LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.

VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-112 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS

DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 4 Nr. V-665

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio 1 ir 3 dalimis,

t v i r t i n u Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtį:

Asta Aranauskienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė;

Aldona Baublytė – asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atstovė;

Gintaras Kacevičius – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Laima Kaveckienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė;

Laura Masiliauskaitė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė;

Dana Migaliova – pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių organizacijų atstovė;

Edita Paberalienė – sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovė;

Laimutis Paškevičius – darbdavių organizacijų atstovas;

Aistė Raulušaitienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė;

Kęstutis Štaras – asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizacijų atstovas;

Gražina Tarvydienė – darbdavių organizacijų atstovė;

Aurelija Urbonienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovė;

Odeta Vitkūnienė – Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė;

Daiva Zaromskienė – pacientų interesus ginančių organizacijų atstovė;

Edmundas Žilevičius – Finansų ministerijos atstovas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga