LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1-253 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1-300

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 23 punkto 23.1. papunktį ir 23.2. papunktį ir juos išdėstau taip:

23.1. produkto specialiojo rodiklio „Nutiestų ir (ar) modernizuotų magistralinių dujotiekių ilgis“, kodas P.S.347;

23.2. produkto specialiojo rodiklio „Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo ir apskaitos stotys“, kodas P.S.346;“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2020 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. R4-3423