LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. 1R-73

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir 8 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir laikymo tvarkos aprašą;

1.2. Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino programą;

1.3. Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisijos darbo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras,

laikinai einantis teisingumo ministro pareigas                                                            Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-73

 

patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino ORGANIZAVIMO IR LAIKYMO tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą (toliau – egzaminas) norinčių laikyti asmenų dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui, egzamino organizavimo ir laikymo tvarką.

2. Egzaminą vykdo Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisija (toliau – Komisija). Komisiją techniškai aptarnauja Valstybinis patentų biuras.

3. Egzaminą gali laikyti asmenys, pripažinti atitinkančiais Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo 5 straipsnio 1–3 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

4. Egzaminą norintis laikyti asmuo Valstybiniam patentų biurui turi pateikti prašymą laikyti egzaminą. Prašyme jis turi patvirtinti, kad atitinka Patentinių patikėtinių įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

5. Kartu su prašymu laikyti egzaminą turi būti pateikti šie dokumentai:

5.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

5.2. bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį arba kompetentingos institucijos pripažintą kaip jam lygiavertį išsilavinimą fizinių, biomedicinos, technologijos ar socialinių mokslų srityse patvirtinantys dokumentai (diplomai);

5.3. dokumentai, įrodantys ne mažesnį kaip dvejų metų praktinio darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

5.4. gyvenimo aprašymas.

6. Kartu su Aprašo 5 punkte nurodytais dokumentais egzaminą norintis laikyti asmuo gali pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius jo kvalifikaciją, nepriekaištingą reputaciją ir patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

7. Jei egzaminą norintis laikyti asmuo Aprašo 4–6 punktuose nurodytus dokumentus Valstybiniam patentų biurui teikia asmeniškai, Valstybinis patentų biuras patvirtina dokumentų, kurie nėra tiesiogiai skirti Valstybiniam patentų biurui, kopijas ir grąžina dokumentus juos pateikusiam asmeniui dokumentų priėmimo metu. Pateiktų dokumentų kopijos paliekamos Valstybiniame patentų biure.

8. Jei egzaminą norintis laikyti asmuo dokumentus Valstybiniam patentų biurui siunčia paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, jis prideda Aprašo 4–6 punktuose nurodytų dokumentų kopijas. Jeigu pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos), egzaminą norintis laikyti asmuo privalo pateikti dokumentų originalus iki egzamino pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis gautomis dokumentų kopijomis, kurios nėra patvirtintos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos), iki egzamino pradžios ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Nepateikus dokumentų originalų ar nustačius, kad dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, atsisakoma leisti laikyti egzaminą.

9. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodytus atvejus. Jeigu teisės aktai nenustato kitaip, dokumentai pateikiami išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu.

10. Valstybinis patentų biuras, gavęs Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paprašo duomenų iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro dėl egzaminą norinčio laikyti asmens atitikties Patentinių patikėtinių įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytiems reikalavimams. Valstybinis patentų biuras, gavęs duomenis iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Komisijai.

11. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo priima sprendimą dėl egzaminą norinčio laikyti asmens atitikties Patentinių patikėtinių įstatymo 5 straipsnio 1–3 punktuose nustatytiems reikalavimams ir priima sprendimą leisti laikyti egzaminą arba neleisti laikyti egzamino. Asmuo apie Komisijos priimtą sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

12. Valstybinis patentų biuras, nustatęs, kad pateikti ne visi Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai arba jie neatitinka Aprašo reikalavimų, nustato vieno mėnesio terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, laikoma, kad prašymas nepateiktas ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

 

III SKYRIUS

EGZAMINO ORGANIZAVIMAS IR LAIKYMAS

 

13. Komisijai priėmus sprendimą leisti asmeniui laikyti egzaminą ir asmeniui sumokėjus už egzamino laikymą nustatytą rinkliavą bei pateikus mokėjimo duomenis Valstybiniam patentų biurui, Valstybinis patentų biuras informuoja Komisijos narius apie egzamino datą ir vietą. Egzaminas paprastai organizuojamas du kartus per metus (pavasarį ir rudenį), išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, kuriems leista laikyti egzaminą.

14. Egzamino metu tikrinamos asmens žinios pramoninės nuosavybės, intelektinės nuosavybės, civilinės teisės ir civilinio proceso teisės srityse bei profesinės etikos žinios. Egzamino metu taip pat tikrinamas sugebėjimas taikyti praktines žinias, įgytas rengiant patento, prekių ženklo, dizaino, puslaidininkių gaminių topografijos paraiškas ir vykdant kitas pramoninės nuosavybės apsaugos procedūras.

15. Egzaminas vykdomas, jei nurodytu egzamino laikymo metu į jį atvyksta bent vienas asmuo, kuriam leista laikyti egzaminą.

16. Dėl svarbių priežasčių į egzaminą negalintis atvykti asmuo iki egzamino pradžios apie tai raštu turi pranešti Valstybiniam patentų biurui ir pateikti duomenis, pateisinančius neatvykimo priežastis. Komisija, pripažinusi asmens neatvykimo priežastis svarbiomis, leidžia šiam asmeniui egzaminą laikyti kitu laiku. Jeigu neatvykimo priežastys nepripažįstamos svarbiomis arba asmuo į egzaminą neatvyksta ir nenurodo neatvykimo priežasčių, pakartotinai laikyti egzaminą asmuo gali tik tada, kai jis organizuojamas kitą kartą.

17. Asmuo, kuriam leista laikyti egzaminą, atvykęs į egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti Komisijos sekretoriui.

18. Egzamino metu egzamino patalpoje negali būti kitų asmenų, išskyrus egzaminą laikančius asmenis, Komisijos narius ir Komisijos sekretorių.

19. Egzaminas pradedamas Valstybinio patentų biuro pranešime apie egzamino vietą ir laiką nurodytu laiku. Į egzaminą pavėlavusiems asmenims Komisijos pirmininko sprendimu gali būti neleidžiama laikyti egzamino. Šiuo klausimu Komisijos pirmininkas priima sprendimą, kuris pažymimas egzamino protokole. Jeigu pavėlavusiems asmenims leidžiama laikyti egzaminą, jiems papildomai laiko nesuteikiama.

20. Egzaminas pradedamas Komisijos pirmininkui paskelbiant Komisijos sudėtį ir trumpai paaiškinant egzamino tvarką.

21. Egzaminas susideda iš dviejų dalių – trijų teorinių klausimų ir trijų praktinių užduočių. Egzaminų teorinius klausimus ir praktines užduotis rengia, egzamino bilietų skaičių nustato Valstybinis patentų biuras. Egzaminą laikantys asmenys atsitiktine tvarka ištraukia egzamino bilietus, kuriuose nurodyti teoriniai klausimai ir praktinės užduotys. Egzamino bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą.

22. Egzaminas laikomas savarankiškai.

23. Egzamino metu draudžiama:

23.1. naudotis ar bandyti naudotis literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis;

23.2. kalbėtis ar kitaip bendrauti su kitais egzaminą laikančiais asmenimis, jiems trukdyti;

23.3. išsinešti iš egzamino patalpos egzamino užduotis ar atsakymus.

24. Egzaminą laikantis asmuo, nesilaikantis egzamino tvarkos, Komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš egzamino ir apie tai nurodoma egzamino protokole.

25. Egzamino metu iki atsakytų teorinių klausimų ir išspręstų praktinių užduočių pristatymo Komisijai žodžiu su egzaminą laikančiais asmenimis gali bendrauti tik Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius ir tik egzamino procedūros klausimais.

26. Egzaminas laikomas valstybine kalba. Teorinių klausimų ir praktinių užduočių atsakymai turi būti surašyti įskaitomai, aiškiai.

27. Teoriniams klausimams atsakyti raštu skiriamos 45 minutės. Egzaminą laikančiam asmeniui atsakius į teorinius klausimus arba pasibaigus teoriniams klausimams atsakyti skirtam laikui, egzaminą laikantiems asmenims išdalijamos praktinės užduotys, kurioms spręsti skiriama viena valanda. Egzaminą laikantiems asmenims atlikus egzamino užduotis arba pasibaigus nustatytam laikui, Komisijos sekretorius surenka egzamino bilietus ir atsakymų lapus.

28. Pasibaigus Aprašo 26 punkte nurodytoms egzamino dalims, atsakyti teoriniai klausimai pristatomi Komisijai žodžiu. Komisijos nariai gali prašyti pristatyti atsakymus į visas ar į kai kurias praktines užduotis, užduoti tikslinamuosius su bilieto užduotimis susijusius klausimus.

29. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei galutinis egzamino įvertinimas yra ne mažiau nei šeši balai dešimties balų vertinimo sistemoje, tačiau egzaminas laikomas neišlaikytu, jeigu bent vienos iš užduočių bendras įvertinimas (visų Komisijos narių individualių įvertinimo balų vidurkis) yra mažesnis nei keturi balai dešimties balų vertinimo sistemoje. Asmuo, atsisakęs laikyti egzaminą, laikomas egzamino neišlaikiusiu.

30. Atsakymai į egzamino užduotis įvertinami egzamino dieną Komisijos posėdyje, nedalyvaujant egzaminą laikiusiems asmenims. Atsakymus į egzamino užduotis nuo vieno iki dešimt balų vertina kiekvienas Komisijos narys individualiai ir užpildo individualaus vertinimo lentelę (1 priedas). Išspręstos ir įvertintos egzamino užduotys, individualios vertinimo lentelės pridedamos prie egzamino protokolo.

31. Kiekvienos užduoties galutinis įvertinimas apskaičiuojamas išvedant visų Komisijos narių individualių įvertinimų vidurkį ir padauginant jį iš kiekvienai užduočiai nustatyto svertinio koeficiento, gautą rezultatą suapvalinant iki šimtųjų balo dalių. Galutinis egzamino įvertinimas apskaičiuojamas sudedant visų užduočių galutinį įvertinimą ir suapvalinant jį iki sveikojo skaičiaus.

32. Komisijos sprendimas dėl egzamino rezultatų (2 priedas) pridedamas prie egzamino protokolo. Komisijos sprendimas dėl egzamino rezultatų egzaminą laikiusiam asmeniui išsiunčiamas registruotu paštu.

33. Egzamino perlaikymo skaičius neribojamas.

34. Egzamino eigą Komisijos sekretorius protokoluoja egzamino protokole, kuriame nurodomi egzamine dalyvaujantys Komisijos nariai, egzaminą laikantys asmenys ir kiti su egzaminu susiję klausimai. Egzamino protokolą pasirašo egzamine dalyvavę Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius.

35. Egzaminą laikęs asmuo turi teisę susipažinti su egzamino protokolu ir savo egzamino individualaus vertinimo lentelėmis.

36. Egzamino eigai fiksuoti gali būti naudojamas garso įrašas, kuris pridedamas prie egzamino protokolo.

 

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

38. Egzamino organizavimo, vykdymo ir kita su egzaminu susijusi medžiaga saugoma Valstybiniame patentų biure Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

__________________________

 

Patentinių patikėtinių kvalifikacinio

egzamino organizavimo

ir laikymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO KOMISIJOS

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO

INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

20   m.                     d. Nr.

Vilnius

 

Egzaminą laikančio asmens vardas ir pavardė:

 

 

Teorinės užduotys

Praktinės užduotys

 

Pirmoji užduotis

Antroji užduotis

Trečioji užduotis

Pirmoji užduotis

Antroji užduotis

Trečioji užduotis

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys                             (parašas)                      _______________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

Patentinių patikėtinių kvalifikacinio

egzamino organizavimo

ir laikymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO KOMISIJOS

SPRENDIMAS

DĖL PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ

 

20   m.                       d. Nr.

Vilnius

 

Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisija (toliau – Komisija) priėmė sprendimą patvirtinti šiuos patentinio patikėtinio egzamino, vykusio 20 m. d., rezultatus:

 

Egzaminą laikančio asmens vardas ir pavardė:

 

 

Teorinės užduotys

Praktinės užduotys

 

Pirmoji užduotis

Antroji užduotis

Trečioji užduotis

Pirmoji užduotis

Antroji užduotis

Trečioji užduotis

 

Bendras įvertinimas (Komisijos narių balų vidurkis)

 

 

 

 

 

 

Koeficientas

0,15

0,15

0,15

0,25

0,2

0,1

Galutinis įvertinimas

 

 

 

 

 

 

Bendras egzamino rezultatas (nurodomi balai ir išlaikė ar neišlaikė)

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                   (parašas)                      _______________________

(vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius                    (parašas)                      _______________________

(vardas, pavardė)

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-73

 

PATENTINIO PATIKĖTINIO EGZAMINO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

I TEMA – INTELEKTINĖ IR PRAMONINĖ NUOSAVYBĖ

 

1. Intelektinės nuosavybės teisės sąvoka. Intelektinės nuosavybės teisės apsaugos objektai. Pramoninės nuosavybės teisės sąvoka. Civilinės teisės, intelektinės nuosavybės teisės ir pramoninės nuosavybės teisės tarpusavio santykis. Pramoninės nuosavybės teisės apsaugos objektai, jų tarpusavio atribojimas.

2. Institucijos, atsakingos už intelektinės nuosavybės objektų apsaugą Lietuvos Respublikoje. Tarptautinis bendradarbiavimas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro uždaviniai, funkcijos, struktūra.

3. Tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai intelektinės ir pramoninės nuosavybės objektų apsaugos srityje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

II TEMA – PATENTINIAI PATIKĖTINIAI

 

4. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio veiklą. Patentinio patikėtinio funkcijos, teisės ir pareigos, veiklos apribojimai. Patentinių patikėtinių civilinė ir drausminė atsakomybė. Patentinio patikėtinio veiklos sustabdymas, atnaujinimas, nutraukimas. Kliento ir patikėtinio santykiai, profesinės paslapties apsauga. Patentinių patikėtinių savivalda. Patentinių patikėtinių veiklos principai. Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodeksas.

5. Profesionalus atstovas Europos patentų tarnyboje. Tapimo profesionaliu atstovu Europos patentų tarnyboje tvarka. Profesionalus atstovas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje. Tapimo profesionaliu atstovu Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje tvarka. Atstovavimas Eurazijos patentų organizacijoje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

III TEMA – PATENTAI

 

6. Teisės aktai, reglamentuojantys išradimų teisinę apsaugą. Apsaugos nacionalinio režimo ir teritorialumo principas. Pareikštinė patentų išdavimo tvarka. Tikrinamoji patentų išdavimo tvarka. Objektai, kurie nelaikomi išradimais. Išradimų patentabilumo kriterijai. Naujumo rūšys. Naujumo lengvatos. Technikos lygio nustatymo ypatumai. Nacionalinių patentų paraiškų paieškų Europos patentų tarnyboje tvarka. Tarnybiniai išradimai ir jų apsauga. Teisė į patentą. Prioriteto teisė. Patento paraiškos padavimo Valstybiniame patentų biure tvarka. Patento paraiškos dokumentai ir reikalavimai jiems. Išradimo aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Išradimų klasifikavimas. Formali paraiškos ekspertizė. Pareikšto išradimo ekspertizė, įregistravimas ir paskelbimas. Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus kompetencija patentų srityje. Apeliacijų padavimo ir nagrinėjimo tvarka. Pakeitimų ir pataisymų paraiškoje ir registre įrašymo tvarka. Terminų pratęsimo ir teisių atkūrimo tvarka. Teisės į patentą įkeitimas ir areštas. Patentų išdavimo tvarka. Patento galiojimo terminas. Papildomos apsaugos liudijimas, jo gavimo tvarka. Patento savininko teisės. Patento savininko teisių pasibaigimas. Laikinoji teisinė išradimų apsauga. Patento savininko teisių apribojimas. Pirmalaikio naudojimo teisė. Patento pažeidimas. Patento savininko teisių gynimo būdai. Patento panaikinimas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Mokesčiai už veiksmus, susijusius su patentų registravimu, jų mokėjimo tvarka. Pelno mokesčio lengvata, taikoma iš patentų ar papildomos apsaugos liudijimų gaunamam pelnui. Valstybės pagalba kompensuojant patentavimo išlaidas. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už patento savininko teisių pažeidimą. Su patentais ir papildomos apsaugos liudijimais susijusios išlygos Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.

7. Europos patentų konvencija. Europos patento sąvoka. Išplėstas Europos patentas. Europos patento paraiškos padavimo tvarka. Europos patentų paraiškų galiojimas Lietuvoje. Europos patentų galiojimo tvarka Lietuvoje. Europos patento savininko teisės. Europos patento paraiškos pakeitimas nacionaline paraiška. Apeliacijos ir protestai. Dvigubos išradimų apsaugos uždraudimas. Europos patento kalbų režimas.

8. Tarptautinės patento paraiškos sąvoka. Tarptautinę paraišką reglamentuojantys nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai. Tarptautinė patento paraiška, kai Valstybinis patentų biuras yra gaunančioji patentų tarnyba. Tarptautinė paieška. Tarptautinės paieškos ataskaita. Tarptautinė publikacija ir jos pasekmės. Kopija, vertimas ir mokestis nurodytoms tarnyboms. Tarptautinė preliminari ekspertizė. Perėjimo į nacionalinį lygį taisyklės ir terminai. Euro-PCT paraiška.

9. Bendro galiojimo Europos patento sąvoka, jo gavimo tvarka ir suteikiamų teisių apimtis. Suteikiamų teisių išimtys. Bendro galiojimo Europos patento vertimų tvarka.

10. Eurazijos patento sąvoka.

11. Lietuvos Respublikos teismų ir Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus praktika patentų srityje.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

IV TEMA – DIZAINAS

 

12. Teisės aktai, reglamentuojantys dizaino teisinę apsaugą. Dizaino sąvoka. Gaminio sąvoka. Sudėtinio gaminio sąvoka. Dizaino individualios savybės ir naujumas. Prioriteto teisė. Paraiškos padavimas Valstybiniame patentų biure. Paraiškos dokumentai ir reikalavimai jiems. Dizaino klasifikavimas. Dizaino paraiškos atšaukimas ir išskyrimas. Dizaino ekspertizė, registravimas ir skelbimas. Dizaino publikacijos atidėjimas ir pagreitinimas. Tarnybinis dizainas. Apeliacijų, protestų padavimo ir nagrinėjimo tvarka. Terminai. Dizaino galiojimo terminas ir jo pratęsimo tvarka. Dizaino savininko teisės. Dizaino savininko teisių apribojimas. Dizaino savininko teisių pasibaigimas. Teisių pažeidimas ir jų gynimo tvarka. Teisės į dizainą įkeitimas ir areštas. Dizaino santykis su autorių teisėmis bei prekių ženklais. Mokesčiai už veiksmus, susijusius su dizaino registravimu, jų mokėjimo tvarka.

13. Tarptautinė dizaino registracijos sistema pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą. Tarptautinės paraiškos pateikimo tvarka. Prioritetas. Tarptautinė registracija, registracijos data, registracijos paskelbimas. Specialūs dizaino vienodumo reikalavimai. Tarptautinės registracijos galia. Registracijos paskelbimas negaliojančia. Pakeitimų ir kitų su tarptautine registracija susijusių duomenų registravimas. Tarptautinės registracijos pradinis galiojimo terminas, jos pratęsimas ir apsaugos trukmė.

14. Bendrijos dizainas. Apsaugos reikalavimai. Individualios savybės. Atskleidimas. Apsaugos apimtis. Neregistruotas Bendrijos dizainas. Sudėtinė paraiška. Registruotas Bendrijos dizainas. Apsaugos terminas. Bendrijos dizaino suteikiamos teisės ir jų apribojimai. Pirmalaikio naudojimo teisės. Negaliojimo pagrindai. Bendrijos dizainai kaip nacionalinio dizaino teisės. Paraiškos reikalavimai. Registravimo tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

V TEMA – PREKIŲ ŽENKLAI

 

15. Teisės aktai, reglamentuojantys prekių ženklų teisinę apsaugą. Prekių ženklo sąvoka. Ženklų rūšys. Netradiciniai žymenys ir jų apsauga. Reikalavimai ženklui. Prioriteto teisė. Paraiškos padavimo Valstybiniame patentų biure tvarka. Ženklo paraiškos dokumentai ir reikalavimai jiems. Prekių ir paslaugų klasifikavimas. Pareikšto ženklo ekspertizė, įregistravimas ir paskelbimas. Apeliacijų, protestų padavimo ir nagrinėjimo tvarka. Registracijos liudijimo išdavimas. Pakeitimų ir pataisymų paraiškoje ir registre įrašymo tvarka. Terminai. Registruoto ženklo galiojimo terminas ir jo pratęsimo tvarka. Plačiai žinomo ženklo sąvoka ir teisinė apsauga. Ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai ir tvarka. Reputaciją turinčio prekių ženklo sąvoka ir teisinė apsauga. Ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia ir panaikinimas. Ženklo savininko teisės ir jų gynimo būdai. Ženklo komercinio naudojimo sąvoka. Ženklo savininko teisių pasibaigimas. Ženklo naudojimo sąvoka. Teisės į ženklą įkeitimas ar areštas. Mokesčiai už veiksmus, susijusius su prekių ženklų registravimu, jų mokėjimo tvarka.

16. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už prekių ženklo savininko teisių pažeidimą. Muitinės veiksmai prekių ženklų apsaugos srityje. Su prekių ženklais susijusios išlygos Lietuvai stojant į Europos Sąjungą.

17. Tarptautinė ženklų registracija pagal 1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą. 1989 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo ir 1967 m. Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos tarpusavio santykis. Tarptautinės paraiškos padavimas pagal Madrido protokolą. Tarptautinės registracijos galiojimas. Apeliacijų, protestų dėl tarptautinio ženklo padavimo ir nagrinėjimo tvarka. Vėlesnis tarptautinės registracijos teritorinis išplėtimas. Tarptautinės registracijos pakeitimas nacionaline paraiška. Nacionalinės registracijos pakeitimas tarptautine registracija. Tarptautinės registracijos priklausomumas nuo nacionalinės registracijos.

18. Europos Sąjungos prekių ženklas. Reikalavimai Europos Sąjungos prekių ženklui. Paraiška Europos Sąjungos prekių ženklui. Paraiškos padavimas, Europos Sąjungos prekių ženklo registravimo procedūra. Paraiškos ekspertizė. Paieška. Trečiųjų šalių pastabos. Protestai. Paraiškos atšaukimas, apribojimas ir pakeitimas. Registracijos galiojimo trukmė, jos pratęsimas ar pakeitimas. Europos Sąjungos prekių ženklų suteikiamos teisės. Suteikiamų teisių pasibaigimas. Nacionalinių įstatymų taikymas pažeidimų atvejais. Teisinės apsaugos atsisakymas. Europos Sąjungos prekių ženklo panaikinimo pagrindai. Europos Sąjungos prekių ženklo panaikinimo ir negaliojimo pasekmės. Apeliacijų procedūra. Ginčai dėl Europos Sąjungos prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo. Kiti ginčai dėl Europos Sąjungos prekių ženklų. Su Europos Sąjungos prekių ženklais susijusių teisminių ginčų teismingumas. Nacionalinių įstatymų taikymas siekiant uždrausti naudoti Europos Sąjungos prekių ženklus. Pavertimas paraiška nacionaliniam prekių ženklui.

19. Lietuvos Respublikos teismų praktika ir Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus praktika prekių ženklų srityje.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VI TEMA – PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJOS

 

20. Puslaidininkinių gaminių topografijos sąvoka. Puslaidininkinių gaminių topografijų registravimas. Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos Lietuvoje pagrindiniai bruožai.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

VII TEMA – GEOGRAFINĖS IR KILMĖS VIETOS NUORODOS. AUGALŲ VEISLIŲ TEISINĖ APSAUGA. INTERNETO VARDAI (DOMENAI). JURIDINIŲ ASMENŲ PAVADINIMAI

 

21. Geografinių ir kilmės nuorodų sąvoka. Geografinių ir kilmės nuorodų teisinė apsauga tarptautiniu mastu, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.

22. Augalų veislių teisinė apsauga. Augalų veislių teisinės apsaugos šaltiniai. Augalų veislės ir patento tarpusavio santykis.

23. Interneto vardų (domenų) teisinė apsauga. Interneto vardų (domenų) santykis su prekių ženklais.

24. Juridinio asmens pavadinimo teisinė apsauga. Juridinio asmens pavadinimo santykis su prekių ženklais.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VIII TEMA – KONKURENCIJOS TEISĖ. KOMERCINĖ PASLAPTIS

 

25. Konkurencijos teisės pagrindiniai principai. Konkurenciją ribojantys veiksmai ir jų santykis su pramoninės nuosavybės objektais. Nesąžininga konkurencija, jos santykis su kitais pramoninės nuosavybės objektais. Pramoninės nuosavybės objektų savininkų teisių gynimas nuo nesąžiningos konkurencijos.

26. Komercinės paslapties sąvoka. Komercinių paslapčių savininkų teisių gynimo būdai.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

IX TEMA – PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS INFORMACIJA

 

27. Tarptautinė (Strasbūro) patentų klasifikacija. Tarptautinė (Lokarno) pramoninio dizaino klasifikacija. Tarptautinė (Nicos) prekių ir paslaugų klasifikacija. Tarptautinė (Vienos) ženklų vaizdinių elementų klasifikacija.

28. INID kodai, naudojami patentų, dizaino ir prekių ženklų bibliografiniams duomenims žymėti.

29. Valstybinio patentų biuro, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos, Europos patentų tarnybos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos duomenų bazės.

30. Pramoninės nuosavybės informacijos centrai (PATLIB) Lietuvoje.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

X TEMA – PATENTINIAI TYRIMAI

 

31. Patentinių tyrimų rūšys ir būdai. Technikos lygio, patentinio grynumo, naujų technologijų tendencijų nustatymo tyrimai.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

XI TEMA – PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS NAUDOJIMAS IR APSKAITA

 

32. Teisės į patentą, prekių ženklą, dizainą perdavimo ir licencijavimo ypatumai. Licencinių sutarčių rūšys, forma, registravimo tvarka. Priverstinės licencijos, rūšys, gavimo tvarka. Vieša licencija. Licencinės sutarties šalių teisės ir pareigos. Franšizės sutartis.

33. Pramoninės nuosavybės objekto vertės nustatymas.

 

II SKYRIUS

CIVILINĖ TEISĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

XII TEMA – NUOSAVYBĖS TEISĖ

 

34. Nuosavybės teisės reglamentavimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Nuosavybės formos ir rūšys Lietuvos Respublikoje. Nuosavybės gynimas. Intelektinės ir materialinės nuosavybės tarpusavio santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltiniai, susiję su intelektinės nuosavybės apsauga.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

XIII TEMA – SANDORIAI

 

35. Sandorių sąvoka ir rūšys civilinėje teisėje. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Sutarties sąvoka ir sudarymo tvarka. Sutarčių galia ir forma. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Sutarčių pabaiga.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

XIV TEMA – ATSTOVAVIMAS

 

36. Sandorių sudarymas per atstovus. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. Atstovo teisių sudarinėti sandorius apribojimas. Sandorio, sudaryto kito asmens vardu neturint teisės arba viršijant suteiktas teises, pasekmės. Atstovavimo ypatybės registruojant pramoninės nuosavybės objektus. Įgaliojimo sąvoka. Įgaliojimo forma ir turinys. Juridinio asmens įgaliojimas. Įgaliojimo terminas. Perįgaliojimas. Teisė panaikinti įgaliojimą bei perįgaliojimą ir teisė jų atsisakyti. Įgaliojimo pasibaigimas. Įgaliotojo pareiga pranešti apie įgaliojimo pasibaigimą. Prokūra. Įgaliojimo ypatybės registruojant pramoninės nuosavybės objektus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

XV TEMA – TERMINAI. IEŠKINIO SENATIS

 

37. Termino apibrėžimas. Termino eigos pradžia. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pasibaigimas. Savaitėmis skaičiuojamo termino pasibaigimas. Ne darbo dieną sueinančio termino pasibaigimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Terminai pramoninės nuosavybės teisėje.

38. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino eigos sustabdymas ir nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos pasekmės. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

XVI TEMA – PAVELDĖJIMO TEISĖ

 

39. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas, atsiradimo laikas ir vieta. Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Asmenys, neturintys teisės paveldėti. Fizinio asmens teisė palikti testamentu savo turtą savo nuožiūra. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė. Palikimo priėmimo būdai. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo terminas. Pramoninės nuosavybės objektų paveldėjimas. Nepaveldimos teisės.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

XVII TEMA – AUTORIŲ TEISĖ

 

40. Autorių teisės objektai. Autorių teisės subjektai. Autoriaus neturtinės ir turtinės teisės. Turtinių teisių apribojimai. Neturtinių ir turtinių teisių gynimas. Autorinė sutartis. Autoriaus teisių įgyvendinimas. Autorių teisės sąveika su pramoninės nuosavybės objektų apsauga.

 

III SKYRIUS

CIVILINIO PROCESO TEISĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

XVIII TEMA – CIVILINIS PROCESAS

 

41. Civilinis procesas ir kitos teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo procedūros. Civilinio proceso teisenos ir stadijos. Su intelektinės nuosavybės apsauga susiję ginčai, kurie gali būti sprendžiami arbitražo tvarka. Tarptautinio civilinio proceso šaltiniai, susiję su intelektinės nuosavybės apsauga.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

XIX TEMA – ŠALYS IR TRETIEJI ASMENYS CIVILINIAME PROCESE. ATSTOVAVIMAS

 

42. Dalyvaujantys byloje asmenys. Kiti proceso dalyviai. Šalių samprata. Šalių skirtumas nuo kitų proceso dalyvių. Šalių procesinės teisės ir pareigos.

43. Trečiųjų asmenų samprata, jų procesinės teisės ir pareigos. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų.

44. Atstovavimo teisme sąvoka. Atstovavimo pagrindai ir rūšys. Atstovo įgaliojimai (įforminimas, jo teisių apimtis). Asmenys, neturintys teisės būti atstovais teisme.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

XX TEMA – PROCESINIAI TERMINAI

 

45. Procesinių terminų samprata ir jų skaičiavimo taisyklės. Procesinių terminų atnaujinimas, pratęsimas. Procesinių terminų pažeidimo padariniai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

XXI TEMA – BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS

 

46. Bylinėjimosi išlaidų sąvoka ir rūšys. Žyminis mokestis. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos advokato pagalbai. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Ieškinio suma. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

XXII TEMA – PROCESINIAI DOKUMENTAI. IEŠKINYS. ATSAKOVO INTERESŲ GYNIMO BŪDAI

 

47. Procesinių dokumentų sąvoka, rūšys. Procesinių dokumentų forma, turinys, kalba, skaičius, priedai. Procesinių dokumentų pateikimas. Procesinių dokumentų trūkumų ištaisymas.

48. Ieškinio sąvoka. Ieškinio elementai. Ieškinio forma, turinys, priedai. Ieškinio pateikimo tvarka. Ieškinio priėmimas. Ieškinio trūkumų šalinimas. Atsisakymas priimti ieškinį. Ieškinio pagrindo ir dalyko pakeitimas. Ieškinio atsiėmimas. Ieškinio atsisakymas. Ieškinio pripažinimas. Taikos sutartis. Ieškinių ypatybės pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Priešieškinis ir atsikirtimai į ieškinį.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

XXIII TEMA – LAIKINOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

 

49. Laikinosios apsaugos priemonės, jų paskirtis. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas, pakeitimas ir panaikinimas. Atsakomybė už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

XXIV TEMA – ĮRODYMAI

 

50. Įrodinėjimo sąvoka, tikslas, reikšmė. Įrodymų sąvoka ir rūšys. Įrodinėjimo dalyko sąvoka. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo pareiga. Prezumpcija.

51. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų įvertinimas. Įrodinėjimo priemonių rūšys. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai. Liudytojų parodymai. Liudytojų apklausos tvarka. Liudytojų teisės ir pareigos. Rašytiniai įrodymai. Rašytinių įrodymų išreikalavimo tvarka. Daiktiniai įrodymai. Daiktinių ir rašytinių įrodymų skirtumai. Įrodymų išreikalavimo pateikimo, laikymo tvarka. Apžiūra.

52. Ekspertizė. Ekspertizės atlikimas ir ekspertų skyrimas. Eksperto išvada. Ekspertizės atlikimo tvarka. Eksperto išvada, jos turinys. Eksperto teisės ir pareigos. Eksperto atsakomybė. Papildoma ir pakartotinė ekspertizė.

53. Įrodymų užtikrinimas. Įrodymų užtikrinimo tvarka.

54. Teismo pavedimai. Teismo pavedimo įvykdymo tvarka.

55. Įrodymai ginčuose dėl pramoninės nuosavybės apsaugos.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

XXV TEMA – TEISMŲ KOMPETENCIJA

 

56. Teismo ir kitų institucijų, sprendžiančių ginčus dėl teisės, kompetencijos atribojimas.

57. Civilinių bylų priskirtinumo sąvoka ir rūšys. Bendrosios civilinių bylų priskirtinumo teismui taisyklės. Teismingumo sąvoka. Teismingumo taisyklių nesilaikymo teisiniai padariniai.

58. Ginčų, kylančių iš pramoninės nuosavybės teisinių santykių, priskirtinumas ir teismingumas. Civilinių bylų, turinčių tarptautinį elementą, teismingumas. Imunitetai. Tarptautinio civilinio proceso šaltiniai.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

XXVI TEMA – BYLŲ PROCESAS PIRMOS INSTANCIJOS TEISME

 

59. Civilinės bylos iškėlimo momentas ir teisinės pasekmės. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu. Paruošiamieji dokumentai, jų rūšys ir turinys. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje. Parengiamojo teismo posėdžio eiga. Taikinimo procedūra. Teismo posėdžio dalys. Šaukiamų į posėdį asmenų neatvykimo pasekmės. Teisėjų ir kitų proceso dalyvių nušalinimas (jų pagrindai ir tvarka). Bylos nagrinėjimas iš esmės. Teisminiai ginčai. Teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas. Bylos nagrinėjimo atidėjimas. Bylos sustabdymas. Skirtumas tarp bylos nagrinėjimo atidėjimo ir bylos sustabdymo. Bylos užbaigimas be teismo sprendimo. Bylos nutraukimas, pareiškimo palikimas nenagrinėtu. Skirtumas tarp pareiškimo palikimo nenagrinėtu ir bylos nutraukimo.

60. Teismo posėdžio protokolas, jo turinys ir reikšmė. Byloje dalyvaujančių asmenų teisė susipažinti su protokolu ir teisė pareikšti pastabas dėl protokolo. Pareikštų pastabų nagrinėjimo tvarka.

61. Teismo nutartis. Teismo nutarčių apskundimo tvarka. Atskirosios nutartys.

62. Teismo sprendimų samprata ir rūšys. Teismo sprendimo esmė ir reikšmė. Teismo sprendimo įsiteisėjimas, to pasekmės. Teismo sprendimo skirtumas nuo teismo nutarties. Galutinis sprendimas. Dalinis sprendimas. Skubus teismo sprendimo vykdymas. Sprendimas už akių. Papildomas sprendimas. Preliminarus sprendimas. Sprendimo trūkumų ištaisymas. Rašymo apsirikimų ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymas. Sprendimo išaiškinimas.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

XXVII TEMA – BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME

 

63. Apeliacijos sąvoka ir reikšmė. Apeliacijos objektas. Apeliacinio skundo subjektai. Apeliacijos ribojimai. Apeliacinio skundo turinys. Atskirieji skundai. Terminai apeliaciniam skundui paduoti. Apeliacinio skundo atsisakymas, prisidėjimas prie apeliacinio skundo, atsiliepimai į apeliacinį skundą. Apeliacinio skundo priėmimas.

64. Bylos nagrinėjimo ribos apeliacinės instancijos teisme.

65. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Apskųsto teismo sprendimo panaikinimo pagrindai. Bylos perdavimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimas.

 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

XXVIII TEMA – KASACINIS PROCESAS. PROCESO ATNAUJINIMAS

 

66. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka. Kasacijos apribojimai. Kasacinio skundo subjektai. Terminai kasaciniam skundui paduoti. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai.

67. Proceso atnaujinimo pagrindai. Prašymo padavimo terminai.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

XXIX TEMA – TEISMŲ SPRENDIMŲ VYKDYMAS

 

68. Vykdomieji dokumentai. Vykdomojo rašto išdavimo tvarka. Vykdomojo rašto nuorašas. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti. Bendrieji vykdymo reikalavimai. Raginimas įvykdyti sprendimą geruoju. Priverstinio vykdymo priemonės. Vykdymo atidėjimas, sustabdymas, nutraukimas. Sprendimų įvykdymo atgręžimas. Teismų sprendimų vykdymas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Teismų sprendimų vykdymas užsienio valstybėse.

 

IV SKYRIUS

TEISMŲ SISTEMA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

XXX TEMA – LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMAI IR JŲ KOMPETENCIJA

 

69. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Apylinkės teismų kompetencija. Apygardų teismų kompetencija. Vilniaus apygardos teismo išimtinė kompetencija pramoninės nuosavybės srityje. Lietuvos apeliacinio teismo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

XXXI TEMA – BENDRAS PATENTŲ TEISMAS

 

70. Susitarimo dėl Bendro patentų teismo taikymo sritis. Bendro patentų teismo struktūra, teismo kolegijų sudėtis. Atstovavimo Bendrame patentų teisme tvarka. Proceso kalba. Įrodymai. Teismo mokesčiai. Sprendimų ir nutarčių vykdymas. Bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus kompetencija, proceso kalba.

 

V SKYRIUS

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

 

71. Išradimo apibrėžties sudarymas.

72. Prekių ir paslaugų klasifikavimas prekių ženklų registravimo reikmėms.

73. Pareiškiamo registruoti prekių ženklo aprašymas.

74. Dizaino gaminių klasifikavimas dizaino registravimo reikmėms ir pareiškiamo registruoti dizaino aprašymas.

75. Apeliacijos ar protesto surašymas.

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-73

 

patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisijos

darbo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisijos darbo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą.

2. Komisija, vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymu, Aprašu, Patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir laikymo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus tvirtinamu praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

3. Komisijos funkcijos:

3.1. priimti sprendimą dėl asmens praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo;

3.2. priimti sprendimą dėl asmens, norinčio laikyti patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą, atitikties Patentinių patikėtinių įstatymo 5 straipsnio 1–3 punktuose nustatytiems reikalavimams ir dėl leidimo asmeniui laikyti egzaminą;

3.3. vykdyti patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą (toliau – egzaminas), įvertinant egzaminą laikančių asmenų žinias ir priimant sprendimą dėl egzamino išlaikymo arba neišlaikymo;

3.4. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui dėl egzamino programos tobulinimo;

3.5. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui dėl egzamino teorinių klausimų ir praktinių užduočių rengimo ir tobulinimo;

3.6. spręsti dėl Komisijos narių nušalinimo (nusišalinimo).

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

4.1. gauti iš Valstybinio patentų biuro ir asmenų, siekiančių tapti patentiniais patikėtiniais, sprendimams priimti reikalingą informaciją;

4.2. organizuodama Komisijos posėdžius ir vykdydama egzaminą, naudotis Valstybinio patentų biuro suteikiamomis patalpomis ir techninėmis priemonėmis.

5. Komisija privalo:

5.1. priimdama sprendimus vadovautis teisėtumo, nešališkumo ir asmenų lygiateisiškumo principais;

5.2. neatskleisti informacijos, susijusios su asmenų, siekiančių tapti patentiniais patikėtiniais, asmens duomenimis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

6. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius privalo pranešti Komisijai apie bet kokius asmenų, siekiančių tapti patentiniais patikėtiniais, bandymus susisiekti su jais, kad paveiktų Komisijos sprendimus ar kitaip darytų įtaką vertinimo procedūroms. Komisija privalo apsvarstyti gautą informaciją posėdyje ir priimti sprendimą dėl vertinimo teisėtumo. Sprendimas turi būti įformintas protokolu.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisija dirba susirinkdama į posėdžius. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos narys posėdyje gali dalyvauti asmeniškai arba nuotoliniu būdu ir pateikti savo nuomonę ir (ar) balsą elektroninėmis ryšio priemonėmis.

8. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius, kuris taip pat yra Komisijos narys.

9. Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Kai posėdyje negali dalyvauti Komisijos pirmininkas ar Komisijos sekretorius, Komisijos pirmininko ar Komisijos sekretoriaus funkcijas Komisija bendru sutarimu paveda atlikti kitam Komisijos nariui ir apie tai pažymima Komisijos posėdžio protokole. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Komisijos sekretorių, kuris informuoja Komisijos pirmininką.

10. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

11. Jeigu Komisijos narys yra asmens, siekiančio tapti patentiniu patikėtiniu, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo vertinant šį asmenį, jis nedelsdamas privalo nusišalinti nuo šio asmens (ar visų egzamine dalyvaujančių asmenų) vertinimo. Apie nusišalinimą pažymima Komisijos posėdžio protokole.

12. Iki egzamino dienos asmuo, kuriam leista laikyti egzaminą, Aprašo 11 punkte nurodytais pagrindais gali pareikšti nušalinimą Komisijos nariui. Komisijai sprendžiant dėl praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo, nušalinimas gali būti pareiškiamas iki Komisijos sprendimo dėl praktinio darbo stažo pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pripažinimo priėmimo. Pareiškimas dėl nušalinimo nurodant motyvus pateikiamas Komisijos sekretoriui raštu. Dėl pareikšto nušalinimo sprendžia Komisija paprasta posėdyje dalyvaujančių asmenų balsų dauguma, balsavime nedalyvaujant Komisijos nariui, kuriam pareikštas nušalinimas. Jeigu balsuojant surenkama po lygiai balsų už ir prieš nusišalinimą, Komisijos narys laikomas nušalintu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Komisijos posėdžių protokolai ir kita su Komisijos darbu susijusi medžiaga saugoma Valstybiniame patentų biure Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________________