VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS VEŽAMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. B1-1144/1B-969

Vilnius

 

Įgyvendindami 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1236 „Dėl asmeniniam vartojimui importuojamų gyvūninių produktų ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolės“ ir atsižvelgdami į 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL 2013 L 178, p. 109), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1219/2014 (OL 2013 L 329, p.23):

1. Tvirtiname pridedamą Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. nekomerciniais tikslais gyvūnus augintinius, nurodytus reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priede, išskyrus paukščius, iš teritorijų ir trečiųjų šalių galima įvežti į Europos Sąjungą per šiuos Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktus:

2.1.1. Kauno oro uosto postą,

2.1.2. Kenos geležinkelio postą,

2.1.3. Kybartų geležinkelio postą,

2.1.4. Kybartų kelio postą,

2.1.5. Lavoriškių kelio postą,

2.1.6. Malkų įlankos jūrų uosto postą,

2.1.7. Medininkų kelio postą,

2.1.8. Molo jūrų uosto postą,

2.1.9. Nidos kelio postą,

2.1.10. Palangos oro uostą,

2.1.11. Panemunės kelio postą,

2.1.12. Pilies jūrų uosto postą,

2.1.13. Raigardo kelio postą,

2.1.14. Ramoniškių (Sudargo) kelio postą,

2.1.15. Šalčininkų kelio postą,

2.1.16. Šiaulių oro uosto postą,

2.1.17. Vilniaus oro uosto postą;

2.2. nekomerciniais tikslais paukščius iš teritorijų ir trečiųjų šalių galima įvežti į Europos Sąjungą per šiuos Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus:

2.2.1. Medininkų pasienio veterinarijos postą,

2.2.2. Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postą,

2.2.3. Kybartų kelio pasienio veterinarijos postą.

3. P a v e d a m e:

3.1. muitinės pareigūnams vadovaujantis Aprašu vykdyti nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių kontrolę šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytuose pasienio kontrolės punktuose;

3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postams (poskyriams) vadovaujantis Aprašu vykdyti nekomerciniais tikslais iš teritorijų ir trečiųjų šalių įvežamų paukščių kontrolę;

3.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui organizuoti nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo mokymus muitinės pareigūnams bei parengti informacinę (vaizdinę) medžiagą muitinės pareigūnams;

3.4. įsakymo kontrolę pagal kompetenciją Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

4. Pripažįstame netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. B1-252/1B-460 „Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių įvežimo iš trečiųjų šalių vietų sąrašo ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktorius Jonas Milius

 

 

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinis direktorius                                                             Antanas Šipavičius

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-1144/1B-969

 

NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS VEŽAMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvūnų augintinių, nurodytų 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 576/2013), I priede, vežamų nekomerciniais tikslais iš teritorijų ir trečiųjų šalių (toliau – trečiosios šalys) į Europos Sąjungą (toliau – ES) per Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktus ar įvežamų iš ES į Lietuvos Respubliką kontrolės tvarką.

2.    Aprašas taikomos nepažeidžiant atitinkamų sertifikavimo taisyklių pagal 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 750/2013 (OL 2013 L 212, p. 1), ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio nuostatų.

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme ir reglamento (ES) Nr. 576/2013 3 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ĮVEŽIMAS  

 

4.    Nekomerciniais tikslais gali būti vežami gyvūnai augintiniai, jeigu laikomasi reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimų.

5.    Į Lietuvos Respubliką iš ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, išvardytų 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL 2013 L 178, p. 109), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1219/2014 (OL 2013 L 329, p.23) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 577/2013), II priede, gali būti vežami jaunesni kaip 12 savaičių nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunkčio reikalavimų, jeigu yra įvykdytos reglamento (ES) Nr. 576/2013 7 straipsnio 2 dalyje ar 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

6.    Į ES valstybes nares (išskyrus Lietuvos Respubliką) iš ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, išvardytų reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priede, vežami jaunesni kaip 12 savaičių nevakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuoti nuo pasiutligės šunys, katės ir šeškai, kurie neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunkčio reikalavimų, turi atitikti reglamento (ES) Nr. 576/2013 11 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Paskirties ES valstybėje narėje taikomi reikalavimai jaunesnių kaip 12 savaičių nevakcinuotų nuo pasiutligės šunų, kačių ir šeškų arba 12–16 savaičių amžiaus vakcinuotų nuo pasiutligės šunų, kačių ir šeškų, kurie neatitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priedo 2 punkto e papunkčio reikalavimų, įvežimui, leidimų išdavimo tvarka ar draudimas įvežti į atitinkamą ES valstybę narę tokius šunis, kates ar šeškus skelbiami ES valstybių narių interneto svetainėse.

7.    Įvežant iš trečiųjų šalių kitus gyvūnus, nei nurodyti reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priede, įvežant iš trečiųjų šalių gyvūnus augintinius kitais tikslais, nei nurodyti reglamente (ES) Nr. 576/2013, arba kitais atvejais, nei nurodyti reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 4 dalyje, įvežamų iš trečiųjų šalių gyvūnų veterinarinis tikrinimas turi būti atliekamas Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postuose, kaip nustatyta Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B1-623 „Dėl gyvūnų, importuojamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo“.

8.    Muitinės pareigūnai, nustatę, kad Aprašo 7 punkte nurodyti gyvūnai vežami ne per Medininkų, Kybartų kelio ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postus, grąžina juos į trečiąją šalį arba gyvūno savininkui ar jo įgaliotam asmeniui sutikus nugaišinti gyvūną informuoja apie šį sprendimą artimiausią Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – teritorinė VMVT).

9.    Pagal reglamento (ES) Nr. 576/2013 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, kariniais ar paieškų ir gelbėjimo tikslais naudojami tarnybiniai šunys gali būti įvežti į Lietuvos Respubliką iš kitų trečiųjų šalių, nei nurodytos reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, per kitus pasienio kontrolės punktus, nei nurodyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo patvirtintas šis Aprašas, 2.1 papunktyje, jei pagal savininko ar jo įgalioto asmens prašymą tokiam įvežimui yra išduotas išankstinis atitinkamos teritorinės VMVT leidimas, kuriame nurodytos įvežimo sąlygos ir vieta, kurioje turi būti atlikta įvežamų šunų valstybinė kontrolė. Šiame Aprašo punkte nurodytas leidimas gali būti išduodamas, jeigu prašyme išduoti leidimą yra išsamiai pagrindžiama įvežimo būtinybė ir prie prašymo pridedami gyvūno augintinio pasas ir / arba veterinarijos sertifikatas, kuriais patvirtinama, kad įvežamas gyvūnas augintinis atitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimus.

 

III skyrius

Nekomerciniais tikslais vežamų GYVŪNŲ AUGINTINIŲ TIKRINIMAS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE

 

10.  Pasienio kontrolės punktuose atliekama visų nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių, kurios nėra nurodytos reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, vežamų šunų, kačių ar šeškų bei pasirinktinai nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalyje, ir iš ES valstybių narių įvežamų šunų, kačių ir šeškų tapatybės ir dokumentų patikra, siekiant nustatyti, ar vežami gyvūnai augintiniai atitinka reglamento (ES) Nr. 576/2013 reikalavimus.

11Medininkų, Kybartų kelio ar Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postų veterinarijos gydytojai atlieka nekomerciniais tikslais į ES iš trečiųjų šalių vežamų paukščių veterinarinius tikrinimus, vadovaudamiesi 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimu 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (OL 2006 L 8, p. 29), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimu 2013/635/ES (OL 2013 L 293, p. 40), o nustatę neatitikimus, surašo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Sprendimą dėl gyvūno (-ų) augintinio (-ių) (Aprašo priedas) (toliau – Sprendimas) kaip numatyta Aprašo 16 punkte.

12.  Nekomerciniais tikslais iš trečiųjų vežamų šunų, kačių ar šeškų patikrinimus vykdantys pareigūnai, patikrinę iš trečiųjų šalių į kitą ES valstybę narę vežamą šunį, katę ar šešką lydintį veterinarijos sertifikatą ir leidę jį vežti į paskirties ES valstybę narę, pažymi atitinkamą veterinarijos sertifikato skiltį.

13.  Nekomerciniais tikslais iš trečiųjų vežamų gyvūnų augintinių patikrinimus vykdantys pareigūnai registruoja informaciją apie šiuos patikrinimus pasienio kontrolės punktuose ir nustatytus neatitikimus bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. teikia mėnesines patikrinimų ataskaitas, nurodydami kiek ir kokios rūšies gyvūnų augintinių buvo patikrinta, iš kokių ir į kokias šalis buvo vežami gyvūnai augintiniai, kokie nustatyti neatitikimai ir kokie buvo priimti sprendimai.

 

IV skyrius

VEIKSMAI, NUSTAČIUS NEATITIKIMŲ

 

14.  Jeigu nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių patikrinimą vykdantis pareigūnas nustato, kad gyvūnas augintinis neatitinka reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytų reikalavimų, informuoja elektroniniu paštu, telefonu arba faksu artimiausią teritorinę VMVT ar pasienio veterinarijos postą, o gyvūną augintinį kartu su savininku ar jo įgaliotu asmeniu palydi į laikinam sulaikymui skirtą patalpą, užtikrindami, kad gyvūnas augintinis neturėtų kontakto su kitais gyvūnais augintiniais, išskyrus atvejus, kai gyvūno augintinio savininkas pageidauja su gyvūnu augintiniu iš karto grįžti į trečiąją šalį ir šiam sprendimui pritaria teritorinės VMVT ar pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas.

15.  Kai gyvūnai augintiniai laikinai izoliuojami pagal Aprašo 14 punktą, gyvūnų savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi užtikrinti gyvūnų gerovės ir sveikatos reikalavimų laikymąsi (pvz., prireikus pasirūpinti pašaru gyvūnui augintiniui).

16.  Teritorinės VMVT ar pasienio veterinarijos posto paskirtas veterinarijos gydytojas, atvykęs į pasienio kontrolės punktą, atlieka pagal Aprašo 14 punktą sulaikyto gyvūno augintinio tikrinimą ir, atsižvelgdamas į gyvūno augintinio savininko ar jo įgalioto asmens nuomonę, surašo Sprendimą. Sprendime nurodomi nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir nurodymas:

16.1. grąžinti gyvūną augintinį į trečiąją šalį; arba

16.2. karantinuoti gyvūną augintinį paskirties vietoje Lietuvos Respublikoje gyvūno augintinio savininko deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, įpareigojant gyvūno augintinio savininką laikytis nustatytų karantino sąlygų; karantino laikotarpiu gyvūnas augintinis turi būti prižiūrimas veterinarijos gydytojo, kol atitiks sveikatos reikalavimus; arba

16.3. karantinuoti gyvūną augintinį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) interneto svetainėje nurodytose gyvūnų augintinių karantino vietose, kol atitiks sveikatos reikalavimus; arba

16.4. nugaišinti gyvūną augintinį (išimtiniais atvejais), jeigu jo grąžinimas į trečiąją šalį arba karantinavimas negali būti taikomas.

17.  Jeigu nurodoma gyvūną augintinį karantinuoti pagal Aprašo 16.2 ar 16. 3 papunkčius, karantinavimo sąlygų laikymąsi gali prižiūrėti valstybinis veterinarijos gydytojas ar veterinarijos gydytojai, kurie yra įtraukti į VMVT tvarkomą Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą. Sprendimą dėl karantinavimo pabaigos priima teritorinės VMVT valstybinis veterinarijos gydytojas, patikrinęs, ar buvo tinkamai vykdytos visos karantino sąlygos. Tuo atveju, jei gyvūno karantinavimo laikotarpiu jis nugaišinamas, gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotasis asmuo turi pateikti teritorinei VMVT gyvūną augintinį nugaišinusio veterinarijos gydytojo raštišką patvirtinimą.

18.  Jeigu nurodoma gyvūną augintinį nugaišinti pagal Aprašo 16.4 papunktį, gyvūną augintinį nugaišinti gali tik veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas). 

19.  Jeigu gyvūnas augintinis vežamas į kitą ES valstybę narę, gali būti leidžiama jį vežti į paskirties ES valstybę narę su sąlyga karantinuoti joje, jeigu gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo pateikia paskirties ES valstybės narės kompetentingos institucijos raštišką sutikimą dėl tokių įvežimo sąlygų.

 

V skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.  Vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 576/2013 32 straipsnio 1 dalimi, išimties tvarka teritorinė VMVT pagal gyvūno augintinio savininko ar jo įgalioto asmens išankstinį prašymą gali suteikti leidimą į Lietuvos Respubliką įvežti gyvūnus augintinius nesilaikant reglamento (ES) Nr. 576/2013 6, 9, 10, 14 straipsniuose nustatytų sąlygų, jeigu  gyvūnai augintiniai teritorinės VMVT nustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, bus karantinuojami teritorinės VMVT nurodytoje vietoje, laikantis teritorinės VMVT nurodymų ir jai kontroliuojant.

21.  Į kitą ES valstybę narę tranzitu per Lietuvos Respubliką nesilaikant reglamento (ES) Nr. 576/2013 6, 9, 10, 14 straipsniuose nustatytų sąlygų gali būti vežami gyvūnai augintiniai, jeigu yra pateikiamas kitos ES valstybės narės, kuri yra paskirties vieta, kompetentingos tarnybos išduotas leidimas, suderintas su VMVT.

22.  Jei gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo sąmoningai padaro gyvūną augintinį bepriežiūrį (išskyrus atvejus, kai gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekdamas pagal Aprašo 15 punktą užtikrinti gyvūnų gerovės ir sveikatos reikalavimų laikymąsi, raštu suderinęs su gyvūno augintinio tikrinimą atlikusiu pareigūnu, laikinai, bet ne ilgiau kaip 4 val., palieka gyvūną laikino sulaikymo patalpose pasienio kontrolės punkte), teritorinės VMVT ar pasienio veterinarijos posto paskirtas veterinarijos gydytojas nusprendžia gyvūną augintinį karantinuoti, kaip nustatyta Aprašo 16.3 papunktyje, arba nugaišinti ir organizuoja sprendimo įgyvendinimą. Informacija apie sąmoningą gyvūno augintinio padarymą bepriežiūriu perduodama šalies, kurios pilietis ar gyventojas yra asmuo, kompetentingai institucijai arba Lietuvos Respublikos policijai, jei gyvūno augintinio savininkas ar jo įgaliotasis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ar gyventojas.

23.  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikia Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąrašą teritorinių VMVT ir pasienio veterinarijos postų, kurie vykdys Aprašo 16 punkte nurodytas funkcijas.

24.  Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos taisės aktų nustatyta tvarka.

25.  Teritorinių VMVT, pasienio veterinarijos postų ir muitinės pareigūnų sprendimai ar veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________

 


 

Nekomerciniais tikslais

vežamų gyvūnų augintinių

tikrinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS / STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE

_________________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas / name of the territorial unit)

 

SPRENDIMAS

DĖL GYVŪNO (-Ų) AUGINTINIO (-IŲ) / Decision on (a) pet animal(S)

 

________________ Nr. / No ______________

(Data / Date)

____________________

(Vieta / Place)

 

Duomenys apie gyvūną augintinį / Details of a pet animal:

Gyvūno (-ų) augintinio (-ų) rūšis / Species of the pet(S)

Gyvūno (- ų) augintinio (- ių) savininko duomenys / Details of the pet owner

Gyvūno (-ų) augintinio (-ių) kilmės šalies ISO kodas / ISO code of the country of origin of the pet(s)

Atvykimo šalies ISO kodas / ISO code of the country of arrival

Paskirties šalies ISO kodas/ ISO code of the country of destination

Identifikavimo dokumentas (pasas ar / ir veterinarijos sertifikatas) ir jo Nr. / The identification document (passport and/or veterinary certificate) and its No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikęs aukščiau nurodyto (-ų) gyvūno (-ų) augintinio (-ių) patikrinimą, nustačiau, kad / I have checked the above-mentioned pet(s) and found that

________________________________________________________________________________

(nurodyti, kokių teisės aktų reikalavimų straipsnių, jų dalių ar punktų neatitinka gyvūnas augintinis / indicate the legal acts, their paragraphs and subparagraphs or points, which are not met by the pet)

________________________________________________________________________________

 

 

Atsižvelgdamas į nustatytus neatitikimus ir į gyvūno (-ų) augintinio (-ių) savininko ar jo įgalioto asmens nuomonę, nusprendžiu aukščiau nurodytą gyvūną (-us) augintinį (-ius) / Having considered the irregularities revealed and the opinion of the owner of the pet(s) or a person authorised by him, I hereby decide

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti sprendimą ir jo įvykdymo sąlygas / indicate the decision and its enforcement conditions)

________________________________________________________________________________

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka / The decision may be appealed in accordance with the procedure established by law of the Republic of Lithuania.

 

_______________________ _______________                                       _____________________

(Sprendimą priėmusio asmens pareigos /                                        (parašas / signature) (vardas, pavardė / name)

Position of the officer who issued the decision)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau / I have read the decision and received a copy thereof

 

 

______________________________

 

Gyvūno (-ų) augintinio (-ių) savininkas ar jo įgaliotas asmuo  / Owner of the pet or a person authorised by him

 

____________________

 

(parašas / signature)

____________________________________

 

(vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis) / name (in capital letters)