herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

 

2017 m. balandžio 28 d. Nr. T-107

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302  straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija), ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2.Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ 2 punktą su visais pakeitimais.

3.Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                     Vaida Aleknavičienė

 


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-107

 

 

Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą, mokėtojų registro sudarymą, mokėjimą, apskaitą, išieškojimą.

2Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimu savivaldybės teritorijoje nustatyta kiekvienam atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri mokama šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Vietinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

3Iš vietinės rinkliavos mokėtojo negali būti reikalaujama atlyginti už pakuočių atliekų surinkimą ir jų tolesnį tvarkymą, komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kitaip negu reglamentuota šiuose Nuostatuose.

4Vietinė rinkliava netaikoma juridiniams asmenims ir juridinių asmenų padaliniams, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įgyvendinti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

5Nuostatai galioja visoje savivaldybės teritorijoje.

 

II skyrius

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

6.1. Apmokestinamasis parametras – parametras, pagal kurį apmokestinami nekilnojamojo turto objektų savininkai ar jų įgalioti asmenys.

6.2. Kintamoji dedamoji – vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos būtinųjų sąnaudų dalį, patiriamą teikiant atliekų turėtojui komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, priklausanti nuo komunalinių atliekų kiekio tvarkymo sąnaudų.

6.3. Minimalioji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apimtis – tipinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, kurių minimali apimtis apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objektų rūšių teikiamų paslaugų ir higienos normų bei kitų teisės aktų reikalavimus komunalinėms atliekoms tvarkyti.

6.4. Pastovioji dedamoji – vietinės rinkliavos dedamoji, padengianti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos būtinųjų sąnaudų dalį, kuri nepriklauso nuo komunalinių atliekų kiekio.

6.5. Vietinės rinkliavos administratorius (toliau – Rinkliavos administratorius) – juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, mokėjimą, apskaitą, išieškojimą.

6.6. Vietinės rinkliavos mokėtojai (toliau – mokėtojas) – nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgaliotas asmuo, kuris privalo mokėti nustatytą vietinę rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį.

 

 

III skyrius

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

 

7Vietinė rinkliava nustatoma savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašas ir apmokestinamieji parametrai nurodyti Nuostatų priede, savininkams arba įgaliotiems asmenims:

7.1. gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių savivaldybės teritorijoje, savininkams (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka yra suteiktas adresas ar įregistruota nuosavybės teisė); savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkams;

7.2. gyvenamosios paskirties patalpų (individualių namų), esančių savivaldybės teritorijoje, vienam iš gyventojų (jei šios patalpos nustatyta tvarka nėra įregistruotos nekilnojamojo turto registre arba nebaigta jų statyba);

7.3. gyventojams, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje ir kurių žinoma faktinė gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje;

7.4. fiziniams asmenims, kuriems išduotas verslo liudijimas ir / arba individualios veiklos vykdymo pažyma veiklai savivaldybės teritorijoje;

7.5. savivaldybės teritorijoje įregistruotiems juridiniams asmenims (įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, sodininkų ir garažų bendrijoms ir kitiems) ir kitur įregistruotiems juridiniams asmenims, jei jie turi savivaldybės teritorijoje padalinių, filialų ir atstovybių arba jų neturi, tačiau veikia savivaldybės teritorijoje;

7.6. negyvenamosios paskirties patalpų, pastatų, esančių savivaldybės teritorijoje, savininkams, naudotojams, valdytojams, nurodytiems šių Nuostatų priede,  turintiems neišnuomotų ar panaudai neatiduotų pastatų (patalpų). Jeigu yra keli minėto nekilnojamojo (turto) objekto savininkai, už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą gali būti atsakingas bendraturčių sprendimu įgaliotas asmuo;

7.7. asmenims, nuolat veikiantiems savivaldybės teritorijoje pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų kontoros, antstolių kontoros, jų padalinai ir pan.)

 

IV skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS

 

8Rinkliavos administratorius – savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimu kuria ir tvarko vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę (toliau – registras), kuriai sukurti gali naudotis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir kitų subjektų turimais duomenimis.

9Rinkliavos administratorius registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie mokėtojus:

9.1. nekilnojamojo turto savininko ar įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

9.2. mokėtojo kodas;

9.3. nekilnojamojo turto adresas;

9.4. gyventojų (dirbančiųjų) skaičius;

9.5. mišrių komunalinių atliekų konteinerio (-ų) talpa ir skaičius;

9.6. biologiškai skaidžių atliekų konteinerio (-ų) talpa ir skaičius;

9.7. kiti duomenys, būtini mokėtojų registrui administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų vietinei rinkliavai skaičiuoti.

10Rinkliavos administratorius:

10.1 apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia mokėjimo pranešimus mokėtojams;

10.2kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, siunčia raginimus (įspėjimus) mokėtojams sumokėti vietinę rinkliavą;

10.3vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą, atlieka kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti;

10.4.    atsižvelgdamas į ekonomiškai pagrįstus vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus, teikia savivaldybei pasiūlymus keisti vietinės rinkliavos dydį;

10.5.  tikslina registro duomenis.

11Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 7.1–7.7 papunkčiuose, privalo Rinkliavos administratoriui pranešti ir pateikti duomenis, reikalingus vietinei rinkliavai apskaičiuoti:

11.1.    gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių savivaldybės teritorijoje, savininkai ir savivaldybių gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai – apie butų, individualių namų gyventojų, savininkų kaitą;

11.2.    gyventojai, kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje ir kurių faktinė gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorija, – apie faktinę gyvenamąją vietą;

11.3.    gyventojai, kuriems išduotas verslo liudijimas ir / arba individualios veiklos vykdymo pažyma, – apie jiems išduotus verslo liudijimus ir / arba individualios veiklos vykdymo pažymas ir jų galiojimo laiką;

11.4.    juridiniai asmenys, įstaigų, organizacijų, įmonių, sodininkų ir garažų bendrijų ir kitų juridinių asmenų, jų padalinių, filialų ir atstovybių vadovai, asmenys, nuolat veikiantys savivaldybės teritorijoje pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarai, advokatai, advokatų padėjėjai, antstoliai ir pan.); nuomojamų ar panaudai atiduotų (valdomų) negyvenamosios paskirties patalpų, pastatų savininkai arba valdytojai  apie veiklos rūšies pokyčius pagal Nuostatų priedo IV skyriaus lentelės pavyzdį;

11.5.    mokymo bei ugdymo įstaigos (profesinio ugdymo mokyklos, bendro lavinimo mokyklos, darželiai ir pan.) – apie įstaigos darbuotojus, dieniniuose ir vakariniuose skyriuose besimokančių moksleivių ir bendrabutyje gyvenančių moksleivių skaičiaus pokyčius.

 

V skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIai

 

12Vietinės rinkliavos dydžius tvirtina savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

13Vietinės rinkliavos dydžiai savivaldybės teritorijoje nustatomi tokie, kad užtikrintų ilgalaikį komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą ir sudarytų komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas tvarkyti komunalines atliekas, taip pat mažintų aplinkos taršą.

14Vietinės rinkliavos dydžiai, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo faktines metų sąnaudas, atliekų tvarkymo sistemos pokyčius, gali būti savivaldybės tarybos sprendimu tikslinami:

14.1.    savivaldybės administracijos siūlymu, jeigu perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas susidaro daugiau nei 10 % skirtumas nuo praėjusių metų būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų;

14.2.    kartą per metus, taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis kaip 1,1.

15Savivaldybėje taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų (priedo I ir II skyrių lentelės).

16Pastovioji dedamoji skaičiuojama visiems nekilnojamojo turto savininkams ar jų įgaliotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybės būstų nuomininkams).

17Kintamoji dedamoji skaičiuojama nekilnojamojo turto objektų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybės būstų nuomininkams), kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

 

VI skyrius

Vietinės rinkliavos apskaičiavimo tvarka

 

18Vietinės rinkliavos dedamosios skaičiuojamos taip:

18.1.    7.1–7.3 papunkčiuose nurodytiems mokėtojams taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Pastovioji dedamoji būsto savininkams apskaičiuojama Nuostatų priedo I skyriaus lentelėje nustatytą dydį dauginant iš visų gyventojų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota (arba nustatyta pagal Rinkliavos administratoriaus turimus duomenis) šio asmens valdoje (būste), skaičiaus;

18.2.    kintamoji rinkliavos dedamoji individualių valdų savininkams apskaičiuojama pagal formulę:

Rkin IV  = (RKATKIN kont  x NIŠVKA) + (RBSAT kont x NIŠVBSA), kur:

Rkin IV  kintamoji rinkliavos dedamoji;

RKATKIN kont  – rinkliavos už KA surinkimą, transportavimą, šalinimą ir administravimą valdoje kintamoji dalis pagal Nuostatų priedo II skyriaus lentelę;

RBSAT kont rinkliavos dalis už biologiškai skaidžių atliekų (toliau – BSA) surinkimą, transportavimą, šalinimą ir administravimą valdoje pagal šių Nuostatų priedo 2 lentelę;

NIŠVKA  – išvežamų iš valdos komunalinių atliekų konteinerių kiekis per ataskaitinį laikotarpį;

NIŠVBSA – išvežamų iš valdos BSA konteinerių kiekis per ataskaitinį laikotarpį;

18.3.    kintamoji rinkliavos dedamoji daugiabučių gyvenamųjų namų būsto savininkams apskaičiuojama pagal formulę:

Rkin DBN bust  = [(RKATKIN kont  x  Nkont  X NIŠVKA) / Ndbn gyv+JAdsk] X Nbustgyv, kur:

Rkin DBN bust  kintamoji rinkliavos dedamoji daugiabučio namo būstui;

RKATKIN kont  – rinkliavos už KA surinkimą, transportavimą, šalinimą ir administravimą valdoje kintamoji dalis pagal Nuostatų priedo II skyriaus lentelę;

Nkont – mišrių komunalinių atliekų konteinerių kiekis daugiabučio namo komunalinių atliekų surinkimo aikštelėje;

NIŠVKA  – išvežamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių kiekis iš konteinerių aikštelės per ataskaitinį laikotarpį;

Ndbn gyv+JAdsk – daugiabučių namų gyventojų ir juridinių asmenų, besinaudojančių komunalinių atliekų surinkimo aikštele, darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

Nbustdaugiabučio gyvenamojo namo bute gyvenančių žmonių skaičius.

19Kintamosios rinkliavos dalies nemoka individualios valdos savininkai, kai konteineris pastatytas didesniu kaip 300 metrų atstumu nuo savininkui priklausančio nekilnojamojo turto objekto.

207.4–7.7  papunkčiuose nurodytiems mokėtojams taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

20.1 Pastovioji rinkliavos dedamoji priklauso nuo įmonės veiklos rūšies ir apskaičiuojama šių Nuostatų priedo I skyriaus lentelėje nustatyto dydžio pastoviąją rinkliavos dalį už 1 dirbantį darbuotoją dauginant iš visų dirbančių darbuotojų. Jeigu įmonė verčiasi keliomis veiklomis, bendra pastovioji dedamoji įmonei skaičiuojama sumuojant kiekvienos veiklos rūšies pastoviąją rinkliavos dalį.

20.2Kintamosios rinkliavos dedamoji skaičiuojama nuo išvežtų priskirtų mokėtojams mišrių komunalinių ir biologiškai skaidžių atliekų konteinerių kiekio per ataskaitinį laikotarpį taip, kaip nurodyta Nuostatų 18.2 papunktyje;

20.3.    kintamoji rinkliavos dedamoji juridiniams asmenims, besinaudojantiems komunalinių atliekų surinkimo aikštelėmis kartu su daugiabučių gyvenamųjų namų būsto savininkais, apskaičiuojama pagal formulę:

Rkin DBN JA = [(RKATKIN kont  x  Nkont  X NIŠVKA) / Ndbn gyv+JAdsk] X NJAdsk, kur:

Rkin DBN JA kintamoji rinkliavos dedamoji juridiniam asmeniui, besinaudojančiam daugiabučio namo atliekų surinkimo aikštele;

NJAdsk – juridinio asmens darbuotojų skaičius.

Kiti šios formulės skaičiavimo parametrai apibūdinti Nuostatų 18.3 papunktyje.

21Nesant galimybės pagal Rinkliavos administratoriaus naudojamų registrų duomenis nustatyti ir / ar mokėtojui neteikiant, netikslinant duomenų, pagal kuriuos nustatoma atliekų turėtojo rūšis (fizinis ar juridinis asmuo), veiklos rūšies parametrai ar kiti parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojama mokėtina vietinė rinkliava, mokėtojas Rinkliavos administratoriaus sprendimu priskiriamas atliekų turėtojų grupei, kurios pastovioji rinkliavos dalis už 1 parametrą per metus yra didžiausia.

22Mažiausias laikotarpis, už kurį mokėtojui gali būti skaičiuojama vietinė rinkliava – vienas kalendorinis mėnuo.

 

VII skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

23Vietinės rinkliavos surinkimą ir išieškojimą organizuoja ir tvarko Rinkliavos administratorius. Pagal registro duomenis Rinkliavos administratorius parengia ir pateikia mokėtojams nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus mokėtojo nurodytu adresu arba elektroniniu paštu.

24Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

24.1.    mokėtojo – fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

24.2.    mokėtojo kodas;

24.3.    mokėtojo adresas;

24.4.    nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama rinkliava, adresas;

24.5.    individualių valdų savininkams – nekilnojamojo turto vieneto adresu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravusių ar gyvenančių asmenų skaičius;

24.6.    juridiniams asmenims – pagal įmonės veiklos rūšį darbuotojų skaičius;

24.7.    Rinkliavos administratorius (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

24.8.    pastovioji dedamoji;

24.9.    mišrių komunalinių atliekų konteinerio (-ų) kintamoji dedamoji valdoje;

24.10mišrių komunalinių atliekų konteinerio (-ų) išvežimų kiekis;

24.11biologiškai skaidžių atliekų konteinerio (-ų) rinkliavos dedamoji dalis valdoje;

24.12biologiškai skaidžių atliekų konteinerio (-ų) išvežimų kiekis;

24.13mokėtina suma;

24.14duomenys apie skolą / permoką.

25Mokėjimo pranešime nurodyta vietinė rinkliava mokama už mokėjimo pranešime nurodytą laikotarpį.

26Vietinė rinkliava sumokama į Rinkliavos administratoriaus mokėjimo pranešime nurodytą banko sąskaitą.

27Vietinė rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

28Rinkliavos administratorius 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims vieną kartą per metus iki einamųjų metų kovo 1 d. pagal registro duomenis apskaičiuoja už metus vietinės rinkliavos pastovųjį ir kintamąjį dydžius ir pateikia mokėjimo pranešimą (Nuostatų priedo V skyrius) nurodytu adresu arba elektroniniu paštu, kuriame nurodomi registro duomenys, nurodyti 24 punkte, mokėjimo laikotarpis ir terminai. Kintamasis dydis apskaičiuojamas už minimalius nustatytus išvežimų kiekius per metus (Nuostatų priedo III skyrius). Už atliekų konteinerių išvežimą, viršijantį nustatytą minimalų atliekų konteinerių išvežimų kiekį per metus, 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytiems mokėtojams rinkliavos skirtumas apskaičiuojamas ir teikiamas mokėtojui naujame pranešime ateinančiais (po ataskaitinių) metais.

Mokėtojas, pageidaujantis gauti mokėjimo pranešimą kitu adresu, privalo kreiptis į Rinkliavos administratorių raštu.

Vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę organizuoja ir vietinės rinkliavos įplaukų apskaitą tvarko Rinkliavos administratorius. Atsiskaitymo data laikoma pinigų įskaitymo į Rinkliavos administratoriaus banko sąskaitą diena.

29Mokėjimo pranešime nurodyta vietinė rinkliava sumokama iki Nuostatų 29.1–29.5 papunkčiuose nustatytų terminų į Rinkliavos administratoriaus nurodytą sąskaitą:

29.1. iki einamųjų metų kovo 31 dienos sumokama visa vietinės rinkliavos pastoviojo ir kintamojo dydžių suma, nurodyta mokėjimo pranešime;

29.2. iki einamųjų metų kovo 31 dienos ir rugsėjo 30 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi pusei apskaičiuoto vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime metinio dydžio;

29.3. iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos, rugsėjo 30 dienos ir gruodžio 31 dienos kiekvieną kartą sumokama suma, lygi ketvirtadaliui apskaičiuoto vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime metinio dydžio;

29.4. Rinkliavos administratorius 7.4–7.7 papunkčiuose nurodytiems asmenims vietinės rinkliavos pastoviojo ir kintamojo dydžių mokėjimo pranešimu parengia ir pateikia už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 10 d. Rinkliava turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 d.

30. Jeigu vietinės rinkliavos dydžiui turintys įtaką pasikeitimai įvyko nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1 dienos, o jeigu nuo 16 mėnesio dienos iki paskutinės mėnesio dienos,    nuo kito mėnesio 1 dienos.

31.              Asmens atsisakymas naudotis komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo paslauga neatleidžia jo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo prievolės.

 

VIII skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

32Mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio, nei mokėjimo pranešime nurodytą, vietinę rinkliavą arba jeigu ji neteisingai apskaičiuota ar nepagrįstai arba neteisėtai išieškota, taip pat atlikus perskaičiavimą, permokėta suma užskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos. Mokėjimo pavedimu permoka grąžinama į mokėtojo sąskaitą. Mokėtojo raštu pateikto prašymo permoka gali būti įskaityta kitam vietinės rinkliavos mokėtojui.

33Vietinė rinkliavos permoka grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos įmokos sumokėjimo datos.

34Rinkliavos administratorius nagrinėja mokėtojų prašymus ir priima sprendimus dėl permokų įskaitymo ar jų grąžinimo į nurodytą mokėtojo sąskaitą.

 

IX skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

35Rinkliavos administratorius vieną kartą per metus savo duomenų bazėje nustato vietinės rinkliavos skolininkus ir išsiunčia jiems laišku raginimus sumokėti vietinę rinkliavą.

36Gavęs laišku raginimą sumokėti vietinę rinkliavą, mokėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo raginimo gavimo datos.

37Mokėtojams nesumokėjus vietinės rinkliavos per Nuostatų 36 punkte nurodytą terminą, Rinkliavos administratorius turi teisę pasinaudoti trečiųjų asmenų skolų išieškojimo paslaugomis. Tokiu atveju išlaidas už šias paslaugas privalo apmokėti skolininkas.

 

X skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

38Mokėtojai turi teisę susipažinti su savo duomenimis Rinkliavos administratoriaus Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje ir su visa informacija, susijusia su vietinės rinkliavos dydžiais.

39Mokėtojai turi teisę reikalauti iš Rinkliavos administratoriaus pakeisti ar patikslinti savo duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs. Esant neaiškumų dėl vietinės rinkliavos dydžio arba negavus mokėjimo pranešimo, nedelsdami kreiptis į Rinkliavos administratorių.

40Mokėtojai Rinkliavos administratoriaus prašymu privalo teikti visus duomenis, reikalingus vietinei rinkliavai apskaičiuoti.

41Asmenys, prieš parduodami, dovanodami ar kitaip perleisdami jiems priklausančias patalpas, žemės sklypus arba nutraukdami savivaldybių gyvenamosios paskirties patalpų nuomos sutartį, privalo sumokėti vietinę rinkliavą.

42Mokėtojai privalo sumokėti vietinę rinkliavą nustatyta tvarka iki numatytų terminų.

43Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI skyrius

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

44Vietinės rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba atskiru sprendimu. Lengvatos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto.

 

XII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45Ūkininkai ar fiziniai asmenys, deklaravę žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, susidariusias atliekas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, turi perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems leidimus tvarkyti tokios atliekas, arba jos gali būti tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tokių atliekų tvarkymo sąlygos aptariamos atskirame susitarime su savivaldybės atliekų vežėju ir Rinkliavos administratoriumi.

46Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos tik savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms, tenkančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti: atliekų tvarkymo sistemos administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo, visuomenės informavimo ir kitoms su atliekų tvarkymu susijusioms išlaidoms apmokėti pagal asignavimų valdytojo programą.

47Rinkliavos administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, vietinės rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų vietinės rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, vietinės rinkliavos išieškojimą.

48Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi nekilnojamojo turto objekto savininkai arba įgalioti asmenys.

49Vietinės rinkliavos nuostatų vykdymą kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius.

50Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

 

______________________________

 

 


 

Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

priedas

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skaičiavimų, duomenų ir pranešimų teikimo lentelės

 

I skyrius

Pastoviųjų dedamųjų dydžių lentelė

 

Eil. Nr.

Atliekų turėtojų grupė

Atliekų turėtojų veiklos, patalpų ar pastatų apibūdinimas

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą nurodantys parametras

Pastovioji dalis 1 parametrą per metus Eur

1

2

3

4

5

1.

Gyvenamosios paskirties objektai (namai)

Gyventojai registruoti ar gyvenantys daugiabučių namų butuose, individualiuose namuose rajono centruose ar kitose vietovėse

Gyventojas

19,20

2.

Viešbučių paskirties objektai

Viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.

Apgyvendinimo vietų skaičius

2,57

3.

Administracinės paskirties objektai

Bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai ar patalpos

Darbuotojų skaičius

7,20

4.

Prekybos paskirties objektai

Patalpos ir pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai: prekybos centrai, parduotuvės, vaistinės, dengtas turgus ir kt.

Darbuotojų skaičius

30,86

5.

Paslaugų teikimo paskirties objektai

Pirtys, soliariumai, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.

Darbuotojų skaičius

7,20

6.

Maitinimo paskirties objektai

Valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.

Darbuotojų skaičius

30,86

7.

Transporto paskirties objektai

Darbuotojų skaičius

7,20

8.

Garažų paskirties objektai

Darbuotojų skaičius

6,17

9.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

Dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, gamybinės laboratorijos ir kt.

Darbuotojų skaičius

30,86

10.

Sandėliavimo paskirties objektai

Sandėliavimo pastatai

Darbuotojų skaičius

18,00

11.

Kultūros paskirties objektai

Teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, parodų rūmai ir kt.

Darbuotojų skaičius

7,20

Vietų skaičius

2,57

12.

Mokslo paskirties objektai

Mokyklos, vaikų darželiai, dienos veiklos centrai ir pan.

Darbuotojų ir ugdytinių skaičius

1,29

13.

Gydymo paskirties objektai

Ligoninės, klinikos, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir pan.

Vietų skaičius

18,00

Darbuotojų skaičius

7,20

Poliklinikos, ambulatorijos

Darbuotojų skaičius

7,20

14.

Poilsio paskirties objektai

Objektai, skirti žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui (poilsio namai, jaunimo nakvynės namai, mokslo įstaigų bendrabučiai ir kt.)

Darbuotojų skaičius

12,86

Vietų skaičius

2,57

15.

Sporto paskirties objektai

Patalpos ar pastatai, skirti sportuoti (sporto salės, teniso kortai, stadionų pastatai ir kt.)

Darbuotojų skaičius

7,20

16.

Religinės paskirties objektai

Bažnyčios, koplyčios, maldos namai ir kt.

Vietų skaičius

2,57

17.

Specialiosios paskirties objektai

Karinių vienetų pastatai, policijos, muitinės, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, geležinkelio ir autobusų stotys ir kt.

Darbuotojų skaičius

7,20

 

18.

Sodų paskirties objektai

Valda (sklypas su pastatu), naudojama poilsiui ir (arba) sodininkystei

Valda

6,17

19.

Kiti objektai

 

 

 

19.1.

Kapinės

Seniūnijų veikiančios kapinės

1 ha užlaidoto ploto

760

19.2.

Ūkininko ūkis

Ūkis, kuris naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslauga

Ūkis (0,12 m3)

24,00

Ūkis (0,14 m3)

31,73

Ūkis (0,18 m3)

36,63

Ūkis (0,24 m3)

48,00

Ūkis (0,27 m3)

55,02

Ūkis (1,1 m3)

221,86

 

II skyrius

Kintamųjų dedamųjų dydžių lentelė

 

Konteinerio tipas

Konteinerio talpa

Konteinerio vienkartinio išvežimo kaina Eur

Mišrių komunalinių atliekų

120 l

0,55

Mišrių komunalinių atliekų

140 l

0,64

Mišrių komunalinių atliekų

180 l

0,83

Mišrių komunalinių atliekų

240 l

1,10

Mišrių komunalinių atliekų

270 l

1,24

Mišrių komunalinių atliekų

1100 l

5,05

Biologiškai skaidžių atliekų

140 l

0,90

Biologiškai skaidžių atliekų

240 l

1,55

Biologiškai skaidžių atliekų

1100 l

7,09

 

III skyrius

Minimalus komunalinių atliekų konteinerių išvežimų kiekis per metus

 

Eil. Nr.

Atliekų turėtojų grupė

Minimalus atliekų išvežimų kiekis per metus

Mišrių komunalinių atliekų

Biologiškai skaidžių atliekų

1.

Individualios valdos savivaldybės teritorijoje

8

8

2.

Joniškio m. daugiabučių namų gyventojai

104

 

3.

Savivaldybės kaimo vietovių daugiabučių namų gyventojai

13

 

4.

Juridiniai asmenys Joniškyje

52

arba pagal atskirą susitarimą su vežėju

17

arba pagal atskirą susitarimą su vežėju

5.

Juridiniai asmenys kitose vietovėse (ne Joniškyje)

13

 

 

IV skyrius

Juridinių asmenų duomenų teikimo lentelės pavyzdys

 

Eil. Nr.

Pastato / patalpų paskirtis pagal veiklos rūšis

Apmokestinimo parametras

1.

Viešbutis Kiemo g. 3, XXXXX Joniškis

 

1.1.

Administracija (darbuotojų skaičius)

3

1.2.

Kavinė / maitinimo įstaigos padalinys (darbuotojų skaičius)

6

1.3.

Viešbutis (apgyvendinimo vietų skaičius)

47

2.

Autoremonto dirbtuvės Strazdo g. 10, XXXXX Joniškis (darbuotojų skaičius)

6

3.

Sandėlis Bičiulio g. 5, XXXXX Joniškis (darbuotojų skaičius)

8

 

 

 

V skyrius

Pranešimo mokėtojui pavyzdys

 

Mokėtojo kodas

 

Vardenis

Pavardinis

Slyvų g. X, Joniškis

Eil. Nr.

Apmokestinamų parametrų pavadinimas

Apmokestinimo parametrai

Priskaičiuota rinkliava  

Skaičius

Pastovioji dedamoji 1 žm. Eur

Kintamoji dedamoji Eur

Išvežimų kiekis

Per einamuosius metus Eur

Papildomai už ankstesnius metus Eur

Numatytas einamaisiais metais

Ankstesnių metų faktas

1.

Gyventojų būste

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mišrių komunalinių atliekų konteineris (240 l)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Biologiškai skaidžių atliekų konteineris (140 l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėti iš viso

 

 

____________________________________