LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 24 d. Nr. V-834

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.     Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu trečiojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė

2023 m. gruodžio 31 d.

R. N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

0

3200

R. N.611

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

4

2

R. N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

41

15

R. N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

14

2

R. N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji plaučių tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius

100 000 gyv.

 

36

10

R. N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

Procentai

12

10

R. N.616

„Naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

85

70

R. N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be dauginio atsparumo vaistams (DAV)

Procentai

5

3

R. N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P. S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

3

9“

 

1.2 Pakeičiu ketvirtąjį skirsnį:

1.2.1. Pakeičiu 1.3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3.6. nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo metodikų parengimas;“.

1.2.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė

2023 m. gruodžio 31 d.

R. N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

0

3200

R. N.611

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

4

2

R. N.612

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

41

15

R. N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

14

2

R. N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji plaučių tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

36

10

R. N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

Procentai

12

10

R. N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be DAV)

Procentai

5

3

R. N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

83

85

P. S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

500

2500

P. N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

0

1470

P. N.603

„Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai“

Skaičius

0

2“

 

1.3Pakeičiu šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.   Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

2 444 202

 

431 329

 

0

 

0

 

0

0

 

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 338 518

236 209

0

0

 

0

0

 

0

 

3.   Iš viso

3 782 720

667 538

0

0

0

0

0“

 

1.4Pakeičiu keturioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

 

Iš viso – ne mažiau kaip

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Savivaldybės biudžeto

lėšos

 

Kitos viešosios lėšos

 

Privačios lėšos

 

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 569 501

982 854

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.  Iš viso

 

5 569 501

 

982 854

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0“

 

1.5Pakeičiu dvidešimt antrojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savival-dybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 962 117,00

1 934 491,00

0

0

0

0

0

 

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

 

3.   Iš viso

10 962 117,00

1 934 491,00

0

0

0

0

0“

 

1.6Pakeičiu dvidešimt šeštojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė

2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė

2023 m. gruodžio 31 d.

P.N.604

„Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“

Asmenys

640

2353

R.N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be dauginio atsparumo vaistams (DAV)

Procentai

5

3

R.N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

 

Procentai

83

85“

 

2.     Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir P.N.604 rodiklio eilutę išdėstau taip:

 

„P.N. 604

„Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalinimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“

Asmenys

Tuberkulioze sergantis pacientas, kuriam teikiama socialinė parama tuberkulioze sergantis pacientas, kuriam po stacionaraus 2 mėnesių tuberkuliozės gydymo laikotarpio tuberkuliozės mikobakterijų išnykimas buvo patvirtintas du kartus ir kuris tęsia tuberkuliozės gydymo kursą ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, prie kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra prisirašęs ir kurioje už laiku išgertus vaistus vieną kartą per savaitę išduodamas talonas maisto prekėms

(šaltinis: Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje

2014−2023 m. veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“;

Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Apskaičiuojamas automatiškai

Skaičiuojami asmenys, kuriems buvo suteiktos ambulatorinio tuberkuliozės gydymo paslaugos visoje Lietuvos teritorijoje.

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose skirtinguose gydymo kursuose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pildomų ambulatoriškai DOTS kabinete besigydančių pacientų socialinės paramos registravimo žurnalų ir registrų kopijos apie tuberkulioze sergančių pacientų laiku išgertus vaistus.

 

 

Antriniai šaltiniai:

Mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai  tuberkulioze sergantys pacientai užbaigia ambulatorinio gydymo kursą ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                            Aurelijus Veryga

 

 

Suderinta:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018-06-08 raštu Nr. 6K-1803180;

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2018-04-24  raštu Nr. 2018/2-2493.