VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ PRIPAŽINIMO NUKENTĖJUSIAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m. sausio 24 d. Nr. 1-388

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Asmenų pripažinimo nukentėjusiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                               Valdas Benkunskas

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 24 d.

sprendimu Nr. 1-388

 

ASMENŲ PRIPAŽINIMO NUKENTĖJUSIAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų pripažinimo nukentėjusiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojų pripažinimo nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių tvarką.

2. Vadovaujantis Aprašu pripažinti nukentėjusiais asmenys yra laikomi labdaros gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

 

II. ASMENŲ PRIPAŽINIMO NUKENTĖJUSIAIS NUO KARO IR GAIVALINIŲ NELAIMIŲ, GAISRŲ, EKOLOGINIŲ KATASTROFŲ, EPIDEMIJŲ, UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ TVARKA

 

3. Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvenantys Savivaldybėje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje, gali kreiptis į Savivaldybės merą dėl pripažinimo nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių.

4. Asmenys pripažįstami nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių mero sprendimu.

5. Asmenys, siekiantys būti pripažintais nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių, laisvos formos prašymus merui gali pateikti:

5.1. per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą;

5.2. atvykę į Savivaldybės administraciją (adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius);

5.3. atsiuntę paštu, įskaitant ir elektroninį būdą (kurjerių paštą, elektorinį paštą ar kitą elektroninę ryšio priemonę).

6. Asmenys, norintys pateikti prašymą per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą elektroniniu būdu, turi prisijungti (identifikuotis) prie Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt.

7. Asmenys kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas faktines aplinkybes (pavyzdžiui, pažymą iš Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos apie įvykusį gaisrą ir pan.).

8. Meras, gavęs asmens prašymą pripažinti jį nukentėjusiu nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduoda jį nagrinėti Savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriui.

9. Socialinės gerovės skyrius, gavęs prašymą:

9.1. nagrinėja, ar jame nurodytos aplinkybės pagrįstos;

9.2. prireikus kreipiasi į atitinkamas institucijas ar įstaigas, siekdamas nustatyti prašyme nurodytas faktines aplinkybes;

9.3. nustatęs, kad yra pagrindas tenkinti prašymą, rengia mero potvarkio projektą dėl asmens pripažinimo nukentėjusiu nuo karo, gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų ar užkrečiamųjų ligų protrūkių;

9.4. nustatęs, kad nėra pagrindo tenkinti prašymą, jį atmeta ir rengia motyvuotą atsakymą pareiškėjui.

10. Asmens prašymas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

11. Nukentėjusiais nuo karo pripažįstami asmenys, nukentėję teritorijoje, kurioje paskelbta karo padėtis.

12. Nukentėjusiais nuo epidemijų ir užkrečiamųjų ligų protrūkio pripažįstami asmenys, nukentėję paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio dėl epidemijos ar užkrečiamosios ligos protrūkio metu.

13. Kitais atvejais asmenys pripažįstami nukentėjusiais pagal faktinius duomenis, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Įgyvendinant Aprašo nuostatas asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

15. Už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________