LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 2 d. Nr. D1-70
Vilnius

1. Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.“;

1.2. papildau 201 punktu ir jį išdėstau taip:

„201. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus ir kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau Agentūra) yra užregistravusi Registre.“;

1.3. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus ir kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.“;

1.4. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Atliekų apdorojimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas apdorojančioms įmonėms nustatytus reikalavimus ir kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.“;

1.5. papildau 561 punktu ir jį išdėstau taip:

561 Prekiautojo atliekomis ir tarpininko veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme Prekiautojui atliekomis ir tapininkui nustatytus reikalavimus ir kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre“;

1.6. pripažįstu netekusiu galios IX skyrių.

2.  Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas