektas nėra tikslinamas, paskelbimo ir Teisingumo ministerijos, kurios išvados turi būti gautos, nurodymo TAIS.

Reglamento 78.2 papunktyje nurodytos Teisės departamento išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų) skelbiamos TAIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelės apimties teisės akto projekto ar sudėtingo įstatymo projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po patikslinto teisės akto projekto arba derinimo pažymos, jeigu projektas nėra tikslinamas, pateikimo Vyriausybei Reglamento nustatyta tvarka.

Reglamento 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nurodyti subjektai išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikia rengėjams ir Vyriausybei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelės apimties teisės akto projekto ar sudėtingo įstatymo projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po to, kai patikslintas teisės akto projektas arba derinimo pažyma, jeigu projektas nėra tikslinamas, buvo gauti Teisingumo ministerijoje ar pateikti Vyriausybei.“

24. Pakeisti 80 punktą ir jį išdėstyti taip:

80. Patikslintas po pateikimo Vyriausybei teisės akto projektas (kiekviena jo versija) ir su juo susiję lydimieji dokumentai skelbiami TAIS.“

25. Pakeisti 85 punktą ir jį išdėstyti taip:

85. Vyriausybės pasitarimai protokoluojami. Vyriausybės pasitarimo protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija. Protokole nurodoma pasitarimo data, protokolo eilės numeris, pasitarimo dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Protokolas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po pasitarimo darbo dieną. Vyriausybės pasitarimo protokolą pasirašo Ministras Pirmininkas Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacinėje sistemoje (toliau – ELPAS) pagal Vyriausybės kanclerio tvirtinamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacinės sistemos nuostatus, saugiu elektroniniu parašu, kuris sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – saugus elektroninis parašas).

Vyriausybės pasitarimų protokolai skelbiami Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo. Vyriausybės pasitarimo dėl teisės akto projekto protokolo išrašas skelbiamas TAIS kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas.“

26. Papildyti 1011 punktu:

1011. Jeigu svarstant teisės akto projektą (išskyrus Reglamento 119 punkte numatytus atvejus) Vyriausybės posėdyje pritariama nustatyta tvarka pateiktoms pastaboms ir pasiūlymams dėl to teisės akto projekto patikslinimo (pakeitimo ar papildymo), projekto svarstymas atidedamas ir projektas teikiamas pakartotinai svarstyti tik jį patikslinus pagal pateiktas pastabas ar pasiūlymus.“

27. Pakeisti 104 punktą ir jį išdėstyti taip:

104. Vyriausybės posėdžiai protokoluojami ir daromas jų garso įrašas. Garso įrašas perkeliamas į kompiuterines laikmenas. Svarstant valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus, garso įrašai nedaromi.

Posėdžio protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija.“

28. Pakeisti 105 punktą ir jį išdėstyti taip:

105. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo prieš ar susilaikė), įrašoma Vyriausybės narių, kitų posėdžio dalyvių, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, atskiroji nuomonė. Reglamento 119 punkte numatytais atvejais protokole nurodomos konkrečios siūlomos naujos teisės akto projekto nuostatos, kuriomis buvo nuspręsta patikslinti teisės akto projektą, o protokolo išrašas skelbiamas TAIS kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas.“

29. Pakeisti III skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI. Vyriausybės nutarimų įforminimas, pasirašymas, skelbimas ir teisinio reguliavimo stebėsena“.

30. Pakeisti 110 punktą ir jį išdėstyti taip:

110. Vyriausybės nutarimai pasirašomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 41 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.“

31. Pripažinti netekusiu galios 111 punktą.

32. Pakeisti 116 punktą ir jį išdėstyti taip:

116. Priimtus Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas.

Ministrui Pirmininkui teikiami pasirašyti priimti Vyriausybės nutarimai turi būti pasirašyti (o jų priedai – vizuoti) atitinkamos valdymo srities ministro.

Kai nutarimą pasirašo pavaduojantis ministras, nutarimą ir jo priedus prieš tai vizuoja tos ministerijos, kurios ministras pavaduojamas, viceministras ar kancleris.“

33. Pakeisti 117 punktą ir jį išdėstyti taip:

117. Įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą, kuriam buvo pritarta Vyriausybės nutarimu, vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras ir Ministras Pirmininkas. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų lyginamuosius variantus, įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų priedus (priedėlius) vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Aiškinamąjį raštą paprastai vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų projektai Seimui, o Respublikos Prezidento dekretų projektai (kuriuos saugiu elektroniniu parašu vizuoja Ministras Pirmininkas ir atitinkamos valdymo srities ministras) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai teikiami elektroniniu būdu per TAIS.“

34. Pakeisti 119 punktą ir jį išdėstyti taip:

119. Vyriausybės posėdyje priimtas teisės aktas negali būti taisomas, išskyrus po jo priėmimo pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės.

Jeigu iki Vyriausybės posėdžio per TAIS ar Vyriausybės posėdžio metu buvo pasiūlytos konkrečios naujos teisės akto projekto nuostatos ir teisės akto projektas priimamas atsižvelgiant į pasiūlymus su naujomis teisės akto projekto nuostatomis su sąlyga, kad jis bus teikiamas pasirašyti atitinkamos valdymo srities ministrui ir Ministrui Pirmininkui tik patikslintas pagal šiuos pasiūlymus, priimtą teisės akto projektą pagal posėdžio sprendimą (protokolą) patikslina projekto rengėjai per 2 darbo dienas nuo Vyriausybės posėdžio dienos. Rengėjų patikslintas teisės akto projektas turi būti vizuotas Reglamento 55 punkte nustatyta tvarka.“

35. Pakeisti 121 punktą ir jį išdėstyti taip:

121. Vyriausybės nutarimai (išskyrus Vyriausybės nutarimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) registruojami, skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data.“

36. Pakeisti 122 punktą ir jį išdėstyti taip:

122. Vyriausybės nutarimai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data. Šie Vyriausybės nutarimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose Vyriausybės nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie Vyriausybės nutarimai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.“

37. Pripažinti netekusiu galios 123 punktą.

38. Pakeisti 131 punktą ir jį išdėstyti taip:

131. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos jų pasirašymo dieną registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre ir įsigalioja Vyriausybės įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos jų pasirašymo dieną teisės aktų nustatyta tvarka taip pat turi būti paskelbiami Vyriausybės interneto svetainėje.

39. Pakeisti 137 punktą ir jį išdėstyti taip:

137. Vyriausybė savo nutarimu turi teisę atsiimti pateiktą įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą iki šio projekto svarstymo Seimo posėdyje. Apie įsigaliojusį Vyriausybės nutarimą Vyriausybės kancleris nedelsdamas raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.“

40. Pakeisti 140 punktą ir jį išdėstyti taip:

140. Vyriausybės nariai priima Vyriausybės rūmuose Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis pagal Ministro Pirmininko patvirtintus kiekvienų metų ketvirčių grafikus Vyriausybės kanclerio nustatyta tvarka.

41. Pakeisti VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VIII. KOMANDIRUOTĖS IR ATOSTOGOS. NUSIŠALINIMO TVARKA“.

42. Papildyti 1611 punktu:

1611. Ministras Pirmininkas arba jo įgaliotas ministras rašytiniu motyvuotu sprendimu priima Vyriausybės atstovų, Vyriausybės įstaigų vadovų arba kitų Vyriausybės skiriamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų nusišalinimą nuo interesų konfliktą sukeliančių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo arba jo nepriima, taip pat įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme institucijos vadovui, jo įgaliotam atstovui ar tiesioginiam vadovui numatytas pareigas.

Vyriausybės nariai nusišalina Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas