LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. ĮSAKYMO Nr. v-401 „DĖL PRIVALOMŲ REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ SĄRAŠO IR JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. balandžio 14 d. Nr. V-492

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d.  įsakymą Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau nauja redakcija (Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašas ir Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲ REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ SĄRAŠO IR JŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 3 lentelės 1359 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašą;

1.2. Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registravimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registravimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYrius

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II skyrius

PRIVALOMŲ REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRAVIMO TVARKA“.

2.3. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. T1-136 „Dėl pranešimų apie nesaugius ir neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus pateikimo tvarkos patvirtinimo;“.

2.4. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-687 „Dėl Susekamumo ir pranešimų Sveikatos apsaugos ministerijai apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su kraujo ir jo komponentų ruošimu ar transfuzija tvarkos aprašo patvirtinimo;“.

2.5. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V‑185 „Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) pateikimo tvarkos aprašo, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR), formos ir paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos patvirtinimo;“.

2.6. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo;“.

2.7. Pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo;“.

2.8. Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo;“.

2.9. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-401 „Dėl pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas ir (ar) nepageidaujamus reiškinius, susijusius su audinių ir ląstelių įsigijimu, ištyrimu, apdorojimu, laikymu, paskirstymu ir transplantacija, tvarkos aprašo patvirtinimo.“

2.10. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Aprašo 8.1–8.3, 8.5, 8.6 papunkčiuose išvardytos institucijos iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia apibendrintą praėjusių kalendorinių metų informaciją apie nepageidaujamus įvykius Higienos institutui. Higienos institutas iki einamųjų metų birželio 30 d. parengia apibendrintą metinę ataskaitą ir paskelbia ją Higienos instituto tinklalapyje.“

2.11. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

iii skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                             Juras Požela