LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-343 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. 3D-876

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“, 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą atlieka 2 (du) VPS pridėtinės vertės vertintojai. VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas pradedamas po to, kai baigiamas bent vienos VVG tinkamumo ir VPS tinkamumo vertinimas. Rekomenduojama, kad visų VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas užtruktų ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo VPS tinkamumo vertinimo termino pabaigos. Vertinimo procesas turi būti baigtas ne vėliau kaip 2016 m. vasario 12 d., išskyrus atvejus, kai atskirų VVG ir VPS tinkamumo vertinimas užtruko dėl VVG netinkamo veikimo ar neveikimo.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė