LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-612 „DĖL VAIKO GEROVĖS 2019–2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2019 m. gegužės 7 d. Nr. A1-259

Vilnius

Pakeičiu Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 1 priedo 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„1.6. Remti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus tėvystės įgūdžiams ugdyti ir tėvams konsultuoti, siekiant, kad tėvystės įgūdžių ugdymas būtų prieinamas visiems tėvams

 

2019–2021 metai

 

99,6

 

110

 

110

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

 

Ministerija“.

 

 

2. Pakeičiu 1 priedo eilutę „Iš viso:“ ir ją išdėstau taip:

 

Iš viso:

 

16 401,6

16 714

13 529“.

 

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis