herbas-M_nespalvotas

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. V-104

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1002, 14.4 punktu,

1.    tvirtinu Studijų vertinimo komisijos nuostatus (pridedama);

2.    pripažįstu netekusiais galios Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 1-01-9 „Dėl Studijų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ ir jį pakeitusius teisės aktus;

3.    nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. spalio 21 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Almantas Šerpatauskas

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-104

 

STUDIJŲ VERTINIMO komisijos NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Studijų vertinimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Studijų vertinimo komisijos (toliau – Vertinimo komisija), veikiančios prie Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras), funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę, sudarymo ir veiklos organizavimo tvarką.

2.    Vertinimo komisija yra kolegiali institucija, kuri nagrinėja ekspertų išvadų dėl studijų krypčių ir programų įvertinimo pagrįstumą bei pataria Centrui studijų kokybės užtikrinimo klausimais.

3.    Vertinimo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, mokslo ir studijų sistemą, Nuostatais, taip pat Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

4.    Vertinimo komisija savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

4.1. Objektyvumo principas. Vertinimo komisijos narys, nagrinėdamas vertinimo išvadas, reikšdamas savo nuomonę, teikdamas klausimus bei pasiūlymus, priimdamas sprendimus, neturi išankstinio nusiteikimo nagrinėjamu klausimu, remiasi faktais bei suteikta informacija;

4.2. Nešališkumo principas. Vertinimo komisijos narys veikia nepriklausomai, neatstovauja jokios institucijos ar asmenų interesų, kliaujasi savo kompetencija, prieš kiekvieną posėdį deklaruoja savo interesus dėl darbotvarkėje nustatytų klausimų, imasi visų įmanomų priemonių interesų konfliktui išvengti;

4.3. Pagarbos principas. Vertinimo komisijos narys elgiasi profesionaliai, mandagiai, nepiktnaudžiauja padėtimi, nenaudoja finansinio, psichologinio ar kitokio spaudimo, išklauso į posėdį atvykusius asmenis, ar kitus Vertinimo komisijos narius, pasirengia posėdžiui, išsamiai susipažįsta su pateikta medžiaga, pasisako glaustai, susilaiko nuo kritikos ar pasiūlymų teikimo aukštosioms mokykloms dėl studijų įgyvendinimo;

4.4. Konfidencialumo principas. Visa su ekspertiniu vertinimu susijusi informacija (posėdžiuose, vizito metu nagrinėjami klausimai, dalyvių išsakomos nuomonės, savianalizių suvestinės bei papildomi vertinimui pateikti dokumentai) yra naudojama tik Vertinimo komisijos tikslams ir negali būti viešinama ar atskleidžiama tretiesiems asmenims.

5.    Apie Vertinimo komisijos veiklą visuomenė informuojama Centro metinėje ataskaitoje ir Centro interneto svetainėje.

 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

6.    Vertinimo komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. svarsto, ar ekspertų Centrui pateiktos studijų vertinimo išvados yra objektyvios, išsamios, pagrįstos ir priima vieną iš siūlymų, nurodytų Nuostatų 7 punkte;

6.2. Centro teikimu nagrinėja ir teikia siūlymus dėl gautų skundų ir atsiliepimų apie studijų kokybę Lietuvos aukštosiose mokyklose;

6.3. teikia Centrui rekomendacijas dėl teisės aktų, reglamentuojančių studijas ir jų organizavimą, vertinimą ir studijų tobulinimą.

7.    Išnagrinėjusi ekspertų parengtas vertinimo išvadas, Vertinimo komisija pateikia Centrui vieną iš šių motyvuotų siūlymų:

7.1. pritarti ekspertų parengtoms vertinimo išvadoms;

7.2. nepritarti ekspertų parengtoms vertinimo išvadoms.

8.    Vertinimo komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

8.1. savo posėdžiuose prašyti ekspertų, mokslo ir studijų institucijų, Centro darbuotojų – vertinimo koordinatorių, kitų suinteresuotų asmenų pateikti nuomonę ar informaciją svarstomu klausimu;

8.2. gauti iš ekspertų ir Centro informaciją, reikalingą Vertinimo komisijos veiklai;

8.3. organizuoti išplėstinius Vertinimo komisijos posėdžius, į kuriuos gali būti kviečiami svarstomu klausimu suinteresuoti specialistai, mokslininkai, asmenys iš mokslo ir studijų institucijų, valstybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų atstovai, socialiniai partneriai.

9.    Vertinimo komisijos nariai privalo:

9.1. dalyvauti Vertinimo komisijos posėdžiuose, o negalėdami juose dalyvauti, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio, informuoti Centrą apie neatvykimą;

9.2. laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, į posėdį atvykti tik išanalizavę posėdžio metu numatytas svarstyti išorinio vertinimo išvadas ir posėdžio medžiagą;

9.3. laikytis Nuostatų 4 punkte nustatytų principų, etikos ir kitų reikalavimų;

9.4. veikti pagal Nuostatuose apibrėžtas funkcijas, susilaikyti nuo pasiūlymų teikimo aukštųjų mokyklų atstovams dėl studijų programų įgyvendinimo;

9.5. susipažinę su numatoma posėdžio darbotvarke iš anksto informuoti Centrą apie galimus interesų konfliktus ir nuo tokių klausimų svarstymo, aptarimo, diskusijų, balsavimo ir rezultatų įforminimo nusišalinti (Komisijos narys tokio klausimo svarstymo metu turi išeiti iš posėdžio salės).

10.  Vertinimo komisija atsako už pagrįstų, argumentuotų siūlymų parengimą ir pateikimą Centrui šių Nuostatų nustatytais atvejais.

11.  Už Vertinimo komisijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą, teisės aktų laikymąsi Vertinimo komisijos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

SUDARYMO TVARKA

 

12.  Vertinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 12, bet ne daugiau kaip 15 narių. Vertinimo komisijos narius skiria Centras. Vertinimo komisijos nariai skiriami ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui (išskyrus studentų atstovą, kuris skiriamas ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui). Vertinimo komisijos nariu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

13.  Į Vertinimo komisijos sudėtį įeina:

13.1. ne mažiau kaip po vieną universiteto dėstytoją bent iš 6 skirtingų studijų krypčių grupių;

13.2. ne mažiau kaip 4 kolegijų dėstytojai iš skirtingų studijų krypčių grupių;

13.3. ne mažiau kaip 1 asmuo iš aukštųjų mokyklų socialinių partnerių;

13.4. ne mažiau kaip 1 studentas – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos (sąjungų) pasiūlytas narys;

13.5. kiti asmenys (mokslininkai, kompetentingumu ir kūrybiškumu pedagoginėje veikloje pasižymėję specialistai, dėstytojai, ekspertinio vertinimo patirties turintys asmenys, valstybės institucijų darbuotojai ir tarnautojai).

14.  Vertinimo komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją iš Vertinimo komisijos narių skiria Centras.

15.  Jei pasibaigus Vertinimo komisijos nario paskyrimo terminui nepaskiriamas naujas Vertinimo komisijos narys, jo pareigas eina narys, kurio paskyrimo terminas yra pasibaigęs, tol, kol į jo vietą bus paskirtas naujas narys, tačiau ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo kadencijos pabaigos.

16.  Vertinimo komisijos narį, kuris laiku ir tinkamai neatlieka savo pareigų (3 kartus iš eilės atsisako atvykti ar be išankstinio pranešimo neatvyksta į 3 Vertinimo komisijos posėdžius iš eilės, nesilaiko etikos reikalavimų, neatlieka arba netinkamai atlieka Vertinimo komisijos pirmininko ar komisijos sekretoriaus pavestus darbus ar nevykdo arba vykdo netinkamai kitas šiuose Nuostatuose nustatytas pareigas), Centras gali atšaukti iš Vertinimo komisijos ir vietoj jo bendra Nuostatų nustatyta tvarka paskirti kitą asmenį.

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

17.  Pagrindinė Vertinimo komisijos veiklos forma yra posėdis. Vertinimo komisijos posėdžiai paprastai vyksta Centro patalpose. Centro patalpose organizuojamuose posėdžiuose Vertinimo komisijos nariai gali dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Centrui nusprendus, taip pat gali būti organizuojami elektroniniai Vertinimo komisijos posėdžiai, kurių metu Vertinimo komisijos nariai dėl darbotvarkės klausimų elektroniniu paštu dalinasi nuomonėmis ir įžvalgomis, taip pat balsuoja per sekretoriaus nustatytą terminą.

18.  Vertinimo komisijos veiklos sąlygas sudaro Centras.

19.  Vertinimo komisijos posėdžius Centras šaukia pagal poreikį.

20.  Posėdžio medžiaga Vertinimo komisijos nariams įprastai pateikiama prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Ypatingais atvejais posėdžio medžiaga gali būti pateikiama vėliau, suderinus su Vertinimo komisijos pirmininku ir numatomais referuojančiais nariais.

21.  Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Vertinimo komisijos narių. Posėdyje dalyvaujančių asmenų nusišalinimas nuo klausimų svarstymo posėdžio teisėtumui įtakos nedaro. Vertinimo komisijos siūlymai, reglamentuoti Nuostatų 7 punkte, priimami atviru balsavimu. Laikoma, kad siūlymas yra priimtas, kada už pritarimą jam balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių ir nenusišalinusių Vertinimo komisijos narių. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Vertinimo komisijai pirmininkaujančiojo asmens balsas. Vertinimo komisijos nariai, balsuodami dėl pritarimo siūlymui, gali balsuoti „už“ arba „prieš“. Draudžiama balsuojant susilaikyti.

22.  Vertinimo komisijos posėdžiai, vykstantys Centro patalpose yra įrašomi. Elektroniniai Vertinimo komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Vertinimo komisijos narių elektroniniai laiškai yra pridedami prie protokolo. Posėdžio protokolas ar protokolo išrašas yra pasirašomi posėdžiui pirmininkavusio Vertinimo komisijos nario ir posėdžio sekretoriaus.

23.  Jeigu į posėdį susirenka mažiau nei pusė Vertinimo komisijos narių, posėdžio darbotvarkės klausimai gali būti svarstomi, tačiau tokio posėdžio metu negali būti priimami Nuostatų 7 punkte numatyti siūlymai. Vertinimo komisijos posėdžio metu gali būti parengiamas (-i) siūlymo projektas (-ai). Po posėdžio visiems Vertinimo komisijos nariams išsiunčiamas įvykusio posėdžio garso įrašas ir siūlymo (-ų) projektas (-ai), jei tokie buvo parengti. Nariai, susipažinę su garso įrašu elektroniniu paštu balsuoja „už“ arba „prieš“ dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo. Elektroniniame posėdyje sprendimai priimami visų vertinimo komisijos narių balsų dauguma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo garso įrašo išsiuntimo. Pasibaigus balsavimo terminui, posėdžio sekretorius parengia protokolą, kurį elektroniniu paštu išsiunčia Vertinimo komisijos pirmininkui ir taip jį supažindina su šio protokolo turiniu. Vertinimo komisijos sprendimo priėmimo data yra laikoma protokolo su balsavimo už siūlymo projektą (-us) rezultatais data.

24.  Vertinimo komisijos pirmininkas atlieka šias funkcijas:

24.1. pirmininkauja Vertinimo komisijos posėdžiams;

24.2. atstovauja Vertinimo komisijai arba paveda tai daryti savo pavaduotojui, o kai negali pavaduotojas – vienam iš Vertinimo komisijos narių;

24.3. atsako už Vertinimo komisijos veiklos kokybę ir veiksmingumą, taip pat teikiamų siūlymų bei rekomendacijų pagrįstumą.

25.  Nesant Vertinimo komisijos pirmininko ar jam nusišalinus, jo funkcijas vykdo Vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, o nesant abiejų – posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma išrinktas vienas iš posėdyje dalyvaujančių Vertinimo komisijos narių.

26.  Vertinimo komisijos darbą organizuoja Vertinimo komisijos sekretorius, kurį skiria Centras iš Centro valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų.

27.  Vertinimo komisijos sekretorius atlieka šias funkcijas:

27.1. praneša Vertinimo komisijos nariams informaciją apie numatomą posėdžio laiką, vietą, rengia posėdžių darbotvarkę, teikia Vertinimo komisijos nariams posėdžių medžiagą;

27.2. Centro direktoriui teikia informaciją apie numatomas su Vertinimo komisijos darbu susijusias išlaidas;

27.3. rengia dokumentų projektus, susijusius su Vertinimo komisijos veikla, posėdžių metu daro garso įrašus, esant poreikiui rengia protokolus ar jų išrašus;

27.4. informuoja Centrą apie Vertinimo komisijos veiklą.

28Jei svarstomas klausimas gali sukelti Vertinimo komisijos sekretoriaus viešųjų ir privačių interesų konfliktą, toks asmuo nuo klausimo svarstymo, aptarimo, diskusijų, balsavimo ir rezultatų įforminimo turi nusišalinti. Tokiu atveju sekretoriaus pareigas atlieka kitas Centro direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

29.  Visi dokumentai, susiję su Vertinimo komisijos veikla, saugomi Centre Centro nustatyta tvarka.

V skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  Su Vertinimo komisijos nariais teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos viešojo pirkimo paslaugų sutartys.

31.  Vertinimo komisijos narių veikla atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.

32.  Nuostatai gali būti keičiami Vertinimo komisijos ar Centro iniciatyva.

 

___________________