LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-174 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 12-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 1 d. Nr. 1K-218

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u 12-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.9.    Kilnojamoji kultūros vertybė – į Kultūros vertybių registrą įrašyta kilnojamoji vertybė, į Lietuvos valstybės archyvuose saugomų išskirtinę vertę turinčių dokumentų sąrašą įtrauktas dokumentas, nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo dokumentas, kurį siekiama išsaugoti kaip kultūros paveldą, bibliotekos fondo senas, retas ir ypač vertingas spaudinys ar rankraštis, kitas senas vertingas dokumentas, muziejinė vertybė, išskyrus biologinį turtą.“

1.2. Pakeičiu 6.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.13Kitos Standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme ir kituose viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (toliau VSAFAS).

1.3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15.     Dokumentų fondai, kurie pagal Bibliotekų įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus priskiriami atskiriems bibliotekų fondams, gali būti sujungiami ir apskaitoje registruojami kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas (toliau – bibliotekų fondas). Bibliotekų fondai viešojo sektoriaus subjekto sprendimu apskaitoje gali būti suskirstomi į smulkesnius bibliotekų fondus, kuriuose sukomplektuoti dokumentai pagal jų įsigijimo metus ir (ar) dokumentų rūšį. Pirminio pripažinimo momentu bibliotekos fondo arba smulkesnio bibliotekos fondo, kuriame yra ne kilnojamosios kultūros vertybės, įsigijimo savikainą sudaro atskirų dokumentų, įsigytų per ataskaitinį laikotarpį ir priskirtų prie konkretaus bibliotekos fondo arba smulkesnio bibliotekos fondo, įsigijimo savikainų suma.“

1.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kilnojamosios kultūros vertybės, kurias viešojo sektoriaus subjektas priskiria atskiriems fondams, registrams ar sąrašams, gali būti sujungiamos ir registruojamos kaip vienas ilgalaikio materialiojo turto vienetas (toliau – vertybių fondas). Vertybių fondui gali būti priskiriamos tik kilnojamosios kultūros vertybės, kurios sukomplektuotos pagal jų įsigijimo metus ir (ar) rūšį. Pirminio pripažinimo momentu vertybių fondo įsigijimo savikainą sudaro prie vertybių fondo priskirtų kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikainų suma.“

1.5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18.     Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina nustatoma pagal Standarto IV skyriaus nuostatas.“

1.6. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27.     Kitais atvejais, negu nurodyta Standarto 25 ir 26 punktuose, arba ne iš viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai gautas arba ne už rinkos vertę perduotas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas tikrąja verte, kuri gavusio ilgalaikį materialųjį turtą viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje laikoma ilgalaikio materialiojo turto vieneto įsigijimo savikaina ir kuri:

27.1. kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu, – nustatoma pagal Standarto 28 punkto nuostatas;

27.2. kai rinkoje neprekiaujama tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu, – prilyginama išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir parengimu naudoti, sumai, išskyrus Standarto 27.3–27.5 papunkčiuose nurodytus atvejus;

27.3.    kai rinkoje neprekiaujama tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu ir nepatiriama jokių su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusių išlaidų, – nenustatoma, išskyrus Standarto 27.4 ir 27.5 papunkčiuose nurodytus atvejus. Šio ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi nuliui, o informacija apie tokį ilgalaikį materialųjį turtą kaupiama nebalansinėse sąskaitose (kontrolės tikslais);

27.4. kai rinkoje neprekiaujama tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu ir nepatiriama jokių su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir parengimu naudoti susijusių išlaidų, bet tas ilgalaikis materialusis turtas arba į jį panašių techninių parametrų ir būklės ilgalaikis materialusis turtas užregistruotas Nekilnojamojo turto registre, – nustatoma remiantis vidutine rinkos verte, kuri nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo masinio vertinimo duomenimis;

27.5.    kai tokiu pačiu arba panašiu ilgalaikiu materialiuoju turtu neprekiaujama ir nepatiriama jokių su to ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu ir parengimu naudoti susijusių išlaidų, bet tas ilgalaikis materialusis turtas priskiriamas nekilnojamosioms, kilnojamosioms kultūros arba kitoms vertybėms, – nustatoma pagal Standarto 64–66 punktus.“

1.7. Pakeičiu 1 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13.

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 +9 – 10 + / – 11 + / – 12)

 

 

 

 

 

 

 

X“.

 

 

1.8. Pakeičiu 1 priedo 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„23.1.

Iš jos:

pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.10. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.11. Pakeičiu 4 priedo 2.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„2.1.

Infrastruktūros“.

 

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2023 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė


 

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis

materialusis turtas“

2 priedas

 

 

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

 

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Žemė

Nekilnojamosios kultūros vertybės

Kilnojamosios kultūros vertybės

Kitos vertybės

viso

Laisva valstybinė žemė

Sklypai (valstybinė žemė)

Sklypai (savivaldybių žemė)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

2.

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

pirkto turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

3.

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

parduoto

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

perduoto

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

nurašyto

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pergrupavimai (+ / –)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kiti pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

6.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu

X

X

X

 

 

X

 

8.

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma

X

X

X

 

 

X

 

9.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)

X

X

X

 

 

X

 

9.1.

parduoto

X

X

X

 

 

X

 

9.2.

perduoto

X

X

X

 

 

X

 

9.3.

nurašyto

X

X

X

 

 

X

 

10.

Pergrupavimai (+ / –)

X

X

X

 

 

X

 

11.

Kiti pokyčiai

X

X

X

 

 

X

 

12.

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11)

X

X

X

 

 

X

 

13.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu

X

X

X

 

 

X

 

14.

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

X

X

X

 

 

X

 

15.

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

X

X

 

 

X

 

16.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)

X

X

X

 

 

X

 

16.1.

parduoto

X

X

X

 

 

X

 

16.2.

perduoto

X

X

X

 

 

X

 

16.3.

nurašyto

X

X

X

 

 

X

 

17.

Pergrupavimai (+ / –)

X

X

X

 

 

X

 

18.

Kiti pokyčiai

X

X

X

 

 

X

 

19.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)

X

X

X

 

 

X

 

20.

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

21.

Neatlygintinai gauto turto kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

 

 

 

 

 

 

 

22.

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)

 

 

 

 

 

 

 

23.

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)

 

 

 

 

 

 

 

23.1.

parduoto

 

 

 

 

 

 

 

23.2.

perduoto

 

 

 

 

 

 

 

23.3.

nurašyto

 

 

 

 

 

 

 

24.

Pergrupavimai (+ / –)

 

 

 

 

 

 

 

25.

Kiti pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

26.

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)

 

 

 

 

 

 

 

27.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)

 

 

 

 

 

 

 

27.1.

Iš jos:

X

X

X

X

X

X

X

27.1.1.

vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų

 

 

 

 

 

 

 

27.1.2.

vidutinė rinkos vertė

 

 

 

 

 

 

 

27.1.3.

vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

27.1.4.

įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė

 

 

 

 

 

 

 

27.2.

Iš jos:

X

X

X

X

X

X

X

27.2.1.

pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

27.2.2.

turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

27.2.3.

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

27.2.4.

žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

28.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)

 

 

 

 

 

 

 

28.1.

Iš jos:

X

X

X

X

X

X

X

28.1.1.

vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų

 

 

 

 

 

 

 

28.1.2.

vidutinė rinkos vertė

 

 

 

 

 

 

 

28.1.3.

vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

28.1.4.

įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė

 

 

 

 

 

 

 

28.2.

Iš jos:

X

X

X

X

X

X

X

28.2.1.

pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2.2.

turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

28.2.3.

turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

28.2.4.

žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo suma iki perdavimo.

4. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo suma iki perdavimo.

5. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

__________________

 

part_2e8b200a5add4d4498347f8a5fe12c18_end


 

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis

materialusis turtas“

3 priedas

 

(Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę forma)

 

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Žemė

Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai

Infratruk-tūros statiniai

Kiti statiniai

Nekilnoja-mosios kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

Kitos vertybės

Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materia-lusis turtas

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

Laisva vals-tybinė žemė

Sklypai (valsty-binė žemė)

Sklypai (savival-dybių žemė)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

part_18bdd36edc3d4f72b735000f593c9fa8_end