LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. SAUSIO 23 D. NUTARIMO NR. 85 „DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

 

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. V-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisykles.

2. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisykles.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI, FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondo) lėšomis finansuojamų sporto projektų (toliau – projektas), skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) detalizuoja Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas arba Nutarimas) nustatytus reikalavimus pareiškėjams, paraiškoms Fondo lėšoms gauti ir projektams, jų vertinimo, sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo priėmimo, projektų sutarčių (toliau – sutartys) sudarymo, projektams skirtų lėšų naudojimo, grąžinimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas ir panaudotų lėšų kontrolės, atsiskaitymo už įgyvendintas veiklas ir veiklų viešinimo tvarką.

2. Apraše ir Taisyklėse nustatyta tvarka Fondo lėšos skiriamos projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto renginių organizavimu ir kvalifikacijos tobulinimu. Šias Fondo lėšas administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) arba jos įgaliota institucija (toliau – Atsakinga institucija).

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

3. Ministerija arba Atsakinga institucija kiekvienais metais visas tų metų Fondo lėšas (išskyrus lėšų dalį skirtą Fondui administruoti), skirtas fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimo ir kvalifikacijos tobulinimo projektams, paskirsto skelbdama kvietimą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) bei pagal Apraše ir Taisyklėse nustatytą tvarką atrinkdama Fondo lėšomis finansuojamus projektus.

4. Kvietimo dydis nustatomas vadovaujantis Nutarimu.

5. Paskirstydama konkrečių metų Fondo lėšas, Ministerija arba Atsakinga institucija užtikrina, kad neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams būtų skiriama ne mažesnė kaip Nutarime numatyta lėšų dalis.

6. Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti išlaidos:

6.1. projekto įgyvendinimo išlaidos:

6.1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus). Fondo lėšomis gali būti apmokama tik ta projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko ir su projekto vykdytojo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su projekto vykdytoju sudarytoje darbo sutartyje). Projekto vykdytojo darbuotojui darbo užmokesčiui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį dydžio suma;

6.1.2. atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;

6.1.3. maitinimo išlaidos: maistpinigiai, maitinimo paslaugos (sportininkams, treneriams, teisėjams, projekto dalyviams ir projektą vykdančiajam personalui);

6.1.4. projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos;

6.1.5. patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai ir pan.);

6.1.6. prekės ir paslaugos (sportinei aprangai, apdovanojimams, spaudai, leidybos darbams, informacijos sklaidai, kitoms paslaugoms ir prekėms);

6.1.7. specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas;

6.1.8. kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

6.2.  projekto administravimo išlaidos (skiriamų Fondo lėšų dydis negali viršyti nurodyto Aprašo 21 punkte):

6.2.1. projekto vadovo ir (ar) finansininko darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai. Fondo lėšomis gali būti apmokama tik ta projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko ir su projekto vykdytojo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su projekto vykdytoju sudarytoje darbo sutartyje). Projekto vykdytojo darbuotojo darbo užmokesčiui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį dydžio suma;

6.2.2. apskaitos vedimo paslaugos;

6.2.3. kanceliarinės prekės;

6.2.4. komunalinių paslaugų išlaidos;

6.2.5. ryšių paslaugos;

6.2.6. banko mokesčiai;

6.2.7. kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

6.3. Projekto administravimo išlaidoms skiriama Fondo lėšų dalis gali būti mažinama priklausomai nuo projekto trukmės, veiklų ir dalyvių skaičiaus, teritorinės aprėpties, viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus ir sudėtingumo (perkančiosioms organizacijoms). Jei pareiškėjas – neperkančioji organizacija, tai sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo projektui turėtų būti skiriama minimali projekto administravimo lėšų suma.    

6.4. Ne daugiau kaip 5 procentai Fondo lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja projekto sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti. Projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti.

7. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos Aprašo 59 punkte numatytoms veikloms ir išlaidoms finansuoti. Kvietimo sąlygose gali būti detalizuotos netinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamų finansuoti išlaidų apribojimai.

8. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje nurodytą paskirtį, jeigu:

8.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai;

8.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

9. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas Ministerijai arba Atsakingai institucijai vertinant, ar jos:

9.1. yra būtinos projektui įgyvendinti, numatytos sutartyje, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

9.2. pagal savo paskirtį atitinka projekto sąmatoje nurodytas išlaidas;

9.3. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

9.4. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos (arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris) teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamais teisės aktais;

9.5. yra patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei projekto įgyvendinimo pabaigos data;

9.6. yra apmokėtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba iki ataskaitos, kuria atsiskaitoma už projektui skirtų Fondo lėšų panaudojimą, datos;

9.7. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamų teisės aktų nuostatų, jeigu projekto vykdytojas (arba partneris, jei pirkimą vykdo projekto partneris), vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija, arba yra patirtos laikantis Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatytos neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos, jei projekto vykdytojas (ar pirkimą vykdantis projekto partneris) nėra perkančioji organizacija.

10. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis Ministerijos arba Atsakingos institucijos sprendimu gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.

11. Fondo išlaidas gali patirti projekto vykdytojas ir (ar) partneris.

12. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos iš Fondo lėšų iki 93 procentų nuo tinkamomis pripažintų išlaidų sumos.

13. Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip Aprašo 16 punkte nurodytu dydžiu nuo projekto sąmatos sumos.

14. Projekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimas projekto sąmatoje numatytoms išlaidoms apmokėti turi būti pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentais. Ministerija arba Atsakinga institucija, vertindama projekto išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustatydama iš Fondo lėšų apmokamą projekto išlaidų sumą, įvertina projekto vykdytojo nuosavų lėšų dydžio, nurodyto Aprašo 16 punkte ar sutartyje (jei sutartyje jis buvo nustatytas didesnis), užtikrinimą.

15. Projektui įgyvendinti prašomų skirti Fondo lėšų galima mažiausia ir didžiausia sumos nurodytos Aprašo 11 punkte.

16. Skiriant finansavimą išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis ir kurioms netaikomas gyventojų pajamų mokestis, lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Aprašo 58 punkte nurodytais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PARAIŠKOMS IR PROJEKTAMS

 

17.  Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje (toliau – sistema) adresu, nurodytu kvietime.

18. Ne per sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali per sistemą pateikti paraiškos (pvz., sistema neveikia) ir nedelsdamas (paraiškų teikimo laikotarpiu) apie tai elektroniniu paštu praneša Ministerijai arba Atsakingai institucijai.

19. Paraiškas Ministerijai arba Atsakingai institucijai, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.

20. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai veiklos sričiai įvardintai šių Taisyklių 2 punkte. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

21. Paraišką, kai projektą planuoja įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius, su kuriais turi būti sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas.

22. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

22.1. pareiškėjas arba partneris yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą ir veiklos sustabdymas ar apribojimas neleistų įgyvendinti pateikto projekto;

22.2. pareiškėjas arba partneris nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

22.3. pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

22.4. pareiškėjas arba partneris yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir Taisyklėse numatyta tvarka arba gautas Fondo lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį;

22.5. pareiškėjo arba partnerio atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui skirtas Fondo lėšas;

22.6. pareiškėjas arba partneris, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.

23. Rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 3 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

24. Sporto projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje (jeigu tai nėra įmanoma dėl sporto projekto specifikos ar veiklų pobūdžio ir veiklos yra vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitektų Lietuvos Respublikai). Ministerija arba Atsakinga institucija kvietime gali nustatyti sporto projekto veiklų, kurios gali būti vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalį.

25. Paraiškų teikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datos, nurodomas kvietime.

26. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti bendrą projekto vertę, kokią dalį prašoma finansuoti Fondo lėšomis, kokia yra ar bus finansavimo iš kitų šaltinių, jeigu jis numatytas, suma, koks pareiškėjo nuosavas indėlis projekte.

27. Projekto sąmata yra sudedamoji paraiškos dalis. Ji turi būti sudaryta pagal projekto struktūrą ir atitikti projekto veiklas.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

28. Projektai konkurso būdu atrenkami skelbiant kvietimus.

29. Ministerijos parengtas kvietimas lietuvių kalba ir su kvietimu susijusi informacija skelbiama Ministerijos arba Atsakingos institucijos interneto svetainėje ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

30. Kvietime nurodomas laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal Apraše ir šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, ministro nustatytus prioritetus ir patvirtintus specialiuosius projektų vertinimo kriterijus.

31. Kvietime detalizuojama:

31.1. paraiškų teikimo terminas;

31.2. kvietimo dydis;

31.3. paraiškų teikimo būdas;

31.4. pareiškėjus konsultuojančių ir už kvietimą atsakingų asmenų, vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;

31.5. projektų kofinansavimo nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis minimalus dydis;

31.6. prioritetai ir specialieji projektų vertinimo kriterijai;

31.7. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad ši su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Ministerijos arba Atsakingos institucijos interneto svetainėje: pareiškėjas, projekto pavadinimas, projekto turinio santrauka, prašoma lėšų suma, turinio vertinimas, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie projekto įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą;

31.8. dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

31.9. kita informacija, kurią Ministerijos arba Atsakingos institucijos nuomone, tikslinga paskelbti.

32. Kvietimas ir su kvietimu susijusi informacija skelbiami Ministerijos arba Atsakingos institucijos interneto svetainėje ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse.

33. Kvietimas finansavimui gauti skelbiamas nerečiau kaip kartą per einamuosius metus ir ne vėliau kaip iki spalio 31 dienos. Ministerija arba Atsakinga institucija per metus gali skelbti ir daugiau nei vieną kvietimą, jei pirmojo kvietimo metu nebuvo gautas pakankamas kiekis tinkamų paraiškų paskirstyti visai tų metų numatytai Fondo lėšų sumai.

34. Ministerija arba Atsakinga institucija pareiškėjams užtikrinta nevaržomą galimybę raštu ir žodžiu pateikti klausimus dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, dėl lėšų projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų, dėl paraiškos pildymo ir pan. Ministerijos arba Atsakingos institucijos paskirti konsultuojantys asmenys konsultuoja pareiškėjus šiais klausimais žodžiu telefonu, raštu ir elektroniniu paštu nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų pagal kvietimą teikti paraiškas pateikimo dienos. Pareiškėjai klausimus raštu ir elektroniniu paštu gali teikti likus nemažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo dienos.

35. Ministerijos arba Atsakingos institucijos paskirti konsultuojantys asmenys projekto vykdytojus konsultuoja projektų įgyvendinimo klausimais visą projektų įgyvendinimo laikotarpį.

36. Ministerijos arba Atsakinga institucija gali organizuoti paraiškų rengimo mokymus ar informacinį seminarą galimiems pareiškėjams likus nemažiau kaip 10 darbo dienų iki paraiškų pateikimo dienos.

37. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, Ministerijai arba Atsakingai institucijai turi pateikti Taisyklių priede nustatytos formos užpildytą paraišką. Dokumentai, pridedami prie paraiškos:

37.1. projekto sąmata pagal kvietime pateiktą formą;

37.2. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (teikiamas įgaliojimas) pasirašyta paraiškos deklaracija, kurioje taip pat patvirtinama, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas, nurodytų Taisyklių 22 punkte;

37.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba, jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, atitinkamą išrašą iš toje valstybėje išduodamo atitinkamo dokumento su vertimu į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu);

37.4. jei paraiška teikiama su partneriu – bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas;

37.5. kiti kvietimo sąlygose nurodyti dokumentai, jei taikoma.

38. Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

39. Kitu nei šių Taisyklių 17 punkte nurodytu būdu pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

40. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus atvejus, kai Ministerija arba Atsakinga institucija pareiškėjo paprašo patikslinti pateiktą paraišką.

41. Pagal kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka užregistruojamos. Pasibaigus projektų paraiškų teikimo terminui, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų Ministerija arba Atsakinga institucija savo interneto svetainėje viešina pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno projekto pareiškėjas, projekto pavadinimas, prašoma Fondo lėšų suma bei bendras gautų projektų paraiškų skaičius ir bendra prašoma Fondo lėšų suma.

42. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

43. Fondo lėšoms gauti pateiktų ir užregistruotų paraiškų vertinimą sudaro du etapai:

43.1. atrankos, kurią atlieka Ministerija arba Atsakinga institucija vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, ministro nustatytais prioritetais ir patvirtintais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais, ir kuri apima du etapus:

43.1.1. paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo;

43.1.2. paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, turinio  ir išlaidų pagrįstumo vertinimo. Atlikdama šio etapo vertinimą, Ministerija arba Atsakinga institucija gali pasitelkti jų pasirinktus ekspertus. Pabaigusi atranką, Ministerija arba Atsakinga institucija per 3 darbo dienas tinkamas finansuoti Fondo lėšomis paraiškas ir vertinimo išvadas dėl jų tinkamumo finansuoti vertinimo (toliau – išvados) pateikia projektų komisijai (toliau – Komisija).

43.2. Ministerijos arba Atsakingos institucijos atrinktų tinkamų finansuoti projektų įvertinimo, kurį atlieka Komisija, vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, ministro nustatytais prioritetais ir patvirtintais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais:

43.2.1. pritardama Ministerijos arba Atsakingos institucijos išvadoms ir teikdama siūlymus Ministerijai arba Atsakingai institucijai dėl paraiškų finansavimo;

43.2.2. nepritardama Ministerijos arba Atsakingos institucijos išvadoms ir teikdama siūlymus Ministerijai arba Atsakingai institucijai dėl paraiškų nefinansavimo.

44. Ministerija arba Atsakinga institucija ir Komisija, vertindamos paraiškas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 3 straipsnyje ir Aprašo 28 punkte įtvirtintais principais.

45. Paraiškos atrankos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo dalies metu nustatoma, ar paraiška yra pateikta nepraleidus kvietime nustatyto termino, atitinka Apraše, Taisyklėse ir kvietime paraiškai nustatytus reikalavimus.

46. Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše, Taisyklėse ir kvietime nustatytų reikalavimų, Taisyklėse nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti. Ministerija arba Atsakinga institucija privalo pareiškėjui pateikti prašymą patikslinti duomenis, nustatydamos ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Jei nustatoma, kad paraiška pateikta pasibaigus nustatytam laikui, terminas trūkumams pašalinti nenustatomas, Ministerija arba Atsakinga institucija priima sprendimą atmesti paraišką, sprendimo motyvai nurodomi ministro arba Atsakingos institucijos vadovo įsakyme. Pareiškėjui apie tai pranešama Taisyklių 50 punkte numatyta tvarka.

47. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumo nepašalina arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Ministerija arba Atsakinga institucija priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją atmesti. Pagrįstais atvejais Ministerija arba Atsakinga institucija gali priimti sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties su išlyga, kad reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sutarties pasirašymo dienos ar kito sutartyje nustatyto termino bei tęsti tokios paraiškos vertinimą. Pareiškėjui nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos per nustatytą terminą, sutartis nepasirašoma arba pasirašyta sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus Ministerija arba Atsakinga institucija privalo užtikrinti tinkamą paraiškų vertinimą ir Apraše, Taisyklėse bei kvietime nustatytų principų laikymąsi.

48. Neesminiais paraiškos trūkumais, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimui ir kurie nėra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą, laikomi:

48.1. nepateiktas įgaliojimas pasirašyti paraišką, kai ją pasirašo ne pareiškėjo institucijos vadovas;

48.2. nepateikti privalomi pateikti paraiškos priedai, išskyrus projekto sąmatą ir deklaraciją ir (ar), jei paraiška teikiama su partneriu – bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas;

48.3. prieštaringa informacija, pateikta skirtingose paraiškos dalyse;

48.4. aritmetinės klaidos, išskyrus prašomą skirti Fondo lėšų sumą;

48.5. redakcinio pobūdžio, rašybos klaidos;

48.6. kiti panašaus pobūdžio neesminiai trūkumai.

49. Kiti neesminiai paraiškos trūkumai, administracinės atitikties tinkamumo vertinimo metu, nustatomi atsižvelgiant į tai, ar priskirtini šiems esminiams trūkumams:

49.1. paraiška pateikta po kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos;

49.2. paraiška pateikta kitu nei kvietime nurodytu būdu;

49.3. paraiška parengta ne lietuvių kalba;

49.4. pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) yra netinkami pagal kvietime nurodytas sąlygas;

49.5. paraiška ir (ar) deklaracija pateikta nepasirašyta;

49.6. paraiška pateikta kitokia forma nei nustatyta kvietime;

49.7. kartu su paraiška nepateikta projekto sąmata ir (ar) deklaracija ir (ar), jei paraiška teikiama su partneriu – bendradarbiavimo sutartis ar kitas teisinis bendradarbiavimo pagrindas;

49.8. prašoma finansuoti suma neatitinka Aprašo 11 punkte keliamų reikalavimų prašomai finansuoti sumai;

49.9. neužtikrintas nuosavas indėlis projekte pagal Taisyklių ir (ar) kvietime nurodytus reikalavimus;

49.10. paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo trukmė neatitinka kvietime nurodytos projekto įgyvendinimo trukmės;

49.11. kiti panašaus pobūdžio neatitikimai, neatitinkantys imperatyvių Taisyklėse ir kvietime nurodytų reikalavimų.

50. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, yra atmetamos ir apie tokį Ministerijos arba Atsakingos institucijos sprendimą pareiškėjai informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, nurodytu elektroniniu paštu arba registruotu paštu.

51. Ministerija arba Atsakinga institucija turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus arba buvo priimtas sprendimas dėl paraiškų administracinės atitikties su išlyga.

52. Paraiškų turinio vertinimas atliekamas vadovaujantis bendraisiais projekto vertinimo kriterijais (ministras bendruosius projektų vertinimo kriterijus gali detalizuoti) ir ministro nustatytais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais. Ministerija kvietime nustatydama vertinimo kriterijus, juos grupuoja ir svorius parenka vadovaudamasi lentelėje nurodytomis taisyklėmis:


 

Lentelė

Eil. Nr.

Projektų vertinimo kriterijai

Balai

Minimalus praeinamas balas

Bendrieji projektų vertinimo kriterijai

1.

Projekto aktualumas ir svarba

30

15

Vertinamas projekto atitikimas Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams (jei nustatyta Taisyklėse) su sporto politikos valdymo sritimi susijusiems strateginiams dokumentams, vertinamas projektu sprendžiamos problemos aktualumas, reikšmingumas, atitikimas ministro nustatytiems prioritetams.

2.

Projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas

25

13

Vertinama, ar projekto uždaviniai ir rezultatai yra išmatuojami ir įvykdomi, išlaikoma nuosekli vidinė projekto logika (projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą). Jei aktualu konkrečiam kvietimui, gali būti vertinama, ar numatomi rezultatai užtikrins projekto tęstinumą ir bus naudos gavėjų naudojami pasibaigus projektui, ar pakankami projekto vykdytojo gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto projekto rezultatus.

3.

Projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas

20

10

Vertinamas projekto vykdytojo nuosavų lėšų indėlis į projektą, projekto biudžeto nuoseklumas ir jo ryšys su projekto veiklomis ir uždaviniais. Vertinami projektų išlaidų realumas, būtinumas, pagrįstumas, atitikimas ekonomiškumo principui.

4.

Projekto valdymas

15

7

Vertinama projekto vykdytojo patirtis ir kompetencija įgyvendinti projektą, projekto valdymo struktūra, įgyvendinimo laikotarpio ir įgyvendinimo plano optimalumas ir realumas, projekto rizikos ir jų valdymo planas. Jei projekte taikoma, vertinamas partnerystės pagrįstumas, projekto finansinio ir institucinio tęstinumo užtikrinimo galimybės.

Specialieji projektų vertinimo kriterijai

5.

Konkrečiame kvietime ministro nustatyti specialieji projektų vertinimo kriterijai

10

2

 

Bendras galimas balų skaičius

100

 

 

53. Jei paraiška nesurenka 50 ir daugiau balų (iš 100 galimų), paraiška atmetama. Jei paraiška nesurenka minimalaus vertinimo balo pagal visus kriterijus, paraiška yra atmetama.

54. Jeigu paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu kyla neaiškumų dėl dviprasmiškos ar neišsamios informacijos, Ministerija arba Atsakinga institucija kreipiasi į pareiškėją prašydama per kvietime nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomą informaciją. Užklausa dėl paaiškinimų ir (ar) papildomos informacijos pareiškėjui neturi būti siunčiama, jei paraiškoje pateiktos informacijos vertintojams pakanka atitinkamam sprendimui priimti, t. y. vertintojai negali prašyti paaiškinimų ir (ar) informacijos, kurie nepaaiškina paraiškos atitikties vertinimo kriterijams, o tik sustiprina paraiškos atitiktį vertinimo kriterijams.

55. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu nustatomas maksimalus Fondo lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti, dydis:

55.1. jeigu dalis projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veikloms įgyvendinti, Ministerija arba Atsakinga institucija raštu pareiškėjo paprašo pagrįsti tokias išlaidas ir (arba) pasiūlo sumažinti dalį projekto išlaidų. Jei pareiškėjas per Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pagrįsti pateiktą informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Prašymą pratęsti terminą pareiškėjas turi pateikti Ministerijai arba Atsakingai institucijai ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

55.2. jei paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projekto išlaidos yra suskaičiuotos remiantis rinkos kainas viršijančiais įkainiais, vertintojai, vadovaudamiesi Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka, turi perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami rinkos įkainius ir turi atitinkamai sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas bei apie tai informuoti pareiškėją;

55.3. projektui skirtinas (neviršijant paraiškoje nurodyto) Fondo lėšų dydis turi būti nustatomas kaip didžiausia projektui įgyvendinti būtina suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes.

56. Paraiškų atranką atlieka vertintojais paskirti Ministerijos arba Atsakingos institucijos darbuotojai. Atliekant turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą, Ministerija arba Atsakinga institucija vertintojais gali pasitelkti pasirinktus ekspertus.

57. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą atlieka vienas vertintojas.

58. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:

58.1. vienas vertintojas, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma mažesnė nei 60 000 Eur;

58.2. du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 60 000 Eur, kurie Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikia vieną bendrą vertinimą. Tuo atveju, kai pirmųjų dviejų vertintojų paraiškų vertinimas skiriasi daugiau nei 20 balų, paraišką įvertina trečias vertintojas. Tokiu atveju vieną bendrą vertinimą pateikia trečiasis ir jo įvertinimui artimesnis vertintojai. Jei reikalinga, ekspertus paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui parenka Ministerija arba Atsakinga institucija savo nustatyta tvarka.

59. Ekspertams keliami minimalūs reikalavimai įvardinti Aprašo 38 punkte.

60. Ministerija arba Atsakinga institucija gali kelti didesnius nei minimalius reikalavimus ekspertams.   

61. Paraiškų atranką Ministerija arba Atsakinga institucija atlieka per Aprašo 42 punkte nurodytą terminą.

62. Ministerija arba Atsakinga institucija atlikus atranką parengia paraiškų vertinimo išvadas dėl tinkamumo finansuoti vertinimo, kuriose pateikiami motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo. Šios išvados teikiamos Komisijai.

63. Ministerija arba Atsakinga institucija paraiškų vertinimo išvadose dėl tinkamumo finansuoti vertinimo pateikia tinkamų finansuoti paraiškų, kurios išvardijamos pagal siūlomą paraiškų finansavimo eilę (surinkto vertinimo balo mažėjimo tvarka), sąrašus pagal projektų veiklų sritis. Sąrašus sudaro trys dalys:

63.1. I dalis: siūlomos prioriteto tvarka finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškos. Finansavimo prioritetas suteikiamas tokiam neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų skaičiui, kuris užtikrintų 10 procentų Fondo lėšų projektų veiklų sritims skyrimą. Tuo atveju, kai paraiškų, skirtų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, neužregistruota arba paraiškų atrankos metu nei viena paraiška nesurinko 50 ir daugiau balų arba pereinamųjų balų vertinimo kriterijų grupėms, jei jie numatyti kvietimo sąlygose, ši išvadų dalis nesudaroma ir to priežastys pažymimos išvadose Komisijai;

63.2. II dalis: siūlomos kitomis tų metų turimomis Fondo lėšomis finansuoti paraiškos. Siūlomomis finansuoti paraiškomis prašoma Fondo lėšų suma negali būti didesnė nei 90 procentų tų metų Fondo lėšų, skiriamų Taisyklių 2 punkte įvardintoms projektų veiklų sritims;

63.3. III dalis: rezervinės paraiškos, kurių įgyvendinimui po Ministerijos arba Atsakingos institucijos atliktos atrankos sudarius paraiškų finansavimo eilę, Fondo lėšų nepakanka, tačiau kurias rekomenduojama finansuoti atsiradus Komisijai ar Ministerijai arba Atsakingai institucijai priėmus sprendimą nefinansuoti I ir (ar) II sąrašo dalyse įtrauktų paraiškų arba atsiradus finansinėms galimybėms (jei būtų padidintas Fondui skirtas finansavimas ir (arba), liktų neišnaudotų Fondo įgyvendinimui skirtų lėšų) projektų įgyvendinimo laikotarpiu. Tuo atveju, kai finansavimo apimtis yra mažesnė, negu galima skirti lėšų suma, ši išvadų dalis nesudaroma ir to priežastys pažymimos išvadose Komisijai.

64. Komisija, per 20 darbo dienų nuo paraiškų gavimo dienos įvertinusi paraiškas ir jų išvadas, teikia siūlymą dėl projektų finansavimo Ministerijai arba Atsakingai institucijai. Komisijos siūlyme pateikiami motyvai dėl lėšų skyrimo projektams.

65. Ministras arba Atsakingos institucijos vadovas, per Taisyklių 64 punkte nurodytą terminą negavęs siūlymų iš Komisijos, turi teisę priimti sprendimą dėl projektų finansavimo.

66. Ministras arba Atsakingos institucijos vadovas, gavęs Komisijos siūlymą dėl paraiškų finansavimo, priima motyvuotus sprendimus dėl lėšų skyrimo. Kuomet Komisijos siūlymas dėl paraiškos finansavimo nesutampa su Ministerijos arba Atsakingos institucijos vertinimo išvadomis dėl tinkamumo finansuoti vertinimo, ministras ar Atsakingos institucijos vadovas gali:

66.1. atmesti Komisijos siūlymą;

66.2. priimti Komisijos siūlymą;

66.3. priimti sprendimą tokią paraišką vertinti pakartotinai.

67. Paraiškų pakartotinis vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paraiškos pakartotinį vertinimą atlieka Ministerijos arba Atsakingos institucijos paskirtas vertintojas pirminės atrankos metu nevertinęs paraiškos.

68. Kai išvadų I dalyje siūlomų prioriteto tvarka finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų nepakanka užtikrinti 10 procentų Fondo lėšų skyrimo, į šią dalį prioriteto tvarka pagal didžiausią surinktą balą įtraukiama tiek rezervinių neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų, kiek užtikrintų 10 procentų Fondo lėšų skyrimą. Sudarius išvadų I dalies sąrašą, formuojama II išvadų dalis. II išvadų dalyje siūlomų finansuoti paraiškų sąrašas sudaromas siekiant panaudoti visą (ne daugiau 90 procentų) likusią tiems metams Taisyklių 2 punkte įvardintoms projektų veiklų sritims skirtą Fondo lėšų dalį. Sudarant galutinių išvadų II dalies sąrašą pagal didžiausią surinktą balą gali būti įtraukiamos rezervinės paraiškos. I išvadų dalyje užtikrinus 10 procentų Fondo lėšų skyrimą neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, rezervinės neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškos į II išvadų dalies sąrašą gali būti įtraukiamos bendra tvarka pagal sudaryta finansavimo eilę, joms prioritetas nebeskiriamas.

69. Kai ministro sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams yra kitoks nei pasiūlė Komisija, ministro sprendime nurodomi tokio nesutikimo motyvai.

70. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir ministro sprendimą dėl lėšų skyrimo projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjas, kurio projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas taip pat, jei yra, informuojamas apie išlygas ir rekomendacijas paraiškai.

71. Apie ministro sprendimą dėl Fondo lėšų skyrimo projektams Centrinė projektų valdymo agentūra informuojama raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Centrinei projektų valdymo agentūrai papildomai pateikiama informacija apie projektus, kuriuose numatytos išlaidos įrangai, bei prašymas dėl informacijos apsikeitimo apie tų metų Fondo lėšų dalį skirtą neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams.

72. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir ministro sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams Ministerija arba Atsakinga institucija savo interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos viešina projektų, kurių įgyvendinimui skirtos Fondo lėšos, sąrašą, kuriame nurodoma Aprašo 47 punkte nurodyta informacija.

73. Po sprendimo dėl Fondo lėšų skyrimo projektams su visais pareiškėjais pasirašius projektų įgyvendinimo sutartis nustatomas nepanaudotų Fondo lėšų dydis. Nepanaudotos lėšos perkeliamos į kitus metus arba priimamas sprendimas dėl papildomo kvietimo tų pačių metų Fondo lėšoms paskirstyti skelbimo.

74. Ministerija gali priimti sprendimą skelbti papildomą kvietimą, jei:

74.1. nustačius, kad pagrindinio kvietimo metu nepanaudota Fondo lėšų, skirtų Taisyklių 2 punkte įvardintoms projektų veiklų sritims, suma yra didesnė nei 20 procentų;

74.2. nustačius, kad po visų tais metais įvykdytų Fondo kvietimų neužtikrinamas ne mažesnis kaip 10 procentų Fondo lėšų skyrimas neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams. Ministerija arba Atsakinga institucija įvertinusi turimą ir Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą informaciją dėl Fondo lėšų dydžio, skirto neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, nustato Fondo lėšų dalį prioriteto tvarka skiriamą neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams papildomo kvietimo metu;

75. Ministerija gali priimti sprendimą papildomą kvietimą skelbti išskirtinai neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams finansuoti.

76. Papildomo kvietimo metu nepanaudotos Fondo lėšos perkeliamos į kitus metus.

77. Pareiškėjui atsisakius pasirašyti projekto sutartį ir (arba) Fondui skyrus papildomų lėšų Taisyklių 2 punkte įvardintoms projektų veiklų sritims (toliau kartu – papildomos lėšos), iš jų gali būti skiriamas finansavimas rezervinėms paraiškoms. Pirmiausiai projektą įgyvendinti siūloma aukščiausiai rezervinių paraiškų sąraše įrašytos paraiškos teikėjui. Jeigu papildomų lėšų skirta mažiau, negu buvo prašyta aukščiausiai paraiškų rezervo sąraše įrašytos paraiškos projektui įgyvendinti, paraiškos teikėjui siūloma įgyvendinti projektą su mažesniu finansavimu. Jei paraiškos teikėjas atsisako arba dėl kitų priežasčių nesutinka pasirašyti projekto įgyvendinimo sutarties, projektą įgyvendinti siūloma žemiau paraiškų rezervo sąraše įrašytos paraiškos teikėjui.

 

VI SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

78. Ministerija arba Atsakinga institucija su pareiškėju, kurio projekto įgyvendinimui skirtas Fondo finansavimas, sudaro projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis). Sutarties formą, sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo ir kitas sąlygas, atsižvelgdama į Aprašo nuostatas, nustato ir tvirtina Ministerija.

79. Ministerijai arba Atsakingai institucijai po paraiškos atrankos pateikus išlygas ir (ar) rekomendacijas dėl paraiškos pakeitimų, pareiškėjas, konsultuodamasis su Ministerija arba Atsakinga institucija, patikslina paraišką ir pateikia Ministerijai arba Atsakingai institucijai tvirtinti per 3 darbo dienas. Prie sutarties pridedama patvirtinta paraiška.

80. Ministerija arba Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo finansavimo projektui skyrimo parengia ir elektroniniu paštu pateikia pareiškėjui sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų. Ministerija arba Atsakinga institucija siųsdama derinti sutarties projektą taip pat teiraujasi dėl pareiškėjo galimybės sutartį pasirašyti naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau elektroninis parašas). Esant galimybei, sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. Pareiškėjas apie galimybę pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu bei pastebėjimus dėl sutarties projekto pateikia per 3 darbo dienas.

81. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per Ministerijos arba Atsakingos institucijos nurodytą pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą Ministerijai arba Atsakingai institucijai elektroniniu paštu atsiunčia elektroniniu parašu pasirašytą sutartį arba pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Šiuo atveju sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo.

82. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, Ministerija arba Atsakinga institucija per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti sutartį neteko galios. Ministerijos arba Atsakingos institucijos vadovo įgaliotas asmuo sprendimą dėl projekto finansavimo pripažįsta netekusiu galios ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

83. Pareiškėjui, kuriam skiriama Fondo lėšų suma yra didesnė nei 20000 Eur ir kurio metines pajamas sudaro mažiau nei 50 procentų biudžeto lėšų gali būti atliekamas finansinio pajėgumo vertinimas.

84. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

85. Sutartyje turi būti nurodytas projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų Fondo lėšų ir projekto vykdytojo nuosavų lėšų sumos, projekto administravimo išlaidų dydžiai, šalių teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė (tame tarpe ir netesybos) už sutarties, Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, atsiskaitymo už projekto veiklas tvarka, išlaidų apmokėjimo būdai, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

86. Sutartyje numatomas draudimas be Ministerijos arba Atsakingos institucijos sutikimo projekto vykdytojui perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti įsigytą turtą sutartyje nurodytą laikotarpį.

87. Sutartyje numatoma pareiga projekto vykdytojui naudoti įsigytą turtą projekto tikslais sutartyje nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei paraiškoje nurodytas laikotarpis.

88. Sutartyje numatoma pareiga projekto vykdytojui deklaruoti pelną, gautą projekto įgyvendinimo metu ir iš projekte organizuojamų veiklų ar įrangos panaudojimo. Nurodytąja pelno dalimi turi būti mažinama Fondo lėšų suma.

89.  Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be Ministerijos arba Atsakingos institucijos sutikimo.

90.  Sutarties keitimai atliekami Apraše, Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas nedelsdamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, privalo informuoti Ministeriją arba Atsakingą instituciją elektroniniu paštu apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai bei nurodyti pakeitimo priežastis.

91.  Ministerijai arba Atsakingai institucijai paprašius, projekto vykdytojas Taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama sutarties keitimo poreikį pagrindžianti informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl sutarties keitimo priimti. Sutarties keitimai gali būti esminiai ir neesminiai.

92.  Taisyklėse neesminiu sutarties pakeitimu laikomas pakeitimas neturintis esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir rezultatams pasiekti. Neesminis pakeitimas leidžiamas be papildomo susitarimo prie sutarties sudarymo su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

92.1. pakeitimas neturi įtakos projekto rodikliams arba rodikliai keičiasi nedaugiau kaip 20 procentų;

92.2. perkeliama iki 20 procentų sąmatos straipsnio lėšų sumos. Perkeliant lėšas sąmatos straipsnio lėšų suma negali padidėti daugiau nei 20 procentų;

92.3. lėšos perkeliamos į bet kokį kitą sąmatos straipsnį išskyrus administravimo straipsnį;

92.4. nepratęsia projekto įgyvendinimo laikotarpio;

92.5. projekto veiklų įgyvendinimas nevėluos ilgiau nei 30 dienų;

92.6. nesumažina projekto vykdytojo sutartyje numatyto prisidėjimo nuosavomis lėšomis procento;

92.7. projekto vykdytojas informuoja Ministeriją arba Atsakingą instituciją raštu (elektroniniu paštu arba registruotu paštu) apie numatomus pakeitimus ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numatomų pakeitimų datos;

93. Neesminiai projekto pakeitimai Ministerijai arba Atsakingai institucijai neatsakius įsigalioja automatiškai per 10 darbo dienų.

94.  Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos Ministerijai arba Atsakingai institucijai elektroninių paštu arba registruotu laišku pateikti argumentuotą prašymą dėl esminio:

94.1. sutarties sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo planuotų sąmatoje ir faktinės išlaidos viename sąmatos straipsnyje keistųsi daugiau kaip 20 procentų nuo planuotų. Jeigu įgyvendinant projektą išlaidų dydžiai bus paskirstyti kitaip nei planuota sutarties sąmatoje ir viršys šiame papunktyje nurodytą dydį, toks lėšų panaudojimas bus laikomas netinkamu;

94.2. paraiškoje numatytų veiklų ir (arba) jų plano pakeitimo;

94.3. kitų sutarties sąlygų keitimo.

95. Pakeitimai leidžiami tik paraiškos ribose.

96. Apsvarsčiusi gautą Taisyklių 94 punkte nurodyta tvarka pateiktą prašymą, Ministerija arba Atsakinga institucija pritaria, pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu arba registruotu laišku per 10 darbo dienų. Tuo atveju, kai kreipiamasi dėl esminio sutarties keitimo, Ministerija arba Atsakinga institucija inicijuoja papildomo susitarimo prie sutarties rengimą (išskyrus atvejį, kai prašymas atmetamas). Sutarties pakeitimas rengiamas taip pat kaip sutarties pasirašymas, nurodytas Taisyklių 84 punkte.

97. Praleidus sutarties, ar sutarties pakeitimui nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Ministerija arba Atsakinga institucija nusprendžia jį atnaujinti.

98. Jeigu projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto vykdytojas siūlo jas panaudoti projekto veikloms arba atsiranda objektyvių priežasčių, dėl kurių reikia keisti projekto įgyvendinimo laikotarpį, projekto vykdytojas apie tai elektroniniu paštu arba registruotu paštu praneša už projekto priežiūrą atsakingam Ministerijos arba Atsakingos institucijos asmeniui Taisyklių 100 punkte nustatyta tvarka. Ministerija arba Atsakinga institucija Taisyklėse numatyta tvarka gali priimti sprendimą pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį ir (ar) leisti panaudoti sutaupytas lėšas toms pačioms projekte numatytoms veikloms, kurios suteiktų projektui didesnės pridėtinės vertės.

99. Projekto įgyvendinimo laikotarpis pagrįstais atvejais gali būti pratęstas iki 4 metų termino. Dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo projekto vykdytojas su motyvuotu prašymu kreipiasi į Ministerija arba Atsakingą instituciją elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Ministerija arba Atsakinga institucija į prašymą reaguoja Taisyklių 94 punkte nustatytą tvarka.

100.  Jeigu Ministerija arba Atsakinga institucija priima sprendimą iš sutaupytų lėšų leisti įgyvendinti naujas nenumatytas veiklas, atitinkančias projekto tikslą, ir (ar) pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį taip, kad jų pakeitimas užtikrintų veiksmingą projekto įgyvendinimą, papildomame susitarime nurodomos naujos veiklos, jeigu tokios numatytos, ir naujų arba neįvykdytų veiklų nauji įvykdymo terminai ir sąlygos. Jeigu pasirašomas papildomas susitarimas dėl sutaupytų lėšų panaudojimo, prie jo pridedama sąmata, kurioje turi būti nurodyta, kiek lėšų kiekvienai iš veiklų skiriama.

101. Projekto vykdytojui nepagrindus būtinumo keisti sutartį arba Ministerijai arba Atsakingai institucijai atmetus projekto vykdytojo prašymą, sudaryta sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas Ministerijai arba Atsakingai per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

102. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Taisyklėse ir (ar) sutartyje nustatytų sąlygų ar įsipareigojimų ir (ar) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Fondo lėšos, Ministerija arba Atsakinga institucija inicijuoja pažeidimų tyrimus Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pažeidimų tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams.

103. Ministerija arba Atsakinga institucija turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti sutartį, kai:

103.1. nustatomi sutarties sąlygų, Taisyklių arba Aprašo pažeidimai ir projekto vykdytojas per Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatytą terminą jų nepašalina;

103.2. nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal paskirtį;

103.3. projekto vykdytojas laiku nepateikia ataskaitų apie Fondo lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų sutartimi nustatytų finansinių įsipareigojimų;

103.4. paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos.

104. Nutraukus sutartį vadovaujantis Taisyklių 103 punktu, projekto vykdytojas privalo per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą Ministerijos arba Atsakingos institucijos banko sąskaitą grąžinti visas sutarties pagrindu išmokėtas Fondo lėšas (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos).

105. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas Ministerijai arba Atsakingai institucijai ne vėliau kaip iki sutarties nutraukimo dienos. Projekto vykdytojas privalo įspėti Ministeriją arba Atsakingą instituciją raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų iki sutarties nutraukimo, jeigu sutartyje nenurodytas ilgesnis terminas.

106. Sutarties šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerio (-ių)), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka, pasikeitimą. Sutarties šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

107.  Projekto vykdytojas privalo:

107.1. Fondo lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

107.2. Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie projekto įgyvendinimą ir projektui skirtų lėšų panaudojimą;

107.3. nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Fondo lėšas grąžinti Ministerijai arba Atsakingai institucijai per 5 darbo dienas nuo Ministerijos arba Atsakingos institucijos pranešimo gavimo dienos į sutartyje nurodytą Ministerijos arba Atsakingos institucijos banko sąskaitą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos);

107.4. naudojant Fondo lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

107.5. vykdant projektą laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių, užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą;

107.6. sudaryti sąlygas Ministerijai arba Atsakingai institucijai atlikti Fondo lėšų naudojimo patikrinimus;

107.7. viešinti projektą Taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka;

107.8. užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo kitų operacijų);

107.9. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos);

107.10.  paskirti projekto vadovą ir, jei reikalinga, suformuoti atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį turinčią projekto vykdymo komandą su aiškiai apibrėžtomis funkcijomis ir nustatyta atsakomybe.

108.  Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be Ministerijos arba Atsakingos institucijos sutikimo.

 

VIII SKYRIUS

PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA

 

109. Kalendorinių metų pradžioje projekto vykdytojas privalo skaičiuoti planuojamą metų veiklos finansavimą. Jeigu numatoma, kad veikla bus daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų, arba VPĮ nustatytų viešųjų ar privačių juridinių asmenų lėšų (VPĮ 4 straipsnio reikalavimai), projekto vykdytojas tais kalendoriniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, vykdo VPĮ nustatyta tvarka.

110. Jeigu projekto vykdytojas, pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą, yra ne perkančioji organizacija, o per metus gavus finansavimą paaiškėja, kad jis tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento jis privalo vykdyti vadovaujantis VPĮ.

111Ministerija arba Atsakinga institucija turi teisę vykdytojo paprašyti pateikti nurodytą informaciją:

111.1. išankstinio skelbimo apie pirkimą kopiją (jei taikoma);

111.2. pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimo ar kvietimo teikti pasiūlymus) kopijas (jei taikoma);

111.3. laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);

111.4. susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);

111.5. tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);

111.6. protokolų kopijas (jei taikoma);

111.7. tiekėjų apklausos pažymos kopiją (jei taikoma);

111.8. pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma);

111.9. informacinius pranešimus apie sprendimus pirkti prekes, paslaugas ir darbus nepaskelbus apie pirkimą (jei taikoma)

 

IX SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTAS VEIKLAS, PROJEKTŲ IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

112. Projekto vykdytojas, projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus Atsakingai institucijai atsiskaito Taisyklėse ir (arba) sutartyje nustatyta tvarka, nustatytais terminais teikdamas Ministerijos nustatytos ir patvirtintos formos projekto vykdymo ataskaitas. Projekto vykdymo ataskaitą sudaro dalykinė ataskaita ir (jei reikalinga) mokėjimo prašymas.

113. Dalykinėje ataskaitoje turi būti aptarta projekto:

113.1. aktualumas – ar pasiekti rezultatai atitinka numatytus tikslus ir tikslinės grupės poreikius;

113.2. veiksmingumas – kaip įgyvendintos projekto veiklos padėjo pasiekti projekto tikslų, ar racionaliai buvo naudojami finansiniai ištekliai rezultatams pasiekti ir ar projekto finansinės sąnaudos buvo siejamos su projekto rezultatais;

113.3. tvarumas – ar projekto rezultatai užtikrins tęstinumą ir duos naudos projekto vykdytojui ir projekto dalyviams pasibaigus projektui;

113.4. poveikis – ar projektas turi ir ateityje turės įtakos projekto dalyvių fiziniam aktyvumui;

113.5. rizikos veiksniai – su kokiomis problemomis buvo susidurta įgyvendinant projektą (jeigu buvo) ir kokios įtakos jos turėjo projekto rezultatams, kokios aplinkybės ar veiksniai turėtų būti įvertinti planuojant tęsti projektą ar įgyvendinti panašias naujas veiklas.

114.  Projekto vykdytojas įgyvendintas veiklas deklaruoja Ministerijai arba Atsakingai institucijai teikdamas:

114.1. tarpines dalykines ataskaitas, kurios teikiamos nerečiau, kaip kas 6 mėnesius nuo sutartyje nustatytos projekto pradžios datos. Tarpinėje dalykinėje ataskaitoje deklaruojamos visos projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos projekto veiklos;

114.2. galutinę dalykinę ataskaitą. Galutinėje dalykinėje ataskaitoje deklaruojamos visos projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) įgyvendintos projekto veiklos.

115.  Projekto vykdytojo išlaidos gali būti apmokamos taikant išlaidų kompensavimo būdą, sąskaitų apmokėjimo būdą, išmokant avansą arba neišmokant avanso. Išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas sutartyje.

116.  Projektui įgyvendinti, jei kvietimo sąlygose nenumatyta kitaip, gali būti išmokamas iki 30 procentų visų skirtų lėšų avansas.

117.  Projekto avanso dydis nustatomas sutartyje.

118.  Ministerija arba Atsakinga institucija projekto vykdytojui perveda avansą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

119.  Gavę avansą, projekto vykdytojas ir (ar) partneriai pradeda įgyvendinti projektą. Jeigu per 5 mėnesius nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas ir nė vienas iš projekto partnerių (jei taikoma) nepradeda vykdyti projekto veiklos, projekto vykdytojas per 5 darbo dienas privalo grąžinti avansą Ministerijai arba Atsakingai institucijai, kaip nurodyta sutartyje.

120. Projekto vykdytojas išlaidas deklaruoja teikdamas tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymai rengiami tokia tvarka:

120.1. projekto, kurio vertė yra mažesnė arba lygi 30 000 Eur ir (arba) įgyvendinimo laikotarpis lygus arba trumpesnis nei 8 mėnesiai, teikiamas tik galutinis mokėjimo prašymas.

120.2. projekto, kurio vertė yra didesnė nei 30 000 Eur ir (arba) įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis nei 8 mėnesiai, mokėjimo prašymai išlaidoms deklaruoti teikiami tarpiniai (ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai) ir galutinis mokėjimo prašymas.

121.  Mokėjimo prašymai kartu su dalykinėmis ataskaitomis teikiami pagal suderintą mokėjimų prašymo teikimo grafiką.

122.  Projekto vykdytojas teikdamas mokėjimo prašymą (išskyrus avanso) privalo pateikti visas tinkamas projekto vykdytojo ir (jei taikoma) partnerio (-ių) patirtas per ataskaitinį laikotarpį, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas, išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių (jei išlaidos apmokamos kompensavimo būdų) dokumentų kopijas, įskaitant viešojo pirkimo, jei toks buvo vykdomas, dokumentus (dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) viešai arba prieinami Ministerijai arba Atsakingai institucijai suteikus priėjimą prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS, neteikiami). Projekto vykdytojas privalo saugoti nurodytus dokumentus ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos). Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamų teisės aktų reikalavimais.

123. Kitoje valstybėje registruotas projekto vykdytojas teikdamas galutinį mokėjimo prašymą (galutinę finansų ataskaitą) kartu pateikia ir mokėjimo prašymo ar galutinės ataskaitos audito pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus išvadą lietuvių ar anglų kalbomis. Audito laikotarpiui projekto vykdytojas turi teisę prašyti pratęsti galutinės ataskaitos teikimo terminą, bet ne ilgesnei nei reikalinga atlikti auditą trukmei.

124. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo ir perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas. 

125. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

126. Teikiant mokėjimo prašymą atskirai nurodoma pagal ankstesnius mokėjimo prašymus pervesta paramos lėšų suma, pagal teikiamą mokėjimo prašymą prašoma apmokėti išlaidų suma (išskiriant išlaidų sumą apmokamą kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo būdais) bei pagal sutartį likusi apmokėti suma.

127. Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu taip pat teikia per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintų veiklų ir viešinimo priemonių (jei taikoma) įrodymus, atminimo lentos, plakato maketą ir (ar) nuotrauką, renginio dalyvių sąrašą, programą, nuotraukas.

128. Projekto vykdytojas galutinę projekto vykdymo ataskaitą, kurią sudaro galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė dalykinė ataskaita Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutartyje numatytos projekto pabaigos, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

129. Jeigu sutartyje numatytas išorės auditas, prie projekto vykdymo galutinės ataskaitos pridedamos auditoriaus išvados ir sutarties su audito įmone ar atestuotu auditoriumi, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai, kopijos.

130. Ministerija arba Atsakinga institucija, gavusi projekto vykdymo ataskaitą, užregistruoja ją Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka. Projekto vykdymo ataskaitos gavimo data laikoma projekto vykdymo ataskaitos registracijos Ministerijai arba Atsakingoje institucijoje data.

131. Ministerija arba Atsakinga institucija atlieka projekto vykdymo ataskaitos vertinimą, kaip sudedamąją projekto vertinimo dalį. Įvertinami projekto pasiekti rezultatai, poveikis tikslinėms grupėms, nustatomi projekto privalumai ir trūkumai, pasirinktų veiklų tinkamumas, lėšų projekto veikloms įgyvendinti ir tikslui pasiekti panaudojimo racionalumas.

132. Ministerija arba Atsakinga institucija tikrina projekto vykdymo ataskaitas, tvirtina ir apmokėjimus atlieka Taisyklėse nustatyta ir savo vidaus darbo tvarka.

133. Ministerija arba Atsakinga institucija gavusi projekto įgyvendinimo ataskaitą per 20 darbo dienų patikrina ar ataskaita yra tinkama, įvertina projekto įgyvendinimo ataskaitos mokėjimo prašyme nurodytų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

134. Kai tikrinant vykdymo ataskaitą nustatoma, kad išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra vietoje, išlaidos pripažįstamos tinkamomis tik atlikus patikrą vietoje.

135. Jeigu projekto įgyvendinimo ataskaita neatitinka nustatytų reikalavimų arba išlaidos patirtos pažeidžiant teisės aktus, arba, kai išlaidų tinkamumo finansuoti negalima įvertini dėl to, kad pateikti ne visi dokumentai, pripažįstama tinkama finansuoti tik ta išlaidų suma, dėl kurios pateikti tinkami dokumentai ir nėra nustatyta trūkumų ir (ar) prašoma projekto vykdytojo pašalinti trūkumus, nustatant ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų nuo prašymo dėl trūkumų pašalinimo gavimo dienos terminą. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami arba pašalinami ne visi trūkumai, tinkama finansuoti pripažįstama tik ta išlaidų suma, dėl kurios pateikti tinkami dokumentai ir nėra nustatyta trūkumų.

136. Kai visos projekto įgyvendinimo ataskaitoje deklaruotos išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti, ataskaita atmetama.

137. Ministerija arba Atsakinga institucija sprendimą dėl projekto vykdymo tarpinės ataskaitos priima šia tvarka:

137.1. atsižvelgdama į projekto vykdymo tarpinį vertinimą, priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti ir tęsti projektą taip, kaip suplanuota, pritarti jai iš dalies ir tęsti projektą, pasiūlant pakeitimus projekto vykdytojui, arba ją atmesti ir netęsti projekto;

137.2. jeigu Ministerija arba Atsakinga institucija priima sprendimą pritarti tarpinei projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ir tęsti projektą, rengiamas papildomas susitarimas dėl siūlomų pakeitimų prie sutarties ir derinamas su projekto vykdytoju. Jeigu Ministerija arba Atsakinga institucija priima sprendimą atmesti tarpinę projekto vykdymo ataskaitą ir netęsti projekto, inicijuojamas sutarties nutraukimas sutartyje nustatyta tvarka;

138. jeigu Ministerija arba Atsakinga institucija priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti iš dalies arba ją atmesti, sprendimo motyvai ir siūlomi pakeitimai (jeigu yra) nurodomi protokole.

139. Ministerija arba Atsakinga institucija per 20 darbo dienų nuo tinkamos projekto vykdymo ataskaitos  užregistravimo dienos perveda iki 93 procentų (arba atitinkamai mažesnio procento, jei projekto vykdytojo nuosavas prisidėjimas didesnis nei 7 procentai) patvirtintame mokėjimo prašyme nurodytos tinkamų išlaidų sumos. Tuo atveju, kai deklaruojamos išlaidos apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu, Ministerijai arba Atsakinga institucija apmoka iki 93 procentų (arba atitinkamai mažesnio procento, jei projekto vykdytojo nuosavas prisidėjimas didesnis nei 7 procentai) sąskaitose nurodytų išlaidų, o projekto vykdytojas apmoka susidariusį skirtumą. Projekto vykdytojas su kita projekto vykdymo ataskaita pateikia sąskaitų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Likusi deklaruotų išlaidų dalis, kuri buvo pripažinta netinkamomis išlaidomis arba dėl kurios nustatyta trūkumų ir kurie per nustatytą terminą nebuvo pašalinti, nefinansuojama ir apie tai Ministerijai arba Atsakinga institucija informuoja projekto vykdytoją.

140. Projekto išlaidos finansuojamos pagal projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus. Kai bendra pagal projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus pervesta (įskaitant ir avansu projekto vykdytojui išmokėta suma) suma pasiekia projektui įgyvendinti skirtą paramos lėšų sumą, projekto išlaidos nebekompensuojamos.

141. Jei Ministerijai arba Atsakinga institucija, išanalizavusi galutinę projekto vykdymo ataskaitą ir auditoriaus išvadą, nustato, kad projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei būtina projektui įgyvendinti, ji turi nedelsdama pareikalauti projekto vykdytojo grąžinti sumos perviršį.

 

X SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ FONDO IŠLAIDAS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

142.  Projekto vykdytojas, teikdamas mokėjimo prašymą, privalo:

142.1. patikrinti kiekvieno paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos arba kito išlaidų pagrindimo dokumento atitiktį Taisyklių, projekto sutarties, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms (kai tokia sutartis sudaryta) ir įpareigoti tai atlikti projekto partnerį (kai išlaidas patiria partneris);

142.2. pridėti išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas;

142.3. pridėti (viešųjų) pirkimų dokumentų ir (viešųjų) pirkimų sutarčių kopijas. Gali būti neteikiami dokumentai, kurie prieinami CVP IS viešai arba prieinami programos operatoriui (kai projektai įgyvendinami pagal programą) arba fondo administratoriui suteikus prieigos prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS teisę;

142.4. pridėti veiklų įgyvendinimo įrodymo dokumentus;

142.5. į mokėjimo prašymą įtraukti savo ir projekto partnerio (-ių) patirtas išlaidas (jei jų yra);

142.6. išlaidas mokėjimo prašyme nurodyti eurais. Išlaidos, patirtos kita valiuta nei eurai, mokėjimo prašyme nurodomos eurais vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

143.  Ministerija arba Atsakinga institucija turi teisę paprašyti projekto vykdytojo ir (arba) partnerio pateikti papildomą su (viešuoju) pirkimu susijusią informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti.

144.  Ministerija arba Atsakinga institucija, įtarusi konkurencijos politikos pažeidimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, apie tai praneša Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.

 

XI SKYRIUS

PATIKRA VIETOJE

 

145.  Ministerija arba Atsakinga institucija turi teisę atlikti patikrą projekto įgyvendinimo metu projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje.

146.  Ministerija arba Atsakinga institucija atsitiktine tvarka parenka projektus, kuriems bus vykdoma patikra vietoje.

147.  Ministerija arba Atsakinga institucija atlikdama projekto patikrą vietoje patikrina iš projekto vykdytojo, kartu su mokėjimo prašymais ir dalykinėmis ataskaitomis gautų dokumentų kopijų atitiktį originaliems dokumentams ir ar yra visi į dokumentų sąrašą įtraukti dokumentai.

148.  Projekto vykdytojas turi pateikti ir išlaidas pateisinančius dokumentus, kurie turi atitikti formalius reikalavimus (dokumentų kopijos turi būti ryškios ir įskaitomos); projekto vykdytojas yra atsakingas už visų projekto išlaidas pateisinančių dokumentų teisingumą – savo atstovaujamos institucijos bei visų projekte dalyvaujančių partnerių; dokumentuose turi būti pateikiamos tik tinkamos išlaidos; dokumentams, pateiktiems ne lietuvių kalba, pateikiami vertimai ar santraukos; dokumentuose, sąskaitų išrašuose ar kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose turi matytis, kad dokumentas tikrai pateisina konkretaus projekto išlaidas).

149.  Nustačius, kad ne visos dokumentų kopijos atitinka originalius dokumentus ar yra ne visi į dokumentų sąrašą įtraukti dokumentai, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų turi pateikti trūkstamus dokumentus. Nepateikus trūkstamų dokumentų per nustatytą laiką, tai laikoma sutarties pažeidimu ir inicijuojamas paramos lėšų ar jų dalies grąžinimas.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS IR INFORMAVIMAS

 

150.  Pagrindinis visų informavimo ir viešinimo priemonių tikslas yra užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų Fondo lėšų skaidrumą, teikiamos paramos žinomumą ir atpažįstamumą. Viešinant Fondo lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo priemones:

150.1. informacija projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) interneto svetainėje (jeigu institucija turi savo interneto svetainę);

150.2. pranešimas spaudai apie projektu planuojamus pasiekti ar jau pasiektus rezultatus;

150.3. viešinimas projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse, mokymų medžiagose, dalyvių sąrašuose ir kituose dokumentuose);

150.4. atminimo lentos įrengimas (privaloma, jei projektui įgyvendinti skirta Fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur). Atminimo lenta primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą Fondo paramą. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos ne vėliau kaip iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos. Atminimo lenta turi būti gerai matoma ir pakankamo dydžio (informacija joje turi būti aiškiai įskaitoma). Rekomenduojamas mažiausias atminimo lentos dydis 400x300 mm. Atminimo lentoje turi būti nurodomas projekto pavadinimas, projekto vykdymo laikotarpis, užrašas „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“ ir naudojamas Ministerijos logotipas.

151.  Įranga, priemonės ir kita medžiaga įsigyta ar sukurta projekto metu turi būti žymima Ministerijos ženklu ir (arba) užrašu „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“. Ženklo ir užrašo dydį reikėtų rinktis pagal įrangos, priemonės ar kitos medžiagos įsigytos ar sukurtos projekto metu dydį ir vietą, kurioje jis bus dedamas.

152.  Pranešimo spaudai adresatų sąraše turi būti įtraukiama ir Ministerija arba Atsakinga institucija, kuri gali panaudoti gautą pranešimą informavimui apie projekto rezultatus savo interneto svetainėje. Pranešimas spaudai išsiunčiamas iki ataskaitos Ministerijai arba Atsakingai institucijai pateikimo dienos.

153.  Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir papildomas informavimo ir viešinimo priemonės, jų nuomone, tinkamas bei stiprinančias viešinimo priemones – pvz., mobilius stendus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius spaudoje, radijo ar televizijos reportažus, spaudos konferencijas ir pan. Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją. Viešinimo priemonėms gali būti numatyta iki 3 procentų Fondo lėšų skiriamos sumos.

154.  Viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad projektas (pavadinimas ir projekto vykdytojas) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja Ministerija arba Atsakinga institucija. Ši informacija nurodoma tekstu ir esant galimybei naudojant Ministerijos logotipą ir (ar) kitais būdais, kurie užtikrintų Fondo matomumą projekte. Informacija apie vykdomą projektą skelbiama tik po sutarties pasirašymo.

155.  Projektui viešinti turi būti naudojamas Ministerijos logotipas, kurio pavyzdžiai, skelbiami Ministerijos arba Atsakingos institucijos svetainėje.

156.  Viešinant projektą ir projekto veiklos neturi būti naudojamos politinei reklamai,  kaip tai suprantama Aprašo 54.9 papunktyje.

157.  Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

158.  Fondo viešinime be projektų vykdytojų dalyvauja ir Ministerija arba Atsakinga institucija. Ministerija arba Atsakinga institucija informaciją apie Fondo lėšų administravimą skelbia savo interneto svetainėje.

 

XIII SKYRIUS

FONDO LĖŠŲ PROJEKTAMS PLANAVIMAS

 

159. Ministerija arba Atsakinga institucija planuoja Fondo lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, poreikį pagal finansuotų projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymų grafikus arba patvirtintas projektų sąmatas.

 

XIV SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

160. Fondo lėšų panaudojimo pažeidimus įgyvendinant projektą gali įtarti ir pranešti kiekvienas Ministerijos arba Atsakingos institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą, kontrolę arba auditą, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais.

161.  Ministerija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir (ar) trečiųjų šalių, šią informaciją per 5 darbo dienas persiunčia Ministerijai arba Atsakingai institucijai.

162.  Ministerija arba Atsakinga institucija, išnagrinėjusi aukščiau nurodytą informaciją arba įtarusi pažeidimą atlikdama projekto administravimo veiksmus, savo nustatyta tvarka įvertina, ar su įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių ir įsitikina, ar įtariamas pažeidimas:

162.1. gali būti ištaisytas;

162.2. nėra susijęs su nusikalstama veika, susijusia su neteisėtu Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusia su Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu.

163. Jei yra tenkinamos visos Taisyklių 162 punkte nustatytos sąlygos, Ministerija arba Atsakinga institucija informacijos apie įtarimą dėl pažeidimo neregistruoja ir įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas:

163.1. atliekant pirkimą iš naujo, jei įtariamas pažeidimas susijęs su pirkimo sutartimi, kurią sudarant ar vykdant nesilaikyta teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos, ir, jei reikia, susigrąžinant lėšas Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka;

163.2. kitų įtariamų pažeidimų atvejais, kai su įtariamu pažeidimu susijusios lėšos nebuvo išmokėtos arba išmokėta ne daugiau nei 15 eurų, – Ministerijai arba Atsakingai institucijai patvirtinus tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą ir (ar) projekto vykdytojui atlikus Ministerijos arba Atsakingos institucijos nurodytus veiksmus.

164. Apie įtariamo pažeidimo ištaisymą ir jo ištaisymo būdą Ministerijos arba Atsakinga institucija informuoja projekto vykdytoją savo nustatyta tvarka ir terminais.

165. Jei projekto vykdytojas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso arba jei įtariamas pažeidimas netenkina bent vienos iš Taisyklių 162 punkte nustatytų sąlygų, toks įtariamas pažeidimas yra registruojamas, t. y. Ministerija arba Atsakinga institucija įtarimą dėl pažeidimo registruoja savo nustatyta tvarka, pradeda įtariamo pažeidimo tyrimą ir jį atlieka.

166. Ministerija arba Atsakinga institucija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įtarimo dėl pažeidimo užregistravimo dienos informuoja Ministeriją (taip pat kitą atsakingąją instituciją, jei pažeidimas susijęs su kitos atsakingos institucijos administruojamo projekto pirkimu) ir projekto vykdytoją, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui.

167. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu Ministerija arba Atsakinga institucija vertina projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

168. Ministerija arba Atsakinga institucija, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį.

169. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto vykdytojo ar Sporto rėmimo fondo lėšas administruojančios institucijos darbuotojo neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui buvo neteisėtai skirtos ir (arba) išmokėtos finansavimo lėšos, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos projekto išlaidos.

170. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas sprendimas dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai Ministerija arba Atsakinga institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei Ministerija arba Atsakinga institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui (sprendimas dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo yra rengiamas Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka).

171.  Pažeidimai administruojami Ministerijos arba Atsakingos institucijos nustatyta tvarka. Ministerijai arba Atsakingai institucijai nustačius, kad projekto vykdytojas projektui įgyvendinti neskyrė projekte nurodytų nuosavų lėšų sumos ar skyrė tik dalį nuosavų lėšų, Ministerija arba Atsakinga institucija gali sumažinti projektui numatytą Fondo lėšų dalį.

172.  Jei projekto vykdytojui įgyvendinant projektą nustatomi keli pažeidimo atvejai ir bent vienam iš jų taikytina sankcija – sutarties nutraukimas ir visų sutarties pagrindu išmokėtų Fondo lėšų grąžinimas, laikoma, kad ši griežčiausia sankcija yra pakankama ir papildomų sankcijų šiuo atveju Ministerija arba Atsakinga institucija netaiko.

 

XV SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

 

173. Sprendimu dėl projektų skirtų Fondo lėšų grąžinimo laikomas rašytinis Ministerijos arba Atsakingos institucijos dokumentas:

173.1. nurodymas, kuriuo projekto vykdytojui nurodoma grąžinti lėšas;

173.2. arba dokumentas, kuriame fiksuojamas pažeidimas;

173.3. arba dokumentas, kuriame fiksuojamos projekto įgyvendinimo sutarties keitimo sąlygos arba projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo faktas, kai kartu tvirtinami ir duomenys dėl grąžintinų lėšų.

174. Sprendimo dėl grąžintinų lėšų data yra laikoma sprendimo įsigaliojimo ir grąžintinų lėšų deklaravimo data.

175. Grąžintinomis lėšomis laikomos nustatytos netinkamos finansuoti projektų išlaidos, kurios anksčiau jau buvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos, ir (arba) kitos pagal teisės aktus ir (arba) projekto įgyvendinimo sutartį reikalaujamos grąžinti lėšos.

176. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra Ministerijos arba Atsakingos institucijos priimtas sprendimas dėl lėšų grąžinimo.

177. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus skirtas Fondo lėšas Ministerijai arba Atsakingai institucijai, Ministerija arba Atsakinga institucija tokias lėšas naudoja kaip nustatyta Sporto įstatyme.

 

XVI SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

178. Ministerija arba Atsakinga institucija kaupia ir sistemina informaciją apie projektų įgyvendinimą, saugo susirašinėjimą su projektų vykdytojais, projektų paraiškas, sutartis, vykdymo ataskaitas ir projektų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.

179.  Projekto vykdytojas ir partneris turi saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

180.  Dokumentų saugojimas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir (arba) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“. Dokumentai ir duomenys, kuriuos reglamentuoja punkte nurodyti teisės aktai, privalo būti saugomi minėtuose teisės aktuose nustatytais terminais, tačiau ne trumpiau kaip 3 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po projekto pabaigos).

 

XVII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

181.  Pareiškėjai ir projektų vykdytojai Ministerijos arba Atsakingos institucijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) detalizuoja Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas arba Nutarimas) ir nustato finansavimo principus, paraiškų teikimo sąlygas, paraiškų Fondo lėšoms gauti ir sporto projektams (toliau – projektas) finansuoti vertinimo, sprendimų dėl projektų finansavimo skyrimo priėmimo, projektų sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo, atsiskaitymo už įgyvendintas veiklas, projektų išlaidų deklaravimo ir apmokėjimo, supaprastinto išlaidų apmokėjimo, lėšų naudojimo kontrolės, patikros vietoje, projektų viešinimo ir informavimo apie juos, pažeidimų administravimo, tęstinumo įsipareigojimų priežiūros, dokumentų saugojimo tvarką.

2. Apraše ir Taisyklėse nustatyta tvarka Fondo lėšos skiriamos projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu. Šias Fondo lėšas administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – atsakinga institucija).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

4. Atsakinga institucija kiekvienais metais visas tų metų Fondo lėšas (išskyrus lėšų dalį, skirtą Fondo administravimui), skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paskirsto skelbdama kvietimą (-us) bei pagal Apraše ir Taisyklėse nustatytą tvarką atrinkdama Fondo lėšomis finansuojamus projektus.

5.   Kvietimu paskirstomų Fondo lėšų suma nustatoma vadovaujantis Nutarimu, konkrečią sumą atsakingai institucijai susiderinus su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija). Nustatant einamiesiems metams galimą paskirstyti Fondo lėšų sumą, Ministerija gali nurodyti, kokia lėšų dalis gali būti paskirstoma iš ateinančių metų planuojamo srities biudžeto.

6. Skirstant konkrečių metų Fondo lėšas, turi būti užtikrinama, kad neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams būtų skiriama ne mažesnė nei Nutarime numatyta lėšų dalis.

7. Fondo lėšos gali būti skiriamos ir naudojamos:

7.1. projekto veiklų vykdymo išlaidoms:

7.1.1. statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

7.1.2. paslaugoms ir ar darbo užmokesčiui, skirto techninio projekto parengimui, techninio projekto ekspertizei, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kitoms inžinerinėms paslaugoms ir (ar) veikloms. Šios paslaugos apmokamos supaprastintai Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.3. įrangai, būtinai modernizuojamos sporto bazės funkcionavimui (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.) (išskyrus finansuojamą pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisykles);

7.1.4.  su projekto viešinimu susijusioms išlaidoms;

7.1.5.  kitoms projekto tikslams pasiekti reikalingoms išlaidoms (išskyrus Aprašo 59 punkte nurodytas išlaidas).

7.2. Projekto administravimo išlaidoms, kurias sudaro:

7.2.1. projektą administruojančių darbuotojų (projekto vadovo, projekto koordinatoriaus, projekto finansininko ir pan.) darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos arba projekto administravimo paslaugų išlaidos (toliau – tiesioginės projekto administravimo išlaidos);

7.2.2. kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos (toliau – netiesioginės išlaidos), tokios kaip biuro patalpų, transporto nuomos ir išlaikymo, trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo ar nuomos, ryšių, finansinių paslaugų (sąskaitų aptarnavimo ir kitų banko operacijų, išskyrus valiutos keitimo), komandiruočių išlaidos ir pan., jeigu jos yra susijusios su projekto veiklomis ir yra būtinos projektui įgyvendinti;

7.2.3. Projekto administravimo išlaidos yra apmokamos supaprastintai Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka;

7.2.4. Projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Fondo lėšų. Projekto administravimo išlaidoms skiriama Fondo lėšų dalis gali būti mažinama priklausomai nuo projekto trukmės, veiklų ir dalyvių skaičiaus, teritorinės aprėpties, viešųjų pirkimų procedūrų skaičiaus ir sudėtingumo;

7.3. nenumatytoms išlaidoms, kurios reikalingos projektui sėkmingai įgyvendinti, tačiau kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja projekto sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti. Projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti. Nenumatytoms išlaidoms gali būti skirta ne daugiau kaip 5 procentai Fondo lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Prieš panaudodamas nenumatytąsias projekto išlaidas, projekto vykdytojas (toliau tekste Projekto vykdytoju vadinamas juridinis asmuo (pareiškėjas), kurio teiktam projektui įgyvendinti buvo skirtos Fondo lėšos ir su kuriuo pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis.) privalo kreiptis į atsakingą instituciją ir elektroniniu paštu arba registruotu paštu iš atsakingos institucijos gauti leidimą jas panaudoti, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip.

8. Fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos Aprašo 59 punkte numatytoms veikloms ir išlaidoms finansuoti. Kvietime gali būti detalizuotos netinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamų finansuoti išlaidų apribojimai.

9. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos iš dalies arba netinkamai, nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nepakankami, tai veiklai numatyta išlaidų suma ar jos dalis atsakingos institucijos sprendimu pripažįstama netinkamomis finansuoti išlaidomis.

10. Fondo išlaidas gali patirti projekto vykdytojas ir (ar) partneris (toliau tekste projekto partneris - tai juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (arba) finansuojant projektą), kaip numatyta patvirtintoje paraiškoje ir (ar) sprendimuose dėl projekto finansavimo.

11. Projekto vykdytojai ir (arba) partneriai turi prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo bendros projekto vertės, nurodytos projekto sąmatoje. Projekto sąmatoje pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų pajamų ir išlaidų sumą, būtiną projektui įgyvendinti, ir ją teikia atsakingai institucijai kartu su projekto paraiška (kaip jos sudedamąją dalį). Maksimali kiekvieno projekto lėšų dalis, finansuojama Fondo lėšomis, ir minimali nuosavų lėšų dalis yra nustatoma sutartyje.

12. Projektui įgyvendinti prašomų skirti Fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 5 000 Eur ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

13. Paraišką, kai projektą planuoja įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip  projekto partnerius su kuriais gali būti sudaryta bendradarbiavimo sutartis ar veikiančius kitais teisiniais pagrindais.

14. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

14.1. pareiškėjas arba partneris yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą ir veiklos sustabdymas ar apribojimas neleistų įgyvendinti pateikto projekto;

14.2. pareiškėjas arba partneris nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) ir (ar) mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

14.3. pareiškėjas neatitinka arba partneris neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, numatytų Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

14.4. pareiškėjas arba partneris paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

14.5. pareiškėjas arba partneris yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų projektui panaudojimą sutartyje ir Taisyklėse numatyta tvarka arba gautas Fondo lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį;

14.6. pareiškėjo arba partnerio atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui skirtas Fondo lėšas;

14.7. pareiškėjas arba partneris, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.

15. Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje (toliau – sistema) adresu, nurodytu kvietime. Ne per sistemą pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių negali per sistemą pateikti paraiškos (pvz. sistema neveikia). Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius objektyvių priežasčių buvimą (pvz. padaryti ekranvaizdžio fotokopiją).

16. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti bendrą projekto vertę, kokią dalį prašoma finansuoti Fondo lėšomis, kokia yra / bus finansavimo partnerių lėšomis suma, koks pareiškėjo nuosavas indėlis projekte.

17. Rekomenduojama paraiškoje projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią numatyti ne ankstesnę nei 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. 

18. Projekto sąmata yra sudedamoji paraiškos dalis. Ji turi būti sudaryta pagal projekto struktūrą ir atitikti projekto veiklas.

19. Projektai konkurso būdu atrenkami skelbiant kvietimus.

20.  Kvietimas rengiamas Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka, jį tvirtina  švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – ministras). Kvietimas rengiamas lietuvių kalba.

21. Kvietimas ir su kvietimu susijusi informacija skelbiama interneto svetainėje www.cpva.lt ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Ministerijos  interneto svetainėje.

22. Kvietime nurodoma:

22.1. paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų;

22.2. kvietimo dydis (paskirstoma Fondo lėšų suma);

22.3. paraiškų teikimo būdas;

22.4. pareiškėjus konsultuojančių ir už kvietimą atsakingų asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;

22.5. projektų kofinansavimo nuosavomis pareiškėjo ir partnerių lėšomis minimalus dydis;

22.6. prioritetai ir specialieji projektų vertinimo kriterijai;

22.7. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje: pareiškėjas, projekto pavadinimas, projekto turinio santrauka, prašoma lėšų suma, turinio vertinimas, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie projekto įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą;

22.8. dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

22.9. kita informacija, kurią atsakingos institucijos ar Ministerijos nuomone, tikslinga paskelbti.

23. Kvietimas finansavimui gauti skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 dienos. Per metus gali būti skelbiamas ir daugiau nei vienas kvietimas, jei pirmojo kvietimo metu nebuvo gautas pakankamas kiekis tinkamų paraiškų paskirstyti visai tų metų numatytai Fondo lėšų sumai.

24. Atsakinga institucija pareiškėjui užtikrina galimybę raštu ir žodžiu pateikti klausimus dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, dėl lėšų projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų, dėl paraiškos pildymo ir pan. Atsakingos institucijos paskirti konsultuojantys asmenys konsultuoja pareiškėjus šiais klausimais žodžiu telefonu, raštu ir el. paštu nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų pagal kvietimą teikti paraiškas pateikimo dienos. Pareiškėjai klausimus raštu ir el. paštu gali teikti likus nemažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

25. Atsakinga institucija gali organizuoti paraiškų rengimo mokymus ar informacinį seminarą galimiems pareiškėjams likus nemažiau kaip 10 darbo dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

26. Jei paraišką pareiškėjas teikia su partneriu (-iais), su kuriuo (-iais) sudaryta bendradarbiavimo sutartis, rekomenduojama bendradarbiavimo sutartyje aptarti šias sąlygas:

26.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) atstovaujantys asmenys;

26.2. sutarties tikslas, užduočių pasiskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių);

26.3. išsamus biudžetas, partnerio (-ių) patirtų išlaidų tinkamumas finansuoti ir pareiškėjo atsiskaitymo su partneriu (-ais) tvarka, tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) ir jų apmokėjimas;

26.4. šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, įskaitant intelektinę nuosavybę, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė;

26.5. nuostata, kad partneris (-iai) privalo sudaryti sąlygas tikrinti ir audituoti projekto ir su projektu susijusius dokumentus institucijoms, turinčioms teisę tai daryti įgyvendinant Fondą;

26.6. ginčų sprendimo nuostatos;

26.7. pareiškėjo ir partnerio (-ių) pareigos užtikrinant projekto rezultatų tęstinumą po projekto užbaigimo;

26.8. bendradarbiavimo sutarties keitimo sąlygos.

27. Fondo lėšomis gali būti tvarkomi, remontuojami, rekonstruojami tik tie statiniai, kurie pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra perduoti valdyti panaudos, patikėjimo ar nuomos pagrindais.

28. Jei statinys pareiškėjui perduotas valdyti patikėjimo teise, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

28.1. patikėjimo teisę suteikiančio dokumento kopija;

28.2.  VĮ Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, patvirtinantis disponavimo turtu faktą.

29. Jei statinys pareiškėjui perduotas valdyti panaudos teise, kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

29.1. panaudos sutarties kopija;

29.2. VĮ Registrų centro išduotas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, patvirtinantis turto disponavimo faktą;

30. Jei statinys pareiškėjui perduotas valdyti nuomos pagrindais, kartu su paraiška turi būti pateikiama nuomos sutartis.

31. Patikėjimo teisę suteikiantis dokumentas, nuomos ar panaudos sutartis turi galioti visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir 3 metus po projekto įgyvendinimo, jei kvietime nenustatyta kitaip.

32. Panaudos ar nuomos sutartyje turi būti aptartos šios sąlygos:

32.1. panaudos davėjas ir panaudos gavėjas ar nuomotojas ir nuomininkas, jų rekvizitai;

32.2. panaudos pagrindais perduodamo ar nuomojamo turto duomenys;

32.3. kai perduodamas ar nuomojamas sklypas, reikia nurodyti kadastrinį adresą, plotą ir unikalų numerį;

32.4. kai perduodamas ar nuomojamas statinys, reikia nurodyti statinio adresą, unikalų numerį ir plotą;

32.5. perdavimo ar nuomos trukmė;

32.6. panaudos davėjo ar nuomotojo garantijos, kad nėra apribojimų naudotis turtu (turtas neįkeistas, neareštuotas, neišnuomotas), kad visi mokesčiai už turtą sumokėti ir kt.;

32.7. panaudos gavėjo ar nuomininko įsipareigojimai (naudoti sklypą ir (ar) pastatą pagal paskirtį, laikantis pastato priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų; palaikyti turto tvarkingą būklę; esant poreikiui atlikti jo einamąjį remontą; apmokėti už turto eksploatavimo išlaidas (komunalinės paslaugos, elektra, turto draudimas), mokėti žemės mokestį (nuomos atveju netaikytina); atlyginti panaudos davėjui ar nuomotojui padarytą žalą; grąžinti turtą ne blogesnės būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą ir kt.);

32.8. šalių įsipareigojimai nenutraukti sutarties prieš terminą, išskyrus atvejį, kai panaudos davėjas ar nuomotojas nusprendžia nuosavybėn perleisti sklypą ir (ar) pastatą panaudos gavėjui ar nuomininkui;

32.9. vienai iš šalių pažeidus nuostatą dėl sutarties nenutraukimo prieš terminą, ši šalis privalo atlyginti kitai šaliai visas išlaidas, kurias sutarties nutraukimas galėjo sukelti dėl panaudos gavėjo ar nuomininko pagal projekto įgyvendinimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų dėl gautos paramos.

33. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, atsakingai institucijai turi pateikti Taisyklių priede nustatytos formos užpildytą paraišką ir kitus dokumentus, nurodytus kvietime.

34. Dokumentai, pridedami prie paraiškos:

34.1. tinkamai patvirtintos juridinio asmens registravimo pažymėjimo (jei registruojant juridinį asmenį toks turi būti išduodamas) ir įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopijos. Tuo atveju, kai paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, teikiamos dokumentų kopijos su juridiškai patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

34.2. tinkamai patvirtintos dokumentų, įrodančių teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ar disponavimą juo, kopijos;

34.3. patvirtinimas, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas, nurodytų Taisyklių 14 punkte. Kvietime gali būti nurodomi reikalavimai pateikti konkrečius dokumentus, kurie patvirtintų Taisyklių 14 punkte nurodytų sąlygų nebuvimą;

34.4. laisvos formos įsipareigojimas dėl projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Jei yra planuojama gauti kitų šaltinių lėšas nuosavų lėšų įsipareigojimams padengti, turi būti pateikti tokių įsipareigojimų įrodymai;

34.5. pareiškėjo ir partnerio (jei taikoma) deklaracija;

34.6. kiti kvietimo sąlygose nurodyti dokumentai, jei taikoma.

35. Paraiškos teikiamos iki kvietime nurodyto termino pabaigos.

36. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus atvejus, kai atsakinga institucija pareiškėjo paprašo patikslinti pateiktą paraišką.

37. Pagal kvietime nurodytas sąlygas ir terminus gautos projektų paraiškos atsakingos institucijos nustatyta tvarka užregistruojamos. Pasibaigus projektų paraiškų teikimo terminui, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų atsakinga institucija savo interneto svetainėje viešina pateiktų ir užregistruotų paraiškų Fondo lėšoms gauti sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno projekto pareiškėjas, projekto pavadinimas, prašoma Fondo lėšų suma.

38. Pareiškėjas gali atsiimti pateiktą paraišką pateikdamas rašytinį prašymą nevertinti pateiktos paraiškos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

39. Projektai vertinami dviem etapais Apraše ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

40. Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše ir Taisyklėse ir kvietime nustatytų reikalavimų, Taisyklėse nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti. Atsakinga institucija privalo pateikti prašymą patikslinti duomenis, nustatydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Jei nustatoma, kad paraiška pateikta pasibaigus nustatytam laikui, terminas trūkumams pašalinti nenustatomas, atsakinga institucija priima sprendimą atmesti paraišką, sprendimo motyvai nurodomi atsakingos institucijos vadovo įsakyme. Pareiškėjui apie tai pranešama Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka.

41. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumo nepašalina arba trūkumo pašalinti neįmanoma, atsakingos institucijos priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją atmesti. Pagrįstais atvejais atsakingos institucijos gali priimti sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties su išlyga, kad reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sutarties pasirašymo dienos ar kito sutartyje nustatyto termino bei tęsti tokios paraiškos vertinimą. Pareiškėjui nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos per nustatytą terminą, sutartis nepasirašoma arba pasirašyta sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus atsakinga institucija privalo užtikrinti tinkamą paraiškų vertinimą ir Apraše bei kvietime nustatytų principų laikymąsi.

42. Paraiškos trūkumais, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimui ir kurie nėra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą, laikomi:

42.1. nepateiktas įgaliojimas pasirašyti paraišką ir (ar) deklaraciją, kai ją pasirašo ne įstaigos vadovas;

42.2. nepateikti privalomi pateikti paraiškos priedai, išskyrus deklaraciją ir (ar) sąmatą, ir (ar), jei paraiška teikiama su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is);

42.3. prieštaringa informacija, pateikta skirtingose paraiškos dalyse;

42.4. aritmetinės klaidos, išskyrus prašomą skirti Fondo lėšų sumą;

42.5. redakcinio pobūdžio klaidos;

42.6. kiti panašaus pobūdžio neesminiai trūkumai.

43. Kiti neesminiai paraiškos trūkumai, administracinės atitikties tinkamumo vertinimo metu, nustatomi atsižvelgiant į tai, ar priskirtini šiems esminiams trūkumams:

43.1. paraiška pateikta po kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos;

43.2. paraiška pateikta kitu nei kvietime nurodytu būdu;

43.3. paraiška parengta ne lietuvių kalba;

43.4. pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) yra netinkami pagal kvietime nurodytas sąlygas;

43.5. paraiška ir (ar) deklaracija pateikta nepasirašyta;

43.6. paraiška pateikta kitokia forma nei nustatyta kvietime;

43.7. kartu su paraiška nepateikta deklaracija ir (ar), jei paraiška teikiama su partneriu, bendradarbiavimo sutartis;

43.8. prašoma finansuoti suma neatitinka Taisyklių 12 punkte keliamų reikalavimų prašomai finansuoti sumai;

43.9. neužtikrintas nuosavas indėlis projekte pagal Taisyklių 11 punkte ir (ar) kvietime nurodytus reikalavimus;

43.10. kiti panašaus pobūdžio neatitikimai, neatitinkantys imperatyvių Taisyklėse ir kvietime nurodytų reikalavimų.

44. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, yra atmetamos ir apie tokį atsakingos institucijos sprendimą pareiškėjai per elektroninę paraiškų teikimo sistemą arba paštu informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

45. Atsakinga institucija turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus arba buvo priimtas sprendimas dėl paraiškų administracinės atitikties su išlyga.

46. Paraiškų turinio vertinimas vykdomas vadovaujantis Aprašo 36 punkte numatytais bendraisiais projekto vertinimo kriterijais (ministras bendruosius projektų vertinimo kriterijus gali detalizuoti) ir ministro kvietime nustatytais specialiaisiais projektų vertinimo kriterijais.

47. Jei paraiška nesurenka 50 ir daugiau balų (iš 100 galimų), paraiška atmetama. Kvietime gali būti nustatoma, kad jei paraiška surenka mažiau nei 50 procentų balų, kurioje nors vertinimo kriterijų grupėje, paraiška atmetama.

48. Paraiškų atranką atlieka vertintojais paskirti atsakingos institucijos darbuotojai.

49. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą atlieka vienas vertintojas.

50. Paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka:

50.1. vienas vertintojas, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma mažesnė nei 60 000 Eur;

50.2. du vertintojai, kai projekto paraiškoje nurodyta prašoma Fondo lėšų suma lygi arba yra didesnė nei 60 000 Eur. Bendras paraiškai skiriamas balas paskaičiuojamas išvedant dviejų vertintojų suteiktų balų vidurkį. Tuo atveju, kai dviejų vertintojų paraiškų vertinimo balai skiriasi daugiau nei 30 procentų, paraišką įvertina trečias vertintojas. Tokiu atveju paraiškai skiriamas balas nustatomas išvedus aritmetinį vidurkį iš dviejų vertintojų, kurių vertinimo rezultatai yra artimiausi.

51. Atsakinga institucija gali kreiptis į Ministeriją ar ministro įgaliotą instituciją, administruojančią Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1-4 papunkčiuose nurodytų kitų sporto sričių finansavimą Fondo lėšomis, siekdama įsitikinti, kad gautose paraiškose prašomos Fondo lėšomis finansuoti veiklos nėra finansuojamos kitose sporto srityse.

52. Paraiškų atranką atsakinga institucija atlieka per ne ilgiau kaip 40 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Atsakinga institucija gali kreiptis į Ministeriją dėl termino pratęsimo, motyvuotai pagrįsdama tokio pratęsimo būtinumą. Numatytas terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų.

53. Atsakinga institucija atlikus atranką sudaro paraiškų vertinimo išvadas dėl tinkamumo finansuoti vertinimo, kuriose pateikiami motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo ar nefinansavimo. Šios išvados teikiamos Sporto projektų komisijai (toliau -Komisija).

54. Atsakinga institucija paraiškų vertinimo išvadose dėl tinkamumo finansuoti vertinimo pateikia tinkamų finansuoti paraiškų, kurios dėstomos pagal siūlomą paraiškų finansavimo eilę (surinkto vertinimo balo mažėjimo tvarka), sąrašą. Sąrašą sudaro:

54.1.  I dalis: siūlomos prioriteto tvarka finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškos. Finansavimo prioritetas suteikiamas tokiam neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų skaičiui, kuris užtikrintų ne mažiau kaip 10 procentų Fondo lėšų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui skyrimą. Tuo atveju, kai paraiškų skirtų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams neužregistruota arba paraiškų atrankos metu nei viena paraiška nesurinko 50 ir daugiau balų arba pereinamųjų balų vertinimo kriterijų grupėms, jei jie numatyti kvietimo sąlygose, ši išvadų dalis nesudaroma ir to priežastys pažymimos išvadose Komisijai;

54.2. II dalis: siūlomos kitomis tų metų turimomis Fondo lėšomis finansuoti paraiškos. Siūlomomis finansuoti paraiškomis prašoma Fondo lėšų suma negali būti didesnė nei 90 procentų tų metų Fondo lėšų skiriamų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui;

54.3. III dalis: rezervinės paraiškos, kurių įgyvendinimui po atsakingos institucijos atliktos atrankos sudarius paraiškų finansavimo eilę, Fondo lėšų nepakanka, tačiau kurias rekomenduojama finansuoti ministrui priėmus sprendimą nefinansuoti I ir (ar) II sąrašo dalyse įtrauktų paraiškų arba atsiradus finansinėms galimybėms (jei būtų padidintas Fondui skirtas finansavimas) arba pareiškėjui, kurio projektui skirtas finansavimas, atsisakius pasirašyti sutartį. Tuo atveju, kai finansavimo apimtis yra mažesnė, negu galima skirti lėšų suma, ši išvadų dalis nesudaroma ir to priežastys pažymimos išvadose Komisijai.

55. Komisija, per 20 darbo dienų nuo paraiškų gavimo dienos įvertinusi paraiškas ir jų išvadas, teikia siūlymą dėl projektų finansavimo atsakingai institucijai. Komisijos siūlyme pateikiami motyvai dėl lėšų skyrimo projektams.

56. Ministras per Taisyklių 55 punkte nurodytą terminą negavęs siūlymų iš Komisijos, turi teisę priimti sprendimą dėl projektų finansavimo.

57. Ministras gavęs Komisijos siūlymą dėl sporto projektų finansavimo, priima motyvuotus sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo sporto projektams. Kai komisijos siūlymas dėl sporto projekto finansavimo nesutampa su atsakingos institucijos išvada dėl projekto tinkamumo finansuoti vertinimo, ministras gali priimti sprendimą tokią paraišką vertinti pakartotinai. Kai ministro sprendimas dėl Fondo lėšų skyrimo sporto projektams yra kitoks nei pasiūlė komisija, ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas sprendime nurodo tokio nesutikimo motyvus.

58. Paraiškų pakartotinis vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paraiškos pakartotinį vertinimą atlieka atsakingos institucijos paskirtas vertintojas pirminės atrankos metu nevertinęs  paraiškos.

59. Kai išvadų I dalyje siūlomų prioriteto tvarka finansuoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų nepakanka užtikrinti ne mažiau kaip 10 procentų Fondo lėšų skyrimo, į šią dalį prioriteto tvarka pagal didžiausią surinkta balą įtraukiama tiek rezervinių neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškų, kiek užtikrintų ne mažiau kaip 10 procentų Fondo lėšų skyrimą. Sudarius išvadų I dalies sąrašą, formuojama II išvadų dalis. II išvadų dalyje siūlomų finansuoti paraiškų sąrašas sudaroma siekiant panaudoti visą (ne daugiau 90 procentų) likusią tiems metams sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui skirtą Fondo lėšų dalį. Sudarant galutinių išvadų II dalies sąrašą pagal didžiausią surinktą balą gali būti įtraukiamos rezervinės paraiškos. I išvadų dalyje užtikrinus 10 procentų Fondo lėšų skyrimą neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, rezervinės neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškos į II išvadų dalies sąrašą gali būti įtraukiamos bendra tvarka pagal sudarytą finansavimo eilę, joms prioritetas nebeskiriamas.

60. Kai ministro sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams yra kitoks nei pasiūlė Komisija,  sprendime nurodomi tokio nesutikimo motyvai.

61. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl lėšų skyrimo projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjas, kurio projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas taip pat, jei yra, informuojamas apie išlygas ir rekomendacijas paraiškai ir projekto įgyvendinimui.

62. Priėmus sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo projektams, informacija viešinama Aprašo 47 punkte nustatyta tvarka.

63. Po sprendimo dėl Fondo lėšų skyrimo projektams su visais pareiškėjais pasirašius projektų įgyvendinimo sutartis nustatomas nepanaudotų Fondo lėšų dydis. Nepanaudotos lėšos perkeliamos į kitus metus arba priimamas sprendimas dėl papildomo kvietimo tų pačių metų Fondo lėšoms paskirstyti skelbimo. Po visų kvietimų likusios nepanaudotos einamųjų metų Fondo lėšos perkeliamos į kitus metus.

64. Papildomas kvietimas skelbiamas, jei:

64.1. nustačius, kad pagrindinio kvietimo metu nepanaudota Fondo lėšų skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui suma yra didesnė nei 20 procentų;

64.2. nustačius, kad po įvykdyto Fondo kvietimo, nepaskirstyta daugiau nei 50 proc. numatytų Fondo lėšų neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams.

65. Pareiškėjui atsisakius pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartį ir (arba) Fondui skyrus papildomų lėšų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui (toliau kartu – papildomos lėšos), iš jų gali būti skiriamas finansavimas rezervinėms paraiškoms įgyvendinti. Pirmiausiai projektą įgyvendinti siūloma aukščiausiai rezervinių paraiškų sąraše įrašytos paraiškos teikėjui. Jei paraiškos teikėjas atsisako arba dėl kitų priežasčių nesutinka pasirašyti projekto įgyvendinimo sutarties, projektą įgyvendinti siūloma žemiau paraiškų rezervo sąraše įrašytos paraiškos teikėjui.

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

66. Atsakinga institucija su pareiškėju, kurio projekto įgyvendinimui skirtas Fondo finansavimas, sudaro projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis).

67. Atsakingai institucijai po paraiškos atrankos pateikus išlygas ir (ar) rekomendacijas dėl paraiškos pakeitimų, pareiškėjas, konsultuodamasis su atsakinga institucija, patikslina paraišką ir pateikia atsakingai institucijai tvirtinti per 3 darbo dienas.

68. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo finansavimo projektui skyrimo parengia ir elektroniniu paštu pateikia pareiškėjui sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų. Atsakinga institucija siųsdama derinti sutarties projektą gali siūlyti pareiškėjui sutartį pasirašyti naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau - elektroninis parašas). Esant galimybei, sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. Pareiškėjas apie galimybę pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu bei pastebėjimus dėl sutarties projekto pateikia per 3 darbo dienas.

69. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per nurodytą pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą atsakingai institucijai el. paštu atsiunčia elektroniniu parašu pasirašytą sutartį arba pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Šiuo atveju sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

70. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, atsakinga institucija per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti sutartį neteko galios. Atsakingos institucijos sprendimas dėl projekto finansavimo pripažįstamas netekusiu galios ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

71. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

72. Sutarties keitimai atliekami Apraše, Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka.

73. Sutarties keitimai gali būti esminiai ir neesminiai.

74. Taisyklėse neesminiu sutarties pakeitimu laikomas pakeitimas neturintis esminio poveikio projekto apimčiai, tikslui ir rezultatams pasiekti. Neesminis pakeitimas leidžiamas be papildomo susitarimo prie sutarties sudarymo su sąlyga, kad laikomasi šių sąlygų:

74.1. pakeitimas neturi įtakos projekto rodikliams arba rodikliai keičiasi ne daugiau kaip 20 procentų;

74.2. perkeliama iki 20 procentų sąmatos eilutės lėšų sumos. Perkeliant lėšas sąmatos eilutės lėšų suma negali padidėti daugiau nei 20 procentų;

74.3. lėšos perkeliamos į bet kokią kitą sąmatos eilutę, išskyrus administravimo, nenumatytų išlaidų, inžinerinių veiklų eilutes;

74.4. nepratęsia projekto įgyvendinimo laikotarpio;

74.5. nesumažina projekto vykdytojo sutartyje numatyto prisidėjimo nuosavomis lėšomis procento.

75. Projekto vykdytojas informuoja atsakingą instituciją raštu apie numatomus ir (ar) įvykusius pakeitimus bei argumentus dėl pakeitimo poreikio teikdamas artimiausią mokėjimo prašymą.

76. Jei teikdama išvadą dėl mokėjimo prašymo atsakinga institucija nepateikia prieštaravimo, neesminiai keitimai įsigalioja automatiškai.

77. Projekto vykdytojas turi ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos atsakingai institucijai elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti argumentuotą prašymą dėl:

77.1. sutarties sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo planuotų sąmatoje ir faktinės išlaidos vienoje sąmatos eilutėje keistųsi 20 procentų ir daugiau nuo planuotų;

77.2. paraiškoje numatytų veiklų pakeitimo/įtraukimo/atsisakymo;

77.3. sutartyje numatyto projekto įgyvendinimo termino pratęsimo;

77.4. rodiklių pakeitimo, kai jie keičiasi 20 procentų ir daugiau nuo numatytų;

77.5. nuosavo lėšų prisidėjimo procento mažėjimo;

77.6. kitų sutarties sąlygų keitimo.

78.  Pakeitimai leidžiami tik paraiškos ribose.

79. Atsakingai institucijai paprašius, projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama Taisyklių 77 punkte nurodyta informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl sutarties keitimo priimti.

80. Apsvarsčiusi gautą Taisyklių 77 punkte nurodyta tvarka pateiktą prašymą, atsakinga institucija pritaria, pritaria iš dalies arba atmeta prašymą ir apie priimtą sprendimą praneša projekto vykdytojui elektroniniu paštu arba registruotu laišku per 10 darbo dienų. Tuo atveju, kai atsakinga institucija pritaria arba pritaria iš dalies dėl esminio sutarties keitimo, atsakinga institucija inicijuoja papildomo susitarimo prie sutarties rengimą. Papildomą susitarimą atsakinga institucija rengia tokia pat tvarka kaip ir sutartį.

81. Atsakinga institucija gali savo iniciatyva inicijuoti sutarties keitimą, jei mato, kad jis yra būtinas sėkmingam projekto įgyvendinimui. Apie tokį keitimą atsakinga institucija informuoja projekto vykdytoją, nurodydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą prieštaravimui dėl inicijuojamo keitimo pateikti. Jei prieštaravimai negaunami, arba atsakinga institucija nusprendžia, kad prieštaravimai nėra tinkamai argumentuoti ir (ar) pagrįsti, atsakinga savo iniciatyva atlieka projekto įgyvendinimo sutarties keitimą:

81.1. keitimas, atitinkantis Taisyklių 74 punkto nuostatas (neesminis keitimas), įsigalioja nuo termino, per kurį turėjo būti pateiktas prieštaravimas, suėjimo dienos;

81.2. keitimas, atitinkantis Taisyklių 77 punkte nuostatas (esminis keitimas), atsakinga institucija rengia sutarties keitimą tokia pat tvarka kaip ir sutartį. Jei projekto vykdytojas per nurodytą terminą nepasirašo sutarties keitimo, atsakinga institucija turi teisę inicijuoti projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą.

82. Projekto įgyvendinimo terminas pagrįstai gali būti pratęsiamas pagal Taisyklių 77.3 punktą, bet bendra projekto įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė nei 4 metai.

83. Projekto vykdytojui nepagrindus būtinumo keisti sutartį arba atsakingai institucijai atmetus projekto vykdytojo prašymą, sudaryta sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas atsakingai per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

84. Jeigu projekto vykdytojas nesilaiko Taisyklėse ir (ar) sutartyje nustatytų sąlygų ar įsipareigojimų ir (ar) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Fondo lėšos, atsakinga institucija inicijuoja pažeidimų tyrimus Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pažeidimų tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams.

85. Atsakinga institucija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, kai:

85.1. nustatomi sutarties sąlygų, Taisyklių arba Aprašo pažeidimai ir projekto vykdytojas per atsakingos institucijos nustatytą terminą jų nepašalina;

85.2. nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal paskirtį;

85.3. projekto vykdytojas laiku nepateikia mokėjimo prašymų ar nevykdo kitų sutartimi nustatytų finansinių įsipareigojimų;

85.4. paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos.

86. Nutraukus sutartį Taisyklių 85 punkte numatytais pagrindais, projekto vykdytojas privalo per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą atsakingos institucijos banko sąskaitą grąžinti (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos) visas sutarties pagrindu išmokėtas Fondo lėšas arba Fondo lėšų dalį, nurodytą atsakingos institucijos sprendime dėl sutarties nutraukimo.

87. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Fondo lėšas atsakingai per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo. Apie planuojamą nutraukti sutartį projekto vykdytojas atsakingą instituciją informuoja prieš 10 darbo dienų.

88. Sutarties šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, pavadinimo (kartu ir partnerio (-ių)), projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė sutartyje, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

89. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

90.  Projekto vykdytojas privalo laikytis Aprašo 54 punkte numatytų ir šių įsipareigojimų:

90.1. atsakingai institucijai pateikti statybą, rekonstrukciją ar remontą leidžiančių bei statybos, rekonstrukcijos ar remonto užbaigimą pagrindžiančių dokumentų, jei tokie dokumentai yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos statybą, rekonstrukciją ar remontą reglamentuojančius teisės aktus, kopijas. Šių dokumentų kopijos atsakingai institucijai turi būti pateiktos per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos. Jei minėti dokumentai nėra privalomi, atsakingai institucijai iki darbų pradžios (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų leidimo) arba darbų pabaigos (dėl statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų užbaigimo) turi būti pateikti tai pagrindžiantys paaiškinimai;

90.2. sutarties galiojimo metu ir sutartyje nurodytu tęstinumo laikotarpiu, sporto projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be atsakingos institucijos leidimo;

90.3. įgyvendindamas projektą užtikrinti valstybės pagalbos teikimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnį sąlygų laikymąsi;

90.4. naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (ar) rekonstruotą turtą projekto tikslais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei kvietime ir (ar) sutartyje nenustatyta kitaip);

90.5. be atsakingos institucijos sutikimo neperleisti, neįkeisti ar kitaip apsunkinti nuosavybės į tokį turtą projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei kvietime ir (ar) sutartyje nenustatyta kitaip);

90.6. viešuosius pirkimus vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir atsakingos institucijos nustatyta tvarka, neprieštaraujančia Viešųjų pirkimų įstatymui.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ ĮGYVENDINTAS VEIKLAS, PROJEKTŲ IŠLAIDŲ DEKLARAVIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

91. Projekto vykdytojas ir (arba) partneriai turi prie projekto prisidėti nuosavomis lėšomis. Projekto išlaidos Fondo lėšomis apmokamos atsižvelgiant į sutartyje nustatytą Fondo ir nuosavų lėšų santykį.

92. Projekto išlaidos Fondo lėšomis projektų vykdytojams, pateikus mokėjimo prašymus, gali būti apmokamos taikant šiuos būdus:

92.1.  išlaidų kompensavimo būdą su avansu ar be avanso, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, taip pat išlaidas apmokant supaprastintai;

92.2. sąskaitų apmokėjimo būdą, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs Fondo lėšas, per 5 darbo dienas išmoka jas ir nuosavo įnašo dalį rangovams, paslaugų teikėjams ir (ar) prekių tiekėjams, ir pateikia atsakingajai institucijai apmokėjimą įrodančius dokumentus. Nepateikus apmokėjimą įrodančių dokumentų, atsakingoji institucija turi teisę netvirtinti vėliau projekto vykdytojo pateikto (-ų) mokėjimo prašymų ir (arba) gali stabdyti jo (-ų) tikrinimo terminą.

93.  Išlaidų apmokėjimo būdas (-ai), taikomi konkrečiam projektui, nustatomas (-i) sutartyje.

94. Projekto vykdytojui viso projekto įgyvendinimo metu avansu gali būti išmokėta ne daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų Fondo lėšų sumos. Išmokėtą avansą projekto vykdytojas gali naudoti tik projekto sąmatoje numatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Paaiškėjus, kad projekto vykdytojas nesilaiko šio reikalavimo, jis privalo atsakingajai institucijai pareikalavus grąžinti visą ar dalį išmokėto avanso per 5 darbo dienas.

95.  Projekto vykdytojui sumokėtas avansas pradedamas užskaityti, kai projekto vykdytojui išmokėta Fondo lėšų suma sudaro ne daugiau kaip 90 proc. skirtos Fondo lėšų sumos, t. y. avansas turi būti užskaitytas prieš pasiekiant šią ribą. Į išmokėtą Fondo lėšų sumą yra įskaičiuojami sumokėtas avansas, tarpiniai ir galutinis mokėjimai. Atsakingai institucijai pritarus, avansas gali būti užskaitomas kitokia tvarka. Tokiais atvejais projekto vykdytojas turi pagrįsti kitokios avanso užskaitymo tvarkos poreikį.

96. Projekto vykdytojas gali atidaryti atskirą sąskaitą kredito įstaigoje projekto lėšoms tvarkyti. Projekto vykdytojas kredito įstaigoje privalo turėti atskirą sąskaitą projektui skiriamoms Fondo lėšoms tvarkyti tuo atveju, jeigu numatoma projektui išmokėti avansą.

97. Projekto vykdytojas, projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus atsakingai institucijai atsiskaito Taisyklėse ir (arba) sutartyje nustatyta tvarka, nustatytais terminais teikdamas patvirtintos formos mokėjimo prašymus (avanso, tarpinius ir galutinį).

98.  Tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą sudaro dvi dalys: dalykinė (atsiskaitymo už veiklas) ir finansinė (mokėjimo prašymų grafikas, atsiskaitymas už išlaidas).

99. Projekto vykdytojas teikia mokėjimo prašymus atsakingai institucijai tokiomis sąlygomis:

99.1. per 15 darbo dienų  nuo sutarties pasirašymo dienos projekto vykdytojas teikia mokėjimo prašymų grafiką;

99.2. jeigu sutartyje yra numatytas avanso išmokėjimas, projekto vykdytojas gali kartu su mokėjimo prašymų grafiku arba projekto įgyvendinimo laikotarpiu pateikti avanso mokėjimo prašymą. Teikiant avanso mokėjimo prašymą, projektų vykdytojai – viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą, kai avanso suma didesnė kaip 30 000 eurų. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas - atsakinga institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 30 darbo dienų po projekto įgyvendinimo sutartyje numatytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos;

99.3. tarpinius mokėjimo prašymus projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius nuo ankstesnio avanso/tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei atsakinga institucija, atsižvelgdama į projekto specifiką ir projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, projekto sutartyje arba mokėjimo prašymų grafike nenustato kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą per 3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 3000 eurų;

99.4. galutinį mokėjimą prašymą teikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sutartyje numatytos projekto pabaigos.

100. Projekto vykdytojas, teikdamas tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą ir įtraukdamas į jį išlaidas, privalo:

100.1. į mokėjimo prašymą įtraukti savo ir projekto partnerio (-ių) per laikotarpį, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas, patirtas ir apmokėtas (kai taikoma) išlaidas;

100.2. patikrinti kiekvieno paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktos sąskaitos arba kito išlaidų pagrindimo dokumento atitiktį Taisyklių, sutarties, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms (kai tokia sutartis sudaryta) ir įpareigoti tai atlikti projekto partnerį (kai išlaidas patiria partneris);

100.3. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų pagrindimo dokumentus (rangovų, prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, sutartys ir darbų priėmimo ir perdavimo aktai bei kiti pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas dokumentai) (netaikoma, kai išlaidos apmokamos supaprastintai);

100.4. pridėti Fondo ir nuosavomis lėšomis apmokėtų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas (išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) (netaikoma kai išlaidos apmokamos supaprastintai ir (arba) kai išlaidos deklaruojamos sąskaitų apmokėjimo būdu (šiuo atveju išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai pateikiami kaip numatyta Taisyklių 92.2 papunktyje);

100.5. pridėti (viešųjų) pirkimų dokumentų ir (viešųjų) pirkimų sutarčių kopijas. Gali būti neteikiami dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) viešai arba prieinami atsakingai institucijai suteikus prieigos prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS teisę. Taip pat su mokėjimo prašymu gali būti neteikiami tie pirkimo dokumentai, kuriuos projekto vykdytojas jau ankščiau yra pateikęs atsakingai institucijai;

100.6. pridėti veiklų įgyvendinimo įrodymo dokumentus.

101. Išlaidos mokėjimo prašyme nurodomos eurais. Išlaidos, patirtos kita valiuta nei eurai, mokėjimo prašyme nurodomos eurais vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

102. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai pagal Taisyklių VII skyrių, projekto vykdytojas neteikia pirkimo išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų, išskyrus atvejus, kai šių dokumentų reikia kiekybiniam rezultato pasiekimui  ir (arba) projekto arba jo dalies įgyvendinimo įrodymui. Išlaidos ir jų apmokėjimo įrodymai turi būti įtraukti į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą ir turi būti nustatomi, patikrinami ir patvirtinami atitinkamais apskaitos dokumentais, atitinkančiais buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

103. Atsakinga institucija, gavusi mokėjimo prašymą, užregistruoja jį vidaus nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo gavimo data laikoma registracijos atsakingoje institucijoje data. Atsakinga institucija mokėjimo prašymus tikrina, tvirtina ir Fondo lėšų pervedimus projektų vykdytojams atlieka sutartyse ir savo vidaus taisyklėse nustatyta tvarka.

104. Jei pateiktas avansinis mokėjimo prašymas yra tenkinamas, atsakinga institucija jį patvirtina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išmokėti avansą gavimo dienos. Jei prašymas išmokėti avansą netenkinamas, apie tai projekto vykdytojas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išmokėti avansą gavimo dienos.

105. Atsakinga institucija, gavusi projekto tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, jį patikrina per 20 darbo dienų ir įvertina mokėjimo prašyme pateiktą informaciją apie veiklų įgyvendinimą, į mokėjimo prašymą įtrauktų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti bei Fondo lėšomis apmokėtinų išlaidų sumą bei pateikia projekto vykdytojui išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti.

106. Atsakinga institucija, vertindama projekto išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustatydama iš Fondo apmokamą projekto išlaidų sumą, įvertina minimalaus projekto vykdytojo nuosavų lėšų procento, nurodyto sutartyje, užtikrinimą.

107. Išvadoje dėl išlaidų tinkamumo finansuoti atsakingoji institucija nurodo tinkamų finansuoti bei Fondo lėšomis apmokėtinų išlaidų sumą ir (arba) netinkamų finansuoti išlaidų sumą ir (arba) netinkamą, bet galimą pakartotinai deklaruoti išlaidų sumą (ištaisius neatitikimus).

108. Jeigu tikrinant mokėjimo prašymą yra nustatoma, kad išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina patikra vietoje, sprendimas dėl išlaidų tinkamumo priimamas tik atlikus patikrą vietoje.

109. Atsakinga institucija turi teisę paprašyti projekto vykdytojo ir (arba) partnerio per protingą terminą, kuris negali būti mažesnis nei 2 darbo dienos, pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus arba patikslinti jau pateiktus, jei tai reikalinga išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti, o projekto vykdytojas privalo juos pateikti.

110. Mokėjimo prašymo tikrinimo terminas gali būti stabdomas, jeigu dėl pagrįstų priežasčių mokėjimo prašymo tikrinimo sustabdymas būtų efektyviau ir ekonomiškiau, nei dalies mokėjimo prašymo išlaidų tvirtinimas, arba dalies išlaidų, deklaruotų mokėjimo prašyme, tvirtinimas negalimas (pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, galima finansinė pataisa yra didesnė, nei likusi mokėti projektui Fondo lėšų suma, ir kt.), kai:

110.1. užfiksuojamas įtarimas dėl pažeidimo ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo tikrinimo stabdymo iki sprendimo dėl pažeidimo priėmimo;

110.2. patikros projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje metu užfiksuojami neatitikimai ir priimamas sprendimas dėl mokėjimo prašymo tikrinimo stabdymo iki bus ištaisyti neatitikimai;

110.3. atliekamas sutarties keitimas, kuris turi tiesioginę įtaką mokėjimo prašyme deklaruotoms išlaidoms iki bus patvirtintas sutarties keitimas;

110.4. nepateikti patvirtinimai apie atliktus mokėjimus rangovams, paslaugų teikėjams ir (ar) prekių tiekėjams, kai išlaidos ankstesniame mokėjimo prašyme buvo deklaruotos sąskaitų apmokėjimo būdu, iki bus pateikti trūkstami dokumentai;

110.5. kitais pagrįstais atvejais.

111. Tinkamų finansuoti Fondo lėšomis išlaidų, nustatytų patikrinus tarpinį arba galutinį mokėjimo prašymą, suma yra pervedama projekto vykdytojui sutartyje nustatyta tvarka.

112.  Jei atsakinga institucija, patvirtinusi  galutinį mokėjimo prašymą nustato, kad projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė Fondo lėšų suma nei faktiškai patirtos Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos, projekto vykdytojas privalo atsakingajai institucijai pareikalavus grąžinti tokias lėšas per 5 darbo dienas.

 

VII SKYRIUS

SUPAPRASTINTAS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

113. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias normas taikomas šioms projektų išlaidų kategorijoms:

113.1. inžinerinėms veikloms, nurodytoms Taisyklių 7.1.2 punkte;

 

113.2. projekto administravimo išlaidoms, kurias sudaro tiesioginės projekto administravimo ir netiesioginės išlaidos, nurodytoms Taisyklių 7.2 punkte.

 

114. Konkrečiam projektui konkrečiai (-ioms) išlaidų kategorijai (-oms) taikomą (-as) fiksuotąją (-ąsias) normą (-as) nustato atsakinga institucija paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Taikant fiksuotąją normą apskaičiuotoms išlaidoms išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentai bei pirkimo dokumentai nėra teikiami.

115. Inžinerinių veiklų, nurodytų Taisyklių 7.1.2 punkte, išlaidoms apmokėti taikomos fiksuotosios normos apskaičiavimui ir taikymui (išlaidų deklaravimui) taikomos šios taisyklės:

115.1. inžinerinių veiklų išlaidoms fiksuotoji norma taikoma tik tiems projektams, kurie paraiškų teikimo metu įrodė, kad inžinerinės veiklos (techninio projekto parengimui, techninio projekto ekspertizei, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos) projektui yra būtinos pagal Lietuvos Respublikos statybą, rekonstrukciją ar remontą reglamentuojančius teisės aktus ir šios inžinerinių veiklų būtinumo sąlygos nepasikeitė projekto įgyvendinimo metu;

115.2. inžinerinėms veikloms fiksuotoji norma nustatoma pagal kvietimo paskelbimo dieną galiojusią paskutinę Bendrųjų ekonominių normatyvų statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui versiją (toliau – Bendrieji ekonominiai normatyvai);

115.3. konkrečiam projektui inžinerinių veiklų išlaidoms fiksuotoji norma nustatoma pagal statybos darbų vertę ir Bendruosiuose ekonominiuose normatyvuose skelbiamą projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų procentą, apskaičiuojamą nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos, taikomoms statiniams remontuoti ir rekonstruoti;

115.4. mokėjimo prašyme deklaruojant statybos darbų išlaidas, inžinerinių veiklų išlaidoms, apskaičiuoti taikoma nustatyta fiksuotojo dydžio norma nuo statybos darbų sumos.

116. Projekto administravimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 7.2 punkte, apmokėti taikomos fiksuotosios normos apskaičiavimui ir taikymui (išlaidų deklaravimui) taikomos šios taisyklės:

116.1. jeigu tiesioginėms projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 7.2.1 punkte, apmokėti numatomos darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidos, ir jeigu projekto vykdytojas numato patirti netiesiogines išlaidas, numatytas Taisyklių 7.2.2 punkte, netiesioginės išlaidos yra apskaičiuojamos taikant 15 procentų fiksuotojo dydžio normą nuo numatytos darbo užmokesčio ir su juo susijusios išlaidų sumos; jeigu tiesioginėms projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 7.2.1 punkte, apmokėti numatoma pirkti projekto administravimo paslaugas, netiesioginės išlaidos, numatytos Taisyklių 7.2.2 punkte, negali būti taikomos;

116.2. pagrįstos tiesioginės projekto administravimo išlaidos ir apskaičiuotos netiesioginės išlaidos yra sudedamos (kai taikoma), ir pagal formulę projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 7.2 punkte, numatyta suma / projekto veiklų vykdymo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 7.1. punkte, numatyta suma, apskaičiuojama fiksuotojo dydžio norma;

116.3. mokėjimo prašyme deklaruojant projekto veiklų vykdymo išlaidas, numatytas Taisyklių 7.1 punkte, projekto administravimo išlaidoms, numatytoms Taisyklių 7.2 punkte, apskaičiuoti taikoma nustatyta fiksuotojo dydžio norma nuo projekto veiklų išlaidų sumos.

117. Nustatyta fiksuotoji norma ir didžiausia galima apmokėti atitinkamos išlaidų kategorijos lėšų, kai išlaidos apmokamos supaprastintai, suma nustatoma sutartyje.

118. Jeigu dalis deklaruotų išlaidų, nuo kurių, taikant fiksuotojo dydžio normą yra apskaičiuojamos kitos išlaidų kategorijos išlaidos, yra nepripažįstamos tinkamomis finansuoti, taikant fiksuotąją normą apmokamos deklaruotos išlaidos yra perskaičiuojamos pritaikant nustatytą fiksuotąją normą nuo tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidų sumos.

119. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo atveju riziką dėl faktiškai patirtų ir apmokėtų išlaidų lyginant su deklaruotomis ir Fondo lėšomis apmokėtomis, skirtumo prisiima išlaidas patyręs projekto vykdytojas arba partneris.

120. Jeigu projekto vykdytojo faktiškai patirtos išlaidos yra didesnės už apskaičiuotas taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, skirtumas yra apmokamas iš projekto vykdytojo nuosavų lėšų.

121. Projekto vykdytojui ar partneriui faktiškai nepanaudojus visų lėšų, gautų jas apmokėjus supaprastintai, lėšų likutį jis gali panaudoti kitoms projekto išlaidoms apmokėti, jei jos nėra apmokamos iš kitų projektui skirtų lėšų, kitoms projekto vykdytojo ar partnerio vykdomų projektų išlaidoms arba kitoms projekto vykdytojo ar partnerio reikmėms apmokėti, jei tokios išlaidos yra būtinos ir nėra apmokamos iš kitiems projektams skirtų lėšų arba iš kitų finansavimo šaltinių. Atlikdamas šiuos veiksmus projekto vykdytojas ar partneris privalo laikytis teisės aktų, reglamentuojančių jo buhalterinę apskaitą.

122. Atsakinga institucija vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, kvietimo sąlygomis ir fiksuotųjų dydžių skaičiavimo metodikomis projektams gali nustatyti ir kitus supaprastinto projektų išlaidų apmokėjimo būdus, taikant fiksuotojo dydžio normą, fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas.

 

VIII SKYRIUS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

123. Kaip naudojamos projektams įgyvendinti skirtos lėšos prižiūri atsakinga institucija.

124. Atliekant projektams skirtų lėšų naudojimo priežiūrą vertinama, ar pasiekiami projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios priemonės, ar projektui skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį.

125. Tais atvejais, kai projekto vykdytojo pateiktos informacijos tikrinimo metu, atsakingos institucijos atlikto patikros vietoje metu arba gavus pranešimą raštu iš trečiųjų šalių, įtariama, kad projekto vykdytojas vykdydamas veiklą projektui gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį ir įžvelgiama nusikalstamos veikos požymių, apie tai informuojamos teisėsaugos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

126. Atsakinga institucija, įtarusi konkurencijos politikos pažeidimus, susijusius su viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, konkurenciją ribojančiais susitarimais ar piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, apie tai praneša Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai.

 

IX SKYRIUS

PATIKRA VIETOJE

 

127. Atsakinga institucija turi teisę atlikti patikrą projekto paraiškos vertinimo metu planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje ir projekto įgyvendinimo metu projekto įgyvendinimo ir (arba) administravimo vietoje.

128. Atsakinga institucija bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį atlieką patikrą vietoje projektams, kurių vertė didesnė ar lygi 60000 eurų. Projektų, kurių vertė mažesnė nei 60000 eurų, patikra gali būti atliekama:

128.1. kai atsakingai institucijai kyla abejonių ar projekto vykdytojas laikosi sutarties ir (ar) Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

128.2. kai atsakingai institucijai kyla abejonių ar pasiekti projekto rezultatai, vykdomi darbai;

128.3. projektas yra rizikingas ir (ar) atsitiktinai atrenkamas pagal atsakingos institucijos taikomąs rizikos valdymo metodikas.

129. Apie planuojamą patikrą vietoje atsakinga institucija ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoja projekto vykdytoją. Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie planuojamą patikrinimą neinformuojama.

130. Atsižvelgiant į projekto riziką bei atsakingos institucijos pasirengtą atrankos metodiką / tvarką, patikrą atliekantys asmenys nustato tikrintinus elementus, kuriuos tikrina patikros vietoje metu. Tikrinimo elementai turi tiesiogiai sietis su paraiška / projektu.

131. Po patikros vietoje atlikimo, atsakinga institucija projekto vykdytojui išsiunčia užpildytą patikros vietoje lapą. Jei patikros vietoje metu buvo nustatyti neatitikimai, patikros vietoje lape nurodomi reikalavimai iki nustatytos datos pateikti paaiškinimus dėl neatitikimų ar juos ištaisyti.

 

X SKYRIUS

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS IR INFORMAVIMAS APIE JUOS

 

132. Pagrindinis visų informavimo ir viešinimo priemonių tikslas yra užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų Fondo lėšų skaidrumą, teikiamos paramos žinomumą ir atpažįstamumą. Viešinant Fondo lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo priemones:

132.1. informacija projekto vykdytojo ir (arba) partnerio interneto svetainėje (jeigu yra);

132.2. atminimo lentos įrengimas (privaloma, jei projektas atitinka Taisyklių 131 punkte nustatytas sąlygas);

132.3. viešinimas projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse ir kituose dokumentuose).

133. Atminimo lentos įrengimas yra privalomas, jei projektui įgyvendinti Fondo lėšų skirta daugiau kaip 100 000 eurų.

134. Atminimo lenta turi būti kabinama gerai matomoje vietoje ant atnaujintų (modernizuotų) pastatų ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo atsakingai institucijai dienos. Atminimo lenta turi būti gerai matoma ir pakankamo dydžio (informacija joje turi būti aiškiai įskaitoma). Rekomenduojamas atminimo lentos dydis 800 x 580 mm. Atminimo lentoje turi būti nurodomas projekto pavadinimas, informacija apie Fondo skirtą finansavimą ir, jei yra, projekto vykdytojo ir, jei yra, Fondo viešinimo ženklai. Informacija turi užimti ne mažiau  kaip 25 proc. atminimo lentos ploto.

135. Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir papildomas informavimo ir viešinimo priemonės, jų nuomone, tinkamas bei stiprinančias viešinimo priemones – pvz., mobilius stendus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius spaudoje ar radijo / televizijos reportažus, spaudos konferencijas ir pan. Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.

136. Viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad projektas (pavadinimas ir vykdytojas) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis. Ši informacija nurodoma tekstu ir (ar) esant galimybei naudojant Sporto rėmimo fondo ženklą ir (ar) kitas būdais, kurie užtikrintų Fondo matomumą projekte. Informacija apie vykdomą projektą skelbiama tik po sutarties pasirašymo.

137. Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingas projekto vykdytojas.

138. Fondo viešinime be projektų vykdytojų dalyvauja Ministerija ir atsakinga institucija. Atsakinga institucija informaciją apie Fondo administravimą skelbia savo interneto svetainėje (www.cpva.lt).

 

XI SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

139.  Fondo lėšų panaudojimo pažeidimus įgyvendinant projektą gali įtarti ir pranešti kiekvienas atsakingos institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą, kontrolę arba auditą, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais. Pažeidimu laikoma Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimas, susijęs su projekto vykdytojo ir (ar) partnerio veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų Fondo biudžeto išlaidų padaroma arba gali būti padaroma žala Lietuvos Respublikos biudžetui.

140. Ministerija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir trečiųjų šalių, šią informaciją per 5 darbo dienas persiunčia atsakingai institucijai.

141. Atsakinga institucija, išnagrinėjusi aukščiau nurodytą informaciją arba įtarusi pažeidimą atlikdama projekto administravimo veiksmus, įvertina, ar su įtariamu pažeidimu susijusi informacija turi pažeidimo požymių, ir įsitikina, ar įtariamas pažeidimas:

141.1. gali būti ištaisytas;

141.2. nėra susijęs su nusikalstama veika, susijusia su neteisėtu Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusia su Fondo lėšų gavimu ir (ar) panaudojimu.

142. Neturintys finansinių pasekmių įtariami pažeidimai, kurie neturi nusikalstamos veikos požymių ir gali būti ištaisomi prieš išmokant lėšas projekto vykdytojui, tiriami, nustatomi ir ištaisomi laikantis proporcingumo principo, t. y. jeigu atsakinga institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato pažeidimą, kurį, jos nuomone, galima ištaisyti, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją apie nustatytą pažeidimą ir nustato projekto vykdytojui terminą, per kurį nustatytas pažeidimas turi būti ištaisytas ir apie atliktus veiksmus raštu informuota atsakinga institucija. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis kaip 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių įtariamas pažeidimas negali būti ištaisytas per 30 dienų. Tais atvejais, kai reikia kreiptis į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, įtariamo pažeidimo ištaisymo terminas gali būti pratęsiamas iki papildomos informacijos gavimo ir (ar) pateikimo įgaliotajai institucijai dienos.

143. Tuo atveju, kai atsakinga institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato pažeidimą, turintį finansinių pasekmių, kuris neturi nusikalstamos veikos požymių ir gali būti ištaisomas prieš išmokant lėšas projekto vykdytojui, atsakinga institucija gali iš karto išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą iš projekto vykdytojo teikiamo mokėjimo prašymo išlaidoms apmokėti, ar prašymo išlaidoms kompensuoti. Atsakinga institucija netinkamų finansuoti išlaidų sumą nurodo išvadoje dėl išlaidų tinkamumo, kurią teikia projekto vykdytojui. Tokiu būdu pažeidimas ištaisomas, netinkamomis finansuoti išlaidomis sumažinant tinkamas finansuoti išlaidas, tačiau nemažinant projekto vykdytojui skirtos finansinės paramos sumos.

144. Atsakingai institucijai nustačius, kad projekto vykdytojo ar partnerio įvykdytas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba su pirkimo sutarties vykdymu, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“) (toliau – Gairės). Atsakinga institucija turi teisę patvirtinti Gairių taikymo metodiką, kuri detalizuotų Gairių nuostatas.

145. Atsakinga institucija projekto vykdytojui gali nurodyti tokius pažeidimų ištaisymo būdus:

145.1. atvykti ir pateikti arba atsiųsti papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, kuriais pagrindžiami projekto vykdytojo jau pateikti dokumentai ir (ar) duomenys;

145.2. patikslinti ir papildyti mokėjimo prašymą ir (ar) pateikti papildomus išlaidų pagrindimo dokumentus bei išlaidų apmokėjimo įrodymo arba kitus dokumentus;

145.3. įvykdyti projekto ir (ar) pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus ir pateikti įrodymo dokumentus.

146. Jeigu atsakinga institucija nustato pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma arba per nustatytą laiką pažeidimai nepašalinami, ji priima sprendimą:

146.1. siūlyti nutraukti projekto sutartį ir pareikalauti grąžinti visas išmokėtas lėšas (jei lėšos buvo išmokėtos) ir (arba);

146.2. siūlyti taikyti atsakingos institucijos parinktą finansinės pataisos procentą bei sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti išmokėtų lėšų dalį ir (arba);

146.3. siūlyti taikyti atsakingos institucijos parinktą finansinės pataisos procentą bei išskaičiuoti lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų ir (arba).

146.4. pateikti atsakingai institucijai kitus pasiūlymus, atsižvelgdama į Fondo įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus.

147. Atsakingos institucijos išvadoje dėl nustatyto pažeidimo nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma.

148. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu atsakingoji institucija vertina projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

149. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto vykdytojo ar Fondo lėšas administruojančios institucijos darbuotojo neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui buvo neteisėtai skirtos ir (arba) išmokėtos Fondo lėšos, netinkamomis finansuoti pripažįstamos visos projekto išlaidos.

150. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti laikinai, kol bus ištaisytas įtariamas pažeidimas ar bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir priimtas sprendimas dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai atsakingoji institucija gauna informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, sustabdomas, jei atsakinga institucija mano, kad jų išmokėjimas ar pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba turės neigiamos įtakos dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui (sprendimas dėl lėšų išmokėjimo ar išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo yra rengiamas atsakingos institucijos nustatyta tvarka).

151. Pažeidimai administruojami šiose Taisyklėse bei atsakingos institucijos vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.

152. Atsakingai institucijai nustačius, kad projekto vykdytojas projektui įgyvendinti neskyrė projekte nurodytų nuosavų lėšų sumos ar skyrė tik dalį nuosavų lėšų, atsakinga institucija sumažina projektui numatytą Fondo lėšų dalį, perskaičiuodama projekto vykdytojo neskirtų nuosavų lėšų procentą nuo įsipareigotos skirti nuosavų lėšų sumos ir atitinkamu procentu sumažindama projektui numatytą Fondo lėšų dalį.

153. Jei projekto vykdytojui įgyvendinant projektą nustatomi keli pažeidimo atvejai ir bent vienam iš jų taikytina sankcija – sutarties nutraukimas ir visų sutarties pagrindu išmokėtų Fondo lėšų grąžinimas, laikoma, kad ši griežčiausia sankcija yra pakankama ir papildomų sankcijų šiuo atveju atsakinga institucija netaiko.

154. Atsakingoji institucija informacijos apie įtarimą dėl pažeidimo neregistruoja, jei:

154.1. atliekant pirkimą iš naujo, jei įtariamas pažeidimas susijęs su pirkimo sutartimi, kurią sudarant ar vykdant nesilaikyta teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos, ir, jei reikia, susigrąžinant lėšas atsakingos institucijos nustatyta tvarka;

154.2. kitų įtariamų pažeidimų atvejais, kai su įtariamu pažeidimu susijusios lėšos nebuvo išmokėtos arba išmokėta ne daugiau nei 15 eurų, – atsakingai institucijai patvirtinus tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą ir (ar) projekto vykdytojui atlikus atsakingos institucijos nurodytus veiksmus.

 

XII SKYRIUS

TĘSTINUMO ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIEŽIŪRA

 

155. Projekto tęstinumo priežiūrą, atsižvelgdama į atitinkamoje sutartyje nustatytus reikalavimus projekto tęstinumui, atlieka atsakinga institucija vidaus procedūroje nustatyta tvarka. 

156. Atsakinga institucija, vykdydama projekto tęstinumo priežiūrą:

156.1. tikrina projekto pateiktas atsakingos institucijos nustatytos formos tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijas;

156.2. atlieka patikras vietoje;

156.3. projekto vykdytojo prašo pateikti informaciją, susijusią su projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymu.

157. Projekto vykdytojas privalo nedelsdami iš anksto raštu informuoti atsakingą instituciją apie visus galimus nukrypimus nuo sutartyje numatytų projekto tęstinumo reikalavimų.

158. 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei sutartyje nenustatyta kitaip) projekto vykdytojas ne rečiau kaip kartą per metus teikia atsakingos institucijos nustatytos formos tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijas. Pirmoji deklaracija teikiama ne vėliau nei po metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (jei įgyvendinimo sutartyje nenustatyta kitaip).

159. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos, atsakinga institucija turi raštu jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pateikta užpildyta tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracija. Jeigu projekto vykdytojas net ir po priminimo tęstinumo įsipareigojimų vykdymo deklaracijos nepateikia, atsakinga institucija turi teisę inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą.

160. Atsakinga institucija turi teisę kreiptis į projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos pateikimo ir deklaracijos patikslinimo.

161. 3 metus laikotarpiu po projekto pabaigos (jei sutartyje nenustatyta kitaip), atsakinga institucija turi teisę atlikti patikras vietoje. Patikrų vietoje metu atsakinga institucija gali tikrinti, ar laikomasi sutartyse numatytų tęstinumo sąlygų, taikomų projektui.

 

XIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

162. Atsakinga institucija kaupia ir sistemina informaciją apie projektų įgyvendinimą, saugo susirašinėjimą su projektų vykdytojais, projektų paraiškas, sutartis, vykdymo ataskaitas ir projektų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.

163. Projekto vykdytojas ir partneris turi saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

164. Dokumentų saugojimas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir (arba) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“. Dokumentai ir duomenys, kuriuos reglamentuoja punkte nurodyti teisės aktai, privalo būti saugomi minėtuose teisės aktuose nustatytais terminais, tačiau ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto pabaigos.

165. Kai rengiami ir gaunami elektroniniai dokumentai ir gali būti užtikrintas jų autentiškumas ir saugojimas, popierinės tokių dokumentų versijos neturi būti kuriamos ir saugomos (nedubliuojama).

166. Projekto vykdytojas ir partneris dokumentų ir duomenų, kurie neminimi Taisyklių 160 punkte nurodytuose teisės aktuose ir kuriuos pateikė atsakingajai institucijai, saugoti neprivalo, išskyrus įrodymus apie pasiektus projekto rezultatus.

167. Kvietime arba projekto įgyvendinimo sutartyje gali būti nurodoma, kokius papildomus projekto dokumentus (įskaitant jų saugojimo terminą) privaloma saugoti.

168. Atsakinga institucija privalo užtikrinti informacinėmis sistemomis sukauptų duomenų apie projektus saugojimą ne trumpiau nei 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

169. Pasibaigus dokumentų ir duomenų saugojimo terminui, dokumentai ir duomenys gali būti sunaikinami.

XIV SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

170. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai atsakingos institucijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________________