LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-190

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2.1.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Vandens telkinių nuosėdų litologinę klasifikaciją (pridedama). 

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Jonas Satkūnas


PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-190

 

vandens telkinių nuosėdų litologinė klasifikacija

 

1. Vandens telkinių nuosėdų litologinė klasifikacija yra skirta vandens telkinių nuosėdų litologinių pavadinimų suvienodinimui. Šia klasifikacija privalo vadovautis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys žemės gelmių geologinius tyrimus.

2. Vandens telkinių nuosėdos – vandenyje nusėdusi medžiaga iš kietų nuolaužinių (nuotrupinių) chemogeninių ir biogeninių dalelių, kurios pagal susidarymo vietą gali būti upinės, ežerinės, pelkinės, lagūninės, jūrinės ir vandenyninės. Nuosėdos, likusios susidarymo vietoje, vadinamos autochtoninėmis nuosėdomis, o nuosėdos, perneštos iš kitų rajonų ir nuguldytos kitoje vietoje, vadinamos alochtoninėmis nuosėdomis. Iš alochtoninių nuosėdų plačiausiai paplitusios terigeninės nuosėdos: gargždas, žvirgždas, smėlis, aleuritas, molis. Iš autochtoninių nuosėdų vandens telkiniuose (pastoviuose ar laikinuose), jų pakrantėse aptinkamos biogeninės (durpės, sapropelis) ir chemogeninės (gėlavandenė klintis, klintinis tufas, limonitas) nuosėdos.

3. Birios nuotrupinės (klastinės) nuosėdos skirstomos pagal granuliometrinę sudėtį (dalelių dydį) (1 – 3 priedai). Kai birios nuotrupinės (klastinės) nuosėdos savo sudėtyje turi daugiau nei 15% organogeninės ar daugiau nei 15% chemogeninės medžiagos, jos gali būti skirstomos pagal mišrių vandens telkinių nuosėdų klasifikaciją (4 priedas). Šiuo atveju, birios nuotrupinės (klastinės) nuosėdos įvardijamos pagal pagrindinį nuosėdos tipą (molis, smėlis, aleuritas), jų detaliau neskirstant į granuliometrinės sudėties mišinius. Tačiau turint nuosėdų granuliometrinės, cheminės, organinės medžiagos sudėties tyrimų duomenis, nuosėdų pavadinimą galima patikslinti pagal priemaišų sudėtį ir kiekį, t. y. pagal chemines ir (ar) biogenines sudedamąsias.

4. Terigeninės nuosėdos – nuolaužinės nuosėdos, nusėdusios vandens baseinų priekrantėje ir paplūdimiuose. Terigeninės nuosėdos susidaro iš sausumos paviršiaus uolienų ir mineralų dūlėsių, kuriuos nuplovė vanduo ar atnešė vėjas. Joms priskiriama:

4.1. gargždas – nuosėdinė stambianuolaužinė biri psefitų (nuosėdinių nuolaužinių uolienų, susidedančių iš didesnių negu 2 mm uolienų ir mineralų grūdelių) grupės uoliena iš 20 - 200 mm dydžio apzulintų uolienų nuolaužų (apvalainukų). Pagal nuolaužų dydį gargždas skirstomas į rupų (>50 - 200 mm) ir smulkų (>20 - 50 mm).

4.2. žvirgždas – nuolaužinė biri psefitų grupės uoliena iš 2 - 20 mm dydžio apzulintų uolienų nuolaužų (apvalainukų). Pagal grūdelių (apvalainukų) dydį žvirgždas skirstomas į rupų (>5 - 20 mm) ir smulkų (>2 - 5 mm).

4.3. smėlis – nuosėdinė birioji psamitų (nuosėdinių nuolaužinių uolienų, susidedančių iš 0,05 - 2 mm dydžio uolienų nuolaužų ir mineralų grūdelių) grupės uoliena iš 0,05 - 2 mm dydžio apzulintų arba aštriabriaunių uolienų ar mineralų grūdelių. Pagal grūdelių dydį (granuliometrinę sudėtį) smėlis būna smulkutis (>0,05 - 0,1 mm), smulkus (>0,1 - 0,25 mm), vidutinis (>0,25 - 0,5 mm), rupus (>0,5 - 1 mm), itin rupus (>1 - 2 mm) ir įvairus.

4.4. aleuritas – tarpinė tarp smėlio ir molio nuosėdinė nuolaužinė uoliena iš 0,005 - 0,05 mm uolienų ir mineralų dalelių. Pagal grūdelių dydį (granuliometrinę sudėtį) aleuritas būna smulkus (0,005 - 0,01 mm) arba rupus (>0,01 - 0,05 mm).

4.5. molis – nuosėdinė uoliena iš molio mineralų (kaolinito, montmorilonito, monotermito, haluazito, hidrožėručių ir kt.) ir kt. (įvairių uolienų ir mineralų nuolaužų) dalelių, mažesnių negu 0,005 mm.

5. Dumblas – vandens telkinyje esančios bestruktūrinės nekonsoliduotos itin smulkios (smulkesnės už 0,05 mm) dalelės, esančios koloidinės suspensijos būsenoje, kurioje vanduo sudaro ne mažiau 50 % bendros masės. Dumblas nėra atskiras nuosėdos tipas, tai tik nuosėdų susidarymo stadija. Dumblui nusėdus telkinio dugne (arba išgaravus jame buvusiam vandeniui) susiformuoja aleuritas, molis, sapropelis, chemogeninės ar mišrios nuosėdos.

6. Biogeninėms nuosėdoms priskiriamos durpės ir sapropelis:

6.1. durpės dažniausiai kaupiasi pelkėse, taigi yra pelkių darinys, tačiau ežerui užaugant, jo pakraščiuose taipogi gali susikaupti augalų liekanų, kurios palaipsniui suformuos durpes, t.y. organinės kilmės uolieną iš nevisiškai suirusių augalų liekanų (5 - 70 %) turinčią daug drėgmės (85 - 96 %). Durpės pagal pelkės mitybos sąlygas ir vyraujančią paviršiaus augaliją skirstomos į žemapelkės, aukštapelkės, tarpines ir mišrias.

6.2. sapropelis (sin. gitija) bestruktūrinė, koloidinės sandaros, nuo skystus drebučius primenančios iki tankios, plastiškos arba purios konsistencijos, daugiausia tamsios spalvos, vienalytė ar mikrosluoksniuota ežerų nuosėda, turinti ne mažiau 15 % organinės kilmės medžiagos. Sapropelis susidaro vandens telkiniuose (lagūnose, ežeruose ir kt.), kur organinė medžiaga (augalų, planktoninių ir bentosinių organizmų) skaidosi (ỹra) trūkstant deguonies. Priklausomai nuo jame esančių priemaišų kiekio, sapropelis gali būti durpingas, karbonatingas, smėlingas, aleuritingas, molingas (4 priedas). Pagal sudėtį sapropelis gali būti:

6.2.1organinis (organinės medžiagos >50 %),

6.2.2. karbonatinis (karbonatų >50 %),

6.2.3. silicinis (SiO2 >50 %),

6.2.4.  mišrus (organinis-karbonatinis, organinis-silicinis, organinis-karbonatinis-silicinis).

7. Chemogeninės nuosėdos:

7.1. gėlavandenė klintis (sin. ežerų kreida) – chemogeninės kilmės puri, poringa, lengvai trupanti nuosėdinė uoliena, susidaranti ežeruose išsiskiriant jų vandenyje esantiems cheminiams junginiams (dažniausiai CaCO3 mineralui). Grynos klinties cheminė sudėtis artima kalcito (56 % CaO ir 44 % CO2) sudėčiai. Nuo gėlavandenėje klintyje aptinkamų priemaišų, klintis gali būti sapropelinga, molinga, aleuritinga, smėlinga (4 lentelė).

7.2. klintinis tufas (sin. šaltinių klintis) – šaltiniuose susidariusi gėlavandenės klinties atmaina - poringas lengvas šviesus kalcio karbonatas.

7.3. limonitas (sin. ežerų rūda, pelkių rūda) – amorfinis geležies hidroksidų gamtinis mišinys, aptinkamas gelsvų, rudų, raudonai rudų ir net juodų purių arba tankių žemėtųjų agregatų pavidalu šaltiniuose ar šaltiniuotuose vandens telkiniuose.

____________


Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos

1 priedas

 

 

BIRIŲ NUOTRUPINIŲ (KLASTINIŲ) NUOSĖDŲ SKIRSTYMAS

 

Nuosėdos pavadinimas,

žymuo

Frakcijos

pavadinimas

Dalelių skersmuo,

mm

Rieduliai, R

 

>200

Gargždas, G

rupus

smulkus

>50 – 200

>20 – 50

Žvirgždas, ŽV

 

rupus

smulkus

>5 – 20

>2 – 5

Smėlis, S

 

itin rupus

rupus

>1 – 2

>0,5 – 1

vidutinis

>0,25 – 0,5

smulkus

>0,1 – 0,25

smulkutis

>0,05 – 0,1

Aleuritas, A

 

rupus

smulkus

>0,01 – 0,05

0,005 – 0,01

Molis, M

 

<0,005

 

 


 

Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos

2 priedas

 

 

MIŠRIŲ SMĖLIO-ŽVIRGŽDO-GARGŽDO NUOGULŲ SKIRSTYMAS

 

Nuosėdų pavadinimas

Dalelių skersmuo, mm

Kiekis nuosėdose, %

 

Gargždo-žvirgždo nuogulos

Ø>2

>50

 

Žvirgždo-smėlio nuogulos

Ø>2

>30 - 50

 

Žvirgždingas smėlis

Ø>2

>10 – 30

 

Smėlis su žvirgždu

Ø>2

5 – 10

 

Smėlis įvairus

 

 

 

Smėlis rupus-itin rupus

Smėlis itin rupus-rupus

Smėlis vidutinis-rupus

Ø>2 - 0,5

 

>50

 

Ø>1 - 0,25

>50

Smėlis rupus-vidutinis

Smėlis smulkus-vidutinis

Ø>0,5 - 0,1

>50

Smėlis vidutinis-smulkus

Smėlis smulkutis-smulkus

Ø>0,2 - 0,05

>50

Smėlis smulkus-smulkutis

 

 

Nustatant smėlio, kurio granuliometrinėje sudėtyje nėra vyraujančios frakcijos, t. y., nė viena iš išskirtų frakcijų nesudaro pusės ar >50 % bendro nuosėdų kiekio, smėlio granuliometrinė sudėtis apibūdinama dvigubu pavadinimu: pvz., smėlis, kuriame vidutinio smėlio frakcija sudaro 20 %, o rupaus smėlio frakcija sudaro 35 %, bus vadinamas „smėlis vidutinis-rupus“. Kuomet smėlyje nėra ryškiai išsiskiriančių dviejų frakcijų (t. y., dviejų gausiausių frakcijų suma nesiekia 50 %), smėlis vadinamas „įvairiu“, nurodant vyraujančią frakciją: pvz., „smėlis įvairus vyraujant smulkiam“.


Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos

3 priedas

 

 

 

SMĖLIO – ALEURITO – MOLIO NUOSĖDŲ PAVADINIMAI

 

 

 


Pagrindinė nuosėda

Priemaišos

Nuosėdos pavadinimas

Nuosėdos žymuo

 

 

Smėlis

 

aleuritas

+

molis

Smėlis aleuritingas (nežymiai aleuritinis)

S 70 - 90 %, A 10 - 30 %

Sna

Smėlis aleuritinis

S 50 - 70 %, A 30 - 50 %

Sa

Smėlis molingas-aleuritinis

S >50 %, A 30 - 50 %, M >20 %

Sma

 

 

Smėlis

 

aleuritas

+

molis

Smėlis nežymiai molingas

S 70 - 90 %, M 10 - 30 %

Snm

Smėlis molingas

S 50 - 70 %, M 30 - 50 %

Sm

Smėlis aleuritinis-molingas

S >50 %, M 30 - 50 %, A >20 %

Sam

 

Smėlis

aleuritas

+

molis

Smėlis nežymiai molingas-aleuritingas

S >50 %, A 10 - 30 %, M 10 - 30 %

Snma

Smėlis nežymiai aleuritingas-molingas

S >50 %, M 10 - 30 %, A 10 - 30 %

Snam

 

 

Aleuritas

 

smėlis

+

molis

Aleuritas nežymiai smėlingas

A 70 - 90 %, S 10 - 30 %

Ans

Aleuritas smėlingas

A >50 %, S 30 - 50 %

As

Aleuritas molingas-smėlingas

A >50 %, S 30 - 50 %, M 10 - 20 %

Ams

 

 

Aleuritas

 

smėlis

+

molis

Aleuritas nežymiai molingas

A 70 - 90 %, M 10 - 30 %

Anm

Aleuritas molingas

A >50 %, M 30 - 50 %

Am

Aleuritas smėlingas-molingas

A >50 %, M 10 - 50 %, S 10 - 20 %

Asm

 

Aleuritas

smėlis

+

molis

Aleuritas nežymiai molingas-smėlingas

A >50 %, S 10 - 30 %, M 10 - 30 %

Anms

Aleuritas nežymiai smėlingas-molingas

A >50 %, M 10 - 30 %, S 10 - 30 %

Ansm

 

 

Molis

 

aleuritas

+

smėlis

Molis nežymiai aleuritingas

M 70 - 90 %, A 10 - 30 %

Mna

Molis aleuritinis

M >50 %, A 30 - 50 %

Ma

Molis smėlingas-aleuritinis

M >50 %, A 30 - 50 %, S 10 - 20 %

Msa

 

 

Molis

 

aleuritas

+

smėlis

Molis nežymiai smėlingas

M 70 - 90 %, S 10 - 30 %

Mns

Molis smėlingas

M >50 %, S 30 - 50 %

Ms

Molis aleuritinis-smėlingas

M >50 %, S 30 - 50 %, A 10 - 20 %

Mas

 

Molis

aleuritas

+

smėlis

Molis nežymiai smėlingas-aleuritingas

M >50 %, A 10 - 30 %, S 10 - 30 %

Mnsa

Molis nežymiai aleuritingas-smėlingas

M >50 %, S 10 - 30 %, A 10 - 30 %

Mnas

 

Paryškinta – pagrindinė nuosėda ir vyraujanti priemaiša


Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos

4 priedas

 

MIŠRIŲ VANDENS TELKINIŲ NUOSĖDŲ PAVADINIMAI

 

Pagrindinė nuosėda

Pagal priemaišas

Pagal priemaišų kiekį

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

sapropelingos (sapropelio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

karbonatingos (karbonatų priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

Durpės

molingos (molio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

aleuritingos (aleurito priemaiša iki 50%)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

smėlingos (smėlio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

durpingas (durpių priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

karbonatingas (karbonatų priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

Sapropelis

molingas (molio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

aleuritingas (aleurito priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

smėlingas (smėlio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

durpinga (durpių priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

sapropelinga (sapropelio priemaiša iki

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

50 %)

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

Gėlavandenė klintis

molinga (molio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 – 50 %)

 

aleuritinga (aleurito priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50%)

 

smėlinga (smėlio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

durpingas (durpių priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

Molis 

 

stipriai (>30 - 50 %)

(Ø<0,005 mm)

sapropelingas (sapropelio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

karbonatingas (karbonatų priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

durpingas (durpių priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

Aleuritas

 

stipriai (>30 - 50 %)

(Ø 0,05 - 0,005 mm)

sapropelingas (sapropelio priemaiša iki  50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

karbonatingas (karbonatų priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

durpingas (durpių priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

Smėlis

 

stipriai (>30 - 50 %)

(Ø 2,0 - 0,05 mm)

sapropelingas (sapropelio priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)

 

 

stipriai (>30 - 50 %)

 

karbonatingas (karbonatų priemaiša iki 50 %)

vidutiniškai (15 - 30 %)

 

 

silpnai (iki 15 %)