Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo

 

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-237

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 18, 19 ir 20 punktais ir Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T1-229 redakcija), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetus:

1. Užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą.

2. Atnaujinti ir plėsti Pasvalio rajono savivaldybės viešąją infrastruktūrą;

3. Gerinti švietimo, kultūros ir sporto paslaugas;

4. Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai;

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas