LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-943 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. ĮV-710

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   P a k e i č i u 8 punktą ir išdėstau jį taip:

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 326 330 eurų (dešimt milijonų trijų šimtų dvidešimt šešių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt eurų), iš kurių iki 10 326 330 eurų (dešimt milijonų trijų šimtų dvidešimt šešių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt eurų) –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšos.“

2.   P a k e i č i u 9.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

Pirmajam kvietimui (pareiškėjams, kuriems, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą) numatoma skirti iki 1 535 410 eurų (vieno milijono penkių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų dešimties eurų), iš kurių iki 1 535 410 eurų (vieno milijono penkių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų dešimties eurų) –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšos.“

3.   P a k e i č i u 9.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

Antrajam kvietimui (pareiškėjams, kuriems, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą) numatoma skirti iki 8 790 920 eurų (aštuonių milijonų septynių šimtų devyniasdešimt tūkstančių devynių šimtų dvidešimt eurų), iš kurių iki 8 790 920 eurų (aštuonių milijonų septynių šimtų devyniasdešimt tūkstančių devynių šimtų dvidešimt eurų) –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšos.“

4.   P a k e i č i u 24 punktą ir išdėstau jį taip:

Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 m. gruodžio 31 d.

5.   P a k e i č i u 25 punktą ir išdėstau jį taip:

Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. spalio 1 d., nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas