LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M.

GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m.  birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/7 „Dėl gydytojo odontologo paslaugos ir jos bazinės kainos patvirtinimo“ bei 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. DT-4/9 „Dėl gydytojo pulmonologo arba vaikų pulmonologo konsultacijos, kai atliekami bakteriologiniai tuberkuliozės tyrimai (tarp jų ir pasėlio skystoje BACTEC MIGT terpėje tyrimas) bazinės kainos patvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.89 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.89

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai konsultacijos metu pacientui paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienai iš medicininės reabilitacijos priemonių ‒ kineziterapijai (taip pat ir masažui), fizioterapijai ar ergoterapijai ‒ priskiriamų procedūrų kursas)

18,27“

 

1.2. Pakeičiu 1.114 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.114

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra)

45,10

 

1.3. Pakeičiu 2.87 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.87

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai konsultacijos metu pacientui paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienai iš medicininės reabilitacijos priemonių ‒ kineziterapijai (taip pat ir masažui), fizioterapijai ar ergoterapijai ‒ priskiriamų procedūrų kursas)

29,79“

 

1.4. Papildau 6.2 papunkčiu:

„6.2

Gydytojo odontologo

12,86“

 

1.5. Papildau 9 punktu:

„9.

Kitos gydytojų specialistų paslaugos:

 

9.1

Gydytojo pulmonologo arba vaikų pulmonologo konsultacija, kai atliekami bakteriologiniai tuberkuliozės tyrimai (tarp jų ir pasėlio skystoje BACTEC MIGT terpėje tyrimas)

38,66“

 

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. spalio 3 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras,                                                                                       Juozas Olekas

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą