LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-138 „DĖL PAŽYMOS VEŽTIS GYDYMO TIKSLAIS ASMENINIAM VARTOJIMUI SKIRTAS NARKOTINES IR (ARBA) PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1357

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalį ir Vykdomojo komiteto sprendimą dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 416):“.

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašą:

1.3.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Gydymui skirtos narkotinės ir (arba) psichotropinės medžiagos – asmeniniam vartojimui skirti vaistiniai preparatai (vaistai), kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į II ir III sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

2.2. Kompetentinga institucija – asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

2.3. Išrašas – į Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašus ir saugojimo terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, įtrauktas Medicinos dokumentų išrašas (Forma Nr. 027/a.).

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakyme Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.“

1.3.2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2. popierinio recepto kopiją, elektroninio recepto arba elektroninio vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumento (toliau – išdavimo (pardavimo) dokumentas) nuorašą.“

1.3.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Popierinio recepto kopija, elektroninio recepto arba išdavimo (pardavimo) dokumento nuorašas turi būti patvirtinti vaistinės ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos, išdavusios ar paskyrusios narkotinę ir (ar) psichotropinę medžiagą, Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė