VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 7 d. Nr. V-133

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ 1.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1.   Standartinės informacijos teikimo formą, kai sudaroma organizuotos turistinės kelionės sutartis (forma Nr. 1);

1.2. Standartinės informacijos teikimo formą, kai to paties apsilankymo metu turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas padeda turistui atskirai pasirinkti kiekvieną turizmo paslaugą ir atskirai už jas sumokėti (forma Nr. 2);

1.3. Standartinės informacijos teikimo formą, kai turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas tikslingai padeda turistui įsigyti bent vieną papildomą turizmo paslaugą iš kito turizmo paslaugų teikėjo ir sutartis su juo sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios turizmo paslaugos užsakymo patvirtinimo (forma Nr. 3).

2. P a v e d u Turizmo veiklos priežiūros skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Turizmo plėtros skyriaus

Vietinio turizmo poskyrio vedėja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                               Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė