LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. 3-250 „DĖL PRANEŠIMŲ APIE CIVILINĖS AVIACIJOS ĮVYKIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2015 m. spalio 7 Nr. 3-417(1.5 E)

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL 2014 L 122, p. 18) (toliau – Reglamentas):

1.  Įgalioju Civilinės aviacijos administraciją:

1.1. nepriklausomai rinkti, vertinti, tvarkyti, analizuoti ir saugoti duomenis apie įvykius, dėl kurių gali kilti aviacijos saugos rizika, ir patvirtinti šioms funkcijoms atlikti reikiamas procedūras;

1.2. užtikrinti Reglamento 16 straipsnio 6, 9 ir 11 dalių įgyvendinimą.

2.  Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. 3-250 „Dėl Pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo“.

3.  Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                           Rimantas Sinkevičius