LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. 3D-114

Vilnius

 

 

1.      P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu N. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.   Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. VPS vykdytoja VPS įgyvendinimo vidaus stebėseną vykdo vadovaudamasi VPS 13 dalyje „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ nustatyta tvarka. VPS vykdytoja už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos veiksmus, atsiskaito teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas ir ketvirtines horizontalių sričių pasiekimų ataskaitas (Taisyklių 6 priedas).“

1.2.    Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. VPS vykdytoja, vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Agentūrai metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus (kaimo vietovių metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta šių Taisyklių 2 priede; dvisektorės metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta šių Taisyklių 3 priede). Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m. VPS vykdytoja turi pateikti Agentūrai iki 2020 m. kovo 14 d. Metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje turi būti duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos Excelio priedo duomenis užpildo Agentūra iki einamųjų metų, kuriais teikiama metinė VPS ataskaita sausio 15 d. ir išsiunčia kiekvienai VPS vykdytojai, kuri tikslina duomenis, prireikus juos papildo bendradarbiaudama su Agentūra. Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba visuotinio narių susirinkimo. Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos teikiamos per ŽŪMIS.“

1.3.    Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Agentūra išanalizuoja patvirtintas VPS vykdytojų metines VPS įgyvendinimo ataskaitas, parengia ir iki kiekvienų einamųjų metų balandžio 1 d. pateikia Ministerijai suvestinę metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą (suvestinės metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta šių Taisyklių 4 priede), kartu pridėdama visų VPS patvirtintas metines VPS įgyvendinimo ataskaitas ir apibendrintą metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos (Taisyklių 2 priedo ir 3 priedo priedas (Excelio formatu) su visų VPS vykdytojų duomenimis. Suvestinę metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m. Agentūra Ministerijai turi pateikti iki 2020 m. gegužės 15 d. Suvestinėje metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie visų VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.“

1.4.    Papildau nauju 471 punktu :

471. VPS vykdytoja, per 10 darbo dienų kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, teikia Agentūrai ketvirtinę horizontalių sričių pasiekimų ataskaitos formą (Taisyklių 6 priedas (Excelio formatu). Agentūra iš gautų duomenų suformuoja vieną bendrą ataskaitą ir pateikia ją Ministerijai per 15 darbo dienų kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus.“

1.5.   Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. VPS įgyvendinimo metu Agentūra atlieka VPS administravimo patikras vietoje savo arba Ministerijos iniciatyva.“

1.6.   Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Agentūros atliekamų VPS administravimo patikrų vietoje tvarka nustatoma Agentūros procedūrų aprašuose. VPS įgyvendinimo (vietos projektų) patikrų vietoje tvarka nustatoma Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, VPS vykdytojos ir Agentūros procedūrų aprašuose. Agentūra turi teisę paprašyti VPS vykdytojos atsiųsti reikiamą informaciją apie vykstančius renginius  ir (arba) mokymus mobiliąja programėle „NMA agro“ renginių ir (arba) mokymų vykdymo faktams patikrinti. Paramos gavėjams nepateikus šių įrodymų, Agentūra turi kitais būdais įsitikinti, kad renginiai ir (arba) mokymai vyksta.“

1.7.   Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. VPS vykdytoja turi užtikrinti tinkamas sąlygas Agentūrai atlikti VPS administravimo patikrą vietoje: VPS administravimo patikros vietoje dieną turi dalyvauti VPS vykdytojos vadovas arba kitas tinkamai įgaliotas VPS vykdytojos atstovas, kuris VPS administravimo patikros vietoje atlikimo dieną turi įsileisti Agentūros darbuotojus, Ministerijos atstovus (jeigu jie dalyvauja) į VPS vykdytojos buveinę, pateikti visus prašomus dokumentus ir informaciją, susijusius su VPS vykdytojos veiklos organizavimu ir VPS administravimu (suplanuotų VPS administravimo patikrų vietoje atveju), pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su VPS veiklos organizavimu, VPS administravimu, taip pat kitus dokumentus, susijusius su ES paramos panaudojimu arba siekiu ją gauti ir panaudoti (užsakomųjų VPS vykdytojos patikrų vietoje atveju).“

1.8.    Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Jeigu VPS administravimo patikros vietoje metu nustatoma pažeidimų, Agentūra priima sprendimą, vadovaudamasi Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ir sankcijų už pirkimo vykdymo tvarkos pažeidimus taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Sankcijų metodika). Jeigu nustatomas:“.

1.9.    Pakeičiu 90.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.1. mažareikšmis pažeidimas, kuris gali būti ištaisytas VPS vykdytojos, Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus VPS vykdytojai ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti VPS vykdytoją. Įvykdžiusi Agentūros reikalavimus, VPS vykdytoja raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad mažareikšmis pažeidimas ištaisytas tinkamai;“.

1.10.    Pakeičiu 90.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.2. pažeidimas, kuris paneigia VPS vykdytojos arba VPS atitiktį bent vienai tinkamumo sąlygai, nurodytai VPS atrankos taisyklių IV skyriuje „Pareiškėjų tinkamumo sąlygos“ ir VI skyriuje „VPS tinkamumo sąlygos“, arba paneigia VPS vykdytojos įsipareigojimų, nurodytų VPS atrankos taisyklių V skyriuje „Pareiškėjų įsipareigojimai“, VPS paramos sutartyje laikymąsi, Agentūra:“.

1.11.  Pakeičiu 90.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.2.1. jeigu pažeidimas gali būti ištaisytas, per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus VPS vykdytojai ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti VPS vykdytoją. Įvykdžiusi Agentūros reikalavimus, VPS vykdytoja raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad neatitiktis ištaisyta tinkamai ir priima sprendimą dėl pažeidimo tyrimo;“.

1.12.    Pakeičiu 90.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.2.2. jeigu pažeidimas negali būti ištaisytas, priima sprendimą dėl pažeidimo ar jo tyrimo ir taiko sankciją, nurodytą šių Taisyklių XVI skyriuje „Sankcijos“.“

1.13.    Pakeičiu 93.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.1. bendrosios sankcijos pagal Sankcijų metodiką;“.

1.14.    Pripažįstu netekusiu galios 93.1.1 papunktį.

1.15.    Pripažįstu netekusiu galios 93.1.2 papunktį.

1.16.    Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.17.    Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.18.    Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.19.    Papildau 6 priedu (pridedama).

2.         N u s t a t a u, kad:

2.1.   šio įsakymo 1.4 papunktyje nurodytą priedą VPS vykdytoja turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), užpildžiusi duomenis apie visus vietos projektus, kuriems įgyvendinti skirta paramos suma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ nuo 2016 m. iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

2.2.    šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodyta informacija turi būti pateikta Agentūrai iki 2020 m. balandžio 30 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis