LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. 1K-192

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K‑184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“:

1.1. I skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“:

1.1.1.   papildau 1.1.4.6.1.2 papunkčiu:

1.1.4.6.1.2. Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiai“;

1.1.2.   pakeičiu 1.1.4.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.4.7. Mokesčiai už aplinkos teršimą

1.1.4.7.1. Mokesčiai už aplinkos teršimą

1.1.4.7.1.1. Mokesčiai už aplinkos teršimą“;

1.1.3.   papildau 1.1.4.8 papunkčiu:

1.1.4.8. Kiti mokesčiai

1.1.4.8.1. Kiti mokesčiai

1.1.4.8.1.1. Kiti mokesčiai“;

1.1.4. pakeičiu 1.4.1.2.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.1.2.1.3. Kitos pelno įmokos“.

1.2. 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos paaiškinimai“:

1.2.1.   I skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“:

1.2.1.1.  pakeičiu 1.1.4 papunkčio septintąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„transporto priemonių mokesčius (1.1.4.6), kuriems priskiriami automobilių naudojimo mokesčiai (1.1.4.6.1.1) ir motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiai (1.1.4.6.1.2), tačiau nepriskiriami mokesčiai už naudojimąsi keliais, tiltais ir tuneliais, kelių naudotojo mokestis (1.4.2.1.7.2).“;

1.2.1.2.  pakeičiu 1.1.4 papunkčio aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Mokesčiams už aplinkos teršimą (1.1.4.7) priskiriami kenksmingų dujų, skysčių arba kitų nuodingų medžiagų išleidimo į aplinką mokesčiai.“;

1.2.1.3.  papildau 1.1.4 papunktį devintąja pastraipa:

„Į kitus mokesčius (1.1.4.8) įtraukiami mokesčiai, kurie negali būti priskiriami jokiam kitam ekonominės klasifikacijos kodui, arba nauji mokesčiai, kuriems nėra suteiktas ekonominės klasifikacijos kodas.“

1.2.2.   II skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“:

1.2.2.1.  pakeičiu 2.2.1.1.1.05 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos. Ryšių paslaugų (interneto, telefono, fakso, pašto siuntimo ir kitų ryšių paslaugų), ryšio linijos įrengimo, taip pat telefonų (išskyrus išmaniuosius telefonus) ir kitos ryšių įrangos įsigijimo, remonto, nuomos išlaidos ir pan.“;

1.2.2.2.  pakeičiu 2.2.1.1.1.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Priskiriamos materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos ir įrankių bei prekių, kurie reikalingi paprastojo remonto darbams atlikti (santechnikos, elektros instaliacijos, apdailos ir pan. įrankių ir prekių, taip pat instrumentų, mechaninių ir elektrinių įrankių ir pan.), įsigijimo išlaidos. Taip pat priskiriamos priežiūros ir paprastojo remonto darbų, kurie atliekami siekiant naudoti materialųjį turtą jo numatyto tarnavimo laikotarpiu ir kurie nekeičia turto vertės ir jo funkcinių galimybių, bet palaiko jo gerą arba atkuria ankstesnę būklę, išlaidos. Šiam išlaidų straipsniui nepriskiriamos ryšių įrangos remonto darbų išlaidos, kurios priskiriamos ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms (2.2.1.1.1.05), transporto priemonių remonto darbų išlaidos, kurios priskiriamos transporto išlaidymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms (2.2.1.1.1.06), taip pat nepriskiriamos kompiuterinės technikos remonto darbų išlaidos, kurios priskiriamos informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (2.2.1.1.1.21).“;

1.2.2.3pakeičiu 2.2.1.1.1.20 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos. Šildymo išlaidos, įskaitant šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro įsigijimo, atvežimo, paruošimo išlaidas; elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidos, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo paslaugų apmokėjimo, šiukšlių išvežimo išlaidos ir pan.“;

1.2.2.4.  pakeičiu 2.2.1.1.1.21 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos apima kompiuterinės technikos ir kompiuterinės technikos dalių įsigijimo išlaidas, monitorių, spausdintuvų, kopijavimo ir daugiafunkcių aparatų, spausdintuvų dažų, USB laikmenų, išmaniųjų telefonų ir kitas informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidas. Šiam straipsniui taip pat priskiriamos informacinių technologijų prekių nuomos ir remonto išlaidos.“

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.1.1 ir 1.2.1.1 papunkčius, taikomas rengiant ir vykdant 2021 metų ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus;

2.2. šio įsakymo 1.1.1 ir 1.2.1.1 papunkčiai taikomi nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka