herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2014 M. GRUODŽIO 9 D. NUTARIMO NR. 03-324 „DĖL LIETUVOS BANKO VYKDOMŲ EUROSISTEMOS PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 03-208

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.  Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisykles:

1.1.    išdėstyti 1.4.191 papunktį taip:

1.4.191. investicinė įmonė – kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte;“

1.2.    papildyti 1.4.192 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.4.192. iš finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos – iš anksto nustatytu grafiku ir pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį lizingo gavėjo mokėtinos sumos lizingo davėjui. Likutinės vertės sumos nelaikomos iš finansinės nuomos (lizingo) gautinomis sumomis. Išperkamosios nuomos sutartys (angl. Personal Contract Purchase agreements), pagal kurias skolininkas turi teisę pasirinkti, ar sumokėti likusią sumą ir taip įgyti nuosavybės teisę į daiktą (-us), ar grąžinti daiktą (-us) ir taip įvykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį, yra prilyginamos finansinės nuomos (lizingo) sutartims;“

1.3.    papildyti 1.4.211 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.4.211. KIPVPS reikalavimus atitinkančios padengtos obligacijos – padengtos obligacijos, išleistos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/65/EB[1] 52 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

1.4.    papildyti 1.4.212 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.4.212. kitos padengtos obligacijos – struktūrinės padengtos obligacijos arba multi cedulas;“

1.5.    išdėstyti 1.4.33 papunktį taip:

1.4.33. padengtos obligacijos – pinigų srautą sukuriančiu turtu užtikrintos kredito įstaigos išleistos skolos priemonės, kurioms nėra taikomos rizikos išskaidymo priemonės (angl. no tranching of risk). Šios skolos priemonės suteikia tiesioginę arba netiesioginę reikalavimo teisę į jas išleidusią kredito įstaigą ir į šias skolos priemones užtikrinantį turtą;

1.6.    papildyti 1.4.421 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

1.4.421. stambių emisijų padengtos obligacijos – ne mažesnio kaip 1 mlrd. eurų emisijos dydžio padengtos obligacijos, kurių pirkimo ir pardavimo kainą reguliariai pateikia bent trys rinkos dalyviai ;“

1.7.    išdėstyti 1.4.55 papunktį taip:

1.4.55. viešieji kredito reitingai – viešai paskelbti arba juos užsakiusiems subjektams platinami kredito reitingai, kuriuos paskelbė arba patvirtino kredito reitingų agentūros, įregistruotos ES valstybėje narėje ir Eurosistemos pripažintos kaip išorinės kredito vertinimo institucijos;

1.8.    papildyti 2.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

2.9. Lietuvos banko vykdomos Eurosistemos pinigų politikos operacijos užsienio valiutomis vykdomos pagal atskirus Lietuvos banko ir sandorių šalių susitarimus ir (arba) patvirtinimus.“;

1.9.    išdėstyti 4.2.1 papunktį taip:

4.2.1. ECB iš anksto viešai skelbia informaciją apie Eurosistemos standartinius konkursus. Apie ECB paskelbtą konkursą Lietuvos bankas sandorių šalis informuoja per PTS. Jei pranešimo apie viešai paskelbtą standartinį konkursą pateikti per PTS negalima, Lietuvos bankas apie konkursą sandorių šalis informuoja elektroniniu paštu arba faksu.“;

1.10.  išdėstyti 4.2.2 papunktį taip:

4.2.2. Informaciją apie greituosius konkursus ECB gali skelbti viešai. Nesvarbu, ar ECB informaciją apie greitąjį konkursą paskelbė viešai, apie šį konkursą Lietuvos bankas pasirinktas sandorių šalis informuoja per PTS. Jei pranešimo apie greitąjį konkursą pateikti per PTS negalima, Lietuvos bankas apie konkursą pasirinktas sandorių šalis informuoja elektroniniu paštu arba faksu.“;

1.11.  išdėstyti 4.8.1 papunktį taip:

4.8.1. ECB konkurso rezultatus skelbia viešai.“;

1.12.  išdėstyti 6.2.1 papunktį taip:

6.2.1. Antrinę rinką turintis tinkamas turtas – skolos priemonės, atitinkančios Taisyklių 6.1–6.8 papunkčiuose nurodytus tinkamumo reikalavimus, išskyrus tam tikrų rūšių antrinę rinką turintį turtą, kuriam taikomi Taisyklių 6.9–6.10 papunkčiuose išdėstyti tinkamumo reikalavimai.“;

1.13.  išdėstyti 6.2.3 papunktį taip:

6.2.3. ECB tinkamo turto sąrašą atnaujina kiekvieną TARGET2 darbo dieną pagal ECB tinklalapyje nurodytą metodiką. Šiame sąraše nurodytas turtas laikomas tinkamu nuo jo paskelbimo minėtame sąraše dienos. Išskirtiniais atvejais Eurosistema gali nustatyti, kad trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai, už kuriuos atsiskaitoma tą pačią dieną, laikomi tinkamais nuo jų išleidimo dienos. Pagal Taisyklių 6.15.1.4 papunktyje išdėstytas nuostatas įvertintas turtas ECB tinkamo turto sąraše neskelbiamas.“;

1.14.  išdėstyti 6.3.1.2 papunktį taip:

6.3.1.2. susieta tik su vienu euro zonos infliacijos indeksu konkrečiu momentu, jeigu jos atkarpos struktūra atitinka apibrėžtąją Taisyklių 6.3.3.2 iv) papunktyje ir yra susieta su tuo pačiu euro zonos infliacijos indeksu;“

1.15.  išdėstyti 6.3.3.1 papunktį taip:

6.3.3.1. fiksuotoji, nulinė arba daugiapakopė atkarpa (angl. multi-step coupon), t. y. atkarpos tvarkaraštis ir atkarpos vertės (išmokų dydžiai) yra nustatyti iš anksto;“

1.16.  išdėstyti 6.3.3.2 papunktį taip:

6.3.3.2. kintamoji atkarpa (angl. flat floating coupon), kurios struktūra yra tokia:

atkarpos dydis = (orientacinė norma * l) ± x, o f ≤atkarpos dydis ≤ c, kai

f (žemiausia riba), c (aukščiausia riba), l (įsiskolinimo didinimo / mažinimo faktorius) ir x (garantinė įmoka), jei yra, tai skaičiai, kurie yra iš anksto nustatyti emisijos metu arba laikui bėgant gali keistis emisijos metu nustatytu būdu, kai 1 yra daugiau negu nulis per visą skolos priemonės galiojimo laikotarpį. Jei skolos priemonė turi kintamąją atkarpą su infliacijos indekso orientacine norma, l lygus vienetui. Orientacinė norma konkrečiu momentu yra tik viena iš šių:

i)   euro pinigų rinkos palūkanų norma (pvz., EURIBOR, LIBOR) arba panašūs indeksai;

ii)  pastovaus termino apsikeitimo sandorių palūkanų norma (pvz., CMS, EIISDA, EUSA);

iii) vienos arba kelių valstybių narių Vyriausybės obligacijų, kurių terminas yra vieni metai arba trumpesnis, pelningumo norma arba indeksas, arba

iv) euro zonos infliacijos indeksas.“;

1.17.  papildyti 6.31 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.31. Tinkamas turtas su neigiamais lėšų srautais.

6.31.1. Sandorio šalis visada atsako už visus su jos įkeistu tinkamu turtu susijusių neigiamų lėšų srautų mokėjimus. Šiuos mokėjimus sandorio šalis privalo atlikti tinkamai ir laiku.

6.31.2. Jei sandorio šalis laiku neįvykdo Taisyklių 6.31.1 papunktyje nurodyto mokėjimo, Lietuvos bankas gali, tačiau neprivalo, įvykdyti atitinkamą mokėjimą už sandorio šalį. Tokiu atveju sandorio šalis, jeigu Lietuvos bankas reikalauja, per šiame reikalavime nurodytą terminą privalo kompensuoti visas Lietuvos banko už sandorio šalį sumokėtas sumas ir su tuo susijusias išlaidas.

6.31.3. Jei sandorio šalis per Taisyklių 6.31.2 papunktyje nurodytame reikalavime nurodytą terminą minėtų sumų ir išlaidų nekompensuoja, Lietuvos bankas turi teisę šias sumas ir išlaidas nusirašyti nuo sandorio šalies sąskaitos tokia pačia tvarka, kaip nurodyta Taisyklių 5.1.13 papunktyje.

6.31.4. Jei sandorio šalis pagal Taisyklių 6.31.2 papunktį Lietuvos banko sumokėtos lėšų sumos per nustatytą terminą nekompensuoja ir šios sumos Lietuvos bankas negali nusirašyti pagal Taisyklių 6.31.3 papunkčio nuostatas, laikoma, kad sandorio šalis pažeidė Taisykles ir už šį pažeidimą sandorio šaliai skiriama Taisyklių 8.8 papunktyje nustatyta bauda. Tokiu atveju sandorio šalies negrąžinta lėšų suma, kurios Lietuvos bankas negali nusirašyti, laikoma Lietuvos banko sandorio šaliai suteikta paskola.“;

1.18.  6.9.8 papunktį pripažinti netekusiu galios;

1.19.  išdėstyti 6.9.18 papunktį taip:

6.9.18. Kad TUVP taptų arba išliktų tinkami Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, reikalaujama, kad atitinkamos TUVP šalys, vadovaudamosi Taisyklių 9 priedu, teiktų išsamius ir standartizuotus paskolų lygio duomenis (angl. loan–level data) pagal Eurosistemos paskolų lygio duomenų saugykloms taikomus tinkamumo reikalavimus ir viso lėšų srautą sukuriančio turto, kuriuo užtikrinti TUVP, duomenų kokybės įverčius. Vertinant tinkamumą atsižvelgiama į visus atvejus, kai nepateikiami duomenys, ir į tai, kaip dažnai atskiruose paskolos lygio duomenų laukeliuose, kurie nurodyti Taisyklių 9 priede, randami neteisingi duomenys.“;

1.20.  papildyti 6.9.21 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.9.21. Su TUVP sandoriu susijusios ir emitento ar SPĮ sąskaitose esančios piniginės lėšos negali būti visiškai ar iš dalies, faktiškai ar potencialiai investuotos į kitus TUVP ar jų dalis, su kredito įvykiais susietas skolos priemones, apsikeitimo sandorius, kitas išvestines priemones, sintetinius vertybinius popierius ar panašias reikalavimo teises.“;

1.21.  papildyti 6.111 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.111.Specialieji tam tikrų neužtikrintų skolos priemonių tinkamumo reikalavimai.

6.111.1. Kredito įstaigų arba investicinių įmonių, arba su jomis glaudžiais ryšiais susijusių subjektų (kaip tai nurodyta Taisyklių 6.32 papunktyje) išleistos neužtikrintos skolos priemonės turi atitikti visus šiame skyriuje nustatytus bendruosius antrinę rinką turinčio turto tinkamumo reikalavimus, išskyrus nustatytus Taisyklių 6.3.7 papunktyje, jei šios skolos priemonės yra subordinuotos pagal teisės aktus.

6.111.2. Taisyklių 6.111.1 papunktyje numatyta subordinacija pagal teisės aktus (angl. statutory subordination) suprantama kaip neužtikrintų skolos priemonių, kurių subordinacija nenumatyta pagal emisijos sąlygas ir kitus emisijos dokumentus (angl. contractual subordination), emitentui taikomuose teisės aktuose numatyta subordinacija.“;

1.22.  išdėstyti 6.12.3.1 papunktį taip:

6.12.3.1. IKVI emisijos reitingas arba, jeigu nėra IKVI suteikto emisijos reitingo, programos arba emisijų serijos, pagal kurią išleistas turtas, IKVI suteiktas reitingas. Šiuo atveju neatsižvelgiama į pradinį turto terminą. Programai arba emisijų serijai IKVI suteiktas reitingas yra priimtinas tik tada, jei IKVI šį reitingą yra aiškiai ir nedviprasmiškai susiejęs su konkretaus turto ISIN kodu ir nėra kito tos pačios IKVI suteikto emisijos reitingo;“

1.23.  išdėstyti 6.25.7.1 papunktį taip:

6.25.7.1. IKVI, registruota Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority – ESMA) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009;“

1.24.  išdėstyti 6.25.7.3 papunktį taip:

6.25.7.3. Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar kredito reitingų agentūrai pateikus paraišką inicijuoti IKVI pripažinimo procedūrą. Priimdama sprendimą, Eurosistema, be kitų aspektų, atsižvelgia ir į tai, ar kredito reitingų agentūra teikia pakankamos apimties paslaugas, kad būtų užtikrintas veiksmingas EKVS įgyvendinimas pagal Taisyklių 121 priede nustatytus reikalavimus;“

1.25.  papildyti 6.25.7.31 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.25.7.31. Pradėjus EKVS pripažinimo procedūrą Eurosistema tiria visą papildomą informaciją, kuri laikoma svarbia siekiant užtikrinti veiksmingą EKVS įgyvendinimą, įskaitant IKVI gebėjimus atitikti EKVS veiklos rezultatų stebėjimo procesui taikomus reikalavimus, išdėstytus Taisyklių 12 priede (jei taikoma). Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar remdamasi pateikta informacija ir atlikto patikrinimo rezultatais pripažįsta IKVI tinkama EKVS tikslais.“;

1.26.  išdėstyti 6.27.1.3 papunktį taip:

6.27.1.3. kredito įstaigos arba bet kurio kito subjekto, su kuriuo ši kredito įstaiga susijusi glaudžiais ryšiais, išleistų nepadengtų skolos priemonių (angl. unsecured debt instruments) naudojimo apribojimas, išdėstytas Taisyklių 6.33.3 papunktyje;

1.27.  išdėstyti 6.28.2 papunktį taip:

6.28.2. Atskiroms skolos priemonėms taikomi konkretūs įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydžiai, priklausantys nuo įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos, kaip nurodyta Taisyklių 14 priede, likusio galiojimo termino arba svertinės vidutinės turto trukmės, kaip apibrėžta Taisyklių 6.28.3.1 papunktyje, atkarpos struktūros ir kredito kokybės lygio. Iš turto rinkos vertės išskaičiuojamas įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis atimamas iš įkeičiamo turto rinkos vertės kaip tam tikras procentas. Iš I–IV įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijų skolos priemonių rinkos vertės išskaičiuojami dydžiai yra nevienodi ir priklauso nuo likusio skolos priemonės galiojimo termino, atkarpos struktūros ir kredito kokybės lygio, nustatyto Taisyklių 15 priede.“;

1.28.  išdėstyti 6.28.3 papunktį taip:

6.28.3. Prie V įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijos priskirto antrinę rinką turinčio turto, nepaisant jo atkarpos struktūros, įvertinimas mažesne nei rinkos verte priklauso nuo šio turto vidutinės svertinės trukmės. Prie šios kategorijos priskirto turto įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydžiai nustatyti Taisyklių 15 priede. 

6.28.3.1. Didesnio prioriteto TUVP segmento (angl. senior tranche) svertinė vidutinė trukmė nustatoma kaip vidutinis svertinis laikotarpis, likęs iki piniginių lėšų srautų gavimo už šį segmentą dienos. Skaičiuojant į kūrėjo balansą įtrauktų (angl. retained) ir įkeistų TUVP svertinę vidutinę trukmę remiamasi prielaida, kad nebus vykdomi emitento išankstinio išpirkimo sandoriai (angl. call options).

6.28.3.2. Į kūrėjo balansą įtraukti ir įkeisti TUVP, kurių daugiau kaip 75 proc. emisijos sumos įkeičia juos sukūrusi (angl. originated) sandorio šalis arba su kūrėju glaudžiais ryšiais susiję subjektai.“;

1.29.  išdėstyti 6.28.31 papunktį taip:

6.28.31. Turto su nuline arba fiksuotųjų palūkanų atkarpa įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis priklauso nuo likusio turto galiojimo termino ir yra nustatytas Taisyklių 15 priede.“;

1.30.  išdėstyti 6.28.6.2 papunktį taip:

6.28.6.2. skolos priemonių su kintamųjų palūkanų atkarpa, susieta su euro zonos infliacijos indeksu, atitinkamas iš rinkos vertės išskaičiuojamas dydis nustatomas kaip ir skolos priemonių su fiksuotąja atkarpa pagal likusį skolos priemonės galiojimo terminą;“

1.31.  papildyti 6.28.6.21 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.28.6.21. kintamųjų palūkanų atkarpos skolos priemonėms su apatine palūkanų normos riba (angl. floor), kuri nėra lygi nuliui, ir (arba) viršutine palūkanų normos riba (angl. ceiling) taikomas toks pats įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis kaip ir skolos priemonėms su fiksuotųjų palūkanų atkarpa.“;

1.32.  išdėstyti 6.29.4 papunktį taip:

6.29.4. Antrinės rinkos neturinčioms MHUSP taikomas 36,5 proc. įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis.“;

1.33.  išdėstyti 6.29.6 papunktį taip:

6.29.6. Kiekvienas SPUTKR užtikrinantis kredito reikalavimas, sudarantis užstato fondą, įvertinamas mažesne nei rinkos verte individualiai pagal Taisyklių 6.29.1–6.29.3 papunkčių nuostatas. Bendra visų SPUTKR užtikrinančių kredito reikalavimų, sudarančių užstato fondą, vertė, įvertinta mažesne nei rinkos verte, visada turi išlikti ne mažesnė nei pagrindinė likutinė SPUTKR suma. Jei bendra visų SPUTKR užtikrinančių kredito reikalavimų, sudarančių užstato fondą, vertė yra mažesnė nei pagrindinė likutinė SPUTKR suma, toks SPUTKR yra netinkamas.“;

1.34.  išdėstyti 6.31.2.2 papunktį taip:

6.31.2.2. gali būti denominuotas ne euro valiuta; ir“

1.35.  papildyti 6.31.2.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.31.2.3. neturi atkarpos, dėl kurios gali atsirasti neigiamas lėšų srautas.“;

1.36.  išdėstyti 6.32.4.1 papunktį taip:

6.32.4.1. nepažeidžiant Taisyklių 6.33.1 papunkčio nuostatų, sandorio šalies ir EEE viešojo sektoriaus subjekto, kuris turi teisę rinkti mokesčius, glaudiems ryšiams arba tuo atveju, kai EEE viešojo sektoriaus subjektas, turintis teisę rinkti mokesčius, yra skolos priemonės garantas, o garantija atitinka nuostatas, nurodytas Taisyklių 6.24 papunktyje;“

1.37.  išdėstyti 6.33.1 papunktį taip:

6.33.1. Nepadengtos skolos priemonės, kurias išleido sandorio šalis arba bet kuris su šia sandorio šalimi glaudžiais ryšiais susijęs subjektas, kaip nustatyta Taisyklių 6.32.2 papunktyje, ir kurias visapusiškai garantavo vienas arba keli EEE viešojo sektoriaus subjektai, kurie turi teisę rinkti mokesčius, sandorio šalies negali būti naudojamos kaip įkaitas tiesiogiai, taip pat netiesiogiai (kai jos įtrauktos į padengtų obligacijų fondą (angl. pool of covered bonds). Išimtiniais atvejais ECB valdančioji taryba gali nuspręsti leisti laikinas šio draudimo išimtis ne ilgiau nei trejiems metams. Prie prašymo nustatyti išimtį turi būti pridėtas finansavimo planas, kuriame nurodoma, kaip prašymą pateikusi sandorio šalis per trejus metus nuo išimties suteikimo dienos atsisakys šį turtą naudoti įkaitu. Ši išimtis suteikiama tik tada, jeigu vienos arba kelių EEE centrinių vyriausybių, regioninių vyriausybių, vietos valdžios institucijų arba kitų viešojo sektoriaus subjektų, kurie turi teisę rinkti mokesčius, suteikta garantija atitinka Taisyklių 6.24 papunktyje nustatytus garantijų reikalavimus.“;

1.38.  išdėstyti 6.33.3 papunktį taip:

6.33.3. Kredito įstaigos arba bet kurio kito subjekto, su kuriuo kredito įstaiga yra susijusi glaudžiais ryšiais, išleistas neužtikrintas skolos priemones sandorio šalis gali įkeisti tik tada, jeigu šių skolos priemonių bendra sandorio šalies pateikto įkaito vertė (pritaikius įvertinimą mažesne nei rinkos verte) neviršija 2,5 proc. visos tos sandorio šalies įkeisto turto vertės (įvertinus mažesne nei rinkos verte). Šis apribojimas netaikomas tokiam turtui, kuris turi garantiją, atitinkančią Taisyklių 6.24 papunktyje nustatytus garantijų reikalavimus, ir suteiktą viešojo sektoriaus subjekto, turinčio teisę rinkti mokesčius, arba tada, jeigu turto vertė, įvertinus mažesne nei rinkos verte, yra ne didesnė kaip 50 mln. eurų. Jeigu tarp dviejų ar daugiau šį turtą išleidusių emitentų atsiranda glaudūs ryšiai, laikoma, kad šiuos emitentus sieja glaudūs ryšiai tik praėjus vieniems metams nuo glaudžių ryšių atsiradimo dienos.“;

1.39.  6.33.5 papunktį pripažinti netekusiu galios;

1.40.  išdėstyti 6.39.1 papunktį taip:

6.39.1. TUVP, kurie atitinka bendruosius Taisyklių VI skyriuje nustatytus antrinę rinką turinčio turto tinkamumo reikalavimus, tačiau neatitinka Taisyklių 6.12.2 papunktyje nustatyto kredito kokybės reikalavimo, gali būti naudojami kredito operacijoms užtikrinti, jeigu išleidimo metu ir bet kada po išleidimo turi du bent jau 3-io kredito kokybės lygio viešus kredito vertinimus iš bet kurios pripažintos IKVI sistemos. Tokių TUVP:

6.39.1.1. pinigų srautą sukuriantis turtas atitinka kriterijus, nurodytus Taisyklių 6.9.2 papunktyje;

6.39.1.2. pinigų srautą sukuriantis turtas neturi paskolų, kurios yra neveiksnios TUVP emisijos metu;

6.39.1.3. pinigų srautą sukuriantis turtas neturi paskolų, kurios yra neveiksnios, kai įtraukiamos į galiojantį TUVP;

6.39.1.4. pinigų srautą sukuriantis turtas neturi paskolų, nurodytų Taisyklių 6.9.7 papunktyje;

6.39.1.5. sandorių dokumentuose yra aptarnavimo (angl. servicing) tęstinumo nuostatų;

6.39.1.6. TUVP, kurie atitinka reikalavimus, išdėstytus Taisyklių 6.39.1 papunktyje, įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydžiai priklauso nuo šio turto vidutinės svertinės trukmės ir yra nustatyti Taisyklių 151 priede.“;

1.41.  išdėstyti 6.39.2 papunktį taip:

6.39.2. TUVP, kurie buvo išleisti iki 2012 m. birželio 20 d. ir kurių pinigų srautą sukuriantis turtas sudarytas tik iš būsto paskolų ir (arba) paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir kurie neatitinka Taisyklių 6.12.2 papunktyje nustatytų kredito kokybės reikalavimų ir Taisyklių 6.39.1.1–6.39.1.4 bei 6.39.3 papunkčių reikalavimų, tačiau atitinka visus kitus TUVP taikomus tinkamumo kriterijus ir turi du bent jau 3-io kredito kokybės lygio viešus kredito vertinimus, gali būti naudojami kredito operacijoms užtikrinti. Šiems TUVP taikomas nuo vidutinės svertinės trukmės priklausantis įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis, nustatytas Taisyklių 151 priede.“;

1.42.  išdėstyti 6.39.5 papunktį taip:

6.39.5. Svarais sterlingų ir JAV doleriais denominuotoms skolos priemonėms taikomas 16 proc. perkainojimas, Japonijos jenomis – 26 proc. perkainojimas.“;

1.43.  išdėstyti 6.44.2 papunktį taip:

6.44.2. Lietuvos bankas įkaitą realizuoja pagal vienašalį sandorio šaliai pateiktą Lietuvos banko įgalioto asmens pasirašytą pareiškimą (pranešimą).“;

1.44.  išdėstyti 6.44.5 papunktį taip:

6.44.5. Perimamo įkaito vertę Lietuvos bankas nustato pagal Taisyklių 6.30 papunktyje nustatytą tvarką.“;

1.45.  išdėstyti 6.44.6 papunktį taip:

6.44.6. Realizuodamas įkaitą, Lietuvos bankas gali pasinaudoti finansų įstaigų ar kitų tarpininkų paslaugomis.“;

1.46.  išdėstyti 6.44.9 papunktį taip:

6.44.9. Lietuvos bankas, realizavęs įkaitą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną atlikus šį veiksmą kartu su Taisyklių 6.44.2 papunktyje nurodytu pareiškimu pateikia sandorio šaliai informaciją, kokio dydžio Lietuvos banko reikalavimas yra patenkintas. Kartu gali būti nurodomi nerealizuotas ir grąžintinas įkaitas ir (arba) sandorio šaliai išmokėtina lėšų suma, gauta Lietuvos bankui realizavus įkaitą ir patenkinus Lietuvos banko reikalavimą sandorio šaliai“;

1.47.  išdėstyti 6.44.13 papunktį taip:

6.44.13. Apie įvykusį įsipareigojimų neįvykdymo įvykį Lietuvos bankas tą pačią dieną informuoja sandorio šalį ir (jei taikoma) nurodo pagal baigiamąją užskaitą mokėtiną sumų pagal Lietuvos banko ir sandorio šalies įsipareigojimus skirtumą.“;

1.48.  išdėstyti 7.1.2.2 papunktį taip:

7.1.2.2. jei taikytina, – su riziką ribojančia priežiūra susijusią informaciją, prilygintiną 7.1.2.1 papunktyje nurodytai informacijai.“;

1.49.  išdėstyti 8.2.1 papunktį taip:

8.2.1. atsiskaitymo pagal sandorį dieną neperveda pakankamai lėšų atsiskaityti arba neįkeičia pakankamai tinkamo turto, arba atitinkamomis įkaito vertės išlaikymo prievolėmis iki sandorio pabaigos dienos neužtikrina pakankamo įkaito vertės už lėšas, kurios buvo sandorio šaliai paskirtos atliekant kredito operaciją;“

1.50.  išdėstyti 8.8 papunktį taip:

8.8. Dienos pabaigos procedūrų ir sąlygų, leidžiančių pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe, tvarką pažeidusiai arba Taisyklių 6.31.4 papunktyje nurodytą pažeidimą padariusiai sandorio šaliai Lietuvos bankas skiria baudą, kurios dydis lygus 5 procentiniais punktais padidintai pažeidimo pradžios dieną taikytai ribinio skolinimosi galimybės palūkanų normai, apskaičiuojamai nuo sumos, kuria kaip ribinio skolinimosi galimybe buvo pasinaudota pažeidus minėtą tvarką, arba sumos, nurodytos Taisyklių 6.31.4 papunktyje. Sandorio šaliai per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį pakartotinai pažeidus dienos pabaigos procedūrų ir sąlygų, leidžiančių pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe, tvarką arba padarius Taisyklių 6.31.4 papunktyje nurodytą pažeidimą, už šį pažeidimą skiriamai baudai apskaičiuoti taikoma palūkanų norma padidinama 2,5 procentinio punkto už kiekvieną pakartotinį pažeidimą.“;

1.51.  išdėstyti 8.18 papunktį taip:

8.18. Šiame skyriuje nustatytos baudos skiriamos ir tada, kai sandorio šalis per Lietuvos banko, vadovaujantis Taisyklių 9.4 papunkčiu, nurodytą terminą susidariusią padėtį ištaiso.“;

1.52.  išdėstyti 9 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.53.  išdėstyti 11 priedo 6.6 papunktį taip:

6.6. Skolininkas sutartyje ar kitu prilygintinu būdu turi būti besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisakęs savo teisių įskaityti tarpusavio reikalavimus pagal kredito reikalavimą su kreditoriumi ir kitais asmenimis, kuriems šis kreditorius perleido, įkeitė arba panaudojo kredito reikalavimą kaip finansinį užstatą.“;

1.54.  papildyti 11 priedą 6.7 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

6.7. Šio priedo 6.6 papunktyje nurodytas reikalavimas taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiems kredito reikalavimams. Iki 2018 m. sausio 1 d. įsigalioję kredito reikalavimai, kurie neatitinka šio priedo 6.6 papunktyje nustatyto reikalavimo, laikomi tinkamais iki 2019 m. gruodžio 31 d., jei atitinka visus kitus Taisyklėse nustatytus reikalavimus.“;

1.55.  papildyti 121 priedu (pridedama);

1.56.  papildyti 122 priedu (pridedama);

1.57.  išdėstyti 14 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.58.  išdėstyti 15 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.59.  papildyti 151 priedu (pridedama);

1.60.  išdėstyti 16 priedą nauja redakcija (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Valdybos narys,

pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                              Tomas Garbaravičius[1] 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).