vytis

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTO FORMOS IR JO PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-138

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV-94 ,,Dėl Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių patvirtinimo”, 13 punktu, tvirtinu pridedamas:

1. Kultūros paveldo vietovės apžiūros akto formą.

2. Kultūros paveldo vietovės apžiūros akto formos pildymo taisykles.

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                Šarūnas Birutis

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. vasario 28d. įsakymu Nr. ĮV-138 

 

 

____________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo (-ų)  duomenys)

 

 

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS

 

_____________Nr. ____

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

 

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai

4.1. plano struktūra

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.2. tūrinė erdvinė struktūra

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4.3. užstatymo bruožai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės pokyčiams

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Kiti duomenys

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

 

 

 

Aktą sudarė

 

____________________________             ___________________           ____________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. vasario 28d. įsakymu Nr. ĮV-138 

 

 

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTO FORMOS

PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros paveldo vietovės apžiūros akto formos pildymo taisyklės reglamentuoja Kultūros paveldo vietovės apžiūros akte pateikiamus duomenis, kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklės ir jų pokyčių nustatymą ir fiksavimą kultūros paveldo vietovės apžiūros akte.

2. Kultūros paveldo vietovės apžiūros akto formos pildymo taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV-94 „Dėl Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Stebėsenos taisyklės), Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

 

II. pateikiami duomenys

 

3. Kultūros paveldo vietovės apžiūros akte (toliau vadinama – Aktas) nurodoma:

3.1. Akto sudarytojo (-ų) duomenys;

3.2. Akto sudarymo data ir vieta, registracijos numeris;

3.3. kultūros paveldo vietovės (toliau – vietovė) apskaitos duomenys:

3.3.1. pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre ir/ar jeigu vietovei apsaugoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta saugoma teritorija, saugomos teritorijos pavadinimas bei unikalus kodas Saugomų teritorijų kadastre;

3.3.2. jeigu vietovė paskelbta saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe ar kultūros paminklu, nurodomas teisės aktą priėmusio subjekto pavadinimas, teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto suteiktas numeris, visas teisės akto pavadinimas (antraštė);

3.3.3. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nustatytas reikšmingumo lygmuo;

3.4. apžiūrai naudotų vietovės apskaitos ir kitų Stebėsenos taisyklių 15 punkte nurodytų dokumentų duomenys (pavadinimai, rengėjai (sudarytojai), dokumentų sudarymo (parengimo) ir patvirtinimo datos ir numeriai);

3.5. duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą (Akto sudarymo data ir vieta, registracijos numeris, sudarytojai);

3.6. vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai;

3.7. vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo pokyčiai, įvertinant ir aprašant šių pokyčių poveikį vietovės vertingosioms savybėms;

3.8. Akto sudarymo metu nustatyti paveldosaugos reikalavimų pažeidimai vietovėje ir jos apsaugos zonoje. Jei pažeidimai užfiksuoti pakartotinai, pažymima, ar vyksta pažeidimų, jų padarinių šalinimas;

3.9. kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką vietovės būklės pokyčiams. Nustatomas ir fiksuojamas gyvosios ir negyvosios gamtos sąlygų ir procesų bei žmogaus ūkinės veiklos, kultūros paveldo objektų ir vietovės priežiūros poveikis vietovės vertingųjų savybių būklės pokyčiams;

3.10. kiti duomenys. Gali būti pateikiami siūlymai dėl konkrečių priemonių, reikalingų stabdyti ar stabilizuoti neigiamus poveikius vietovei, taip pat poveikių, galinčių neigiamai ar teigiamai paveikti vietovę, prognozė, kiti Aktą sudarančio(-ių) specialisto(-ų) nuomone svarbūs duomenys, susiję su vietovės būklės pokyčiais ir juos įtakojančiais veiksniais.

4. Akto priedai:

4.1. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų (toliau vadinama – Vertinimo tarybų aktai) grafinių priedų kopijos, kuriuose apžiūros metu padarytos atžymos ir įrašai apie nustatytus pokyčius;

4.2. situacijos schema su pažymėtais fotofiksacijos taškais;

4.3. fotofiksacijos metu padarytos nuotraukos ir jų sąrašas;

4.5.  kiti Akto formą sudariusių specialistų nuomone reikalingi dokumentai.

 

III. būklės ir jos pokyčių nustatymas ir fiksavimas

 

5. Būklės pokyčiai nustatomi ir fiksuojami, vadovaujantis Stebėsenos taisyklių 14 ir 15 punktų nuostatomis. Būklės pokytis fiksuojamas įvertinant, ar pakito būklė po apskaitos ir/ar kitų dokumentų, nurodytų Stebėsenos taisyklių 15 punkte, parengimo ir paskutinės apžiūros, nurodant, ar būklė nepakito, pagerėjo ar pablogėjo.

6. Vietovės apžiūros metu atliekama vietovės vertingųjų savybių fotofiksacija iš Vertinimo tarybų aktuose ar teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų apžvalgos taškų.

7. Jei apžvalgos taškai nenustatyti ar jų nepakanka esamai būklei užfiksuoti, fotofiksacijos taškus pasirenka pats Akto sudarytojas(-ai). Fotofiksacijos taškai parenkami taip, kad iš jų būtų matoma kuo daugiau vietovės vertingųjų savybių, tokių fotofiksacijos vietų turi būti ne mažiau kaip aštuonios. Atliekant pakartotiną apžiūrą, fotofiksacija turi būti atliekama iš ankstesnės apžiūros metu nustatytų fotofiksacijos vietų, o jei jų nepakanka esamai būklei užfiksuoti ir iš kitų fotofiksacijos vietų.

8. Apžiūros metu nustačius paveldosaugos reikalavimų pažeidimus ir kitus antropogeninius bei gamtinius poveikius, jie ne tik aprašomi Akte, bet ir atliekama šių pažeidimų bei dėl antropogeninių bei gamtinių poveikių atsiradusių pakitimų fotofiksacija.

9. Fotofiksacijos taškai sunumeruojami ir pažymimi situacijos schemoje, nurodant fotografavimo kryptį. Situacijos schemos pagrindu naudojami Vertinimo tarybų aktų priedai – apibrėžtų teritorijų ribų planai, galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose pažymėtos vietovės ir jų apsaugos zonos, o jei jų nėra – topografinių žemėlapių ištraukos.

10. Fotofiksacijos metu padarytos nuotraukos sunumeruojamos pagal fotofiksacijos schemoje nurodytą numeraciją ir sudaromas jų sąrašas, nurodant numerį, fotografijų autorių ir fotografavimo datą. 

11. Aprašant plano struktūros, tūrinės erdvinės struktūros, užstatymo bruožų, vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio pokyčius esama jų būklė lyginama su Vertinimo tarybos aktuose, o jei jie neparengti, kituose apskaitos dokumentuose ir Stebėsenos taisyklių 15 punkte nurodytuose kituose dokumentuose užfiksuota šių vertingųjų savybių būkle, ir ankstesnių apžiūrų (jei jos buvo atliekamos) Aktuose užfiksuota šių vertingųjų savybių būkle ir jų pokyčiais. Jei yra parengti Vertinimo tarybų aktų grafiniai priedai, jų kopijose daromos atžymos ir jas paaiškinantys bei papildantys įrašai apie vietovių vertingųjų savybių pokyčius. Šie įrašai ir atžymos daromi ranka arba naudojant kompiuterinę grafiką. Atžymų spalvinė išraiška ir/ar ženklinimas turi skirtis nuo Vertinimo tarybų aktų grafinių priedų kopijų spalvinės išraiškos ir akivaizdžiai iliustruoti įvykusius pokyčius.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Akto forma pildoma dviem egzemplioriais kompiuteriniu būdu ar ranka mėlynu rašalu. Abu Akto egzempliorius pasirašo jį sudarę specialistai. Vienas Akto egzempliorius saugomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniame padalinyje ar saugomos teritorijos direkcijoje, kitas Akto egzempliorius ir jo kopijas teikiamas institucijoms, nurodytoms Stebėsenos taisyklėse. Departamento teritoriniai padaliniai ir saugomų teritorijų direkcijos taip pat parengia ir Akto egzempliorių skaitmeniniu PDF formatu, kurį teikia Departamentui.

13. Ginčai dėl Taisyklių taikymo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

____________________