LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-138 „DĖL PAŽYMOS VEŽTIS GYDYMO TIKSLAIS ASMENINIAM VARTOJIMUI SKIRTAS NARKOTINES IR (ARBA) PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. V-475

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Gydymui skirtos narkotinės ir (arba) psichotropinės medžiagos – asmeniniam vartojimui skirti vaistiniai preparatai (vaistai), kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į I, II ir III sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga