LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. SPALIO

29 D. ĮSAKYMO NR. V-895 „DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. V-1179

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos bioetikos komiteto nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą, darbo apmokėjimo tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.“

1.2. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Sprendimai dėl svarbiausių bioetikos klausimų priimami bendru Komiteto ir Kolegijos sutarimu.“

2Į g a l i o j u Lietuvos bioetikos komiteto direktorių pasirašyti pakeistus Lietuvos bioetikos komiteto nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su pakeistų Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų registravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Aurelijus Veryga