ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) SUDERINIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. T-158

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, 82.1.2 papunkčiu, įgyvendindama Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktą ir atsižvelgdama į AB „Šiaulių energija“ 2015-04-30 raštą Nr. SD-1018 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projekto“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-27 įsakymu Nr. A-669 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2015 m. birželio 8 d. protokolas Nr. VAK-185), Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a suderinti tokias AB „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos gamybos kainos:

1.1. šilumos gamybos kaina, išreiškiama formule 1,12 + THG,KD;

1.2. šilumos gamybos kaina už rezervinės galios užtikrinimą – 0,05 Eur ct už 1 kWh;

1.3. šilumos gamybos (įsigijimo) kainos dedamoji:

1.3.1. vienanarė kaina, išreiškiama formule 1,12 + TH,KD;

1. 

1.2. 

1.2.1. 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,12 Eur ct už 1 kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD;

1.3.2. dvinarė kaina:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 8,18 Eur už 1 kW per mėnesį;

1.3.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – TH,KD.

2. Šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):

2.1. vienanarė kaina, išreiškiama formule 0,91 + THT,KD:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,91 Eur ct už 1 kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD;

2.2. dvinarė kaina:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotą šilumos srauto vidutinę galią) – 6,64 Eur už 1 kW per mėnesį;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – THT,KD.

3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

3.1. vienanarė kaina, išreiškiama formule 2,03 + TH,KD + THT,KD:

3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,03 Eur ct už 1 kWh;

3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji, išreiškiama formule TH,KD + THT,KD;

3.2. dvinarė kaina:

3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 14,82 Eur už 1 kW per mėnesį;

3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule TH,KD + THT,KD.

4. Mažmeninio aptarnavimo kaina:

4.1. jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,08 Eur ct už 1 kWh;

4.2. jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,56 Eur už 1 kW per mėnesį.

5. Šilumos bazinės kainos dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formulės:

 

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = 0,07 + ((155228 * Td) + (27432 * Tbio)) * 100 / 470981622

2.

Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji     

TH,KD =  0,07 + (((155228 * Td) + (27432 * Tbio)) *100 + (565000 * T )) / 471546622

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji    

THT,KD = 0,04 + 85247314 * SH,TTL / 386299308

 

T– pirktos šilumos kaina Eur ct už 1 kWh.

Td – gamtinių dujų kaina Eur už 1 MWh.

Tbio – biokuro mišinio kaina Eur už 1 tne.

SH,TTL – visų sąnaudų apimtis vienai šilumos kilovatvalandei pagaminti (įsigyti) Eur ct už 1 kWh.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas