vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-175 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 25 d. Nr. O3-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 6, 11, 20, 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo Nr. XII-2231 6 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2016 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolė komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

1. Pakeisti Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – Reglamentas) 7 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį.“

1.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams.“

1.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos išteklių rinkos įstatyme.“

1.4. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti tai:

11. Jei Komisija nustato, kad Metodikos 10.1–10.3 punktuose nurodytų veiksnių įtaka elektros energijos rinkos kainai PR ateinantiems kalendoriniams metams yra reikšminga, t. y. lemia daugiau nei 5 proc., Komisija šią įtaką įvertina koreguodama PR, apskaičiuotos pagal Metodikos 9 punktą, vertę 5 proc. dydžiu.“

1.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Komisijos nustatyta rinkos kaina ateinantiems kalendoriniams metams naudojama nustatant VIAP lėšų gavėjams mokėtinas sumas, vadovaujantis Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu.“

1.6. Pripažinti netekusiu galios IV skyrių.

1.7. Pripažinti netekusiu galios V skyrių.

2Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė