https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2017 M. liepos 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLiTIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. vasario 28 d. Nr. V-84

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeičiu Aprašo 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. Subsidijos gavėjas – darbdavys arba darbo biržoje registruoto asmens įsteigta įmonė, kuriai skiriama subsidija darbo vietai įsteigti;“

1.2. Pakeičiu Aprašo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Darbdavio patirtos kelionės išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į atstumą nuo darbo vietos iki darbdavio vežamo asmens gyvenamosios vietos (miesto, miestelio, kaimo ar viensėdžio) ir atgal, kuris nustatomas pagal maršrutą, nurodytą prašyme, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo bedarbio įdarbinimo dienos.“

1.3. Pakeičiu Aprašo 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https: //www.google.lt/maps (kai vietovė nerandama - https: //www.maps.lt) pateikiamu trumpiausiu darbdavio prašyme nurodyto maršruto atstumu, kompensuojamų darbdavio patirtų išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

Išlaidos = a × 2 × d × k,

kur:

a – trumpiausias maršruto atstumas nuo darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, gyvenamosios vietos iki darbo vietos (kilometrais su vienu ženklu po kablelio);

d – dienų skaičius per mėnesį kuriomis darbuotojas buvo vežamas į darbo vietą ir atgal

k – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas 1 kilometro tarifinis įkainis.“

1.4. Pakeičiu Aprašo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Tais atvejais, kai darbdavys kreipiasi dėl patirtų išlaidų kompensavimo, patiriamų darbdaviui vežant daugiau nei vieną įdarbintą darbo biržos siųstą bedarbį ta pačia transporto priemone, darbdaviui kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios būtų patirtos kaip vežant vieną toliausiai nuo darbo vietos gyvenantį bedarbį.“

1.5. Pakeičiu Aprašo 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Darbdavys, mėnesiui pasibaigus už praeitą mėnesį per 10 dienų pateikia darbo biržai pažymą apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį (3 priedas). Darbo birža patirtas kelionės išlaidas darbdaviui kompensuoja per 10 darbo dienų nuo darbdavio pateiktų dokumentų gavimo dienos.“;

1.6. Pakeičiu Aprašo 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Prašymus dėl dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo įdarbinus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį (toliau – prašymas) (4 priedas) gali teikti profesinį mokymą pagal pameistrystės formą vykdantys darbdaviai, įdarbinę darbo biržos siųstus asmenis ir pateikę pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas).“

1.7. Pakeičiu Aprašo 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Darbo birža Aprašo 17 punkte nustatytas sąlygas atitinkantiems darbdaviams, pateikusiems su pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbintų asmenų darbo laiko apskaita ir darbo apmokėjimu susijusius dokumentus, Užimtumo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje ir šio Aprašo 181 – 182 punktuose nustatyta tvarka kompensuoja dalį darbo užmokesčio.“

1.8. Papildau Aprašą 181 punktu ir jį išdėstau taip:

181. Kompensacijai darbo užmokesčiui gauti, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, darbdavys darbo biržai pateikia su darbo biržos siųsto įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus:

181.1. su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita susiję dokumentai yra darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašas arba kopija;

181.2. su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo apmokėjimu susiję dokumentai:

181.2.1.  vienas iš darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų:

181.2.1.1.  banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu;

181.2.1.2.  mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis;

181.2.1.3.  kasos išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;

181.2.2.  darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašas arba kopija.“

1.9. Papildau Aprašą 182 punktu ir jį išdėstau taip:

182. Kompensacija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 181 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.“

1.10.    Pakeičiu Aprašo 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36.   Paramos darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos paraiškos dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo pateikimo dieną, o VUI projektams – VUI paraiškų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dieną. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.“

1.11.  Pakeičiu Aprašo 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39.   Įvykus draudiminiam įvykiui, darbo birža, būdama naudos gavėju, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, pagal subsidijos gavėjo prašymą, perveda jam draudimo lėšas, draudiminio įvykio metu prarastoms ar sugadintoms darbo priemonėms įsigyti (atstatyti). Draudiminio įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą subsidijos gavėjas atstato tuo pačiu pirkimų būdu, kaip steigė darbo vietas.“

1.12.  Pakeičiu Aprašo 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Darbo birža pagal iki kitų metų sausio 31 d. subsidijos gavėjo pateiktas priemonės įgyvendinimo metines ataskaitas (19 priedas) stebi ir vertina paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą ir jų atitiktį paraiškos įgyvendinimo sąmatai, atlieka subsidijų apskaitą, tikrina ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.“

1.13.  Pakeičiu Aprašo 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po Aprašo 24 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis. Darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu, ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) dokumentų kopijas.“

1.14 Pakeičiu Aprašo 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58.   Įvykus draudiminiam įvykiui, darbo birža, būdama naudos gavėju, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, pagal subsidijos gavėjo prašymą, perveda jam draudimo lėšas, draudiminio įvykio metu prarastoms ar sugadintoms darbo priemonėms įsigyti (atstatyti). Draudiminio įvykio metu sunaikintą ar sugadintą turtą subsidijos gavėjas atstato tuo pačiu pirkimų būdu, kaip steigė darbo vietas.“

1.15.  Pakeičiu Aprašo 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Darbo birža pagal iki kitų metų sausio 31 d. subsidijos gavėjo pateiktas priemonės įgyvendinimo metines ataskaitas (19 priedas) stebi ir vertina paraiškoje numatytų atlikti veiklų įgyvendinimo eigą ir jų atitiktį paraiškos įgyvendinimo sąmatai, atlieka subsidijų apskaitą, tikrina ar gauta subsidija naudojama pagal paskirtį, vykdo įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.“

1.16.  Pakeičiu Aprašo 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66Darbo birža pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po savarankiško užimtumo rėmimo sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis. Darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio atstovo parašu, ar kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas) dokumentų kopijas.“

1.17.    Pakeičiu Aprašo 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija:

„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo dėl dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo įdarbinus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį forma)

 

____________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo grupė)

____________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas, tinklapis)

____________________________________________________________________________

(kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas, kodas, a/s numeris)

_______________________________________________________________________________

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK2, apskrityje veikiančių įmonės, ar jos filialų, skyrių, padalinių vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius)

 

 

____________________________________teritorinei darbo biržai

 

PRAŠYMAS

DĖL DALIES DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO ĮDARBINUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS SIŲSTĄ ASMENĮ PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

________________________________________

(nurodyti darbo vietos adresą)

20___ m. ____________________ d.

 

 

Įdarbinto asmens vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Profesija (pareigos)

 

Profesinio mokymo programos, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje, pavadinimas ir kodas

 

Profesinio mokymo teikėjo, kuris vykdys teorinį mokymą, pavadinimas ir kodas

 

Įdarbinimo data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos:

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. dydį, mokėjimo tvarką ir kt.)

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA:

1.     Pameistrystės darbo sutartis, ______________ lapai;

2.     Mokymo planas, atitinkantis mokymo programos ar jos modulio reikalavimus ______ lapas (-ai).

 

 

__________________________________ __________________ _____________________

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                                       (vardas, pavardė)   

 

__________________________„

 

1.18.  Pakeičiu Aprašo 8 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją;“

1.19.  Pakeičiu Aprašo 9 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. per 3 darbo dienas po darbo sutarties sudarymo dienos pateikti darbo biržai darbdavio antspaudu, jeigu antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą darbo sutarties kopiją ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimo organizavimą, paskyrimo išrašą ar kopiją;“

1.20.  Papildau Aprašo 9 priedą 3.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

3.3. Nemokėti subsidijos darbo užmokesčiui kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.“

1.21.  Papildau Aprašo 10 priedą 21 punktu ir jį išdėstau taip:

21. Vykdoma veikla ____________________________________________________;“

(įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

1.22.  Papildau Aprašo 10 priedo 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Sąmatos pagrindimas

_____________________________________________________________________________ (pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant ryšį tarp numatomos veiklos ir reikalingų lėšų; pagrįsti įrengimų,

________________________________________________________________________________ įrangos, darbo priemonių, poreikį patalpų remonto ir kitų darbų darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas, nurodyti atskirai kiekvienos darbo

________________________________________________________________________________

vietos kainą (subsidijos lėšas) ir tai vietai priskiriamas darbo priemones)“;

1.23.    Papildau Aprašo 10 priedo pridedamų dokumentų sąrašą 7.7 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

7.7. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.“;

1.24.  Papildau Aprašo 11 priedą 2.26 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

2.26 teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.“

1.25.    Pakeičiu Aprašo 12 priedo 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. Kiekvieno į įsteigtas darbo vietas įdarbinamo asmens kvalifikacijai keliami reikalavimai:

Profesija ir jos kodas (pagal profesijų klasifikatorių)

 

Kvalifikacija (kategorija)

 

Kompetencijos

 

Darbo patirtis (stažas)

 

Išsilavinimas

 

1.26.    Papildau Aprašo 12 priedo 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.1. Projekto teikėjas:

Projekto teikėjo pavadinimas_________________________________________________

Teisinė forma (pvz., AB, UAB, viešoji įstaiga ar kt.)__________________________

Veiklos sritis (įrašyti veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių

klasifikatorių)______________________________________________________________

Registracijos data ____________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, skaičius________________________

Darbuotojai, dalyvausiantys projekto įgyvendinimo veiklose, ir jų atsakomybė____________________________________________________________________;“

 

1.27.    Pakeičiu Aprašo 12 priedo 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. Projekto teikėjo atitiktis Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 daliai:

- valstybės institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- savivaldybių institucijos, įstaigos – _____ proc.;

- valstybės ar savivaldybių įmonės – _____ proc.“

 

1.28.    Papildau Aprašo 12 priedo 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2._____________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimą, nurodant numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšį;

pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti bei tam būtinas lėšas, nurodyti atskirai

________________________________________________________________________________

kiekvienos darbo vietos kainą (subsidijos lėšas) ir tai vietai priskiriamas darbo priemones);“

 

1.29.    Papildau Aprašo 12 priedo pridedamų dokumentų sąrašą 8 punktu ir jį išdėstau taip:

8. Užpildyta Pažyma  apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams, ___ lapai.“;

1.30.    Pakeičiu Aprašo 13 priedo 1.1 papunkčiu pažymėtą eilutę ir ją išdėstau taip:

 

1.1.

darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, atitinkančioms Aprašo 3.7 ir 3.9 papunkčiuose nurodytus apibrėžimus         

 

 

1.31.    Pakeičiu Aprašo 13 priedo 12 punktu pažymėtą eilutę ir ją išdėstau taip:

12.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais (Aprašo 28 punktas)

 

1.32.    Pakeičiu Aprašo 13 priedo 13 punktu pažymėtą eilutę ir ją išdėstau taip:

13.

Paraiškos sąmata užpildyta tinkamai (Aprašo 35 punktas):

 

1.33.    Pakeičiu Aprašo 13 priedo 15 punktu pažymėtą eilutę ir ją išdėstau taip:

15.

Darbo vietos steigiamos (Aprašo 27 punktas):

 

1.34.    Pakeičiu Aprašo 14 priedo 1.2 papunkčiu pažymėtą eilutę ir ją išdėstau taip:

 

1.2. Numatoma įdarbinti bedarbius:

- neįgaliuosius, pritaikant darbo vietą prie asmens negalios;

- ilgalaikius;

- kitus, nepriklausančius nė vienai iš šiame papunktyje nurodytų kategorijų.

 

10

8

0

 

1.35.    Pakeičiu Aprašo 14 priedo 1.3 papunkčiu pažymėtą eilutę ir ją išdėstau taip:

1.3. Numatoma įsteigti darbo vietų:

- 1;

- nuo 2 iki 3;

- nuo 4 iki 5;

- 6 ir daugiau.

 

1

2

5

10

 

1.36.  Papildau Aprašo 15 priedą 2.27 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

2.27. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.“

1.37.  Pakeičiu Aprašo 17 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija:

„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(asmens kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas)

 

___________________ teritorinei darbo biržai

 

Paraiška DĖL savarankiškO užimtumO rĖMIMO

 

_____________ Nr. _________

(data)

 

1. Darbo vietos steigimo laikotarpis

Subsidijos naudojimo pradžia _________________

(data)

Darbo vietos įsteigimas _________________________

(data)

 

2. Duomenys apie prašomos subsidijos panaudojimą:

2.1. subsidijos dydis ____________________________________________ Eur;

(skaičiais ir žodžiais)

2.2. Planuojama vykdyti veikla ________________________________________________;

(įrašyti planuojamos veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)

2.3. steigiamos sau darbo vietos aprašymas

_____________________________________________________________________________

(nurodyti profesiją ir jos kodą (pagal profesijų klasifikatorių), aprašyti trumpai, kam skirta darbo vieta, darbo vietoje atliekamos darbo funkcijos,

_____________________________________________________________________________;

darbo vietos pritaikymas prie negalios, darbo trukmė, darbo vietos adresas ir kita informacija)

 

2.4. gebėjimų atlikti darbo funkcijas numatomoje įsteigti (pritaikyti) darbo vietoje aprašymas

_________________________________________________________________________

(nurodyti turimas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius, išsilavinimą; aprašyti, kaip bus kompensuojamas ne visas

_________________________________________________________________________ ;

darbingumas, darbo organizavimą, darbo laiką ir kt.)

 

2.5. Rinkos analizė ___________________________________________________________;

(trumpai aprašyti turimą informaciją apie būsimus konkurentus)

2.6. Produktų išskirtinumas ___________________________________________________.

(nurodyti jūsų produktų pirkėjui patrauklias ypatybes, palyginti su konkurentų analogiškais produktais)

 

3. Veikla darbo vietai įsteigti (pritaikyti):

Veiklos pavadinimas

Įgyvendinimo laikas

Finansavimo šaltinis

Lėšos (Eur)

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (savaitėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

(aprašyti lentelėje nurodytos veiklos įgyvendinimą, steigiant (pritaikant) darbo vietą, pagrįsti kiekvienos

________________________________________________________________________________

veiklos būtinumą darbo vietai sukurti ir jų trukmę, nurodyti, kokias išlaidas numatoma subsidijuoti

 

________________________________________________________________________.

(įrengimams, darbo priemonėms, paslaugoms, kompiuteriams, įrangai montuoti ir kt.)

 

4. Darbo vietos steigimo sąmata:

4.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų (Eur)

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma (Eur)

Struktūra (proc.)

Suma (Eur)

Struktūra (proc.)

1.

Darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

3.

Patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.

 

4.2. Sąmatos pagrindimas

_________________________________________________________________________

(pateikti trumpą projekto sąmatos kiekvienos eilutės išskaidytą pagrindimą, nurodant

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

numatomos veiklos ir reikalingų lėšų ryšį; pagrįsti įrengimų, įrangos, darbo priemonių,

 

_________________________________________________________________________ .

patalpų remonto ir kitų darbų poreikį darbo vietoms įsteigti ir tam būtinas lėšas)

 

5. PRIEDAI:

5.1. Dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų, valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar pritaikymo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas), kopijos, _____ lapai.

5.2. Tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos, ____ lapai.

 

Patvirtinu, kad darbo vietą sau pirmą kartą steigiu Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtoje labai mažoje įmonėje.

 

_______________ ___________________________________“

(parašas)                                                                                      (vardas ir pavardė)

 

1.38.  Papildau Aprašo 18 priedą 2.18 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

2.18. teikti darbo biržai Lietuvos darbo biržos nustatytos formos priemonės įgyvendinimo metinę ataskaitą iki kitų metų sausio 31 d.“

1.39.    Papildau Aprašą 19 priedu ir jį išdėstau taip:

„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma)

_______________________________________________________________________________

(subsidijos gavėjas, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pavadinimas (projektų vykdytojams)

 

_______________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

 

________________Nr. ________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma: 20____ m.

_________________________________________________________________________

(nurodyti: Darbo vietų steigimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo, Savarankiško užimtumo rėmimo)

_____________ sutartis Nr. ________.

(data)

 

Įmonės pavadinimas

Gauta subsidija

Dirbančių darbuotojų skaičius metų pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis (neto) vienam darbuotojui ataskaitiniais metais

Sumokėti mokesčiai, Eur
 nuo darbo vietos įsteigimo pradžios iki metų pabaigos

Apyvarta, Eur

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sumokėti mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis

Pridėtinės vertės mokestis

Ataskaitiniai metai

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

A. V.

______________________“

 

 

2. P a v e d u Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Ligita Valalytė