LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D- 865

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos deleguotoju (ES) 2017/162 (OL 2017 L 30, p. 6), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1077 (OL 2018 L 194, p. 44), ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

 

 

 

tvirtinu Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Giedrius Surplys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 865

 

ParaMOS PARAIŠkų pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2019 metais GRAFIKAS

 

 

Priemo

nės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

 

 

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2019-08-01

2019-09-30

1.2

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

2019-08-01

2019-09-30

2

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

 

 

2.1

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

2019-02-01

2019-03-29

3

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

 

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2019-01-02

2019-03-29

2019-04-01

2019-06-28

2019-07-01

2019-09-30

2019-10-01

2019-12-31

4

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

 

2019-03-01

2019-04-30

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

2019-06-03

2019-07-31

4.3

Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

 

 

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

2019-05-02

2019-07-31

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

 

2019-05-02

 

2019-06-28

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

4.4.1

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

2019-01-02

2019-02-28

6

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2019-07-01

2019-07-31

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

2019-09-02

2019-10-31

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams

2019-03-01

2019-05-31

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2019-11-04

2019-12-31

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2019-05-02

2019-05-31

7

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

 

 

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 

 

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2019-04-01

2019-05-31

8

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

8.1

Miško veisimas

2019-03-01

2019-04-30

2019-09-02

2019-10-31

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2019-05-02

2019-06-28

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2019-07-01

2019-08-30

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2019-04-01

2019-05-31

9

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

 

 

10

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

 

 

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

 

 

10.10

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

 

 

10.11

„Dirvožemio apsauga“

 

 

10.12

„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

 

11

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

 

 

12

SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*

 

 

12.1

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

12.2

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*

 

 

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

16

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

 

 

 

EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas

2019-03-01

2019-12-31

EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas

2019-11-04

2019-12-31

16.3

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2019-09-02

2019-10-31

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2019-02-25

2019-03-29

17

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2019-03-01

2019-06-28

2019-09-02

2019-12-31

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2019-01-02

2019-12-31

19

LEADER PROGRAMA

 

 

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

 

 

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

 

 

19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2019-02-18

2019-03-18

2019-04-15

2019-05-17

2019-06-03

2019-07-05

2019-09-16

2019-10-18

19.3.2

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2019-04-15

2019-05-17

2019-09-16

2019-10-18

19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2019-02-18

2019-03-18

2019-04-15

2019-05-17

2019-06-03

2019-07-05

2019-09-16

2019-10-18

 

*Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis

_______________________