Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2011 m. BIRŽELIO 15 d. NUTARIMO Nr. 739 „DĖL GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ VEŽIMOPAKEITIMO

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. 614

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“:

1. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Ginklus draudžiama vežti:

35.1. Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone (išskyrus tuos atvejus, kai specialaus statuso subjektų pareigūnai saugo asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme, ir keleivių salone, be saugomų asmenų, nėra kitų keleivių);

35.2. užsienio valstybėje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone (išskyrus tuos atvejus, kai oro vežėjas yra registruotas toje užsienio valstybėje, kurioje teisėsaugos, saugumo ir gynybos institucijų pareigūnams, kurie skrydžio metu saugo asmenį, leidžiama vežti ginklus orlaivio keleivių salone).

2. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Asmuo, norintis vežti ginklus užsienio valstybių orlaiviais, jų vežimo sąlygas turi iš anksto suderinti su oro transporto bendrove. Taisyklių 35.2 papunktyje nurodytu atveju kiekvienas ginklų vežimas turi būti iš anksto suderintas ir su Civilinės aviacijos administracija, jai pateikiant Policijos departamento, Valstybės saugumo departamento ar Krašto apsaugos ministerijos išduotą leidimą ir suderinimą su oro transporto bendrove.“

3. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Oro transportu vežami ginklai turi būti neužtaisyti (šaudmenys nesudėti į ginklus) ir saugomi tokioje vietoje, kuri orlaiviui skrendant neprieinama jokiam asmeniui (išskyrus Taisyklių 35 punkte nurodytus atvejus).“

4. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Eimutis Misiūnas