LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1R-332 „DĖL PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 7 d. Nr. 1R-180

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 71 straipsnio 1 dalimi, 75 straipsnio 7 dalimi, 129 straipsniu, 131 straipsnio 1 dalimi, 155 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2571 straipsnio 3 dalimi, 272 straipsnio 1 dalimi, 294 straipsnio 1 dalimi ir 3025 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-180

redakcija)

 

 

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI IR JŲ ĮTEIKIMO ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato procesinių dokumentų pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą ir procesinių dokumentų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nagrinėjant civilines, administracines ir administracinių teisės pažeidimų bylas.

2. Šiame apraše procesinius dokumentus teikiantis asmuo yra asmuo, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, turi teisę pateikti teismui procesinius dokumentus.

 

II SKYRIUS

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TEISMUI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMAS IR ASMENS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

 

3. Procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis), išskyrus šio aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytus atvejus.

4. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, adresu www.e.teismas.lt.

5. Jungdamasis prie LITEKO VEP posistemio paskyros, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę. Asmuo savo tapatybę gali patvirtinti:

5.1. naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis;

5.2. naudodamasis teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis.

6. Pirmą kartą jungiantis prie LITEKO VEP posistemio aprašo 5.2 papunktyje nurodytu būdu, prisijungimo duomenis suteikia teismas, kuriame yra ar gali būti iškelta administracinė byla ar byla nagrinėjama civilinio proceso tvarka, kurioje asmuo yra proceso dalyvis, arba teismas, kuriame nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla. Suteiktais prisijungimo duomenimis asmuo gali naudotis neribotą laiką.

7. Fizinis asmuo, prisijungęs prie LITEKO VEP posistemio, paskyroje veikia savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas.

8. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytais atvejais administracinio teisės pažeidimo protokolas ir kiti procesiniai dokumentai teismui pateikiami per Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają.

9. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytais atvejais pateikiant skundą teismui dėl institucijos (pareigūno) priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, skundas elektroniniu būdu teikiamas per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (https://www.epolicija.lt/). Asmuo savo tapatybę patvirtina naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis arba kitų valstybės informacinių išteklių tapatybės nustatymo paslauga.  

10. Skundai dėl apylinkių teismų nutarimų ir nutarčių, priimtų nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas, teismui pateikiami naudojantis LITEKO VEP posistemiu šio aprašo nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS TEISMUI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

11. Asmuo elektroninių ryšių priemonėmis teismui gali pateikti procesinius dokumentus.

12. Kai asmuo teikia procesinius dokumentus, susijusius su konkrečios iškeltos bylos nagrinėjimu, jis:

12.1. tais atvejais, kai yra proceso dalyvis, prisijungęs prie LITEKO VEP posistemio paskyros, iš sąrašo pasirenka konkrečią bylą, kurioje teikiami procesiniai dokumentai;

12.2. tais atvejais, kai nėra proceso dalyvis, nurodo bylos, į kurią teikiami procesiniai dokumentai, identifikacinius duomenis.

13. Procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami pildant LITEKO VEP posistemyje esančias procesinių dokumentų formas (šablonus) arba į ją gali būti įkeliami jau parengti procesiniai dokumentai tais formatais, kuriuos palaiko sistema, išskyrus šio aprašo 18, 19 ir 20 punktuose nurodytus procesinius dokumentus.

14. LITEKO VEP posistemis neleidžia asmeniui pateikti procesinių dokumentų teismui, jei nenurodyti duomenys, kurie sistemoje pažymėti kaip privalomi. Apie tai informuojamas dokumentus teikiantis asmuo ir nurodoma, kokių duomenų trūksta. Jei procesiniai dokumentai teikiami pildant procesinių dokumentų formas (šablonus), duomenys vėliau įvedami automatiškai.

15. Procesiniai dokumentai pateikiami teismui, kai dokumentus teikiantis asmuo LITEKO VEP posistemyje patvirtina konkrečių dokumentų siuntimą.

16. Šio aprašo 15 punkte nurodytais atvejais dokumentus teikiančiam asmeniui patvirtinus procesinių dokumentų siuntimą, LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų pateikimo teismui momentas.

17. LITEKO VEP posistemyje teismui pateikti procesiniai dokumentai automatiškai gaunami teismo LITEKO paskyroje.

18. Šio aprašo 8 punkte nurodytais atvejais administracinio teisės pažeidimo protokolą ir kitus procesinius dokumentus teismui pateikia institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Elektroninių ryšių priemonėmis teismui perduodami suskaitmeninti administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentai. Jeigu yra procesinių dokumentų, kurių originalai yra ne elektroninės formos, taip pat kitais atvejais teismui pareikalavus pateikiami administracinio teisės pažeidimo protokolo ar kitų procesinių dokumentų administracinio teisės pažeidimo byloje originalai.

19. Šio aprašo 9 punkte nurodytu atveju pateikiant skundą dėl institucijos (pareigūno) priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, Policijos elektroninių paslaugų sistemoje (https://www.epolicija.lt/) užpildomos procesinių dokumentų formos (šablonai) arba įkeliami parengti procesiniai dokumentai tais formatais, kuriuos palaiko sistema. Skundas iš Policijos elektroninių paslaugų sistemos pateikiamas į Administracinių teisės pažeidimų registrą.

20. Skundą dėl institucijos (pareigūno) priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje kartu su administracinio teisės pažeidimo byla teismui perduoda nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusi institucija (pareigūnas) per Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają. Elektroninių ryšių priemonėmis teismui perduodami suskaitmeninti administracinio teisės pažeidimo bylos dokumentai. Jeigu skundas pateikiamas ne elektroninių ryšių priemonėmis arba administracinio teisės pažeidimo byloje yra procesinių dokumentų, kurių originalai yra ne elektroninės formos, taip pat kitais atvejais teismui pareikalavus teismui pateikiami skundo ir (ar) šių dokumentų originalai.

 

IV SKYRIUS

PROCESINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEIKIMAS ASMENIMS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

 

21. Jei teisme gauti procesiniai dokumentai turi būti pateikti kitiems proceso dalyviams, atsakingas teismo darbuotojas patikrina, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 75 straipsnio 7 dalimi arba Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2571 straipsnio 3 dalimi, adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir yra aktyvi jo LITEKO VEP paskyra, taip pat patikrina, ar adresatas yra pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Ši nuostata netaikoma administracinių teisės pažeidimų bylose įteikiant procesinius dokumentus Administracinių teisės pažeidimų registro tvarkytojams, kuriems procesiniai dokumentai įteikiami per Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają.

22. Jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

23. Jei adresatas privalo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau jo LITEKO VEP posistemio paskyra nėra aktyvi, teismas registruotu laišku informuoja proceso dalyvį, kad jis privalo aktyvuoti savo LITEKO VEP posistemio paskyrą ir nustato ne trumpesnį nei 7 kalendorinių dienų terminą paskyrai aktyvuoti. Suėjus teismo nustatytam terminui atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į proceso dalyvio LITEKO VEP posistemio paskyrą ir šie procesiniai dokumentai laikomi įteiktais teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Jei teisme gautus procesinius dokumentus reikia įteikti kitiems proceso dalyviams, o adresatas neprivalo gauti procesinių dokumentų elektroninių ryšių priemonėmis ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra nėra aktyvi, gauti procesiniai dokumentai yra išspausdinami, o atsakingas teismo darbuotojas patvirtina jų kopijų tikrumą ir pateikia juos pašto paslaugų teikėjui. Apie procesinių dokumentų išsiuntimą pažymima teismo LITEKO paskyroje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Naudojimosi LITEKO VEP posistemiu sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 6P-95-(1.1) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

______________