LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1996 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. 178 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, KAINYNO NR. 11-96-2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-887

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyną Nr. 11-96-2, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996  m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

01001

Pradinio gyvybės palaikymo greitosios medicinos brigados budėjimas (su transportu, 1 valanda)

75,14“

 

 

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

01002

Pažangaus gyvybės palaikymo greitosios medicinos brigados budėjimas (su transportu, 1 valanda)

95,22

 

 

3. Pripažįstu netekusiais galios 3 ir 4 punktus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys