LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2016 M. SAUSIO 4  D. ĮSAKYMO NR. 4-1 „dėl
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-842 „INOGEB LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 patvirtinimo PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 4-642

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. 4-1 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Įgyvendindamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunktį,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

2.1. Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos  ekonomikos ir inovacijų ministro

2016  m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 4-1“.

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.“

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).“

2.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra viešoji įstaiga Inovacijų agentūra.“

2.5. Pakeičiu 1 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 1.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

(Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija), pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ministerija) atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.)“

 

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                          Aušrinė Armonaitė