LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2019 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 27 d. Nr. V-175

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 83 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgdamas į Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

T v i r t i n u pridedamas:

1. Studentų, priimamų 2019 metais į aukštąsias mokyklas, normines universitetinių studijų kainas;

2. Studentų, priimamų 2019 metais į aukštąsias mokyklas, normines koleginių studijų kainas.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175

 

Studentų, priimamų 2019 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės universitetinIŲ studijų kainos

 

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

antroji studijų pakopa

trečioji studijų pakopa

profesinės studijos

rezidentūra

kitos studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Istorijos, filosofijos, teologijos, paveldo studijų, religijos studijų, kultūros studijų, menotyros, ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, visuomeninės geografijos, informacijos paslaugų, komunikacijos, leidybos, žurnalistikos studijų kryptys, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės

1466

977

2608

1739

9449

6299

-

2

Matematikos mokslų studijų krypčių grupė, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos, laisvalaikio sporto studijų kryptys

1791

1194

2933

1955

9449

6299

-

3

Lingvistikos, literatūrologijos, kalbos studijų kryptys

2175

1450

3317

2211

9449

6299

-

4

Archeologijos, architektūros, kraštovaizdžio architektūros studijų kryptys, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų mokslų studijų krypčių grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono studijų kryptys

2595

1730

3737

2491

9449

6299

-

-

2595

1730

5

Medicinos studijų kryptis, veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė

3100

2067

4242

2828

9449

6299

6074

4049

-

-

6

Dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų meno, meno objektų restauravimo, pasiekimų sporto, visuomenės saugumo, odontologijos studijų kryptys

3761

2507

4903

3269

9449

6299

6735

4490

-

-

7

Muzikos studijų kryptis

6139

4093

7281

4854

9449

6299

-

8

Pilotų rengimo studijos

13418

8945

14560

9707

9449

6299

-

_______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-175

 

Studentų, priimamų 2019 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės KOLEGINIŲ studijų kainos

 

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

profesinės studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės

1283

855

-

2

Gyvybės mokslų, sveikatos mokslų (išskyrus medicinos technologijas), žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijos mokslų studijų krypčių grupės

1731

1154

-

3

Medicinos technologijų studijų kryptis, veterinarijos mokslų, ugdymo mokslų, humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės

2077

1385

2077

1385

4

Teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, visuomenės saugumo studijų kryptys

2780

1853

-

5

Muzikos studijų kryptis

5223

3482

-

______________________