LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGIŠKAI EFEKTYVIŲ IR KLIMATUI PALANKIŲ INVESTICIJŲ SKATINANT TAIKYTI TIESIOGINĘ SĖJĄ ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOJE PRIEMONĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 30 d. Nr. 3D-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1001, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklės, ir įgyvendindamas Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktą bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.13 papunktį,

t v i r t i n u Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3D-367

 

 

ENERGIŠKAI EFEKTYVIŲ IR KLIMATUI PALANKIŲ INVESTICIJŲ SKATINANT TAIKYTI TIESIOGINĘ SĖJĄ ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOJE PRIEMONĖS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje priemonės (toliau – Priemonė) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kompensacinių išmokų diegiant tiesioginės sėjos, energiją taupančias technologijas ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijas mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013, 2014 m. birželio 25 d Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, I skyriaus ir 14 straipsnio nuostatomis, 2021 m. spalio 11 d. Europos investicijų banko sprendimu Nr. MF 2021-2 LT 0-001, patvirtinančiu modernizavimo fondo EIB prioritetines investicijas, 2021 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimu Nr. c(2021)9135 dėl modernizavimo fondo pajamų išmokėjimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XIV-490  „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m., patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 52, nuostatomis ir Modernizavimo fondo paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

3. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo tikslas yra skatinti tiesioginės sėjos ir juostinės sėjos technologijų plėtrą, sumažinti kuro naudojimą augalininkystės sektoriuje bei ŠESD emisijas, didinti energinį žemės ūkio ūkinės veiklos efektyvumą bei skatinti taikyti dirvožemį tausojančią gamybos praktiką. Priemonė prisideda prie Lietuvoje įgyvendinamų projektų, kurie skirti energetinės nepriklausomybės ir klimato kaitos švelninimo tikslui.

4. Apraše vartojami sutrumpinimai:

4.1. Agentūra – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

4.2. ES – Europos Sąjunga.

4.3. APVISAplinkos projektų valdymo informacinė sistema.

4.4. ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Degalų norma – ūkio subjektui skiriama lengvatinio akcizų tarifo degalų bendra metinė norma, kuri apskaičiuojama pagal Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2015 m. birželio 26 d. Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punkto nuostatas.

5.2. Jungtinės veiklos sutartis – raštiškai įforminamas dviejų ar daugiau žemės ūkio valdų valdytojų susitarimas kooperuotai valdyti ir naudoti su kompensacine išmoka įsigytą tiesioginę arba juostinę sėjamąją, siekiant ją geriau panaudoti apsėjant kuo didesnį laukų plotą ir mažinant degalų sąnaudas. Susitarime nurodomas kiekvieno žemės ūkio valdos valdytojo vardas ir pavardė, asmens kodas, žemės ūkio valdos atpažinties kodas ir įsipareigojamas sutaupyti degalų kiekis.

5.3. Juostinė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos, kai palengvinant sėklos įsėjimą iki 10 cm gylio supurenamos jos įsėjimo juostos, kurios gali apimti ne daugiau kaip 30 proc. viso dirvos ploto.

5.4. Kompensacinė išmoka – pagal Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje, priemonę teikiamo finansavimo forma.

5.5. Tiesioginė sėjamoji (toliau – sėjamoji) – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos.

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 702/2014 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

7. Finansavimas pagal Aprašą skiriamas iš Modernizavimo fondo.

8. Priemonę administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra). Agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms gauti, vykdo paraiškų atranką, vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir Priemonės įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Aprašu ir Tvarkos aprašu.

9. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia informaciją, susijusią su Priemonės įgyvendinimo rezultatais.

 

II SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA IR TINKAMOS IŠLAIDOS

 

10. Pagal Aprašą finansuojamas energijos ir veiklos efektyvumą didinančių bei ŠESD kiekio išsiskyrimą mažinančių sėjamųjų ir juostinių sėjamųjų įsigijimas žemės ūkio sektoriuje.

11. Tinkamos išlaidos yra išlaidos, patirtos ne anksčiau, nei buvo pateikta paraiška įsigyti sėjamąją ar juostinę sėjamąją. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia finansavimo lėšos, paramos gavėjas privalo finansuoti pats. 

12. Priemonė turi būti įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje.

13. Įsigyta sėjamoji ar juostinė sėjamoji turi būti nauja (nenaudota), turėti „CE“ atitikties žymą.

14. Už sėjamąją ar juostinę sėjamąją su tiekėju turi būti atsiskaityta per finansų įstaigas.

 

III SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

15. Dėl kompensacinės išmokos gali kreiptis:

15.1. fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdantys žemės ūkio veiklą ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;

15.2. pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai, besinaudosiantys su kompensacine išmoka įsigyta sėjamąja ar juostine sėjamąja, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir kurių nariai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;

15.3. juridiniai asmenys, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;

15.4. jeigu pareiškėjui pagal leidimą taikant akcizų lengvatą būtų skiriama mažesnė degalų norma, nei keliamas įpareigojimas sumažinti degalų sąnaudas pagal Aprašo 20.2 papunktį, tuomet du ir daugiau pareiškėjų, sudarę jungtinės veiklos sutartį, gali teikti bendrą paraišką. Šiame papunktyje minimų leidimų duomenys tvarkomi Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Akcizų informacinėje sistemoje.

16. Paraiška anuliuojama APVIS, jei paraišką pateikęs pareiškėjas – fizinis asmuo – mirė, buvo paskelbtas mirusiu, pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu po paraiškos pateikimo, tačiau iki sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo. Tuo atveju, jei kompensacinės išmokos gavėjas mirė, buvo paskelbtas mirusiu, pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo, ir žemės ūkio valda, į kurią investuojama, priklauso kompensacinės išmokos gavėjo sutuoktiniui arba kompensacinės išmokos gavėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba kompensacinės išmokos gavėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, paraiška gali būti anuliuota tik gavus sutuoktinio sutikimą. Jeigu sutuoktinis nesutinka su paraiškos anuliavimu, jis pareiškėjo įsipareigojimus gali perimti, jeigu įsipareigojimų perėmimo metu atitinka pareiškėjo tinkamumo gauti finansavimą sąlygas ir reikalavimus.

17. Pareiškėjui mirus arba nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitų pagrįstų aplinkybių atveju pateikus Agentūrai rašytinį prašymą dėl įsipareigojimų perėmimo pareiškėjo prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti finansavimą priėmimo gali būti perduoti ir kompensacinė išmoka mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus, jei jis atitiks šiame Apraše nustatytas sąlygas dėl įsipareigojimų ar teisių perleidimo. Nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitos pagrįstos aplinkybės turi būti įrodomos dokumentais.

 

IV SKYRIUS

TINKAMUMO SĄLYGOS KOMPENSACINEI IŠMOKAI GAUTI

 

18. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti finansavimą, jei atitinka šias tinkamumo gauti kompensacinę išmoką sąlygas ir reikalavimus:

18.1. paraišką teikia ūkio subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Aprašo III skyriuje;

18.2. pareiškėjo pateikta paraiška ir išlaidos yra susijusios su remiama veikla, nurodyta Aprašo II skyriuje;

18.3. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, kompensacinė išmoka gali būti skirta, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei; atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu;

18.4. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

18.5. pareiškėjas, užsiimantis žemės ūkio veikla ir būdamas fizinis ar juridinis asmuo savo vardu yra įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą žemės ūkio valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų žemės ūkio valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų žemės ūkio valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);

18.6. pareiškėjas tinkamai užpildo Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą paraiškos, kuri taip pat turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 702/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, formą netaikant Tvarkos aprašo 18.1, 18.3 ir 18.4 papunkčių nuostatų. Tuo atveju, kai paraišką teikia pareiškėjas, kuris yra žemės ūkio kooperatyvas, perkantis sėjamąją ar juostinę sėjamąją savo nariams, t. y. pareiškėjas nėra galutinis paramos gavėjas, turi būti pateiktos pasirašytos galutinių paramos gavėjų paraiškos arba patvirtintos jų kopijos, arba užpildytos galutinio paramos gavėjo prašymo APVIS formos;

18.7. privalo atitikti labai mažų, mažų ir vidutinių ūkio subjektų apibrėžtis, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede;

18.8. negali būti sunkumų patiriantis (įskaitant ir su ūkio subjektu Reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte;

18.9. neturi būti gavęs pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

18.10. neturi būti gavęs ir neturi siekti paramos iš kitų nacionalinių ir (ar) ES programų ir (ar) priemonių išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

18.11. pareiškėjas (fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę įgyvendinant Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

19. Tuo atveju, kai pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvas, perkantis sėjamąją ar juostinę sėjamąją savo nariams, galutiniai paramos gavėjai yra žemės ūkio kooperatyvo nariai. Tokiu atveju pareiškėjas turi atitikti Aprašo 18.1–18.4 papunkčiuose ir 18.6 papunktyje nustatytus reikalavimus, o galutiniai paramos gavėjai turi atitikti Aprašo 18.4 ir 18.5 papunkčiuose ir 18.7–18.11 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

20. Su paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

20.1. deklaraciją, kurioje patvirtina, kad išlaidos, numatytos paraiškoje, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES ir (ar) nacionalinių programų ir (ar) priemonių;

20.2. deklaraciją, kad sutinka, jog kiekvienais paskesniais ūkiniais metais, pradedant nuo kitų ūkinių metų, po to, kai buvo įsigyta sėjamoji ar juostinė sėjamoji, degalų norma būtų sumažinta, atsižvelgiant į įsigytos sėjamosios ar juostinės sėjamosios darbinį plotį ir apskaičiuotą vidutinį degalų sąnaudų žemės ūkio darbams sutaupymą per hektarą, kuris yra prilyginamas 40 litrų/ha. Taikant tiesioginės sėjos ar juostinės sėjos technologijas yra laikoma, kad pareiškėjo ūkyje metinis degalų sąnaudų sutaupymas yra apskaičiuojamas darbinį sėjamosios arba juostinės sėjamosios plotį padauginus iš sąlyginio koeficiento 3 000 litrų/sėjamosios darbinio pločio metrui;

20.3. kai planuojama įsigyti sėjamoji ar juostinė sėjamoji bus naudojama pagal jungtinės veiklos sutartį, deklaraciją, kurioje nurodomas kiekvieno partnerio sutikimas dėl konkretaus degalų normos metinio sumažinimo, kad bendras jungtinės veiklos partnerių degalų kiekio sutaupymas sudarytų ne mažiau, kaip nurodyta 20.2  papunktyje; 

20.4. kai paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, deklaraciją, kurioje visi besinaudosiantys sėjamąja ar juostine sėjamąja kooperatyvo nariai sutinka, jog kiekvienais paskesniais ūkiniais metais, pradedant nuo kitų ūkinių metų, po to, kai buvo įsigyta sėjamoji ar juostinė sėjamoji, degalų norma būtų sumažinta pagal 20.2 papunkčio nuostatas (pvz., nurodomas nario vardas, pavardė, a. k., žemės ūkio valdos atpažinties kodas ir įsipareigojamas sutaupyti degalų kiekis per metus pagal Aprašo 20.2 papunkčio nuostatą).

21. Finansavimas neteikiamas:

21.1. jeigu pareiškėjas paraiškoje, pridedamuose ar pagal paklausimą pateiktuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją;

21.2. jeigu Priemonė vykdoma ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

22. Kitos netinkamos finansuoti išlaidos yra apibrėžtos Tvarkos aprašo 35 punkte.

23. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes nėra tinkamas finansuoti, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas.

24. Jeigu PVM pripažįstamas tinkamu finansuoti, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

25. Teikiant paramą turi būti tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 702/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio bei 14 straipsnio 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalių nuostatos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO

 

26. Agentūra savo interneto svetainėje (https://www.apva.lt/) skelbia kvietimą teikti paraiškas ir reikalingą informaciją.

27. Paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektroniniai variantai teikiami per APVIS. Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

28. Paraiškų atrankos būdas yra tęstinis. Paraiškos vertinimui atlikti priimamos tol, kol pakanka lėšų, skirtų kvietimui, bet ne ilgiau kaip iki metų, kuriais paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, rugsėjo 30 d. 12 val.

29. Paraiškos yra registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

30. Paraiškų vertinimą sudaro: administracinės atitikties ir aplinkosauginis-techninis vertinimas.

31. Paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas atitinka paramos gavėjo statusą.

32. Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar ne iki galo, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, reikalingos įvertinti pareiškėjo atitikčiai Aprašo reikalavimams, per Agentūros nustatytą terminą paprašo pateikti atitinkamus dokumentus. Terminas trūkumams pašalinti neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. Jeigu per nustatytą terminą trūkstamų dokumentų ar patikslintos paraiškos bei informacijos nepateikiama, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, Agentūra per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia raštą, kuriame nurodo priežastį, dėl kurios paraiška atmesta.

33. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, yra vertinamos aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo etape, kuris negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

34. Paraiškoje nurodyti duomenys, be Agentūros paklausimo, po paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami.

35. Projekto vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas (-ai) ir (arba) prireikus nepriklausomas ekspertas.

36. Po aplinkosauginio-techninio vertinimo pabaigos sprendimas skirti kompensacinę išmoką įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu per 5 darbo dienas.

37. Apie priimtą sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo Agentūra per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja pareiškėją per APVIS. Sprendimas skirti kompensacinę išmoką juridiniams asmenims skelbiamas Agentūros interneto svetainėje. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti paramos gavėjai ir suteikiama kompensacinė išmoka.

38. Agentūra, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie kiekvienam kompensacinės išmokos gavėjui suteiktą paramą per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti kompensacinę išmoką įsigaliojimo dienos. Registrui pateikta informacija apie suteiktą paramą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka.

39. Tuo atveju, jei vienam galutiniam kompensacinės išmokos gavėjui pagal Reglamentą (ES) Nr. 702/2014 skirta individuali pagalba (t. y. tam pačiam galutiniam kompensacinės išmokos gavėjui ir tam pačiam projektui arba veiklai skiriama parama, net jeigu ji skirta kelių sprendimų pagrindu ir (arba) pagal skirtingas pagalbos priemones) viršijo Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje nurodytą 60 000 eurų ribą, Agentūra per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo dienos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos padaliniui, atsakingam už valstybės pagalbos teikimo koordinavimą, pateikia Reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie skirtą paramą ir kompensacinės išmokos gavėjo kodą (asmens kodą arba įmonės kodą). Gauti duomenys apie skirtą paramą per Reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą pateikiami į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

40. Atlikus pareiškėjui kompensacinės išmokos išmokėjimą, per 5 darbo dienas nuo jos išmokėjimo Agentūra pateikia VMI ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui informaciją apie tai, koks konkretus metinis degalų normos sumažinimas,  turi būti taikomas žemės ūkio valdos savininkui (žemės ūkio subjektui). VMI pagal gautą informaciją sumažina leistiną įsigyti degalų, kuriems taikomi sumažinto tarifo akcizai, kiekį.

41. Pareiškėjai sėjamųjų ar juostinių sėjamųjų pirkimus turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

42. Pareiškėjui, įsigijusiam sėjamąją ar juostinę sėjamąją po paraiškos pateikimo, bet anksčiau nei gautas Agentūros patvirtinimas, kad jam bus skirta kompensacinė išmoka, nesuteikiama garantija, kad prašoma kompensacinė išmoka bus paskirta.

 

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

43. Paramos gavėjas prisiima šiuos įsipareigojimus: 

43.1. neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui su kompensacine išmoka įgytos sėjamosios ar juostinės sėjamosios nuo sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo iki Priemonės kontrolės laikotarpio pabaigos, tai yra 5-erius metus;

43.2. nuo sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo ir iki Priemonės kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą;

43.3. sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių paraiškų vertinimą, atranką ir Priemonės įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir atlikti patikrą Priemonės įgyvendinimo vietoje, gauti papildomos informacijos apie Priemonę nuo paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo gauti finansavimą sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdoma Priemonė ir ekonominė veikla, kuriai buvo skirta kompensacinė išmoka, po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo dienos iki Priemonės kontrolės laikotarpio pabaigos;

43.4. teikti Agentūrai informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams, Priemonės įgyvendinimo stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti;

43.5. 5-erius metus saugoti patirtų išlaidų įsigyjant paraiškoje nurodytą sėjamąją ar juostinę sėjamąją ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

43.6. sutinka, kad gavus finansavimą sėjamajai ar juostinei sėjamajai įsigyti, būtų sumažinta lengvatinio akcizų tarifo degalų norma, kaip nurodyta 20.2  papunktyje.

 

VII SKYRIUS

KOMPENSACINĖS IŠMOKOS DYDIS, MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

44. Maksimali kompensacinė išmoka vienam pareiškėjui pagal priemonę yra 40 000 eurų.

45. Kompensacinės išmokos suma negali viršyti 40 proc. faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

46. Įgyvendinant Priemonę pagal Aprašą, sėjamosios ar juostinės sėjamosios įsigijimo kompensuojamoji išlaidų dalis apmokama tik įsigijus sėjamąją arba juostinę sėjamąją ir pateikus vieną mokėjimo prašymą.

47. Kompensacinės išmokos gavėjas, įgyvendinęs Priemonę, per 90 dienų, bet ne vėliau kaip iki kvietimo metų gruodžio 30 d. 12 val., per APVIS pateikia Agentūrai mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje (www.apva.lt) paskelbti kiti mokėjimo prašymo pateikimo būdai, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

48. Su mokėjimo prašymu privaloma pateikti:

48.1. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, kad paramos gavėjas apmokėjo visą sėjamosios ar juostinės sėjamosios įsigijimo kainą;

48.2. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą už sėjamąją ar juostinę sėjamąją, išrašytą paramos gavėjo vardu;

48.3. techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (sėjamosios ar juostinės sėjamosios pasas ir (ar) techninė specifikacija);

48.4. įsigytos sėjamosios ar juostinės sėjamosios 2–3 nuotraukas;

48.5. kitus Agentūros prašomus dokumentus, jų nuorašus (kopijas) arba informaciją, reikalingą išlaidų tinkamumui ir Priemonės įgyvendinimo užbaigimui įvertinti.

49. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, faktinę kompensacinę išmoką nustato vadovaudamasi kompensacinės išmokos gavėjo pateiktais Priemonės įgyvendinimo įrodymo dokumentais neviršydama patvirtintos kompensacinės išmokos dydžio ir atsižvelgdama į Aprašo 44 punktą.

50. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, be kurių Agentūra negali išmokėti kompensacinės išmokos, kompensacinės išmokos gavėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas.

51. Agentūra, atlikusi mokėjimo prašymo ir privalomų pateikti dokumentų patikrą ne per ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, perveda paskirtą kompensacinę išmoką į kompensacinės išmokos gavėjo nurodytą sąskaitą.

52. Jeigu kompensacinės išmokos gavėjas, įgyvendinęs Priemonę, patenka į atrinktųjų patikrai vietoje sąrašą, Agentūra patikrina vietoje, kaip Priemonė įgyvendinama, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Jei nenustatoma trūkumų, per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo patikros atlikimo laikotarpį pervedama patvirtina kompensacinė išmoka.

53. Kompensacinės išmokos gavėjui teikiama kompensacinė išmoka tik už vieną įsigytą sėjamąją arba juostinę sėjamąją per visą 2022–2027 m. laikotarpį.

 

VIII SKYRIUS

SANKCIJOS

 

54. Kompensacinės išmokos gavėjui nesilaikant ar pažeidžiant Apraše ir paraiškoje nustatytas finansavimo skyrimo sąlygas kompensacinės išmokos gali būti neišmokamos, sumažinamos arba pareikalauta grąžinti visą ar dalį išmokėtos kompensacinės išmokos:

54.1. kai kompensacinės išmokos gavėjas galutinai neatsiskaitė su sėjamosios ar juostinės sėjamosios tiekėju ir nepateikė Agentūrai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalų arba jų kopijų, patvirtintų kompensacinės išmokos gavėjo vadovo ar kompensacinės išmokos gavėjo įgalioto asmens parašu;

54.2. paaiškėjus, kad nepagrįstai išmokėta kompensacinė išmoka ar jos dalis, – ši kompensacinė išmoka ar jos dalis susigrąžinama;

54.3. už atsiskaitymus (ar jų dalį) su sėjamųjų ar juostinių sėjamųjų tiekėjais, kai jie vykdomi ne per finansų įstaigas. Taikoma ne per finansų įstaigas apmokėtų išlaidų dydžio proporcinga kompensacinės išmokos sumažinimo sankcija.

55. Visa kompensacinė išmoka susigrąžinama, jeigu kompensacinės išmokos gavėjas atsisako duoto Aprašo 20.2 papunktyje nurodyto sutikimo. Sankcija netaikoma, kai jungtinės veiklos sutarties ar kooperatyvo atveju, dalies galutinės paramos gavėjų atsisakyto sutikimo sumažinti degalų normą įsipareigojimą perima kiti jungtinės veiklos sutarties ir kooperatyvo nariai.

56. Pažeidimai nustatomi, sprendimai dėl finansavimo nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos Aprašo ir Agentūros nustatyta tvarka.

57. Sankcijas, apibrėžtas Aprašo VIII skyriuje, taiko Agentūra ir apie pritaikytą konkrečią sankciją informuoja kompensacinės išmokos gavėją.

58. Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Kompensacinės išmokos gavėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš kompensacinės išmokos gavėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtas lėšas.

59. Už suteiktas finansavimo lėšas įsigytą įrangą kompensacinės išmokos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo finansavimo gavimo dienos, t. y. be Agentūros sutikimo neparduoti ir neperleisti kitam asmeniui. Kompensacinės išmokos gavėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas ar kompensacinės išmokos gavėjas.

61. Už paraiškų priėmimą, registravimą, paraiškoje pateiktų duomenų tikrinimą, paraiškų vertinimą ir kompensacinės išmokos išmokėjimą atsako Agentūra.

62. Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės kompensacinės išmokos suteikimo dienos saugoti visą su paramos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

63. Skundų nagrinėjimas atliekamas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

64. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta kitaip.

_______________________