LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 1, 2, 10, 11, 12, 14 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1916

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis Įstatymas reglamentuoja su tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu, taip pat su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių pateikimu rinkai ir ženklinimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Automobilinė parduotuvė – registruota transporto priemonė, įrengta kaip maisto ir (ar) ne maisto prekių pardavimo vieta, iš kurios savivaldybės tarybos nustatyta tvarka aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai.

2. Dervos grynas bevandenis nikotino neturintis dūmų kondensatas.

3. Elektroninė cigaretė gaminys, kuris gali būti naudojamas garams, kuriuose yra nikotino, vartoti per kandiklį, arba bet kuri tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elektroninės cigaretės gali būti vienkartinės arba pripildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, arba daugkartinės su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis.

4. Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvė Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybė, išskyrus Šveicarijos Konfederaciją.

5. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai įspėjimas apie gaminio sukeliamą žalą žmogaus sveikatai arba kitus nepageidautinus padarinius, kylančius dėl jo vartojimo, įskaitant tekstinius įspėjimus, kombinuotus įspėjimus, bendrojo pobūdžio įspėjimus ir informacinius pranešimus, kaip numatyta šiame Įstatyme.

6. Neapdorotas tabakas – nesmulkinti ar kitaip neapdoroti tabako lapai ir kitos tabako dalys, išskyrus tuos, kurie pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą laikomi apdorotu tabaku.

7. Nikotinas – alkaloidas, randamas tabake.

8. Oraliniam vartojimui skirtas tabakas – visi vartojimui per burną skirti tabako gaminiai, išskyrus rūkyti skirtus tabako gaminius, pagaminti tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto) arba kuriuose yra tabako.

9. Paslėpta tabako gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus, jų firmos vardą (pavadinimą), prekių ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Visais atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip atsilyginama.

10. Pateikimas rinkai gaminių, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą, teikimas Lietuvos Respublikoje esantiems vartotojams už mokestį ar nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą; tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju gaminys laikomas pateikiamu Lietuvos Respublikos rinkai, jeigu Lietuvos Respublikoje yra vartotojas.

11. Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

12. Pildomoji talpykla indas, kuriame yra nikotino turinčio skysčio, kuris gali būti naudojamas elektroninei cigaretei pripildyti.

13. Priedas kita negu tabakas medžiaga, kurios įdėta į tabako gaminį, vienetinį pakelį ar bet kokią išorinę pakuotę.

14. Priklausomybės sukėlimo geba – farmakologinė medžiagos geba sukelti priklausomybę – būklę, kai suteikiamu pasitenkinimu ar abstinencijos simptomų palengvinimu arba abiem būdais paveikiami individo gebėjimai kontroliuoti savo elgesį.

15. Rėmimas – finansinė ar bet kokios kitos formos parama renginiui, veiklai ar asmeniui, skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius.

16. Socialinė reklama – socialinės gerovės, tai yra sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo, ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktikos propagavimas bet kokiomis reklamos formomis ir priemonėmis.

17. Sudedamoji dalis – tabakas, priedas, taip pat bet kuri medžiaga ar elementas, esantis paruoštame vartoti tabako gaminyje ar su juo susijusiuose gaminiuose, įskaitant popierių, filtrą, rašalą, kapsules ir klijus.

18. Su tabako gaminiais susiję gaminiai (toliau – susiję gaminiai) – elektroninės cigaretės ir pildomosios talpyklos, taip pat rūkomieji žoliniai gaminiai.

19. Švietimo įstaigos – ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo ugdymo, aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, vaikų papildomo ugdymo įstaigos: meno, sporto, kalbų, technikos, kitokio profilio mokyklos, taip pat vaikų vasaros stovyklos.

20. Tabakas – bulvinių šeimos tabako (Nicotiana) genties augalai (paprastasis tabakas (Nicotiana tabacum), kaimiškasis tabakas (Nicotiana rustica) ir kiti), genetiškai modifikuoti ar nemodifikuoti, jų lapai ir kitos dalys.

21. Tabako gaminiai – rūkyti, uostyti, čiulpti ar kramtyti skirti gaminiai, pagaminti tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto) arba kuriuose yra tabako.

22. Tabako gaminių ar susijusių gaminių importas – tabako gaminių ar susijusių gaminių įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyves ir Turkijos Respubliką.

23. Tabako gaminių ar susijusių gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas – informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, įskaitant specialius renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašiai, skatinantys apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ar susijusius gaminius.

24. Tabako gaminių ar susijusių gaminių įvežimas – tabako gaminių ar susijusių gaminių įvežimas į Lietuvos Respubliką (išskyrus fizinių asmenų įvežamus tabako gaminius ar susijusius gaminius) iš Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ir Turkijos Respublikos.

25. Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlis atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma tabako gaminių didmeninė prekyba.

26. Tabako gaminių ir susijusių gaminių reklama  bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir susijusius gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir susijusius gaminius.

27. Tabako gaminių prekybos vieta – parduotuvių, kioskų, paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų ar kitos patalpos ir automobilinės parduotuvės, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui (kai pirkėjai aptarnaujami lauko sąlygomis, tabako gaminių prekybos vieta laikoma kasos aparato įrengimo vieta), ir patalpos, kuriose vyksta tabako gaminių didmeninė prekyba.

28. Tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolė – šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako ir tabako gaminių bei susijusių gaminių vartojimo, gamybos, įvežimo, importo, prekybos, reklamos, įsigijimo, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo, rėmimo valstybinio reglamentavimo priemonių, skirtų tabako gaminių ir susijusių gaminių vartojimui, taip pat jų vartojimo neigiamiems padariniams sveikatai ir ūkiui mažinti, visuma.

29. Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba nuotolinis pardavimas vartotojams, kai vartotojas, užsakydamas gaminį mažmeninės prekybos vietoje, yra Lietuvos Respublikoje, o mažmeninės prekybos vieta įsteigta kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje ar trečiojoje šalyje; mažmeninės prekybos vieta laikoma įsteigta Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje:

1) fizinio asmens atveju – jeigu jis turi savo verslo vietą toje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje;

2) kitais atvejais – jeigu asmuo, kuris verčiasi mažmenine prekyba, turi savo oficialią būstinę, centrinę administraciją ar verslo vietą, įskaitant filialą, agentūrą ar bet kokį kitą padalinį toje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje.

30. Toksiškumas medžiagos savybė sukelti tam tikro lygio žalingą poveikį žmogaus organizmui, įskaitant ilgainiui pasireiškiantį poveikį, paprastai kai ji vartojama arba jos poveikis patiriamas dažnai ar nuolat.

31. Vienetinis pakelis mažiausia atskira rinkai pateikiamo tabako gaminio ar susijusio gaminio pakuotė.

32. Užsienio juridinis asmuo – Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar kitoje užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikoje verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas.“

2. Pripažinti netekusia galios 10 straipsnio 2 dalį.

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Licencijų išdavimas, atsisakymas išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba ir didmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams išduodamos, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

2) nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3) juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

4) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai nėra (nebuvo) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai ar kiti darbuotojai, jeigu jie veikė juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jo interesų, tuo metu, kai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, o jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas, – nuo šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto nuosprendžio, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

5) per pastaruosius penkerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

6) per pastaruosius vienerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 5 punkte ar 16 dalies 6 punkte nustatytais pagrindais;

7) per pastaruosius trejus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimą toje prekybos vietoje, kurioje prašoma išduoti licenciją;

8) didmeninė prekyba tabako gaminiais bus vykdoma ir (ar) tabako gaminiai bus laikomi tabako gaminių didmeninės prekybos sandėliuose (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais);

9) turi Tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad numatomų gaminti tabako gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba);

10) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų (taikoma tais atvejais, kai juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).

3. Licencijas verstis tabako gaminių gamyba ir didmenine prekyba tabako gaminiais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (įskaitant mažmeninę prekybą tabako gaminiais iš automobilinių parduotuvių), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, kuriomis juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas teikia keleivių vežimo oro, vandens ar geležinkelių transporto priemonėmis paslaugas (toliau – keleiviams vežti skirtos transporto priemonės), – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomoji institucija.

5. Išduodamos licencijos yra neterminuotos.

6. Licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

7. Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pageidaujančiam gauti licenciją verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais, licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos licencijai išduoti ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu per šį terminą licencijas išduodanti institucija Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos neišduoda ir nepateikia jam motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija yra išduota.

8. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais neišduodamos, jeigu:

1) pateikiami ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

2) pateikiami nevisiškai arba netaisyklingai užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie dokumentų trūkumus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

3) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neatitinka bent vieno iš šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, 8 punkte (jeigu prašoma licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais), 9 punkte (jeigu prašoma licencijos verstis tabako gaminių gamyba) nustatytų reikalavimų;

4) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neįvykdė Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytų reikalavimų.

9. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. Licencijas išduodanti institucija, gavusi pranešimą, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. Pranešime juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi deklaruoti, kad jis atitinka kiekvieną iš šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus. Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, kartu su pranešime deklaruota informacija apie tai, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo, turi būti pateiktas tai patvirtinantis tos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kurioje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, ketinantis verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Lietuvos Respublikoje, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Tais atvejais, kai šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teismo nuosprendis, nutarimas ar nutartis yra įsiteisėjęs, kompetentingos institucijos išduotame dokumente turi būti nurodyta jo įsiteisėjimo data.

11. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą atitinkamos licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

1) paaiškėja, kad licencijai verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba jais išduoti buvo pateikti netikslūs duomenys;

2) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ir (ar) mažmenine prekyba jais, pažeidžia šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktų reikalavimus;

3) paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, šios veiklos nevykdo ilgiau negu vienerius metus ir per šio Įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nurodytą terminą nesikreipė į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.

12. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu, pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka šio straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

13. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

1) pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

2) pateikia prašymą iš licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išbraukti tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų;

3) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 1 ir (ar) 2 punktus ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;

5) pateikia pranešimą, kuris neatitinka šio straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

14. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies:

1) 1 punkto nuostatas, pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

2) 2 punkto nuostatas, pateikė prašymą į licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais įrašyti naują tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą;

3) 3 ir (ar) 5 punktų nuostatas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) 4 punkto nuostatas, atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

15. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

1) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

2) jeigu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

3) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo ir nuo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;

4) šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

5) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai.

16. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

1) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;

2) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

3) jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

4) jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;

5) šio Įstatymo 26 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais;

6) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal šio straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;

7) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

17. Licencijas išduodanti institucija privalo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą ir pranešti apie licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimą licencijos turėtojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio straipsnio 13, 14, 15 ar 16 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

18. Licencijos patikslinamos ir popierinės formos licencijų dublikatai išduodami Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Licencijas patikslina ir popierinės formos licencijų dublikatus išduoda licenciją išdavusi institucija.“

 

5 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Licencijuojamos veiklos sąlygos“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Licencijų verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba jais turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.“

3. Pripažinti netekusiomis galios 12 straipsnio 6 ir 7 dalis.

4. Pakeisti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams leidžiama gaminti, parduoti ir (ar) laikyti tabako gaminius tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją. Tabako gaminių gamybos, pardavimo ir (ar) laikymo vietą nustatančius duomenis, kurie turi būti įrašyti į licenciją, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė atitinkamos veiklos rūšies licencijavimo taisyklėse.“

5. Papildyti 12 straipsnį 9 dalimi:

„9. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojai, nevykdantys licencijoje nurodytos veiklos ilgiau negu vienerius metus, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos po to, kai licencijoje nurodyta veikla nevykdoma vienerius metus, informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją ir prašyti sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas stabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui, o jeigu laikotarpis nenurodytas, – stabdomas neterminuotai) arba panaikinti turimos licencijos galiojimą.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.“

2. Papildyti 14 straipsnį 8 dalimi:

„8. Lietuvos Respublikoje parduoti neapdorotą tabaką leidžiama tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams ir juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, išvežantiems neapdorotą tabaką iš Lietuvos Respublikos.“

 

7 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Už tabako gaminių gamybą, laikymą ir prekybą jais pažeidžiant šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies arba 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus (neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos) juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Už šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatytų tabako gaminių įsigijimo, tabako gaminių ar tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punkte nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.“

3. Pakeisti 26 straipsnio 13 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 9 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ir 8 punktų, 14 straipsnio 5 ir 8 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 161 straipsnio 1 dalies, 162 straipsnio, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171 ir 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimus;“.

4. Pakeisti 26 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, padėjo kompetentingoms institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą nepaisydami kompetentingos institucijos nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus. Skirianti baudą institucija gali pripažinti atsakomybę lengvinančiomis ar sunkinančiomis aplinkybėmis ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų prašymai išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir šios licencijos išduodamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reglamentavimą.

4. Šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punkte ir 12 straipsnio 9 dalyje nurodytas vienų metų veiklos nevykdymo terminas, kuriam pasibaigus juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas privalo kreiptis į atitinkamą licenciją išdavusią instituciją dėl jo turimos licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, pradedamas skaičiuoti nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė