LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010 M. SPALIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-499 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMAS, MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 24 d. Nr. A1-150

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Prireikus susigrąžinti paramos lėšų dalį, vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 8.1 ir 8.3 papunkčiais, įgaliota institucija parengia ir pateikia atsakingai institucijai Pažymą apie grąžintinas lėšas (šių Taisyklių 6 priedas) (toliau – pažyma). Atsakingai institucijai priėmus sprendimą susigrąžinti lėšas pervedant jas į kredito įstaigos sąskaitą, lėšos per sprendime nurodytą terminą grąžinamos į nurodytą sąskaitą, iš kurios per 5 darbo dienas pervedamos į valstybės iždo sąskaitą.“

2. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Įgaliota institucija, patikrinusi ir patvirtinusi mokėjimo prašyme nurodytų patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti bei nustačiusi, kad projekto vykdytojui reikia pervesti paramos lėšas, pagal šių Taisyklių 5 priedą parengia paraišką atsakingai institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui. Jei, patvirtinus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad reikia susigrąžinti paramos lėšų dalį, įgaliota institucija parengia ir pateikia atsakingai institucijai pažymą.“

3. Pakeičiu 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.3. šių Taisyklių nustatyta tvarka gavusi, patikrinusi ir patvirtinusi galutinį mokėjimo prašymą, galutinę ataskaitą, išlaidas pagrindžiančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas bei įvykdytų pirkimo procedūrų dokumentų, jei jie nebuvo pateikti prieš pateikiant mokėjimo prašymą, kopijas, per šių Taisyklių 33 punkte nustatytą terminą parengia ir atsakingai institucijai pateikia paraišką atsakingai institucijai, jeigu nustato, kad projekto vykdytojui pagal ankstesnius mokėjimo prašymus dar nėra išmokėta visa sutartyje nustatyta suma ir jam reikia pervesti paramos lėšų, ir (arba) pažymą, jeigu nustato, kad reikia susigrąžinti paramos lėšų dalį.“

4. Pakeičiu 44.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

44.2. gavusi pažymą, priimti sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo ir apie tai informuoti projekto vykdytoją ir įgaliotą instituciją.“

5. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė