LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 6 d. Nr. A1-80

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.13 ir 8.13.3 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.13 papunkčiu ir įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.1.1.1 papunktį:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u savivaldybių administracijoms dalyvauti įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. 2023 m. balandžio 1 d. įsigalioja:

4.1.1. tokia šiuo įsakymu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo
2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 6 punkto redakcija:

6. Įgyvendinant Priemonę, Aprašo nustatyta tvarka finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti arba savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti (sprendimą priima savivaldybės meras).

Jeigu, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, šio Aprašo 7, 8, 46 punktų ir 51.2 bei 52.1 papunkčių nuostatos netaikomos.“;

4.1.2. tokia Aprašo 18 punkto redakcija:

18. Savivaldybės meras, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, turi teisę supaprastinti paraiškų turinio reikalavimus, jeigu, jo nuomone, tikslinga tai daryti, atsižvelgiant į savivaldybėje susiformavusią nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu praktiką. Savivaldybės meras, nustatydamas kitokius paraiškų turinio reikalavimus, nei nustatyti Apraše, šiuos keitimus raštu turi suderinti su Ministerija iki Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo savivaldybėje dienos.“;

4.1.3. tokia Aprašo 22 punkto redakcija:

22. Savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės įstaigų atstovus į Vertinimo komisiją skiria savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnaičius į Vertinimo komisiją deleguoja išplėstinės seniūnaičių sueigos. Jeigu į Vertinimo komisiją pasiūloma daugiau seniūnaičių, organizuojamas pasiūlytų seniūnaičių susirinkimas, kuriame balsavimo būdu išrenkama tiek seniūnaičių, kiek reikia Vertinimo komisijai sudaryti. Bendruomeninių organizacijų atstovus į Vertinimo komisiją deleguoja tos savivaldybės teritorijoje veikianti (-čios) asociacija (-os), vienijanti (-čios) savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas. Savivaldybėje, kurioje nėra veikiančios asociacijos, vienijančios savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, atstovus į Vertinimo komisiją deleguoja savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (arba nevyriausybinių organizacijų taryba, jei savivaldybėje nėra savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar jei jos funkciją vykdo nevyriausybinių organizacijų taryba) arba rajono vietos veiklos grupė (-ės).

Į Vertinimo komisiją deleguojami atstovai turi turėti paraiškų vertinimo patirties ir gebėti atlikti paraiškų vertinimą.

Jei per savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą terminą į Vertinimo komisiją nepasiūlomi atstovai, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą, kuriuos asmenis deleguoti į Vertinimo komisiją.“;

4.1.4. tokia Aprašo 23 punkto redakcija:

23. personalinė Vertinimo komisijos sudėtis tvirtinama savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus Savivaldybės tvarkos aprašą, bet ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Vertinimo komisijos darbo forma – posėdžiai. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Pirmojo Vertinimo komisijos posėdžio metu iš jos narių (seniūnaičių arba bendruomeninių organizacijų (ar nevyriausybinių organizacijų) atstovų) balsų dauguma išrenkamas pirmininkas.“;

4.1.5. tokia Aprašo 27 punkto redakcija:

27. Vertinimo komisija ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų įvertina paraiškas – užpildo vertinimo anketas (Aprašo 2 priedas) ir jas pateikia Vertinimo komisijos sekretoriui (juo skiriamas savivaldybės administracijos ar savivaldybės įstaigos atstovas).

Vertinimo komisijos sekretorius per 2 darbo dienas parengia kiekvienos savivaldybės seniūnijos arba visos savivaldybės paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę. Vertinimo komisijos protokoliniu sprendimu savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų tam (tiems) projektui (-ams), kuris (kurie) surinko daugiausia Vertinimo komisijos narių balų ir kuriam (kuriems) įgyvendinti užtenka savivaldybės Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.“;

4.1.6. tokia Aprašo 28 punkto redakcija:

28. Vertinimo komisijos sprendimai dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-čių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, įforminti protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami savivaldybės administracijai. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo Vertinimo komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-čių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.“;

4.1.7. tokia Aprašo 29 punkto redakcija:

29. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 3 darbo dienas nuo savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) projekto (‑ų), labiausiai atitinkančio (-čių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo priėmimo dienos paskelbia informaciją apie laimėtoją (‑us) (nurodomas organizacijos pavadinimas, projekto pavadinimas, projektui finansuoti skirta valstybės biudžeto lėšų suma) savivaldybės interneto svetainėje ir pagal galimybes pateikia skelbimo nuorodą savivaldybės socialinių tinklų paskyrose (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir (ar) socialinių tinklų paskyrose).“;

4.1.8. tokia Aprašo 40 punkto redakcija:

40. Jeigu projektai įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio veiklų vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos mažesnės. Savivaldybės meras, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, numato kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kuriam projektui skiriamas finansavimas, jei numatytos vienodos projekto veiklų vykdytojų darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos.“;

4.1.9. tokia Aprašo 45 punkto redakcija:

45. Savivaldybės administracija valstybės biudžeto lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti, jei, savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, pareiškėjas nesudaro Projekto įgyvendinimo sutarties per Aprašo 52.16 papunktyje numatytą terminą, atsisako dalies skirtų valstybės biudžeto lėšų, atsisako vykdyti finansuojamą projektą, nutraukia sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, lieka konkrečiai savivaldybės seniūnijai ar savivaldybei Priemonei įgyvendinti skirtų nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų arba konkrečioje savivaldybės seniūnijoje ar savivaldybėje nebuvo pateikta nė viena bendruomeninės organizacijos paraiška ir liko nepanaudotų konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Naujo konkurso paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Paskelbus naują konkursą, Projekto įgyvendinimo sutartis su Projekto vykdytoju gali būti pasirašoma iki einamųjų metų lapkričio 15 d.“;

4.1.10. tokia Aprašo 46 punkto redakcija:

46. Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais likus konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, jos gali būti paskirstomos kitoms savivaldybės seniūnijoms, savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl paskirstymo kriterijų, pasikonsultavus su savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (jei jos nėra – su savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba).“;

4.1.11. tokia Aprašo 51 punkto pirmosios pastraipos redakcija:

51. Vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, savivaldybės meras per 30 kalendorinių dienų nuo Ministerijos 2023 m. pranešimo apie Priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas gavimo dienos patvirtina Savivaldybės tvarkos aprašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja Ministeriją. Nepatvirtinus Savivaldybės tvarkos aprašo per nurodytą laikotarpį, privaloma informuoti Ministeriją ir nurodyti priežastis, dėl kurių Savivaldybės tvarkos aprašas nebuvo patvirtintas laiku. Savivaldybės tvarkos apraše turi būti nurodyta:“;

4.1.12. tokia Aprašo 52.14 papunkčio redakcija:

52.14. viešina Vertinimo komisijos ir savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje) finansavimą gavusias organizacijas ir sumą, skirtą visoms savivaldybės administruojamoje teritorijoje esančioms organizacijoms. Rekomenduojama viešinti informaciją apie Projekto vykdytojo planuojamas vykdyti ir vykdomas veiklas savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje), taip pat jos socialinių tinklų paskyrose;“;

4.1.13. tokia Aprašo 52.16 papunkčio redakcija:

52.16. per 10 darbo dienų nuo savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos su Projekto vykdytoju sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projekto valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas;“;

4.1.14. tokia Aprašo 54.1 papunkčio redakcija:

54.1. rengia Valstybės lėšų naudojimo sutarčių projektus ir sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis;“.

4.2. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia Aprašo 12.1 papunkčio redakcija:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                      Monika Navickienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2023 m. vasario 6 d. įsakymu

Nr. A1-80

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 20232025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1. PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.1.1.1. papunktyje nurodytos priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

3. Priemonės įgyvendinimą 2023–2025 m. organizuoja savivaldybės administracija, kasmet paskelbdamos projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas). Savivaldybėms rekomenduojama organizuoti paraiškų teikimą elektroniniu būdu.

4. Galimi pareiškėjai:

4.1. bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

4.2. jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

5. Konkursas skelbiamas viešai jį organizuojančios savivaldybės interneto svetainėje, (esant galimybei – atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir (ar) savivaldybės socialinių tinklų paskyrose), skelbime nurodant:

5.1. paraiškų priėmimo pradžią ir terminą, kuris turėtų būti ne trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos (jei Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų), nurodant paskutinę paraiškų pateikimo dieną.

5.2. adresą, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo būdą;

5.3. atsakingo (-ų) savivaldybės valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), dirbančio (-čių) pagal darbo sutartį ir teikiančio (-čių) konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais (toliau – atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas), telefono ryšio numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir laiką pasiteirauti;

5.4. paraiškos formą ir kitą su paraiškos pildymu susijusią informaciją;

5.5. galimus pareiškėjus;

5.6. finansuotinas veiklas, nurodytas Aprašo 12 punkte;

5.7. dokumentus, kuriuos reikia pateikti (priedai);

5.8. konkursui numatytą skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų sumą;

5.9. didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

5.10. kitą reikalingą informaciją.

6. Įgyvendinant Priemonę, Aprašo nustatyta tvarka finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti arba savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti (sprendimą priimant savivaldybės administracijos direktoriui).

Jeigu, įgyvendinant Priemonę finansavimą numatoma skirti savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, šio Aprašo 7, 8, 46 punktų ir 51.2 bei 52.1 papunkčių nuostatos netaikomos.

7. Savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba tose savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, esančią teritoriją, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka, nustato savivaldybės meras administracijos direktoriaus teikimu, tačiau šią teritoriją turi sudaryti ne mažiau kaip 2 seniūnaitijų teritorijos.

8. Savivaldybėse, kuriose seniūnijų aptarnaujamos teritorijos yra didelės (jose įsteigta daugiau kaip 10 seniūnaitijų), savivaldybės meras administracijos direktoriaus teikimu savo sprendimu gali padalyti seniūnijų aptarnaujamą teritoriją į mažesnes teritorijas, sudarytas bent iš 2 seniūnaitijų teritorijų.

9. Savivaldybės administracijos projektų atrankos ir vertinimo komisija (-os) (toliau – Vertinimo komisija) vertina pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildytą, pasirašytą ir pateiktą paraišką (toliau – paraiška), nusprendžia, kuriai seniūnijos teritorijoje (arba savivaldybės teritorijoje) veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (-oms) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais nevyriausybinei (-ėms) organizacijai (-oms) ir (arba) tradicinei (-ėms) religinei (-ėms) bendruomenei (-ėms) ir bendrijai (-oms) siūlyti skirti finansavimą.

10. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis), parengtos pagal Aprašo 3 priedo formą, su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

11. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakyme Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 

 

 

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

12. Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.2. veikla,  skirta  atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

12.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

12.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

12.5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

12.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

13. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

13.1. į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 12.1, 12.2 ar 12.4 papunkčiuose;

13.2. daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik organizacijos, nurodytos Aprašo 4 punkte, nariams).

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14. Projektas aprašomas užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei konkurso skelbime nurodytas paskutinis paraiškų pateikimo terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną savivaldybės administracijai nurodo, kurią paraišką vertinti. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

15. Paraiškoje paprastai nurodoma:

15.1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, savivaldybė, kuriai teikiama paraiška, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos pavadinimas, sąskaitos numeris);

15.2. deklaracija, kad:

15.2.1 pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms bei pareiškėjui, kuris veikia trumpiau nei metus);

15.2.2. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės administracijos ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį;

15.2.3. pareiškėjui nėra panaikintas paramos gavėjo statusas;

15.3. informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas jų turi;

15.4. projekto tikslai ir pagrindimas (projekto poreikio arba sprendžiamos problemos aprašymas ir pagrindimas, projekto tikslas, projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir jos (-ų) poreikiai, projekto veiklos ir įgyvendinimo planas);

15.5. projekto veiklų bei rezultatų sklaida ir viešinimas;

15.6. laukiami projekto rezultatai ir nauda vietos bendruomenei įgyvendinus projektą;

15.7. papildomi prioritetiniai kriterijai;

15.8. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), kurioje pagal kiekvieną planuojamą projekto veiklą nurodoma, kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų, ir išlaidų apskaičiavimo pagrindimas;

15.9. pridedamų dokumentų sąrašas;

15.10. sąžiningumo deklaracija.

16. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarką savivaldybė nustato Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos 20232025 m. apraše (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) kopijas:

16.1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

16.2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

16.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

16.4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas);

16.5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

17. Dokumentų, nurodytų Aprašo  16.1–16.4 papunkčiuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės, pareiškėjų prašydamos pateikti dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo  administravimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kokių dokumentų ir informacijos, reikalingos sprendimams priimti, galima reikalauti.

18. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės aprašą, turi teisę supaprastinti paraiškų turinio reikalavimus, jeigu, jo nuomone, tikslinga tai daryti, atsižvelgiant į savivaldybėje susiformavusią nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu praktiką. Savivaldybės administracijos direktorius, nustatydamas kitokius paraiškų turinio reikalavimus, nei nustatyti Apraše, šiuos keitimus raštu turi suderinti su Ministerija iki Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo savivaldybėje dienos.

19. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais. Jas pagal kompetenciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas skelbiami konkurso skelbime. Savivaldybės tvarkos apraše nurodomas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys (-iai), atsakingas (-i) už informacijos teikimą. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

20. Pareiškėjai pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

21. Vertinimo komisija sudaroma iš seniūnaičių (ne mažiau kaip 50 proc.), bendruomeninių organizacijų atstovų (ar nevyriausybinių organizacijų atstovų, jei savivaldybėje nėra savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos arba jos funkciją vykdo nevyriausybinių organizacijų taryba) (ne mažiau kaip 30 proc.) ir savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės įstaigų atstovų (ne daugiau kaip 20 proc.). Vertinimo komisijos narių skaičius ir Vertinimo komisijų skaičius nustatomas pagal poreikį, nurodytą Savivaldybės tvarkos apraše. Jei kiekvienoje savivaldybės seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų yra daugiau nei 30 000, Vertinimo komisija sudaroma kiekvienoje iš jų. Jei įgyvendinant Priemonę finansavimą planuojama skirti savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, gali būti  sudaroma viena Vertinimo komisija.

22. Savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės įstaigų atstovus į Vertinimo komisiją skiria savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnaičius į Vertinimo komisiją deleguoja išplėstinės seniūnaičių sueigos. Jeigu į Vertinimo komisiją pasiūloma daugiau seniūnaičių, organizuojamas pasiūlytų seniūnaičių susirinkimas, kuriame balsavimo būdu išrenkama tiek seniūnaičių, kiek reikia Vertinimo komisijai sudaryti. Bendruomeninių organizacijų atstovus į Vertinimo komisiją deleguoja tos savivaldybės teritorijoje veikianti (‑čios) asociacija (-os), vienijanti (‑čios) savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas. Savivaldybėje, kurioje nėra veikiančios asociacijos, vienijančios savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, atstovus į Vertinimo komisiją deleguoja savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (arba nevyriausybinių organizacijų taryba, jei savivaldybėje nėra savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar jei jos funkciją vykdo nevyriausybinių organizacijų taryba) arba rajono vietos veiklos grupė (-ės).

Į Vertinimo komisiją deleguojami atstovai turi turėti paraiškų vertinimo patirtį ir gebėti atlikti paraiškų vertinimą.

Jei per savivaldybės administracijos nustatytą terminą į Vertinimo komisiją nepasiūlomi atstovai, savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą, kuriuos asmenis deleguoti į Vertinimo komisiją.

23. personalinė Vertinimo komisijos sudėtis tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus Savivaldybės tvarkos aprašą, bet ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Vertinimo komisijos darbo forma – posėdžiai. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Pirmojo Vertinimo komisijos posėdžio metu iš jos narių (seniūnaičių arba bendruomeninių organizacijų (ar nevyriausybinių organizacijų) atstovų) balsų dauguma išrenkamas pirmininkas.

24. Vertinimo komisija, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Savivaldybės tvarkos aprašu ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Vertinimo komisijos darbo reglamentu (jei toks yra), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Aprašu.

25. Jei įgyvendinant Priemonę finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, Vertinimo komisijos narys, atstovaujantis bendruomeninei organizacijai ar nevyriausybinei organizacijai, negali vertinti tos seniūnijos, kurioje yra registruota jo ar jam artimo asmens (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, taip pat šių asmenų tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių ir jų sutuoktinių, sugyventinių ar partnerių) atstovaujama bendruomeninė organizacija ar nevyriausybinė organizacija, paraiškos (-ų). Vertinimo komisijos narys negali vertinti pareiškėjo, kurio atstovas jis yra, paraiškos (-ų).

Jei įgyvendinant Priemonę finansavimą numatoma skirti savivaldybės gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, Vertinimo komisijos narys negali vertinti pareiškėjo, kurio atstovas jis yra, paraiškos (-ų), taip pat jo ar jam artimo asmens (sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, taip pat šių asmenų tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių ir jų sutuoktinių, sugyventinių ar partnerių) atstovaujamos bendruomeninės organizacijos paraiškos (-ų).

26. Pirmojo posėdžio metu Vertinimo komisijos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su paraiškų vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 5 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Vertinimo komisijos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos (-ų) vertinimo ir balsavimo, jei yra svarstoma organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas jis arba jam artimas asmuo  (jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat  vertinimo komisijos nario ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio  tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai) yra, paraiška (-os). Jeigu Vertinimo komisijos narys nenusišalina, Vertinimo komisija privalo priimti sprendimą dėl jo nušalinimo. Jeigu Vertinimo komisijos narys nenusišalina ir tik vėliau paaiškėja, kad dėl to kilo interesų konfliktas, jo vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o paraišką (-as) vertina kitas Vertinimo komisijos narys, kurį paskiria Vertinimo komisijos pirmininkas.

Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 6 priedas).

Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti pareiškėjų atstovai ir suinteresuoti asmenys.

27. Vertinimo komisija ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų įvertina – užpildo vertinimo anketas (Aprašo 2 priedas) ir jas pateikia Vertinimo komisijos sekretoriui (juo skiriamas savivaldybės administracijos ar savivaldybės įstaigos atstovas).

Vertinimo komisijos sekretorius per 2 darbo dienas parengia kiekvienos savivaldybės seniūnijos arba visos savivaldybės paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę. Vertinimo komisijos protokoliniu sprendimu savivaldybės administracijos direktoriui siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų tam (tiems) projektui (-ams), kuris (kurie) surinko daugiausia Vertinimo komisijos narių balų ir kuriam (kuriems) užtenka savivaldybės Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

28. Vertinimo komisijos sprendimai dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-čių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, įforminti protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo Vertinimo komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-čių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus, finansavimo.

29. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) projekto (‑ų), labiausiai viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo priėmimo dienos paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) (nurodomas organizacijos pavadinimas, projekto pavadinimas, projektui finansuoti skirta valstybės biudžeto lėšų suma) savivaldybės interneto svetainėje ir pagal galimybes pateikia skelbimo nuorodą savivaldybės socialinių tinklų paskyrose (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir (ar) socialinių tinklų paskyrose).

30. Su Projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, Vertinimo komisijos nuomone, labiausiai atitinka viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projektų įgyvendinimo sutartis. Rekomenduojama sutartis pasirašyti elektroniniu būdu.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA, PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

31. Savivaldybės administracijoje užregistruotos paraiškos arba savivaldybės administracijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos perduodamos atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo konkurso skelbime  nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

31.1. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodyto paskutinio paraiškų pateikimo termino;

31.2. paraišką pateikė pareiškėjas, atitinkantis Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus;

31.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi Aprašo 16 punkte nurodyti privalomi dokumentai;

31.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

31.5. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės administracijos ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas valstybės biudžeto lėšas ir (arba) gautas valstybės biudžeto lėšas panaudojo tikslingai;

31.6. pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs Juridinių asmenų registrui  metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus (netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms bei pareiškėjui, kuris veikia trumpiau nei metus);

31.7. paraiška atitinka Aprašo 14 punkto reikalavimus;

31.8. pareiškėjas yra registruotas savivaldybėje, kurioje teikia paraišką;

31.9. pareiškėjas paskutiniais ataskaitiniais kalendoriniais metais nebuvo pripažintas iš esmės pažeidęs Projekto įgyvendinimo sutarties sąlygas;

31.10. pareiškėjas paraiškos formaliųjų kriterijų vertinimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį.

32. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, jeigu jis nėra Vertinimo komisijos sekretorius, vertindamas paraiškų atitiktį Aprašo 31 punkte nurodytiems formaliesiems kriterijams, turi teisę konsultuotis su Vertinimo komisija. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų projektams įgyvendinti neskiriama, jeigu paraiškos neatitinka 31 punkte nurodytų formaliųjų kriterijų, išskyrus netikslumus, iš esmės netrukdančius vertinti formaliųjų kriterijų atitiktį (pvz.: neteisingi atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar kredito įstaigos rekvizitai, paraiškos užpildymo data, rašybos klaidos, netinkamas dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos priedų pateikimas kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.).

Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie paraišką (-as), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (‑iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Aprašo 31 punkte, informuoja pareiškėją elektroniniu laišku, kuriame nurodo paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (‑ų), atmetimo priežastis.

Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams, nurodytiems Aprašo 31 punkte, įvertinimo dienos perduoda paraiškas Vertinimo komisijai.

33. Jeigu, vertinant gautą paraišką (-as) ir dokumentus, kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant paraišką (-as), Vertinimo komisijos sekretorius privalo raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

34. Vertintinas paraiškas Vertinimo komisijos nariams paskirsto Vertinimo komisijos pirmininkas. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du Vertinimo komisijos nariai. Jeigu vieną paraišką vertino du Vertinimo komisijos nariai ir jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų ir (arba) vienas iš Vertinimo komisijos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, taip pat jeigu dviejų Vertinimo komisijos narių projektui įgyvendinti siūloma skirti suma skiriasi daugiau nei 25 proc., Vertinimo komisijos pirmininkas paskiria trečią vertintoją tokiai paraiškai įvertinti.

35. Jeigu Aprašo 34 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečias Vertinimo komisijos narys, Vertinimo komisijos sekretorius apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydamas dviejų iš trijų paraiškos vertintojų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų bei siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkius ir juos pateikia Vertinimo komisijai.

36. Vertinimo komisija, įvertinusi dviejų vertintojų vertinimų suvestinę, parengtą trečiam vertintojui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiams. 

37. Paraiškos turi būti įvertintos ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jų perdavimo Vertinimo komisijai dienos. Vertinimo komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų kiekį ir apimtį, šį terminą gali sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

38. Vertinimo komisijos nariai, gavę vertinti paraiškas, jas vertina užpildydami vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas) – pagal joje nurodytus vertinimo kriterijus pagrįsdami skiriamus balus ir projektui įgyvendinti siūlomą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą (jei siūloma skirti suma yra mažesnė nei prašoma). Minimalus balų, kuriuos turi surinkti pareiškėjas, skaičius yra 16. Maksimalus balų, kuriuos gali surinkti pareiškėjas, skaičius yra 45.

39. Vertinimo komisija įvertina paraiškas, apskaičiuodama kiekvienai paraiškai Vertinimo komisijos narių skirtų balų vidurkį, siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka (jei įgyvendinant Priemonę finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai, kiekvienos seniūnijos projektai reitinguojami atskirai). Lėšų skiriama tiems projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems įgyvendinti užtenka konkursui numatytų valstybės biudžeto lėšų.

40. Jeigu projektai įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio veiklų vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos mažesnės. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, numato kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kuriam projektui skiriamas finansavimas, jei numatytos vienodos projekto veiklų vykdytojų darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos.

41. Vertinimo komisijai priėmus protokolinį sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, Vertinimo komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Vertinimo komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos, informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų dydį, įvardija siūlomas finansuoti priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad priimtas sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, pagal Vertinimo komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

42. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos Vertinimo komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad Vertinimo komisijos priimtas sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su Vertinimo komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad Vertinimo komisijos priimtas sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių, ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su Vertinimo komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su Vertinimo komisijos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui įgyvendinti pareiškėjo prašomų valstybės biudžeto lėšų ar jei Vertinimo komisija nepritaria pareiškėjo patikslintai sąmatai ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planui, projektui valstybės biudžeto lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

43. Gavęs patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su Vertinimo komisijos siūloma skirti suma ir kad Vertinimo komisijos priimtas sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, numatytus paraiškoje, bei patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą, Vertinimo komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pareiškėjo patvirtinimo gavimo dienos, juos pateikia Vertinimo komisijos nariams, kurie pirmą kartą vertino paraiškas. Vertinimo komisija patikslintus dokumentus įvertina per 3 darbo dienas nuo Vertinimo komisijos sekretoriaus dokumentų pateikimo Vertinimo komisijai dienos ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjo patikslintai sąmatai ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planui.

44. Pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Vertinimo komisija pateikia atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams) nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo, protokolo pasirašymo dienos.

45. Savivaldybės administracija valstybės biudžeto lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti jei, savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, pareiškėjas nesudaro Projekto įgyvendinimo sutarties per Aprašo 52.16 papunktyje numatytą terminą, atsisako dalies skirtų valstybės biudžeto lėšų, atsisako vykdyti finansuojamą projektą, nutraukia sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, lieka konkrečiai  savivaldybės seniūnijai ar savivaldybei Priemonei įgyvendinti skirtų nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų arba konkrečioje savivaldybės seniūnijoje ar savivaldybėje nebuvo pateikta nė viena bendruomeninės organizacijos paraiška ir liko nepanaudotų konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Naujo konkurso paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Paskelbus naują konkursą, Projekto įgyvendinimo sutartis su Projekto vykdytoju gali būti pasirašoma iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

46. Aprašo 45 punkte nustatytais atvejais likus konkrečiai savivaldybės seniūnijai Priemonei įgyvendinti skirtų nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, jos gali būti paskirstomos kitoms savivaldybės seniūnijoms, savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl paskirstymo kriterijų, pasikonsultavus su savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (jei jos nėra, – su savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba).

47. Ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomų valstybės biudžeto lėšų Priemonei įgyvendinti, jos paskirstomos Savivaldybės tvarkos apraše nustatyta tvarka.

48. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su savo projekto vertinimu (nuasmenintomis vertinimo anketomis). Paraiškos ir vertinimo anketos saugomos savivaldybės administracijoje.

49. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos procedūros nagrinėja savivaldybės administracija.

Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, Savivaldybės tvarkos apraše nurodyto subjekto sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

50. Priemonė įgyvendinama tose savivaldybėse, kurios su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Valstybės lėšų naudojimo sutartis). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos savivaldybių administracijoms pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į Priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. už Priemonę atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), atliekančio (-ių) papildomas funkcijas, susijusias su Priemonės įgyvendinimu, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms mokėti.

51. Vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, savivaldybės administracijos direktorius per 30 kalendorinių dienų nuo Ministerijos 2023 m. pranešimo apie Priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas gavimo dienos patvirtina Savivaldybės tvarkos aprašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja Ministeriją. Nepatvirtinus Savivaldybės tvarkos aprašo per nurodytą laikotarpį privaloma informuoti Ministeriją ir nurodyti priežastis, dėl kurių Savivaldybės tvarkos aprašas nebuvo patvirtintas laiku. Savivaldybės tvarkos apraše turi būti nurodyta:

51.1. teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę skiriamas finansavimas;

51.2. valstybės biudžeto lėšų paskirstymo nustatytoms teritorijoms kriterijai;

51.3. Vertinimo komisijos veikla įgyvendinant Priemonę, projektų atrankos ir vertinimo tvarka;

51.4. atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, seniūnų ar kitų už Priemonės įgyvendinimą savivaldybėje atsakingų subjektų funkcijos įgyvendinant Priemonę;

51.5. reikalavimai paraiškoms, jų pateikimo savivaldybės administracijai, Projekto įgyvendinimo sutarties (parengtos pagal Aprašo 3 priedo formą) su savivaldybės administracija sudarymo ir atsiskaitymo už projekto įgyvendinimą tvarka;

51.6. Vertinimo komisijos sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimo tvarka;

51.7. kita svarbi informacija.

52. Savivaldybės administracija:

52.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo dienos paskirsto valstybės biudžeto lėšas seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, laikydamasi Aprašo 50 punkte nustatytos tvarkos. Rekomenduojama vienai seniūnijai skirti ne mažiau kaip 750 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal joje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių;

52.2. nustato kiekvienoje teritorijoje didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

52.3. savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje) viešina sprendimą dėl konkrečios teritorijos, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas;

52.4. su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartis;

52.5. Aprašo 51 punkte nustatytu laiku parengia Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

52.6. parengia Projekto įgyvendinimo sutartį ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

52.7. paskiria atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

52.8. tvirtina Vertinimo komisijos personalinę sudėtį, padeda organizuoti Vertinimo komisijos darbą ir užtikrinti Vertinimo komisijos priimtų sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimą. Jei atsiranda objektyvių Vertinimo komisijos suformavimo arba Vertinimo komisijos narių nusišalinimo kliūčių, gali raštu kreiptis į savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą arba savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą su prašymu organizuoti projektų paraiškų vertinimą ir atranką, taip pat dalyvauja vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

52.9. 2023 m. per 10 darbo dienų nuo Valstybės lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia konkursą Aprašo 5 punkte numatyta tvarka. Vėlesniais metais konkursas skelbiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo einamųjų metų Aprašo 50 nurodyto socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo, kuriuo skiriamos lėšos Priemonei įgyvendinti savivaldybės administracijai, patvirtinimo;

52.10. paveda Vertinimo komisijai įgyvendinti Aprašo V skyriaus nuostatas;

52.11. konsultuoja Vertinimo komisiją, pareiškėjus ir Projekto vykdytoją su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, renka paraiškas;

52.12. kiekvieną ketvirtį Projektų vykdytojui perveda valstybės biudžeto lėšas projektui (‑ams) įgyvendinti, turi teisę stabdyti valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projekto vykdytojui už būsimą ketvirtį, jei, patikrinus praėjusio ketvirčio ataskaitas, randama pažeidimų ar neatitikimų;

52.13. turi teisę tikslinti Priemonės būsimų ketvirčių ir jų straipsnių išlaidų sąmatą, pateikdama Socialinių paslaugų priežiūros departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 dienos;

52.14. viešina Vertinimo komisijos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje) finansavimą gavusias organizacijas ir sumą, skirtą visoms savivaldybės administruojamoje teritorijoje esančioms organizacijoms. Rekomenduojama viešinti informaciją apie Projekto vykdytojo planuojamas vykdyti ir vykdomas veiklas savivaldybės interneto svetainėje (esant galimybei – ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje), taip pat jos administruojamose socialinių tinklų paskyrose;

52.15. vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrina Projekto veiklų įgyvendinimą, jam skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą ir tinkamumą (per metus patikrina ne mažiau kaip 10 proc. visų savivaldybėje įvykdytų projektų);

52.16. per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos su Projekto vykdytoju sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projekto valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas;

52.17. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

52.18. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

52.19. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, finansuojamos iš kitų šaltinių;

52.20. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos vykdant Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

52.21. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų metų (po ataskaitinių) sausio 5 dienos (įskaitytinai) į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

52.22. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytais terminais grąžina į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

52.23. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

52.24. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas paraiškas ir konkurso organizavimo dokumentus – Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;

52.25. skelbdama informaciją apie konkursą, naudoja Ministerijos logotipą;

52.26. konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybės tvarkos aprašo ir jo pakeitimo projektų rengimo;

52.27. informuoja visuomenę apie Priemonės įgyvendinimą, įgyvendinamus projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus, susijusius su Priemonės ar vykdomų projektų, finansuojamų Priemonės lėšomis, įgyvendinimu.

53. Ministerija:

53.1. ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo, kuriuo skiriamos valstybės biudžeto lėšos Priemonei įgyvendinti, priėmimo dienos raštu informuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentą ir savivaldybių administracijas apie joms skirtas valstybės biudžeto lėšas;

53.2. konsultuoja savivaldybių administracijas dėl Savivaldybės tvarkos aprašo pakeitimo projektų rengimo;

53.3. teikia metodinę pagalbą, susijusią su Priemonės įgyvendinimu, savivaldybių administracijoms, esant galimybei, dalyvauja savivaldybių administracijų organizuojamuose pasitarimuose, skirtuose Priemonės įgyvendinimui aptarti ir tobulinti;

53.4. kasmet rengia konferenciją Priemonės įgyvendinimo rezultatams aptarti;

53.5. esant poreikiui, atlieka Priemonės įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

54. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas:

54.1. rengia Valstybės lėšų naudojimo sutarčių projektus ir sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis;

54.2. turi teisę tikslinti savivaldybės administracijos pateiktą Priemonės išlaidų sąmatą, atsižvelgdamas į Aprašo 52.13 papunktyje nustatyta tvarka pateiktą savivaldybės administracijos motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą;

54.3. Priemonei įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas kiekvieną ketvirtį perveda savivaldybių administracijoms Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

54.4. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Priemonės įgyvendinimą, vertina valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia Ministerijai Priemonės įgyvendinimo ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kitą reikalingą informaciją;

54.5. turi teisę tikrinti, ar Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos vykdant Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

55. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

55.1. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

55.2. siūlo kandidatus į Vertinimo komisijos narius Aprašo 22 punkte nustatytais atvejais;

55.3. gali deleguoti dalyvauti jų atstovus Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis;

55.4. turi teisę susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais;

55.5. gali organizuoti projektų paraiškų vertinimą ir atranką, jeigu to raštu prašo Savivaldybės administracija Aprašo 52.8 papunktyje nustatytais atvejais.

56. Projekto vykdytojas:

56.1. su savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą, siekia projekto tikslų, rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas;

56.2. po ataskaitinio pusmečio (už projekto vykdymo laikotarpį iki einamųjų metų birželio 30 d.), o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. teikia savivaldybės administracijai veiklos ataskaitas, kuriose nurodo vykdytas veiklas pagal Aprašo 12 punktą; projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičių; ar įsigijo ilgalaikį materialųjį turtą įgyvendinant Aprašo 12.4 papunktyje nurodytą veiklą; kiek kartų ir kokiu būdu buvo viešintos ir pristatytos visuomenei įgyvendintų projektų veiklos.

56.3. pateikus savivaldybės administracijai metinę veiklos ataskaitą už projekto vykdymo laikotarpį, ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 30 d. pristato visuomenei (pavyzdžiui, internete, renginių metu, skelbimų lentose ir kt.) ir savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybai projekto veiklų įgyvendinimo rezultatus, skelbia viešą projekto veiklų įgyvendinimo ataskaitą (savo tinklapyje arba socialinių tinklų paskyrose);

56.4. atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir jų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

56.5. viešina projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus (pvz.: informuoja apie planuojamus renginius ar veiklas, dalijasi vaizdo medžiaga internete ir / ar viešose skelbimų lentose ir kt.). Viešindamas projektą, Projekto vykdytojas turi nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir naudoti Ministerijos logotipą;

56.6. gautas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrina, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

56.7. raštu informuoja savivaldybės administraciją, jeigu projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas;

56.8. valstybės biudžeto lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su Priemonės įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. Kiti pirkimai, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos fondų lėšų, turi būti vykdomi teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

56.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto Priemonei skirtomis lėšomis, savininkai. Šis turtas naudojamas viešiesiems bendruomenės narių (gyventojų) poreikiams tenkinti.

 

VII SKYRIUS

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

57. Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

57.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų):

57.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

57.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

57.1.3. buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

57.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam (-tiems) ir (ar) organizuojančiam (‑tiems) Aprašo 12 punkte nurodytas veiklas, ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

57.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

57.2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių Aprašo 12 punkte nurodytas veiklas, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

57.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, asmeniui (-enims), vykdančiam (‑tiems) ir (ar) organizuojančiam (-tiems) Aprašo 12 punkte nurodytas veiklas;

57.2.3paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su Projekto veiklomis ir būtinos Projektui įgyvendinti (vadovaujantis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikantis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo):

57.2.3.1. Projektui įgyvendinti reikalingos ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, teisininkų, konsultantų) teikiamų paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusių su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą (pagal sudarytas atlygintinų paslaugų sutartis);

57.2.3.2. maitinimo paslaugų (renginių dalyviams skirti pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos; ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per dieną) įsigijimo išlaidos;

57.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

57.2.3.4. išlaidos transportui išlaikyti (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir išlaidos transporto paslaugoms įsigyti (ekonominės klasės autobuso ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

57.2.3.5. kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie Aprašo 57.2.3.1–57.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų, įsigijimo išlaidos;

57.2.4. išlaidos reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti (vadovaujantis ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikantis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo);

57.2.5. materialiojo turto (patalpų, reikalingų projektui vykdyti, nuomos ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo, šiukšlių išvežimo paslaugoms apmokėti);

57.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

57.2.7. mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas valstybės biudžeto lėšų pervedimo paslaugas;

57.2.8. išlaidos ilgalaikiam turtui (kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, įsigyti, jei įgyvendinant projektą numatyta vykdyti Aprašo 12.4 ir 12.6 papunkčiuose nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. veikloms, nurodytoms Aprašo 12.4 papunktyje, ir ne daugiau kaip 20 proc. veikloms, nurodytoms Aprašo 12.6 papunktyje, projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų;

57.3. išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.

58. Projekto vykdytojas valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

58.1. projekto vykdytojo, taip pat projekto vykdytojo partnerio (-ių) ar kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų) įsiskolinimams padengti;

58.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

58.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

58.4. kelionėms į užsienį;

58.5. išperkamajai nuomai;

58.6. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

58.7. veikloms, kuriomis:

58.7.1. keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

58.7.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

58.7.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;

58.7.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

59. Visas veiklas Projekto vykdytojas turi įgyvendinti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

60. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybių administracijoms Priemonei įgyvendinti, laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinama atskira nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaita, racionalus jų naudojimas.

61. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti,  Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo..

Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 24 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

62. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis tinkamai, jei atitinka Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, reikalavimus ir jeigu yra pasiekti paraiškoje bei Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai.

63. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį ir įpareigoti Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas, jei jis netinkamai vykdo Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę vykdant sutartinius įsipareigojimus:

63.1. projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

63.2. nesuderinęs su savivaldybės administracija, projekto įgyvendinimą perduoda kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

63.3. nepateikia savivaldybės administracijai pagal Projekto įgyvendinimo sutartį reikiamų pateikti ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

63.4. nesudaro sąlygų savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti projekto vykdymo stebėseną;

63.5. paaiškėja, kad paraiškos sąžiningumo deklaracijoje ir (arba) projekto partnerio (-ių) sutikimo dalyvauti projekte sąžiningumo deklaracijoje (jei projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas, sudarius Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos;

63.6. netinkamai įgyvendina projektą, sąmoningai nesiekia paraiškos (Aprašo 1 priedas) 3.2 papunktyje ir 5 punkte nurodytų tikslų ir rezultatų.

64. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti savivaldybės administracijos nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, jeigu:

64.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

64.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Projekto įgyvendinimo sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

65. Norėdamas nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą ją nutraukti. Kartu su prašymu nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti jau panaudotų valstybės biudžeto lėšų ataskaitas ir jų panaudojimą pagrindžiančius dokumentus. Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas iki Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas, gautas vykdant Projekto įgyvendinimo sutartį, savivaldybės administracijai – pervesti jas į Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą savivaldybės administracijos sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje.

66. Savivaldybės administracija, gavusi Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, patikrina panaudotų valstybės biudžeto lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, savivaldybės administracija įvertina projekto vykdymo rezultatus ir projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų valstybės biudžeto lėšų ataskaitas ir (ar) įvertinus projekto vykdymo rezultatus ir (ar) projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) pažeidimams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti savivaldybės administraciją.

Jeigu, patikrinus panaudotų valstybės biudžeto lėšų ataskaitas ir (ar) įvertinus projekto vykdymo rezultatus ir (ar) projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos informuoja Projekto vykdytoją.

67. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nutraukia Valstybės lėšų naudojimo sutartį, sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą ir inicijuoja pervestų valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), jei:

67.1. nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal tikslinę paskirtį;

67.2. nustato esminių Valstybės lėšų naudojimo sutarties pažeidimų.

68. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus: įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms Vertinimo komisijos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

69. Savivaldybių administracijos Valstybės lėšų naudojimo sutartyje numatytais terminais Socialinių paslaugų priežiūros departamentui teikia šiuos duomenis:

69.1. projektų vykdytojų įgyvendintas veiklas, nurodytas Aprašo 12 punkte;

69.2. projektų veiklose dalyvavusių asmenų skaičių;

69.3. organizacijų, įsigijusių ilgalaikį materialųjį turtą įgyvendinant Aprašo 12.4 papunktyje nurodytą veiklą, skaičių;

69.4. organizacijų, gavusių papildomų balų už Aprašo 13.2 papunktyje nurodytą aplinkybę (daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei), skaičių;

69.5. kiek kartų ir kokiu būdu buvo viešintos ir (ar) pristatytos visuomenei įgyvendintų

projektų veiklos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

71. Su Priemonės ir (ar) jos projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus Projekto vykdytojas saugo ne trumpiau nei 2 metus, baigus įgyvendinti projektą (jo trukmė numatyta Projekto įgyvendinimo sutartyje), arba po to, kai buvo nutrauktas ar sustabdytas Priemonės ir (ar) jos projektų veiklų įgyvendinimas, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

72. Per Aprašo 71 punkte nurodytą laikotarpį, pareikalavus savivaldybės administracijai ar Socialinių paslaugų priežiūros departamentui, Projekto vykdytojas privalo su Priemonės ir (ar) jos projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus pateikti savivaldybės administracijai arba Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

__________________

part_ef508082ded942d6a932ab00806822be_end


 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos forma)

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano

 

2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 

PROJEKTO paraiška

 

202... m.

 

 

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

 

 

 

 

 

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

 

 

     

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

 

 

     

 

1.3. Juridinio asmens kodas

 

 

 

     

 

1.4. Savivaldybė, kuriai teikiama paraiška

 

     

 

1.5. Narių skaičius

 

 

 

     

 

1.6. Pareiškėjo vadovas

 

Pareigos

 

Vardas, pavardė

 

Telefonas +370     

 

El. paštas      

 

1.7. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

 

Vardas, pavardė

 

Telefonas +370     

 

El. paštas      

 

1.8. Pareiškėjo banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaitos numeris

 

20 simbolių numeris

 

Banko/kredito įstaigos pavadinimas

 

1.9. Pareiškėjo deklaracijos

 

 

 

Pareiškėjas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutinius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms bei pareiškėjui, kuris veikia trumpiau nei metus).

 

Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį (jeigu taikytina);

 

Pareiškėjui nėra panaikintas paramos gavėjo statusas.

 

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

 

 

2.1. Projekto pavadinimas

 

     

 

2.2. Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma

 

      Eur

 

2.3. Projekto vykdymo vieta

 

Nuo       iki      

 

Vietovė - miestas/kaimas

 

2.4. Projekto partneriai (jei pareiškėjas jų turi), kontaktiniai jų duomenys

 

Nurodykite kiekvieno partnerio pavadinimą, teisinę formą, kontaktus, konkrečią veiklą projekte ir, jeigu aktualu, pavadinimo trumpinį.

 

     

 

 

 

3. PROJEKTO TIKSLAI IR PAGRINDIMAS

 

 

 

3.1. Projekto poreikio arba sprendžiamos problemos aprašymas ir pagrindimas.

 

Aprašykite, kuo šis projektas aktualus jūsų organizacijai ir (arba) kokią (-as) problemą (-as) siekiate juo spręsti.

 

     

 

 

 

3.2. Projekto tikslas

 

Aprašykite, ko siekiama projekto veiklomis. Tikslas turėtų derėti su Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo apraše (toliau – Aprašas) numatytais bendraisiais tikslais. 

 

Projekto tikslas:

 

     

 

 

 

 

 

3.3. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir jos (-ų) poreikiai

 

Apibūdinkite, kuriai (-oms) asmenų grupei(-ėms) skirtas projektas, kokie jų poreikiai, kiek dalyvių ir į kokias veiklas planuojama įtraukti).

 

     

 

 

3.4. Projekto veiklos ir įgyvendinimo planas. (Vadovaujantis Aprašo 12.5 papunkčiu, projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms Aprašo 12.5 papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų)

 

 

 

 

 

Veiklos pavadinimas

 

(kokia veikla planuojama)

 

Veiklos tipas (pasirinkite iš sąrašo pastabose žemiau)

 

Veiklos rezultatai (dalyvių, sukurtų produktų, suteiktų paslaugų, organizuotų renginių/mokymų ir kt. skaičius bei apibūdinimas)

 

 

 

Atsakingas vykdytojas (organizacijos pavadinimas: pareiškėjas ir (arba) partneris)

 

Veikla 1.1

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Veikla 1.2

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Veikla 1.3

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Veikla 1.4

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Veikla 1.5

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Pastabos:

 

Trečioje skiltyje nurodytas veiklos tipų sąrašas pagal Aprašo 12 punktą:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

12.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

12.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

12.5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

12.6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

 

 

 

4. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR IŠTEKLIAI

 

4.1. Projekto partneris (-iai) (jeigu yra)

 

Apibūdinkite funkcijų ir atsakomybių tarp projekto partnerio (-ių) pasiskirstymą, kiekvieno projekto partnerio vaidmenį (funkcijas) projekte.

 

     

 

 

 

4.2. Projekto veiklų bei rezultatų sklaida ir viešinimas

 

Nurodykite, kokios bus naudojamos priemonės, būdai  visuomenės supažindinimui su projektu, jo rezultatais)

 

     

 

 

 

5. PROJEKTO REZULTATAI

 

Laukiami projekto rezultatai ir nauda vietos bendruomenei įgyvendinus projektą

 

Aprašykite, ko siekiama įgyvendinant projekte numatytas veiklas ir koks bus poveikis tikslinei(-ėms) projekto grupei (-ėms), pareiškėjo bei partnerių organizacijoms.

Rezultatai ir poveikis projekto tikslinei grupei:

Rezultatai ir poveikis bendruomenei kaip organizacijai:

Rezultatai ir poveikis Pareiškėjo ir/ar partnerio organizacijai (-oms):

 

 

 

 

 

 

6. PAPILDOMI PRIORITETINIAI KRITERIJAI

 

Pažymėkite kriterijus, už kuriuos pagal Aprašo 13 punktą skiriami papildomi balai

 

Į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 12.1, 12.2 ar 12.4 papunkčiuose

 

  Daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik organizacijos, nurodytos Aprašo 4 punkte, nariams)

 

Nurodykite, kokios veiklos yra skirtos gyvenamosios vietovės bendruomenei:      

 

 

 

7. BENDRA PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA (Paraiškos priedas)

 

 

 

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

Dokumento pavadinimas

 

 

Pasirašyta bendra projekto įgyvendinimo sąmata (Paraiškos priedas)

 

 

Laisvos formos ataskaita apie faktinę veiklą nuo juridinio asmens įsteigimo datos, jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus

 

 

Pareiškėjo steigimo dokumentas, jeigu šis dokumentas neprieinamas Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą)

 

 

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentas, patvirtinantis teisę veikti pareiškėjo vardu

 

 

Projekto partnerio (-ių) sutikimas dalyvauti projekte (jeigu taikoma)

 

 

Projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma):

 

     

 

 

 

 

Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti:

 

     

 

 

 

 

 

 

9. SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

Atidžiai perskaitykite kiekvieną punktą. Deklaracijos nuostatų pažeidimai gali būti pagrindas nutraukti paraiškos vertinimą arba projekto sutartį bet kuriame projekto įgyvendinimo etape arba susigrąžinti skirtas lėšas jam pasibaigus. 

 

Patvirtiname, kad šios paraiškos teikimo metu nėra toliau nurodytų aplinkybių:

·    Pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

 

·    asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas);

 

·    pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

 

·    pareiškėjas per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės institucijų valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, Vertinimo komisijos nariams;

 

·    pareiškėjo  vadovui ar jo įgaliotam asmeniui yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Aprašo 63.5 papunkčiu, sudaryta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, sutartis bus vienašališkai nutraukta.

 

 

·    visos kartu su paraiška pateiktų dokumentų kopijos, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai, yra tikri.

 

 

 

 

 

Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo ________________ ________________________

 

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

 

part_d48270e8073a4e59943f6b3b52696d9d_end


 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

2 priedas

 

(Vertinimo anketos forma)

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 20232025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1. PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto sąlyginis numeris

 

Vertinimo komisijos narys

 

Vertinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo pagrindas

Vertinimo kriterijai

Balai

Skiriamas balas

Skiriamo balo pagrindimas (pvz., skiriamas mažesnis balas, nes yra viršyta maksimali vienam projektui galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų veiklai, kurios nėra veiklų plane, ir pan.)

Problema, tikslai, rezultatai, veiklos ir jų (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 3.1, 3.2 papunkčiai ir 5 punktas)

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, veiklos ir rezultatai siejasi tarpusavyje

 

 

Problema suformuluota neaiškiai arba suformuluota aiškiai, bet nurodytas tikslas ar veiklos nepakankamai siejasi su problemos sprendimu ar nepakankamai orientuotos į rezultatų siekimą arba yra neaiškūs

 

Suformuluotas tikslas, bet neaiški problema ir (ar) veiklos, siekiami rezultatai

 

Ne iki galo suformuluotas tikslas ir problema, suplanuotos veiklos  sunkiai pasieks tikslą ir rezultatus 

 

Neaiškus tikslas, nėra problemos, veiklos nepasieks tikslo ir rezultatų

20

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

 

0

 

 

2. Papildomi balai gali būti skiriami, jeigu

(Aprašo 13 punktas, Aprašo 1 priedo punktas):

Į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 12.1, 12.2 ar 12.4 papunkčiuose

5

 

 

Daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik organizacijos nariams)

5

 

 

3. Projekto finansavimas (Aprašo 57 punktas, Aprašo 1 priedo 7 punktas, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas)

Projektui įgyvendinti prašomos lėšos aiškiai įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis, atitinka ne didesnes nei rinkos kainas, racionalų lėšų naudojimo principą ir konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

 

Projektui įgyvendinti prašomos lėšos iš dalies įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis, iš dalies atitinka ne didesnes nei rinkos kainas, iš dalies atitinka racionalų lėšų naudojimo principą ir konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

 

Projektui įgyvendinti prašomos lėšos neįvardytos, nepagrįstos, nesusijusios su veiklomis, kainos – didesnės nei rinkos, neatitinka racionalaus lėšų naudojimo principo ir konkurso skelbime nurodytos didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

4. Projekto sklaida ir viešinimas (Aprašo 1 priedo 6 punktas)

Užtikrinama projekto sklaida ir viešinimas

 

Pasirinkti efektyvūs viešinimo būdai, jų yra 3 ar daugiau

1

 

4

 

 

 

Balų suma

45

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei ____ (nurodoma balų suma) balų, nefinansuojamos.

 

 

Vertinimo komisijos nario komentarai ir išvada

Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (eurais)

 

Siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma (eurais)

 

Projektui įgyvendinti siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos pagrindimas (jei siūloma skirti suma yra mažesnė, nei prašoma)

 

 

Vertinimo komisijos narys

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

part_a4af87a8bdc843b188e3a4b6f7e170f7_end


 

Nevyriausybinių organizacijų

veiklos stiprinimo

20232025 metų veiksmų plano

2.1.1.1. priemonės „Stiprinti

bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

3 priedas

 

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 20232025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1. PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 52.16 ir 56.1 papunkčiais, Vertinimo komisijos sprendimu, įformintu 20__ m. ________________d. posėdžio protokolu Nr. ____, bei __________________________________ 20__ m. įsakymu Nr. ____, ______________________ savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama __________________________________, veikiančio (-ios) pagal

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________________, ir ________________________ (toliau – Projekto (teisinis atstovavimo pagrindas)                    (projekto vykdytojo pavadinimas)

 

vykdytojas), atstovaujamas____________________, veikiančio (-ios) pagal________________,

(pareigos, vardas, pavardė) (teisinis atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui _________________________(toliau – Projektas) įgyvendinti pagal Nevyriausybinių               (projekto pavadinimas)

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis).             

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą, nurodytą Projekto vykdytojo, Projektui 20__ metais įgyvendinti, o Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.              

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur, paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 20__ metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata), pridedamoje prie Sutarties.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje;

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Tokiu atveju Savivaldybės administracija nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje nustatyta tvarka bei terminais.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą;

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.6 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.4. skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 24 d.;

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas valstybės biudžeto lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas

dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo;

4.6. turi teisę stabdyti būsimo ketvirčio valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projekto vykdytojui, jei tikrinant praėjusio ketvirčio ataskaitas randama pažeidimų ar neatitikimų. Nustačius terminą, per kurį nustatyti pažeidimai ar neatitikimai turi būti pašalinti, bet Projekto vykdytojui to nepadarius, būsimo ketvirčio valstybės biudžeto lėšos nebepervedamos ir sutartis gali būti nutraukiama. Jei pažeidimai ar neatitikimai pašalinami, valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

5.1. pasiekti Projekto vykdytojo paraiškos 3.2 papunktyje ir 5 punkte nurodytus projekto tikslus ir laukiamus rezultatus;

5.2. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata. Projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal tikslinę paskirtį, jeigu yra pasiekti Projekto vykdytojo paraiškoje, teiktoje Savivaldybės administracijos organizuotam konkursui, ir Sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai;

5.3. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 24 d.;

5.4. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, atlikdamas pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Jei Projekto vykdytojas yra neperkančioji organizacija, pirkimus jis atlieka vadovaudamasis organizacijos patvirtintomis neperkančiosios organizacijos taisyklėmis;

5.5. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. Išlaidų sąmata gali būti tikslinama tarp būsimų ketvirčių ir tarp būsimų ketvirčių Priemonės išlaidų sąmatos straipsnių. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą teikiamas Savivaldybės administracijai vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

5.6. pasibaigus pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui – iki einamųjų metų liepos 5 d., o baigiantis kalendoriniams metams – iki gruodžio 31 d. Savivaldybės administracijai pateikti pusmečio ir metų projekto veiklos, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, ataskaitas; pasibaigus kiekvienam ketvirčiui – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas , o baigiantis kalendoriniams metams – iki gruodžio 31  d. Savivaldybės administracijai pateikti ketvirtines Išlaidų sąmatos ataskaitas ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtines ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą formą, išlaidas nurodydamas eurais ir centais, taip pat metinę veiklos ataskaitą. Prie metinės (galutinės) Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su Projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

5.7. įgyvendinti Projektą, atsižvelgdamas į kriterijų – įgyvendintų bendruomeninės veiklos stiprinimo veiklų ir jų dalyvių skaičius;

5.8. įgyvendinti Projektą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 24 d.;

5.9. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie aplinkybes, dėl kurių nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį;

5.10. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, jei yra vykdoma ar numatoma vykdyti Projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Projekto veiklas;

5.11. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad Projekte numatytų veiklų vykdymas nutraukiamas ar sustabdomas. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės administracija valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projektui sustabdo. Projekto vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas;

5.12. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus bei duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, būdu ir forma;

5.13. grąžinti Savivaldybės administracijai Projekto vykdytojo disponuojamose sąskaitose esamas, Sutarčiai vykdyti ir Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki kitų (po ataskaitinių) metų sausio 3 d., o ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas – Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, suderintais su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą;

5.14. už banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki kitų (po ataskaitinių) metų sausio 5 d. pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, grąžinamą sumą;

5.15. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų reikalavimus atitinkantį gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir valstybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos neįvertinimo;

5.16. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Projekto vykdymo trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

5.17. viešinti vykdomą Projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus (pvz., informuoja apie planuojamus renginius ar veiklas, dalijasi vaizdine medžiaga internete ir (ar) viešose skelbimų lentose ir kt.). Viešindamas projektą, Projekto vykdytojas turi nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir turi naudoti Ministerijos logotipą;

5.18. užtikrinti, kad įgyvendinant Projektą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;

5.19. Projektą įgyvendinus arba jo veiklas nutraukus ar sustabdžius, saugoti su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau nei 1 metus, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

6. Vykdydamas Sutartį, Projekto vykdytojas turi teisę:

6.1. inicijuoti gautų valstybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 5.5 papunktyje ir Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties IV skyriuje nustatytos tvarkos.

7. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausius tai kitai Šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų ar valstybės biudžeto lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

 

III. SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

 

8. Sutartis keičiama (kai keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos) Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pasirašomas arba Projekto vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos.

 

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, Šalių susitarimu, Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis raštu įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

10. Savivaldybės administracija, Projekto vykdytoją informavusi Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas, jei Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti:

10.1. Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

10.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

10.3. nepateikia savivaldybės administracijai Sutarties 5.6 papunktyje nurodytų ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

10.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti Projekto vykdymo stebėseną;

10.5. paaiškėja, kad paraiškos sąžiningumo deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija ir, sudarius sutartį, Projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei iš Projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos. Taip pat tais atvejais, kai juridinio asmens paramos gavėjo statusas buvo panaikintas;

10.6. netinkamai įgyvendina Projektą, sąmoningai nesiekia Sutarties 5.1 papunktyje nustatytų įsipareigojimų.

11. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Sutartį, jeigu:

11.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

11.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

12. Norėdamas nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.6 papunktyje nurodytas jau panaudotų valstybės biudžeto lėšų ataskaitas (toliau – panaudotų lėšų ataskaitos). Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas iki Sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas valstybės biudžeto lėšas Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą.

13. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 12 punkte nurodytą Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina Projekto vykdytojo pateiktas panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu Projekto vykdytojas nepateikia šiame punkte numatytų panaudotų lėšų ataskaitų, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu Šiame Sutarties punkte nustatytu atveju, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija panaudotų lėšų ataskaitose ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančiuose dokumentuose nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) nurodytiems trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 3.3, 4.2–4.5 papunkčiuose ir 10 punkte nurodytų veiksmų.

Jeigu šiame Sutarties punkte nustatytu atveju, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi šiame punkte numatytame Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Projekto vykdytoją.

 

V. FORCE MAJEURE

 

14. Nė viena Šalis nelaikoma pažeidusia Sutarties arba nevykdančia įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

16. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos informuoja apie tai kitą Šalį, pateikdama tai patvirtinančius įrodymus (nurodo aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį), taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes.

17. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tai, kad negalėjo įvykdyti įsipareigojimų, ir atnaujinti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

18. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimties) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar neišnykusios, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

19. Jeigu Šalis kitos Šalies laiku neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos.

 

VIKITOS SĄLYGOS

 

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d., kai Šalių sutartiniai įsipareigojimai turi būti visiškai įvykdyti.

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasirašyti abiejų Šalių, patvirtinti Šalių antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti), ir yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

22. Visi Sutarties Šalių siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Sutarties Šalių įgaliotų asmenų parašais ir antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti).

 

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybės administracija

Projekto vykdytojas

 

Įstaigos pavadinimas:

Juridinio asmens pavadinimas:      

 

Įstaigos adresas:

Juridinio asmens adresas:      

 

 

Juridinio asmens adresas susirašinėti:      

 

Įstaigos kodas:

Juridinio asmens kodas:      

 

A. s.

A. s.      

 

Bankas:

Bankas:      

 

Banko kodas:

Banko kodas:      

 

Tel. nr.

Tel. nr.      

 

El. p.

 

 

_________________________

A. V.

 

…………..............

(vardas ir pavardė)

El. p.      

 

Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos

A. V.

..................................

(vardas ir pavardė)

 

 

 

______________________

part_ea18d3c8843e48439ad6b14a78ac0752_end


 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo

20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

4 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

Aš, _______________, būdamas (-a) Vertinimo komisijos nariu (-e) ar
                           (vardas, pavardė)

sekretoriumi (-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:

 

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma esant Vertinimo komisijos nariu (-e);

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kuri man taps žinoma esant Vertinimo komisijos nariu (-e);

3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant Vertinimo komisijos sprendimą.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra mano sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat šių mano ir mano sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

 

 

___________________ ________________ ____________________

(Vertinimo komisijos narys)                  (parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

 

part_62a60c0f4402490e9f1840b139c636a3_end


 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo

20232025  metų veiksmų plano

2.1.1.1. priemonės „Stiprinti

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

įgyvendinimo aprašo

5 priedas

 

(Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

(data)

 

Aš, _______________, būdamas (-a) Vertinimo komisijos nariu (-e) ar sekretoriumi (-e),

(vardas, pavardė)

vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20232025  metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:

PASIŽADU:       

1. savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2. informuoti Vertinimo komisijos pirmininką apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant Vertinimo komisijos sprendimus:

2.1. šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kokios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas (‑a), akcininkas (-a) ar dalininkas (-ė), darbuotojas (-a) ar valdymo organo narys (-ė);

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų;

3. jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant Vertinimo komisijos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai Vertinimo komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra mano sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat šių mano ir mano sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

 

______________________ ______________________ __________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                          (vardas ir pavardė) 

Vertinimo komisijoje)

part_10da1348b0ed415abf3560626af95d36_end


 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos

stiprinimo

20232025  metų veiksmų plano

2.1.1.1.  priemonės „Stiprinti

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

įgyvendinimo aprašo

6 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

Aš, _____________________, būdamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų

(vardas, pavardė)

veiklos stiprinimo 20232025  metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktų projektų Vertinimo komisijos posėdžio stebėtoju (-a) ar savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju (-a) ar darbuotoju (-a), atsakingu (‑a) už Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025  metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą savivaldybėje,

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man taps žinoma, stebint Vertinimo komisijos posėdį:

a) būdamas posėdžio stebėtoju (-a) – posėdžio stebėsenos tikslais;

b) būdamas savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju (-a) ar darbuotoju (-a) – savo funkcijoms ir prievolėms vykdyti;

2. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) Vertinimo komisijos posėdyje.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra mano sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat šių mano ir mano sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

 

____________________ ______________________ _________________

(posėdyje dalyvaujančio                                  (parašas) (vardas ir pavardė)

asmens teisinė padėtis) 

 

 

 

part_1f9a4dd969b748e7b33ff970e7e49800_end


 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašo

7 priedas

 

(Partnerio sutikimo dalyvauti projekte forma)

 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano

2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ partnerio sutikimas dalyvauti projekte

 

202... m.

 

Patvirtiname, kad sutinkame būti partneriu ir įgyvendinti paraiškoje nurodytus įsipareigojimus šiame Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projekte:

 

 

Projekto pavadinimas

     

 

Pareiškėjo pavadinimas

     

 

 

 

Partnerio pavadinimas

 

     

Partnerio teisinė forma

 

     

Juridinio asmens kodas

 

     

Savivaldybė ir seniūnija, kurioje veikia partneris

     

Partnerio kontaktinis asmuo 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas +370     

El. paštas      

Partnerio funkcijos projekte

     

 

Dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti partnerio vardu, jei partneriui atstovauja ne jo vadovas (pažymėti, jei pridedamas įgaliojimas)

 

 

 

 

 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

Patvirtiname, kad šios paraiškos teikimo metu nėra toliau nurodytų aplinkybių:

·    partneris nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

·    asmuo, turintis teisę veikti partnerio vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės  tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas);

·    partnerio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 20232025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašo 63.5 papunkčiu, sudaryta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, sutartis bus vienašališkai nutraukta.

 

 

Partnerio vadovas ar jo įgaliotas asmuo ________________ ________________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

 

 

 

A. V.

 

 

part_800ac2115e3342ec8d0ccecc26062a8d_end