MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. 1B-392 „DĖL KELEIVIŲ ĮVEŽAMŲ PREKIŲ NEAPMOKESTINIMO IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU IR AKCIZAIS TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 16 D. NUTARIMU NR. 439, 5 PUNKTO NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1B-972

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392 „Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Aprašo 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytos muito ir mokesčių lengvatos taikomos, jei:

3.1. keleivis asmeniniame bagaže gabenamas prekes į Lietuvos Respubliką įveža ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinį mėnesį;

3.2. privačioje transporto priemonėje esantis kuras į Lietuvos Respubliką įvežamas ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinį mėnesį.“;

1.2. pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

6. Muitinės pareigūnas, atlikdamas įvežamų prekių tikrinimą ir nustatęs, kad keleivis asmeniniame bagaže gabenamas prekes įveža į Lietuvos Respubliką 4 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį arba privačioje transporto priemonėje esantis kuras įvežamas į Lietuvos Respubliką 4 ir daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, už įvežamas prekes arba privačioje transporto priemonėje esantį kurą apskaičiuoja muitus ir mokesčius:“;

1.3. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Muitinės pareigūnas, atlikdamas keleivio įvežamų prekių tikrinimą ir nustatęs, kad keleivis per mėnesį vyksta mažiau nei 3 kartus, tačiau jo įvežamos prekės savo pobūdžiu ir kiekiais yra identiškos arba panašios į anksčiau gabentas prekes ir neatitinka bent vieno iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 439 5 punkto reikalavimų, prekes laiko įvežamomis komerciniais tikslais ir jas apmokestina Aprašo 6 punkto nustatyta tvarka.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                               Antanas Šipavičius