herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO

 

2018 m. birželio 21 d. Nr. T-162

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-162

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ

NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

Eil. Nr.

Namo

bendras naudingasis plotas m2

Namo ypatumai

Tarifas

Eur už m2/mėn.

be PVM

Tarifas

Eur už m2/mėn.

su PVM

1.

Iki 1000

Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,0131

0,0159

Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,0131

0,0159

Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema

0,0133

0,0161

Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,0133

0,0161

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0135

0,0164

Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,0137

0,0165

Namas, kurio stogas šlaitinis

0,0156

0,0188

Bendrabučio tipo namas

0,0156

0,0188

2.

Nuo 1001 iki 2000

Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,0155

0,0187

Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,0155

0,0187

Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema

0,0156

0,0189

Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,0156

0,0189

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0159

0,0193

Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,0161

0,0195

Namas, kurio stogas šlaitinis

0,0183

0,0222

Bendrabučio tipo namas

0,0183

0,0222

3.

Nuo 2001

Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,0178

0,0215

Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,0178

0,0215

Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema

0,0180

0,0217

Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,0180

0,0217

Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,0183

0,0222

Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,0185

0,0224

Namas, kurio stogas šlaitinis

0,0211

0,0255

Bendrabučio tipo namas

0,0211

0,0255

 

_________________