Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMO NR. 748 „DĖL MUITINĖS ADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 21 d. Nr. 492

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Pakeisti Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.         Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 492

redakcija)

 

MUITINĖS ADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma muitų, importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau kartu – mokesčiai) ir su jais susijusių sumų, nurodytų Taisyklių 16 ir 17 punktuose (toliau – su mokesčiais susijusios sumos), sumokėjimo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir kituose mokesčius reglamentuojančiuose įstatymuose.

3. Mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami eurais, o kiekvienas apskaičiuotas mokestis ir su juo susijusi suma kiekvienos rūšies prekėms apvalinami taip: 49 centai ir mažiau apvalinama mažinant (atmetant), 50 centų ir daugiau – didinant iki euro.  

4. Mokesčiai ir su jais susijusios sumos sumokamos į Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) surenkamąją sąskaitą.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ SUMOKĖJIMAS

 

5. 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, su visais pakeitimais 135 arba 137 straipsnyje nurodytais atvejais, kai pateikus žodinę muitinės deklaraciją atsiranda mokestinė prievolė, muitinė apskaičiuotus sumokėtinus mokesčius nurodo Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytos formos kvite (arba pranešime), kuriuo informuoja mokesčių mokėtoją apie mokėtinus mokesčius. Šiuo atveju mokesčių mokėtojas mokesčius turi sumokėti iki prekių išleidimo.

6. Taikant 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, su visais pakeitimais 166, 179 arba 182 straipsnyje nurodytus supaprastinimus, prekių išleidimas yra lygiavertis muitinės pranešimui apie sumokėtinus mokesčius. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 185 straipsnyje nurodytu atveju 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, su visais pakeitimais 237 straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimas apie sumokėtinus muitus laikomas pranešimu ir apie sumokėtinus importo akcizus ir pridėtinės vertės mokestį.

Mokesčių mokėtojas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais atvejais turi teisę į sumokėjimo atidėjimą – mokesčius, sumokėtinus už visas per kalendorinį mėnesį išleistas prekes, turi sumokėti iki kito mėnesio 16 dienos. Jeigu muitinės leidimas taikyti šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus supaprastinimus panaikinamas nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, mokesčiai, mokėtini už prekes, išleistas mokesčių mokėtojui turint minėtą leidimą, sumokami pagal šios pastraipos nuostatas.

7. Mokesčius už atsiunčiamas per akcinę bendrovę Lietuvos paštą (toliau – Lietuvos paštas) ir Lietuvos pašto vardu deklaruotas muitinei prekes, sudarančias pašto siuntas, kurių vertė neviršija 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 su visais pakeitimais 3 straipsnio 4 dalyje nurodytos statistinės ribos, turi sumokėti Lietuvos paštas. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai taikomas Taisyklių 8 punktas.

Lietuvos paštas turi teisę į mokesčių sumokėjimo atidėjimą – mokesčius už visas per kalendorinį mėnesį išleistas prekes, sudarančias pašto siuntas, kurių vertė neviršija statistinės ribos, turi sumokėti iki kito mėnesio 16 dienos.

8. Mokesčių mokėtojas, taikantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatytą specialią importo pridėtinės vertės mokesčio deklaravimo ir mokėjimo procedūrą ir turintis teisę į mokesčių sumokėjimo atidėjimą, importo pridėtinės vertės mokestį sumoka:

8.1. iki kito mėnesio 16 dienos už per kalendorinį mėnesį išleistas prekes, už kurias importo pridėtinės vertės mokestį iš asmenų, kuriems skirtos prekės, surinko tą patį kalendorinį mėnesį; jeigu teisė į sumokėjimo atidėjimą prarandama nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, asmuo, turėjęs minėtą teisę, importo pridėtinės vertės mokestį, sumokėtiną už išleistas iki teisės į sumokėjimo atidėjimą praradimo prekes, sumoka pagal šio papunkčio nuostatas;

8.2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 11517 straipsnio 3 dalyje nurodytu laiku už per kalendorinį mėnesį išleistas prekes, už kurias importo pridėtinės vertės mokesčio tą patį mėnesį nesurinko; jeigu teisė į sumokėjimo atidėjimą prarandama nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, asmuo, turėjęs minėtą teisę, importo pridėtinės vertės mokestį, sumokėtiną už išleistas iki teisės į sumokėjimo atidėjimą praradimo prekes, sumoka pagal šio papunkčio nuostatas.

9. Kai Taisyklių 5–8 punktuose nenustatytais atvejais sumokėtini mokesčiai nurodyti muitinės deklaracijoje, pranešime ar vietoj muitinės deklaracijos naudojamame dokumente, laikoma, kad muitinė mokesčių mokėtoją informavo apie mokėtinus mokesčius. Mokesčių mokėtojas mokesčius sumoka:

9.1. turintis teisę į sumokėjimo atidėjimą, – iki kito mėnesio 16 dienos už visas per kalendorinį mėnesį išleistas prekes; jeigu teisė į sumokėjimo atidėjimą prarandama nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, mokesčių mokėtojas, turėjęs minėtą teisę, mokesčius, sumokėtinus už išleistas iki teisės į mokėjimo atidėjimą praradimo prekes, sumoka pagal šio papunkčio nuostatas;

9.2. neturintis teisės į mokesčių sumokėjimo atidėjimą, – iki muitinės deklaracijoje ar kitame vietoj jos naudojamame dokumente nurodytų prekių išleidimo.

10. Taisyklių 5–9 punktuose nenustatytais atvejais muitinė apskaičiuotus sumokėtinus mokesčius (įskaitant papildomai apskaičiuotus mokesčius) nurodo rašytiniame pranešime apie sumokėtinus mokesčius, kurį įteikia mokesčių mokėtojui.

11. Mokesčių mokėtojas Taisyklių 10 punkte nurodytu atveju mokesčius turi sumokėti per 10 dienų nuo pranešimo apie sumokėtinus mokesčius įteikimo. Šis terminas gali būti pratęstas 20 dienų, esant Reglamento (ES) Nr. 952/2013 108 straipsnio 1 dalies trečiojoje pastraipoje nurodytoms aplinkybėms.

12. Teisė į mokesčių sumokėjimo atidėjimą suteikiama mokesčių mokėtojams, pateikusiems muitinei garantiją.

13. Taisyklių 6–8 punktuose, 9.1 papunktyje ir 11 punkte nustatytais atvejais mokesčiai sumokami per mokėjimo paslaugų teikėją pagal mokėjimo nurodymą.

14. Mokesčiai iki prekių išleidimo sumokami:

14.1. prekių muitinio įforminimo metu grynaisiais pinigais Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka arba mokėjimo kortele, jeigu muitinės įstaigoje sudarytos sąlygos sumokėti mokėjimo kortele;

14.2. iš anksto per mokėjimo paslaugų teikėją pagal mokėjimo nurodymą.

15. Mokesčių mokėtojas gali sumokėti mokėtinus mokesčius nelaukdamas nustatytų terminų pabaigos.

 

III SKYRIUS

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIŲ SUMŲ SUMOKĖJIMAS

 

16. Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalyje nurodytos baudos sumokamos per Taisyklių 11 punkte nustatytus terminus.

17. Mokesčių nesumokėjus per Taisyklių 6–8 punktuose, 9.1 papunktyje ir 11 punkte nurodytus terminus, pranešimas apie mokėtinus mokesčius prilyginamas pranešimui apie prievolę mokėti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 114 straipsnyje ir Mokesčių administravimo įstatymo 96 straipsnyje nurodytus delspinigius, kurie turi būti sumokami per mokėjimo paslaugų teikėją pagal mokėjimo nurodymą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Mokesčiai ir su jais susijusios sumos įskaitomi mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

19. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytos specialios mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo sąlygos ir (arba) tvarka, taikomos minėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatos.

 

––––––––––––––––––––